تحلیل پوششی داده ها یا DEA به همراه پیاده سازی عملی در متلب

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

در مجموعه آموزش عملی تحلیل پوششی داده ها یا DEA، پس از مرور کامل و تشریح مبانی تئوری رویکردهای DEA، پیاده سازی عملی این روش ها در محیط متلب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و برنامه های مربوط به چهار رویکرد مورد بررسی، به صورت کاملا گام به گام در محیط متلب پیاده سازی شده اند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: • مفاهیم پایه ای ارزیابی عملکرد یا Performance • بررسی عملکرد، کارایی و بهره وری یک DMU تک ورودی و تک خروجی • محاسبات کارایی و ترسیم سطح کارا (Efficient Frontier) برای سیستم های تک ورودی و تک خروجی • پیاده سازی عملی مثال SISO با استفاده از نرم افزار Excel (اکسل) • ترسیم خط روند یا Trend برای یک جامعه آماری از DMU ها • بررسی سیستم های با چند ورودی و یک خروجی و محاسبه کارایی و بهره وری برای آن ها • نحوه ترسیم سطح کارا برای سیستم های چند ورودی و یک خروجی (MISO) • بررسی سیستم های با یک ورودی و چند خروجی و محاسبه کارایی و بهره وری برای آن ها • نحوه ترسیم سطح کارا برای سیستم های یک ورودی و چند خروجی (SIMO) • نحوه محاسبه کارایی و بهره وری در سیستم چند ورودی و چند خروجی (MIMO) • تعریف ورودی و خروجی مجازی با ترکیب وزنی • بررسی تاثیر وزن ها در کارایی واحد ها (DMU ها) • مدل ریاضی برای محاسبه مقادیر بهینه وزن ها برای هر واحد • مدل کسری CCR برای محاسبه کارایی و بهره وری • تبدیل مدل کسری CCR به مدل برنامه ریزی خطی • شکل برداری مدل CCR • آشنایی با تابع linprog برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رویکرد سیمپلکی در متلب .... برای توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvror101

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سرﺪﻣ : ﻲﻔﻄﺼﻣ ﺪﻴﺳ ﺮﺘﻛد ﺲﻳﺮﻫ ﻲﻣﻼﻛ ﻲﻤﻠﻋ تﺄﻴﻫ ﻮﻀﻋ سرداﺮﻓ ياﺮﺘﻛد قﺮﺑ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ﻲﺼﺼﺨﺗ - لﺮﺘﻨﻛ هداد ﻲﺸﺷﻮﭘ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺎﻫ ﺎﻳ DEA ﺐﻠﺘﻣ رد ﻲﻠﻤﻋ يزﺎﺳ هدﺎﻴﭘ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

3 A B C D E F G H y 0.6223 x 0 1 2 3 4 5 6 7 0 246 8 10 12 Sales Employee SISO Case سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

5 AB C D E F G H I 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 01 23 45 67 89 10 Area/Sales Employee/Sales 2 Inputs 1 Output سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

6 A B C DE F G 0 1 2 3 4 5 6 7 0123 456 78 Customers/Employee Sales/Employee 1 Inputs 2 Outputs سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

7 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

8 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

10 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

11 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

13 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

14 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

15 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

16 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

17 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

19 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

20 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

21 A B C D E F G H y 0.6223 x 0 1 2 3 4 5 6 7 024 68 10 12 Sales Employee SISO Case سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

22 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

23 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

24 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

25 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

26 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

سرداﺮﻓ رد هﺪﺷ حﺮﻄﻣ تﺎﻜﻧ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﺎﻫ ﺪﻳﻼﺳا ﻦﻳا » ﺎﻫ هداد ﻲﺸﺷﻮﭘ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺎﻳ DEA ﺐﻠﺘﻣ رد ﻲﻠﻤﻋ يزﺎﺳ هدﺎﻴﭘ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ « ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ . ﻪﺑ شزﻮﻣآ ﻦﻳا درﻮﻣ رد ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺐﺴﻛ ياﺮﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺮﻳز ﻚﻨﻴﻟ ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ . 101 faradars.org/fvror 27 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help