پردازش سیگنال صدا و ارتعاشات در سامانه های مکانیکی و زیستی-بخش چهارم

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردم : ییازخ دادقم متسیسویب کیناکم یرتکد یوجشناد سردم تیبرت هاگشناد کیناکم نیسدنهم یارب نآ یاهدربراک و لانگیس شزادرپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 کجوم لیدبت 2 - هتسسگ کجوم لیدبت 1 - هتسویپ کجوم لیدبت 3 - ادز هفون کجوم لیدبت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 رد تیفافش و یدنب هرجنپ STFT هرجنپ لوط لانگیس لوط STFT هب دوش یم لیدبت FFT دبای یم شهاک ینامز تیفافش و هتفای شیازفا یسناکرف تیفافش ینعی تمس هب هرجنپ لوط رگا دنک لیم رفص STFT ز لانگیس کی هب دوش یم لیدبت ینام دبای یم شهاک یسناکرف تیفافش و هتفای شیازفا ینامز تیفافش ینعی رد STFT تسا یباختنا هرجنپ لوط . یس هک دشاب یا هزادنا هب دیاب رادقم نیا لانگ دشابن رادیاپان و ارذگ هدش باختنا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هیروف هاتوک نامز لیدبت گرزب صقن : هرجنپ ره رد یسناکرف و ینامز تباث تیفافش لیدبت رد STFT دوش یم دروخرب ناسکی تروص هب یا هرجنپ ره اب و تسا یواسم اه هرجنپ لوط . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تباث ندوب تیفافش رد لیدبت هیروف مز نا هاتوک هدیا ریغتم تیفافش یاراد تلیدبت ی ریغتم تیفافش اب لانگیس شزادرپ شور نیرت صخاش کجوم لیدبت رد شهوژپ ههد نیدنچ رب ینتبم هک ضحم تایضایر زیگنا ناجیه و دیدج اتبسن یاهدرواتسد زا یکی کجوم زیلانآ یدیدج تاناکما و هتفای یسدنهم و مولع یاه هتشر زا یرایسب رد یمهم یاهدربراک هزورما ،تسا زاسمه زیلانآ تسا هدش مهارف شیاهدربراک شیازفا زین و نآ یضایر یاه هبنج کرد یارب . یاه لانگیس لیلحت رد کجوم زیلانآ یم رییغت تعرس اب نامز لوط رد هک ییارذگ نایرج ،ییادص یاه لانگیس ،دننک لانگیس ،زغم رد یکیرتکلا یاه هبرض یاه فیط یاه هداد و یا هاگورین ییامن تسا هدش هتفرگ راک هب زیمآ تیقفوم تروص هب اه . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 تباث ندوب تیفافش رد لیدبت هیروف مز نا هاتوک هدیا ریغتم تیفافش یاراد تلیدبت ی ریغتم تیفافش اب لانگیس شزادرپ شور نیرت صخاش کجوم لیدبت  لیدبت کجوم زین دننام لیدبت هیروف نامز هاتوک یارب رد رایتخا نتشاد نامزمه افش تیف یسناکرف و ینامز هب هرجنپ یدنب لانگیس اه تردابم یم دزرو .  اما زمر یرترب و تیزم یلصا لیدبت کجوم رباربان ندوب لوط هرجنپ اه رد هرجنپ یدنب س لانگی اه تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ا هدی رد یروحم ی کجوم لیدبت : سناکرف رد اه لانگیس شزادرپ تیفافش اب فلتخم یاه ا توافتم یاه تس . اب کجوم لیدبت رد همه هفلوم ی یمن راتفر ناسکی ،هاتوک نامز هیروف لیدبت دننام لانگیس کی یسناکرف یاه وش د سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 رد یلصا فده کجوم لیدبت : 1 - هئارا ی تیفافش ینامز قیقد و یسناکرف قیقدان رد لانگیس یاه سناکرف لاب 2 - تیفافش یسناکرف قیقد و ینامز قیقدان رد لانگیس یاه سناکرف نییاپ فلا - رگا هفلوم ی یسناکرف رد نامز رایسب یهاتوک خر هداد ،دشاب نیدب هلیسو اب هاتوک ت ر ندرک دودح لارگتنا رد نایرج لارگتنا یریگ وحم دوشن و رثا دوخ ار ناشن دهد . ب - تیفافش ینامز رایسب یبسانم رد دروم هظحل ی زورب سناکرف لاب هک لامتحا سناکرف یشان زا بیع ،تسا هب تسد دیآ . ؟دشاب هنوگنیا دیاب ارچ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 زمر یرترب و تیزم یلصا لیدبت کجوم رب یمامت شور اه یب کش رباربان ندوب لوط جنپ هر اه رد هرجنپ یدنب لانگیس اه تسا . رد عقاو اب شیازفا هفلوم یاه یسناکرف رد لوط کی گیس ،لان لوط هرجنپ شهاک یم دبای ات نیدب هلیسو ود زاین یلصا اضرا دوش : رگا هفلوم ی یسناکرف رد نامز رایسب یهاتوک خر هداد ،دشاب نیدب هلیسو اب هاتوک رت ک ندر دودح لارگتنا رد نایرج لارگتنا یریگ وحم دوشن و رثا دوخ ار ناشن دهد . تیفافش ینامز رایسب یبسانم رد دروم هظحل ی زورب سناکرف لاب هک لامتحا سناکرف یشان زا بیع ،تسا هب تسد دیآ . نیدب بیترت رد لیدبت کجوم اب هرجنپ یدنب ،ریغتم تیفافش بسانم رد ره ود یغتم ر نامز سناکرفو لصاح هدش و سناکرف یاه یناهگان هک زا تیمها رایسب ییلاب رد بیع یبای تازیهجت ب ،دنرادروخر زین فذح یمن دنوش . ؟هنوگچ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لیدبت طسوت لانگیس کی شزادرپ لوط رد تیفافش ندوبن تباث کجوم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ؟هنوگچ اما  عب ا و ت ک ج و م ر د ا م ی ع ب ا و ت ی ن ا س و ن اب ه ر و د ب و ا ن ت و را د ق م ص خش م اب ن ی گن ا ی م ر ف ص ه ف ی ظ و ی ه ر جن پ ی د ن ب ل ا ن گی س ار رب ه د ه ع د ن را د ل ی د ب ت کج و م زا ود ر ت ما را پ س ا ی قم و ل ا قت نا ل ی کش ت ه د ش ت س ا . ل ا قت نا : ل و ط ه ر جن پ ار ن ی ی ع ت یم د ن ک و ت ی ه ا م ی ن ا مز د ر ا د . س ا ی ق م : ه ط ب ا ر ی سو کع م اب سن ا ک ر ف د را د . ت ا ع ل ط ا ی س ن ا کر ف ل ا ن گی س ار رد رب یم د ر ی گ . یلصا لانگیس اب ردام کجوم عبات لاقتنا و یدنب سایقم لصاح زا تسا ترابع کجوم لیدبت بیارض سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 عباوت کجوم ردام زا مهم نیرت تاعادبا یضایر نیون دنتسه . یکی زا یروحم نیرت لئاسم رد ت لیدب ،کجوم باختنا عباوت کجوم ردام تسا . رد عقاو نیا عبات کجوم ردام تسا هک لاقتنا یم دبای و ب ه سایقم یم دور . لیدبت کجوم کی لانگیس یگتسب یدایز هب تهابش و یناوخمه نآ اب کجوم ردام دراد . رد عقاو بیارض لیدبت کجوم زا برض یلخاد لانگیس یدورو و عباوت کجوم ردام هب تسد یم یآ دن کجوم اه هنومن یاه لاقتنا هتفای و سایقم هدش کی عبات یم دنشاب هک یاراد لوط ،نیعم نایم نیگ ،رفص راتفر یناسون و لماک اریم دنتسه . هداوناخ یاه یناوارف زا عباوت کجوم ردام یفرعم هدش دنا هک کیره یارب شزادرپ لانگیس یاه تم ،زیام یاهدربراک صاخ دوخ ار دنراد . نیرتفورعم اهنآ عبات کجوم تساراه هک یارب نیلوا راب درفلآ راه د ر نایاپ همان یرتکد دوخ رد لاس 1909 هب نآ هراشا هدومن تسا . عبات کجوم راه هزورما رد عقاو ریز هعومجم هداوناخ یشبود هتخانش یم دوش . زا رگید هداوناخ یاه مهم کجوم اه ردام یم ناوت هب کجوم یاه ،رویب ،تلفیوک هلک ،یکیزکم ،تلمیس تلروم و هریغ هراشا دومن . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سایقم یدنب و لاقتنا رد لیدبت کجوم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یخ ر ب ع با و ت ک ج و م م ه م  Haar wavelets  Daubechies  Coiflet  morlet  Bior  mexican hat سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لومرف یخرب زا عباوت کجوم مهم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 Continues Wavelet Transform CWT ل ی د ب ت ک ج و م ه ت سو ی پ 1 xx t CWT s s x t dt s s             s و  رد ن ی ا ه لد ا ع م هب ب ی ت ر ت ی ا ه ر ت ما ر ا پ ل ا ق ت ن ا و سا ی ق م د ن ت س ه ع ب ا ت کج و م رد ا م هک ه ف ی ظ و ه ر جن پ ی د ن ب ل ا ن گی س اه ار رب ه د ه ع د را د  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 Discrete Wavelet Transform DWT لیدبت کجوم هتسسگ هدافتسا زا لیدبت کجوم هتسویپ رد هنایار لمع ناکما ریذپ تسین . ارچ هک لارگتنا یریگ ب دیا یارب یمامت ریداقم سایقم اه ماجنا دریگ و زا یفرط زین کی لانگیس هتسویپ یاراد یب تیاهن رادقم تسا هک دورو اهنآ هب لومرف لیدبت کجوم تخس و مزلتسم تابساحم رایسب نیگنس و یب هدیاف تسا . نیزا یور رایسب یرورض تسا ات زا یشور یارب عیرست تابساحم و زا نآ مهم رت تیلباق ذگراب یرا و یراذگدک لیدبت کجوم رب یور هنایار هدافتسا دوش . نیا شور هک زا نیرتدیدج تاعادبا یضایر تا تسا ار لیدبت کجوم هتسسگ یم دنمان . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 12 2 2 j xx j j tk DWT j k j k x t dt          لومرف لیدبت کجوم هتسسگ هیزجت لانگیس زا قیرط ود رتلیف رذگلاب و نییاپ رذگ هب ود شخب : 1 - سناکرف نییاپ approximates : راتفر و لکش یلک لانگیس ار لابند یم دنک . بیرقت 2 - سناکرف لاب Details : شخب یاه سناکرف یلاب لانگیس ار لماش یم ددرگ . تاییزج  هیزجت لانگیس یم دناوت هب تروص یرایتخا ات دنچره هلحرم همادا دبای .  رد ره هلحرم ی ،هیزجت لانگیس بیرقت یلبق اددجم هب ود لانگیس بیرقت و تاییزج هیزجت یم ددرگ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هدیا ی یلصا نیا شور زین هباشم لیدبت کجوم هتسویپ تسا اب نیا توافت هک رد نآ ون یع فیصوت نامز - سایقم زا لانگیس هتسسگ اب هدافتسا زا یاهرتلیف لاتیجید هئارا یم ددرگ . رد لاح ت هتسسگ ییاهرتلیف اب سناکرف عطق فلتخم یارب لیلحت لانگیس رد سایقم یاه توافتم هب ک را هتفرگ یم دوش . رد تلاح هتسسگ تیفافش لانگیس طسوت نیا یاهرتلیف لاتیجید لرتنک یم دوش . رد هتسسگ یزاس لیدبت کجوم هداس نیرت شور هنومن یرادرب زا هحفص نامز - سناکرف رد ن طاق فلتخم نآ تسا . هتبلا رد لیدبت کجوم اب هجوت هب رتماراپ سایقم یم ناوت خرن هنومن یرادرب ار غت ریی داد . نیدب تروص هک رد سایقم یاه رتلآب سناکرف نییاپ رت هک شخب یدایز زا لانگیس ار رد رب م ی ،دریگ یم - ناوت خرن هنومن یرادرب ار شهاک داد ات نیدب تروص هب زرط لباق هظحلم یا تابساحم ار شهاک داد . هتبلا رد سایقم یاه نییاپ سناکرف یاه لاب هک شخب یکچوک زا لانگیس ار لماش یم ش ،دنو خرن هنومن یرادرب شیازفا یم دبای ات تیفافش شیازفا دبای . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 1 j ji i s A D    اب لامعا لیدبت کجوم ،هتسسگ لانگیس هب ود هرتسگ کرف یسنا لاب و نییاپ میسقت یم دوش . هرتسگ یسناکرف نییاپ ار بیرقت و گ هرتس یسناکرف لاب ار تاییزج یم دنیوگ . اب رابره لامعا نیا ،لیدبت تیفافش ز ینام فصن هدش و تیفافش یسناکرف ود ربارب یم دوش . نیا دنور ار یم ناوت م اددج رب تمسق نییاپ رذگ لانگیس لامعا هدومن و رابره تیفافش ینامز ار فصن و تیفافش یسناکرف ار ود ربارب دومن . هب نیا شور هبساحم یدبت ل ،کجوم هب شور کناب رتلیف زین روهشم تسا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 هجوت هب نیا هتکن یورض تسا هک دادعت لحارم دروم زاین یارب لیدبت کجوم سسگ هت هب تایصوصخ یسناکرف لانگیس دروم لیلحت یگتسب دراد . رد نایاپ لیدبت کجوم سگ هتس کی لانگیس اب هجوت هب هلداعم زا رانک رگیدکی رارق نداد یجورخ یاه اهرتلیف هب تسد یم دیآ . زا اجنآ هک تاییزج ره هلحرم زا لامعا لیدبت دنتسه . نیدب بیترت رد لیدبت کجوم گ هتسس نودب هکنآ چیه یتاعلطا زا تسد ،دورب زا مجح تابساحم هب وحن یریگمشچ هتساک هدش و ناکما یسیودک و یراذگراب نآ رد هنایار زین رسیم هدش تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 لحرم هس ات هتسسگ کجوم لیدبت لامعا ه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 یساسا شسرپ ود ؟مینک هدافتسا یردام کجوم هچ زا ؟مینک هدافتسا یا هیزجت حطس هچ زا  ی ع س و ا ط خ  ه ب ر جت  شه و ژ پ ی ا ه صو ص خم شو ر ی ا ه ف لت خم زا ه لم ج :  ی ع س و ا ط خ  شو ر ی ن ت ب م رب ی پ و ر ت ن آ ن و ن ا ش : ی حط س هک ن ی ر ت م ک ی پ و ر ت ن آ ار ت س ا ر ا د .  شو ر ی ژر ن ا ل ا ن گی س : ی حط س هک ی ر ت ش ی ب ی ژر ن ا ار ت س ا را د . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ل ی د بت ک ج و م ه تس س گ اب ت ل و ی و ر دا م ر ا ه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 ل ی د بت ک ج و م ه تس س گ اب ت ل و ی و ر دا م ت ل ف ی و ک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

و یتسیز لانگیس شزادرپ بلتم رد یکیناکم faradars.org/fvspm9403 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تاشاعترا و ادص یاه لانگیس شزادرپ یاهدربراک شزومآ رد رد یتسیز و یکیناکم یاه هناماس بلتم » تسا هدش هیهت . هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب هعجارم ریز کنیل یامن دی . faradars.org/fvspm9403 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help