آموزش همبستگی و رگرسیون خطی در SPSS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

درک رابطه بین متغیرها، برای ایجاد مدل های آماری بسیار ضروری است. به کمک شاخص های مربوطه قادر به کشف میزان رابطه بین متغیرها هستیم. ولی برای نشان دادن مدل رابطه بین متغیرها از یک روش آماری به نام معادله خط برگشت یا رگرسیون (Regression) استفاده می کنیم تا شکل رابطه ی بین متغیرها به زبان آماری نوشته شود. با این کار قادر به پیش بینی و تعیین مقدار متغیر وابسته برحسب متغیر مستقل خواهیم بود. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: همبستگی و رابطه بین دو متغیر معادله خط برگشت Regression رگرسیون چند متغیره رگرسیون و مدل های قابل تبدیل به مدل خطی ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvst9408

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

رد يطخ نويسرگر و يگتسبمه رد SPSS سردم : دب ير نامرآ رامآ يرتکد ییوجشناد دنجریب هاگشناد یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

يگتسبمه بيرض • ريغتم ود نيب طابترا دوجو • هب کيدزن بيرض رادقم ،ديدش ريغتم ود طابترا 1 + اي و 1 - • رفص هب کيدزن بيرض رادقم ريغتم ود نيب طابترا شهاك • رفص ربارب يگتسبمه بيرض رادقم ،لقتسم ريغتم ود • رفص ربارب يگتسبمه بيرض ،لامرن ريغتم ود یارب  للقتسا یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

يگتسبمه بيرض هبساحم • یا هطقن رادومن قيرط زا ريغتم ود طابترا هدهاشم – Scatter Dot plot • رادقم ساسارب نوسريپ يگتسبمه بيرض هبساحم Covariance تسا . • Covariance ريغتم ود نيب طابترا نازيم یريگ هزادنا صخاش • Covariance اهريغتم سايقم و دحاو هب هتسباو • يگتسبمه بيرض Correlation دحاو نودب صخاش دصرد یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

يگتسبمه طخ رادومن • تبثم يگتسبمه بيرض ميقتسم هطبار Y Variable X Variable میقتسم هطبار یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

يگتسبمه طخ رادومن • يفنم يگتسبمه بيرض Y Variable X Variable هطبار سوکعم یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

يگتسبمه طخ رادومن • فيعض يگتسبمه 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 Y Variable X Variable یطخ ی هطبار نودب یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

يگتسبمه بيرض هبساحم نوسريپ • سنايراووك هبساحم شور • نوسريپ يگتسبمه بيرض هبساحم شور Y E . X E XY E Y E Y X E X E Y X iance var Co      Y Var X Var Y E . X E XY E Y X n Correlatio   یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

يگتسبمه بيرض عاونا • Covariance • Correlation يگتسبمه • یرتماراپ يگتسبمه بيرض – يطخ يگتسبمه نوسريپ يگتسبمه بيرض – Pearson • دنتسه هريغتم ود لامرن عيزوت یاراد ريغتم ود ره هك تسا نيا رب ضرف . – یرتماراپان يگتسبمه بيرض – یا هبتر يگتسبمه نمريپسا يگتسبمه بيرض - Spearman – يلضافت يبيترت يگتسبمه لادنك يگتسبمه بيرض – Kendall’s Tau_b یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

يگتسبمه بيرض یرامآ طابنتسا نوسريپ • هطوبرم نومزآ و يگتسبمه بيرض يبيرقت عيزوت 9 N W Z n ln n ln N R R ln W w w w w 1 0 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2                      یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

يگتسبمه بيرض نومزآ H 0 H 1 نومزآ هرامآ ینارحب هیحان   0   0 Zz 1-    0   0 “ “ Z-z 1-    0    0 “ “ |Z|z 1- /2 w w W Z   0   یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

يئزج يگتسبمه بيرض • شجنس نازيم يگتسبمه يطخ نيب ود ريغتم رد تروص لرتنك ريغتم موس اي فذح ريثات نآ • شور هبساحم r r r r r r BC AC BC AC AB C AB 2 2 1 1     یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

نويسرگر – Regression تشگرب طخ هلداعم یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

تشگرب طخ - Regression • لقتسم ريغتم - X – لرتنك لباق – يفداصت ريغ • هتسباو ريغتم - Y|x – يفداصت ريغتم – رادقم هب هتسباو x 13 یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

نويسرگر • يطخ هلداعم بيارض نييعت ،يطخ نويسرگر • رايعم کي ساسارب طخ هلداعم نيرتهب ندرك اديپ • اطخ تاعبرم نيرتمك رايعم باختنا LSE- Least Square Error • طخ هلداعم ساسارب ينيب شيپ و دنور نييعت • لقتسم یاهريغتم اي ريغتم Independent يقفا روحم هب طوبرم • هتسباو ريغتم Dependent یدومع روحم هب طوبرم لقتسم ريغتم زا يطخ عبات یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

نويسرگر • لاثم : – بآ شوج هطقن و راشف نيب هطبار نييعت – نادازون نزو و نس نيب هطبار نييعت دشر رادومن – تليصحت نازيم ،هبرجت ،نس ،ساسارب هاگشورف کي ناگدنشورف شورف نازيم دروآرب . – صخم یاهشور زا هدافتسا و رذب عون ،دوك عون ،يگدنراب نازيم ساسارب لوصحم نازيم دروآرب صو تافآ عفر یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

نويسرگر • هداس يطخ لدم Y|x a+bx+E • • Y|x هب هتسباو يفداصت ريغتم x • EY|xa+bx • VarY|x  2 • E 2  y-a+bx 2 • يفداصت ريغتم E سنايراو و رفص نيگنايم اب يفداصت یاطخ σ 2 • زا دنترابع لدم نيا یاهرتماراپ ab σ 2 . یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

نويسرگر • تاضورفم – یارب ره رادقم ريغتم ،لقتسم عيزوت ريغتم هتسباو کي عيزوت لامرن تسا . اي عيزوت يقاب ه هدنام ا دياب لامرن و لقتسم زا تادهاشم رگيد دشاب . – دشاب تباث هتسباو ريغتم سنايراو دياب لقتسم ريغتم ريداقم همه یارب . – دنشاب يفداصت دياب اه هدنام يقاب تادهاشم همه . – دشاب يطخ دياب ؛لقتسم و هتسباو ريغتم ود طابترا . یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

نويسرگر • نويسرگر طخ هلداعم • Ya+bx+e • a اي ادبم زا ضرع رادقم constant دوش يم هديمان . • b دوش يم هديمان لقتسم ريغتم بيرض اي طخ بيش رادقم . • e تسا نويسرگر لدم و هدهاشم یاطخ . • تسا هدرك لدم ار تادهاشم رتهب نويسرگر هلداعم دشاب رتمك اطخ تاعبرم طسوتم هزادنا هچره . یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

درادناتسا فارحنا ندوب تباث و اهاطخ ندوب لامرن ضرف نیگنایم اب لامرن عیزوت EY|x65 و درادناتسا فارحنا  نیگنایم اب لامرن عیزوت EY|x90 و درادناتسا فارحنا  یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

ینویسرگر بیارض دروآرب • تاعبرم نيرتمك شور - Least Square – اه هدنام يقاب عبرم ندرك هنيمك ساسارب اهرتماراپ دروآرب Residual – تلداعم هاگتسد لح و یريگ قتشم 20         n i i i n i i bx a y e RSS 1 2 1 2 یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

نويسرگر بيارض دروآرب • ينويسرگر لدم بيارض دروآرب شور : اطخ تاعبرم عومجم ندرك هنيمك • ينويسرگر لدم بيارض دروآرب : x b y a ˆ ˆ   x y s s r b  ˆ 2 2 2 2 x y s b ˆ s ˆ    یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

ینویسرگر هلداعم بیارض هب طوبرم نومزآ 22 H 0 H 1 نومزآ هرامآ ینارحب هیحان   0   0 Tt n-21-    0 T-t n-21-     0 |T|t n-21- /2 bb 0 bb 0 Tt n-11-  bb 0 T-t n-11-  b b 0 |T|t n-11- /2 2 2 0 x i nS x S a a ˆ T    x S S b b ˆ T 0   یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

ینویسرگر بیارض دروآرب – لاثم هب طوبرم يطخ لدم 23 771.28 1.909 yx  یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

ینویسرگر بیارض دروآرب • تاعبرم نيرتمك شور - Least Square – اه هدنام يقاب عبرم ندرك هنيمك ساسارب اهرتماراپ دروآرب Residual – تارييغت لك : – يئزج تارييغت اب تارييغت لك هطبار 24         n i i i n i i bx a y e RSS 1 2 1 2     n i i y y SSTotal 1 2 RSS SStotal SSreg   یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

سنایراو زیلانآ لودج • لدم ندوب بسانم صيخشت – لك تارييغت نييعت رد لدم مهس – يفداصت یاهاطخ مهس اه هدنام يقاب لك تارييغت نييعت رد 25 2   n RSS MSres 1 SSreg MSreg  MSres MSreg F  یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

تارییغت عبنم هجرد یدازآ عومجم تاعبرم نیگنایم تاعبرم F Sig Regression 1 MSregSSreg MSreg/MSres P-Value Residual n-2 MSresSsres/n-2 Total n-1 سنايراو زيلانآ لودج 26 2 y y ˆ SSreg i    2 y ˆ y SSres i    2 y y SStot i    یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

تايضرف نومزآ • اه هدنام يقاب ندوب لامرن ضرف – رادومن مسر Normal P-P Plot رادومن مسر اي Normal Q-Q Plot – عيزوت اب طبترم یرامآ یاه نومزآ kolmogorov-Lilian • اه هدنام يقاب سنايراو ندوب تباث ضرف – اه هدنام يقاب لباقم رد ينيب شيپ ريداقم رادومن مسر – اه سنايراو هسياقم هب طوبرم نومزآ Leven’s test • اه هدنام يقاب ندوب يفداصت ضرف – اه هدنام يقاب لباقم رد ينيب شيپ ريداقم رادومن مسر – طبترم یرامآ نومزآ - Run test یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

اه هدنام يقاب ندوب لامرن یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

اه هدنام يقاب سنايراو ندوب تباث • هدش ينيب شيپ ريداقم رد اه هدنام يقاب رادومن رد فيق لکش دوجو مدع یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

اه هدنام يقاب ندوب يفداصت • اه هدنام يقاب رادومن رد وگلا دوجو مدع یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

هريغتم دنچ نويسرگر Multiple Regression یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

هريغتم دنچ نويسرگر • هريغتم کي نويسرگر هباشم • يطخ لدم رد لقتسم ريغتم ره تيمها نييعت • لقتسم یاهريغتم نيب هطبار دوجو یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

هريغتم دنچ نويسرگر • نويسرگر يمومع لکش p هريغتم • Y |xb 0 +b 1 x 1 +...+b p x p +e i • اطخ تاعبرم عومجم ندرك هنيمك ،بيارض دروآرب شور • يسيرتام و یرادرب یاهشور زا هدافتسا م رادرب و اهاطخ رادرب و اهريغتم رادرب و بيارض سيرتام ريغت هتسباو یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

هريغتم دنچ نويسرگر • دنراد نويسرگر هلداعم رد ار شقن نيرتشيب هك يياهريغتم نييعت : – شور Enter دنوش يم لدم دراو اهريغتم همه شور نيا رد . – شور Remove دنوش يم جراخ لدم زا اهريغتم همه شور نيا رد . – شور Backward دنوش يم جراخ لدم زا يکي يکي اهريغتم جورخ هطباض هب هجوت اب اهريغتم شور نيا رد . – شور Forward دنوش يم هفاضا لدم هب يکي يکي دورو هطباض هب هجوت اب اهريغتم شور نيا رد . – شور Stepwise بق یاهريغتم تسا نکمم و دريگ يم رارق يسررب دروم هطباض اددجم ريغتم ره دورو اب شور نيا رد يل دنوش جراخ لدم زا اي هدنام يقاب . رثوم شور یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

هريغتم دنچ نويسرگر • دافتسا لباق هداس يطخ نويسرگر شور هباشم يياه نومزآ نويسرگر لدم تحص يسررب یارب تسا ه . یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

يطخريغ نويسرگر • ص هب يطخريغ هطبار ليدبت ناکما لقتسم یاهريغتم یور تليدبت زا يضعب زا هدافتسا اب يطخ ترو دراد دوجو . – هجرد تروص هب هطبار تسا نکمم لاثم یارب 2 دشاب . – لثم نيزگياج ريغتم کي زا هدافتسا اب wx 2 لقتسم ريغتم اب يطخ تروص هب ار هلداعم ناوت يم w اب نآ ندرك نيزگياج اب و دروآ تسدب x 2 درك مادقا يطخريغ هلداعم ندروآ تسدب یارب . – ريغتم رييغت زا log يطخ تروص هب ار ييامن یاه هطبار ناوت يم زين دروآرد . Y|xExpa+bx+e یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

يطخريغ نويسرگر • ود ناوت لدم • ييامن لدم 2 2 y x e y x y w e w x      log logb x y b e yx   یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

یا هقبط لقتسم ريغتم اب نويسرگر • دشاب رفص یا هقبط ريغتم رگا • دشاب کي یا هقبط ريغتم رگا 1 1 1 1 1 2 ... ... pp pp y b x b x a E y b x b x a E           یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

سردارف رد هدش حرطم تاکن يانبم رب اه دیلسا نیا « رد یطخ نویسرگر و یگتسبمه SPSS » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک يارب هعجارم ریز کنیل ییامن د . faradars.org/fvst9408 یگتسبمه نویسرگر و رد یطخ SPSS faradars.org/fvst9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help