شبکه عصبی GMDH به همراه پیاده سازی عملی در متلب

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

یکی از پایه ای ترین و مهم ترین الگوریتم ها برای ساخت مدل GMDH، که به نام شبکه عصبی چند جمله ای (Polynomial Neural Network و یا PNN) نیز شناخته می شود، الگوریتم ارائه شده توسط خود ایواکننکو است که پایه اصلی آن را، مدل چند جمله ای درجه دو و الگوریتم کمترین مربعات خطا تشکیل می شود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: • بررسی ایده روش های GMDH • آشنایی با چند جمله ای ایواکننکو (Ivakhnenko) • الگوریتم پایه GMDH برای ایجاد مدل چند جمله ای پیچیده • بررسی نحوه اعمال عملگر انتخاب در تولید مدل GMDH • بررسی شیوه ساخت مدل پایه (نوررون چند جمله ای) با استفاده از رویکرد کمترین مربعات • استخراج فرم ماتریسی روش کمترین مربعات یا Least Squares • آشنایی با مفهوم شبه معکوس ماتریس (Matrix Pseudo-Inverse) برای ماتریس های غیر مربعی • پیاده سازی گام به گام شبکه عصبی GMDH در متلب • پیاده سازی نورون پایه چند جمله ای • پیاده سازی لایه ای از نورون های چند جمله ای • پیاده سازی شبکه عصبی GMDH با رویکرد بازگشتی • ارزیابی شبکه عصبی GMDH • پروژه عملی: استفاده از GMDH برای تخمین چربی بدن (با دیتاست Bodyfat) • بهبود برنامه نوشته شده برای پیاده سازی GMDH در متلب • تقسیم داده ها دو دسته آموزش (Train Data) و آزمایش (Test Data) • ارزیابی خروجی مدل با استفاده از نمودار رگرسیون • ترسیم نمودار رگرسیون با استفاده از تابع Plotregression • محاسبه ویژگی های خطا و نمایش در نمودار گرافیکی خطا و هیستوگرام .... برای توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvrml111

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سرﺪﻣ : ﻲﻔﻄﺼﻣ ﺪﻴﺳ ﺮﺘﻛد ﺲﻳﺮﻫ ﻲﻣﻼﻛ ﻲﻤﻠﻋ تﺄﻴﻫ ﻮﻀﻋ سرداﺮﻓ ياﺮﺘﻛد قﺮﺑ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ﻲﺼﺼﺨﺗ - لﺮﺘﻨﻛ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ GMDH ﺐﻠﺘﻣ رد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

6 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

سرداﺮﻓ رد هﺪﺷ حﺮﻄﻣ تﺎﻜﻧ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﺎﻫ ﺪﻳﻼﺳا ﻦﻳا » ﻪﻜﺒﺷ ﻲﺒﺼﻋ GMDH ﺐﻠﺘﻣ رد « ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ . ﻪﺑ شزﻮﻣآ ﻦﻳا درﻮﻣ رد ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺐﺴﻛ ياﺮﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺮﻳز ﻚﻨﻴﻟ ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ . 111 faradars.org/fvrml سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help