آموزش تحلیل فرآیندهای شکل دهی حجمی فلزات و آموزش نرم افزار DEFORM

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

فرآیندهای شکل دهی حجمی فلزات به طور وسیعی در صنعت استفاده می شود. با تحلیل این فرآیندها می توان ضمن بهبود طراحی قالب و فرآیند اطلاعاتی نظیر نیروی لازم برای انجام عملیات، شکل نهایی محصول و ….. به دست آورد. لذا علاوه بر جنبه های صنعتی این نرم افزار در حوزه های پژوهشی نیز می تواند به کار گرفته گردد. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: درس یکم: معرفی نرم افزار درس دوم: معرفی محیط F2 و F3 درس سوم: معرفی محیط ماشین کاری ۲ و ۳ بعدی درس چهارم: نورد حلقه درس پنجم: اعوجاج در ماشین کاری، عملیات چندگانه و تحلیل تنش قالب ... برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/courses/fvmec94063

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

تازلف یمجح یهد لکش یاهدنیآرف لیلحت شزومآ یراک نیشام و شزومآ و مرن رازفا DEFORM سردم : یدنوخآ مانهب یارتکد موس لاس یوجشناد یسدنهم تخاس ،کیناکم و دیلوت سردم تیبرت هاگشناد 1 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

بلاطم تسرهف • یزلف تاعطق دیلوت و تخاس یاه شور یفرعم • یفرعم رد یرازفا مرن یاه هزوح کیناکم یسدنهم • یراک نیشام و یمجح یهد لکش یاهدنیآرف هزوح رد دوجوم یراجت یاهرازفا مرن یفرعم • مرفد رازفا مرن یفرعم • یاه طیحم یفرعم مرفد رازفا مرن • طیحم یفرعم F2 و F3 • یراک نیشام طیحم یفرعم ۲ و ۳ یدعب • هقلح درون • بلاق شنت لیلحت و هناگدنچ تایلمع ،یراک نیشام رد جاجوعا ۲ اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

یزلف تاعطق دیلوت و تخاس یاه شور یفرعم • اب شهاک مرج • یتنس : ،یراکشارت ،یراکزرف گنس ،ینز هحفص ،یشارت هرا ،یراک خاروس ،یراک ناخ یشک • ریغ یتنس : EBM IBM LBM WJMAJM ECM EDM • اب شیازفا مرج • یکیناکم : چیپ و ،هرهم چرپ • یترارح : ،یراکشوج میحل یراک • شور یاه ییایمیش : بسچ اه 3 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

یزلف تاعطق دیلوت و تخاس یاه شور یفرعم • اب تابث مرج • لکش یریگ : هتخیر یرگ • لکش یهد : • هدوت یا : یرگنهآ ، ،درون نژورتسکا • قرو : ،ششک ،شرب ،مخ لکش یهد ،ینارود شچیپ • یژولاتم ردوپ 4 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

کیناکم یسدنهم یاهرازفا مرن یفرعم • یحارط هب کمک رتویپماک : CAD • تخاس هب کمک رتویپماک : CAM • تایلمع یسدنهم هب کمک رتویپماک : CAE 5 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

کمک هب یحارط رتویپماک • CATIA • SolidWorks • NX Siemens • Autodesk Inventor • PTC creo Pro/Engineer 6 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

کمک هب تخاس رتویپماک • PowerMill • MasterCAM • SolidCAM • CAMworks • InventorCAM • SurfaceCAM • ArtCAM • EdgeCAM • CATIA 7 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

کمک هب یسدنهم تایلمع رتویپماک یمومع یاهرازفا مرن • ANSYS • ABAQUS • Nastran • Comsol multiphysics • HyperWorks 8 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

کمک هب یسدنهم تایلمع رتویپماک یصصخت یاهرازفا مرن یرگ هتخیر هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن • ESI ProCast • Magma هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن یراکشوج • ESI Weldig • HyperWorks 9 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

کمک هب یسدنهم تایلمع رتویپماک یصصخت یاهرازفا مرن تازلف یهد لکش هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن یزلف یاه قرو • AutoForm • DynaForm • LogoPress • Forming Suite 10 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

کمک هب یسدنهم تایلمع رتویپماک یصصخت یاهرازفا مرن تازلف یهد لکش هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن زلف هدوت • DEFORM • Simufact Forming • Forge Transvalor • M Forge یراک نیشام لیلحت هزوح رد دوجوم یاهرازفا مرن • DEFORM 11 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

رازفا مرن یفرعم DEFORM 1۲ مرن رازفا مرفد لوصحم تکرش SFTC اکیرمآ تسا . مرفد کی مرن رازفا یسدنهم هدوب هک ناحارط ار رداق یم دزاس ات یاهدنیآرف لکش یهد ،تازلف تایلمع ،یترارح نیشام یراک و یاهدنیآرف لاصتا یکیناکم ار لیلحت دنیامن . اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

یفرعم طیحم رازفا مرن یاه مرفد 13 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

طیحم یفرعم F2 و F3 • درس یهد لکش • مرگ یهد لکش • غاد یرگنهآ و یهد لکش • ترارح لاقتنا • یدعب ود یزاس لدم • یدعب ود یزاس لدم • لیلحت • جیاتن جارختسا 14 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

طیحم یفرعم F2 و F3 15 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

یراک نیشام طیحم یفرعم ۲ و ۳ یدعب • یراکشارت دماعتم • یدعب هس یراکشارت • یراک خاروس • یشارت لخاد • یراکزرف • لیلحت • جیاتن جارختسا 16 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هقلح درون • یزاس لدم • لیلحت • جیاتن جارختسا 17 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هقلح درون 18 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

بلاق شنت لیلحت و هناگدنچ تایلمع ،یراک نیشام رد جاجوعا • یزاس لدم • لیلحت • جیاتن جارختسا 19 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

20 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « رازفا مرن شزومآ و تازلف یمجح یهد لکش یاهدنیآرف لیلحت شزومآ DEFORM » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvmec94063 اب تازلف یهد لکش لیلحت DEFORM faradars.org/fvmec94063 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help