آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مقایسه میانگین و آزمون‌های مربوط به آن از اهمیت خاصی در بررسی های آماری برخوردار است، به همین دلیل آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS تهیه شده است. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته شده است: - معرفی آزمون‌های آماری - فرض صفر H0 - فرض مقابل H1 - فرض ساده Simple - فرض مرکبComplex - آزمون یک طرفه - خطای نوع اول - خطای نوع دوم - کنترل خطای اول و دوم - آزمون‌های مربوط به میانگین جامعه برای توضیحات بیشتر و تهیه این آموزش لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvst94032

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 رد يرتماراپ ياه نومزآ رد نیگنایم هسیاقم SPSS سردم : دب ير نامرآ يوجشناد يارتکد رامآ 1

slide 2:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هورگ دنچ اي ود نيب یگژيو کي نيگنايم هسياقم • هعماج ود توافت صیخشت • تیعمج زکرمت صخاش ناونع هب نیگنایم هسیاقم • هنومن يور زا نیگنایم هسیاقم • هنومن زا طابنتسا قیرط زا هعماج نیگنایم هسیاقم ضرف نومزآ 2

slide 3:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ • تسا هعماج لکش و عیزوت یتح ای هعماج اهرتماراپ ای رتماراپ دروم رد یسدح ،يرامآ ضرف . • يرامآ ياه ضرف دروم رد طابنتسا ماجنا ،يرامآ ضرف نومزآ • نومزآ ضرف يرامآ : ود هیضرف اب ود فیصوت یفلتخم زا تیصوصخ هعماج • مدع دوجو كارتشا نیب ود هیضرف – رفص ضرف Null Hypothesis H 0 هعماج رتماراپ يارب هیلوا سدح تسا ضرف نیا ندرک در ،قیقحت ماجنا زا ققحم فده . – لباقم ضرف Alternative Hypothesis H 1 هعماج رتماراپ يارب ققحم سدح تسا لباقم ضرف کمک هب هعماج رتماراپ رد رییغت نداد ناشن ،قیقحت ماجنا زا ققحم فده 3

slide 4:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ • يا هنومن زا ياه نومزآ ضرف : – ایآ طسوتم دق نایوجشناد ربارب 167 رتم یتناس ؟تسا رد لباقم هک نآ نیگنایم دق ربارب اب 167 رتم یتناس تسین – ایآ فارحنا زا رایعم دق نایوجشناد ربارب 30 رتم یتناس ؟تسا رد لباقم نآ هک فارحنا رایعم دق نایوجشناد ربارب اب 30 رتم یتناس تسین – ایا طسوتم دق نایوجشناد رتخد و رسپ اب رگیدکی ربارب ؟تسا رد لباقم نآ هک طسوتم دق نایوجشناد رتخد و رسپ اب رگیدکی توافت يراد ینعم ؟دراد 4

slide 5:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ • دینک هجوت ریز لاثم هب : – لوئسم شخب لرتنک تیفیک کی هناخراک دیلوت ياه هلول ،بآ دیاب نمئطم دوش هک رطق ره هلول ربارب 5 رتم یتناس تسا . وا کی هنومن زا زا اه هلول باختنا هدرک و رطق اه نآ ار هزادنا يریگ هدرک تسا . يارب نومزآ ربارب ندوب رطق ياه هلول دیلوت هدش زا کی نومزآ يرامآ ساسارب هنومن یباختنا ياه هیضرف ریز ار دزاس یم . – رفص ضرف - Null Hypothesis: H 0 – هدش ملعا درادناتسا رادقم ربارب اه هلول رطق نیگنایم رادقم هک دوش یم داجیا ساسا نیا رب هیلوا ضرف نامه ینعی 5 تسا رتم یتناس . – H 0 : m 5 5

slide 6:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ – لباقم ضرف Alternative Hypothesis: H 1 or H A – هیلوا رادقم و تیعمج رتماراپ رادقم نیب فلتخا رگنایب هیلوا سدح تسا . – دشاب ریز ياه لکش زا یکی دناوت یم اه ضرف نیا . روصت لباقم ضرف نيگنايم تيعمج رتمك زا رادقم يسدح تسا . m 5 نيگنايم تيعمج رتشيب زا رادقم يسدح تسا . m 5 نيگنايم تيعمج فلاخم رادقم يسدح تسا تهج مهم تسين m ≠ 5 6

slide 7:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ • تشون ریز ياه تروص هب ار هلئسم نیا هب طوبرم يرامآ ضرف ناوت یم سپ : • H0: m 5 • H1: m ≠5 • H0: m 5 • H1: m 5 • H0: m 5 • H1: m 5 هنماد ود نومزآ هنماد کی نومزآ هنماد کی نومزآ 7

slide 8:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ • تشون ریز ياه تروص هب ار هلئسم نیا هب طوبرم يرامآ ضرف ناوت یم سپ : • H0: m 5 • H1: m ≠5 • H0: m 5 • H1: m 5 • H0: m 5 • H1: m 5 8

slide 9:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ • اه ضرف عاونا : – هداس : دشاب صخشم لماک ضرف طسوت يرامآ هعماج عیزوت . – بکرم : دشابن صخشم ضرف طسوت يرامآ هعماج عیزوت . • m 5 هداس ضرف : • m ≠5 بکرم ضرف : • m 5 بکرم ضرف : • m 5 بکرم ضرف : 9

slide 10:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ • اه نومزآ عاونا : – هنماد کی نومزآ : هفرط کی تروص هب لباقم ضرف ای دشاب . – هنماد ود نومزآ : هفرط ود تروص هب لباقم ضرف ≠ دشاب . • H 0 : m 5 • H 1 : m ≠5 • H 0 : m 5 • H 1 : m 5 • H 0 : m 5 • H 1 : m 5 نومزآ هنماد ود هنماد کی نومزآ هنماد کی نومزآ 10

slide 11:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 اطخ عاونا – لوا عون ياطخ • ضرف در H 0 هک یتروص رد H 0 تسا تسرد . • لوا عون ياطخ دادخر لامتحا یراد ینعم حطس a – مود عون ياطخ • ضرف در H 1 هک یتروص رد H 1 تسا تسرد . ضرف لوبق H 0 هک یتروص رد H 1 تسرد تسا . • مود عون ياطخ دادخر لامتحا b 11

slide 12:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ینارحب هيحان • رفص ضرف در مدع ای در يارب یکلم . • مود و لوا عون ياطخ ندرک لقادح يارب بسانم كلم باختنا • دوش یم نییعت ینارحب هیحان ،لوا عون ياطخ رادقم ساسارب . • تباث حطس رد هک تسا ینارحب هیحان ياراد ،يا هنایار ياهرازفا مرن هلیسوب يرامآ ياه نومزآ جیاتن دراد ار مود عون ياطخ نازیم نیرتمک ،لوا عون ياطخ نازیم . ناوت نیرتشیب اب ییاه نومزآ 12

slide 13:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ ماجنا لحارم • لباقم ضرف و رفص ضرف نییعت هفرط ود ای هفرط کی نومزآ عون • لوا عون ياطخ نازیم نییعت يراد ینعم حطس تباث لوا عون ياطخ نازیم - ریداقم زا یکی 0/01 ای 0/05 • نومزآ هرامآ باختنا هدش هتفرگ هنومن هب هتسباو و رتماراپ يا هطقن رگدروآرب ساسارب • ینارحب هیحان نییعت نومزآ عون هب هجوت اب – نآ عیزوت و نومزآ هرامآو لوا عون ياطخ نازیم ،لباقم ضرف • هدش هتفرگ هنومن ساسارب نومزآ هرامآ رادقم هبساحم . • ینارحب هیحان اب نومزآ هرامآ رادقم هسیاقم ضرف ینارحب هیحان رد نومزآ هرامآ رادقم يریگرارق تروصرد درادن دوجو رفص ضرف در يارب یلیلد تروصنیاریغ رد دوش یم در رفص - لباقم ضرف لباقم رد رفص ضرف دوش یم دییات . 13

slide 14:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ ماجنا لحارم لاثم : لوط نامرد کی يرامیب هب شور لومعم ياراد نیگنایم 15 و فارحنا رایعم 3 زور تسا . يوراد يدیدج هب رازاب هدمآ تسا هک لوط هرود نامرد ار شهاک دهد یم . اب ضرف تباث ندوب فارحنا رایعم نیا يوراد دیدج يور 70 رامیب شیامزآ تسا هدش و یگنایم ن تدم نامرد ربارب اب 14 زور تسا هدش . ایآ يوراد یفرعم ،هدش رد شهاک لوط نامرد رد حطس يراد ینعم 0/025 رثوم ؟تسا 14

slide 15:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ضرف نومزآ ماجنا لحارم • لوا ماگ - لباقم ضرف و رفص ضرف نییعت H 0 : m 15 H 1 : m 15 • مود ماگ – راد ینعم حطس نییعت لوا عون ياطخ نازیم a 0.025 • موس ماگ - ینارحب هیحان باختنا • مراهچ ماگ - ینارحب هیحان اب هسیاقم و نومزآ هرامآ رادقم رادقم –z 1-0.025 لامرن عیزوت لودج يور زا • يریگ هجیتن مجنپ ماگ – ینارحب هیحان رد نومزآ هرامآ يریگرارق رفص ضرف در a z X Z     1 70 / 3 15 15

slide 16:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 لامتحا رادقم اب یيانشآ p-value - Probability value Significant 16

slide 17:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 لامتحا رادقم فيرعت - P-V ALUE • لوا عون ياطخ لامتحا زا يرادقم نیرتمک نومزآ حطس ای نازیم ینعی ي هراهمآ ي ههتفای هک تسا ددرگ رفص ضرف در بجوم تسا نکمم نومزآ . 17

slide 18:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 یايازم P-V ALUE • نومزآ هرامآ عیزوت لوادج زا هدافتسا مدع • هسیاقم ساسارب رفص ضرف در دروم رد يریگ میمصت P-Values ییانعم اب حطس نازیم اب - a 18

slide 19:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هبساحم شور P-Value • نومزآ هرامآ U نومزآ هرامآ رادقم و u هنومن ساسارب • هعماج رتماراپ m لوهجم و m 0 رفص ضرف ساسارب هعماج رتماراپ • تسا رفص ضرف ندوب تسرد ساسارب دماشیپ نداد يور لامتحا دامن . لامتحا رادقم - P-Value ضرف نومزآ عون نومزآ H 0 : m m 0 H 1 : m m 0 تسار هفرط کی نومزآ H 0 : m m 0 H 1 : m m 0 کی نومزآ هفرط پچ H 0 : m m 0 H 1 : m ≠m 0 هفرط ود نومزآ u U P  m u U P  m min 2 u U P u U P   m m u U P  m u U  19

slide 20:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ميمصت یاهکلم P-Value • بسانم میمصت کی نتفرگ يارب ساسارب P-Value یم هدافتسا ریز ياهکلم زا دوش : رادقم p ریبعت ییانعم اب حطس زا رتمک a يرامآ رظن زا راد ینعم ای حطس رد رفص ضرف در نازیم a ییانعم اب حطس زا رتگرزب a درادن دوجو رفص ضرف هیلع یلیلد . 20

slide 21:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هدافتسا لاثم زا P-Value لاثم : تکرش ییامیپاوه اعدا یم ‌ دنک هک نیگنایم رمع ياهامیپاوه تکرش ربارب اب 10 لاس ،تسا یلو تکرش همیب دقتعم تسا هک نیا نازیم رتشیب زا 10 لاس تسا . لوئسم همیب يارب تحص نیا ،هتفگ کی هنومن 40 ییات زا نیا اهامیپاوه ار هب فداصت باختنا هدرک و نیگنایم ار 13.42 و فارحنا رایعم ار 8.28 لاس تسدب دروآ یم . ایآ ياعدا تکرش ییامیپاوه حیحص ؟تسا 21

slide 22:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 زا هدافتسا یايازم P-Value اب حطس يراد ینعم 0.05 نومزآ ار ماجنا دیهد . ضرف رفص ياعدا تکرش ییامیپاوه و ضرف لباقم ياعدا تکرش همیب u X U x x   612 . 2 40 28 . 8 10 42 . 13  m 0 : 0045 . 0 05 . 0 H reject Value p   a 10 : 10 : 1 0  m m H H 0045 . 0 612 . 2 10 0    x U p u x U p value p H m 22

slide 23:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 زا هدافتسا یايازم P-Value لامتحا رادقم هبساحم و لامرن ینحنم رادومن 4955 . 0 0045 . 0 value p 612 . 2 42 . 13 z x 0 10 z m 23

slide 24:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 لوا عون یاطخ اب لامتحا رادقم ريسفت رد هابتشا • تهسدب یهنارحب ههیحان و رفهص ضرهف دهییات هب هجوت اب نومزآ هرامآ عیزوت هب لوا عون ياطخ رادقم دیآ یم . تسا تباث يرادقم و تسین هنومن هب هتسباو . • لامتحا رادقم - P Value دیآ یم تسدب تادهاشم يور زا هب يا هنومن زا و تسا تادهاشم زا یعبات دوب دهاوخ توافتم رگید ي هنومن . 24

slide 25:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 نانيمطا هلصاف - Confident Interval • هلصاف نانیمطا کی هزاب هلصاف زا دادعا تسا هک هب رظن دسر یم رتماراپ هعماج ره دنچ مولعمان ار ششوپ دهد یم . زا ییاجنآ هک نیا لصاوف یفداصت دنتسه زا يور ریداقم هنومن یفداصت تسدب دنیآ یم زا ره ،هنومن کی هلصاف نانیمطا تسدب دیآ . • رگا ياه هنومن يددعتم زا تیعمج هتفرگ ،دوش يدصرد یصخشم زا نیا لصاوف لماش رتماراپ مولعمان هعماج دنهاوخ دوب . • يدصرد زا نیا لصاوف هک لماش رتماراپ تیعمج دنتسه هب ناونع حطس نانیمطا هلصاف رد رظن هتفرگ دوش یم . 25

slide 26:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 نانيمطا هلصاف • يارب رتماراپ نیگنایم هعماج – m کی هلصاف نانیمطا لیکشت تسا هدش . • 20 راب يریگ هنومن ماجنا تسا هدش . ساسارب ره هنومن کی هلصاف نانیمطا 90 هیهت هدش تسا . • تسین هعماج نیگنایم لماش نانیمطا ياه هلصاف یکی طقف . • طخ یکشم ناشن هدنهد رادقم یعقاو رتماراپ هعماج نیگنایم و طوطخ یبآ ناشن هدنهد هلصاف نانیمطا تسا . طخ زمرق ناشن هدنهد یکی زا لصاوف نانیمطا تسا هک نیگنایم تیعمج ار لماش دوش یمن . زا 20 ات 19 هلصاف لماش نیگنایم و یکی جراخ زا نیگنایم رارق دراد . 26

slide 27:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 نانيمطا هلصاف • نآ رد هک تفرگ رظن رد يرامآ نومزآ اب فدارتم ار نآ ناوت یم دشاب رفص لماش نانیمطا هلصاف رگا دش دهاوخن در نیگنایم ندوب رفص ضرف . • نآ رد هک تفرگ رظن رد يرامآ نومزآ اب فدارتم ار نآ ناوت یم دشابن رفص لماش نانیمطا هلصاف رگا دوش یم در نیگنایم ندوب رفص ضرف . 27

slide 28:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 اه نومزآ هيلوا تايضرف • تسا اه هداد ندوب لامرن رب ضرف نومزآ نیا رد . • دشاب هتشاد يددع ریداقم دیاب هدش یفرعم ریغتم . • درک دهاوخ تمواقم هابتشا ربارب رد اه نومزا نیا ،دنشاب هتشاد مه یگلوچ یمک يرادقم اه هداد رگا . • تسا دروآرب لباق یلو مولعمان ،هعماج سنایراو . 28

slide 29:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هرامآ یانبمرب یاه نومزآ T • رد نومزآ ياه يرتماراپ روبجم هب لامعا ییاهطرش میتسه هک زا هلمج یم ناوت عیزوت لامرن يارب هداد اه ار رد رظن تفرگ . نیا طرش رگا هچ ثعاب ماجنا ياهراک يرامآ رگید يارب نییعت عیزوت هداد اه دراد یلو رد ضوع ثعاب شیازفا ییاراک ناوت نومزآ يرتماراپ یم ددرگ . 29

slide 30:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 تباث رادقم اب ريغتم کي نيگنايم هسياقم • نومزآ هب لکش ریز رد رظن هتفرگ هدش تسا . m نیگنایمرادقم تیعمج تسا و m 0 رادقم یسدح تسا هک زا تیعمج يارب نیگنایم مینز یم . – H 0 : mm 0 – H 1 : m ≠ m 0 • رد هک نومزآ زا يرگید لکش Spss تروص هب دور یم راک هب – H 0 : m-m 0 0 – H 1 : m-m 0 ≠ 0 30

slide 31:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 نومزآ هرامآ n S X T 0 m  31 • رفص ضرف طسوت یسدح نیگنایم زا هنومن نیگنایم لضافت ،تروص نآ رد هک • تسا هنومن دادعت رذح رب هنومن درادناتسا فارحنا تبسن جرخم . • تروص هب زین ینارحب هیحان n S n t X 1 1 0    a m

slide 32:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هفرطود نومزآ هب طوبرم نانيمطا هلصاف • دوش یم هبساحم ریز تروص هب نومزآ نیا يارب نانیمطا هلصاف : • رادقم هک t يدازآ هجرد اب n-1 لامتحا و 1-a دوش یم هبساحم . 32 n S n t X 1 1 0    a m

slide 33:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ود نيب ريغتم کي نيگنايم هسياقم لقتسم هورگ • دنتسه ریز تروص هب تایضرف لومعم نومزآ نیا رد : • H 0 : m 1 m 2 ای m 1 m 2 0 • H 1 : m 1 ≠m 2 هفرط ود نومزا ای m 1 m 2 ≠ 0 • H 1 : m 1 m 2 پچ هفرطکی نومزآ ای m 1 m 2 0 • H 1 : m 1 m 2 تسار هفرطکی نومزآ ای m 1 m 2 0 • دوش هتفرگ رظن رد دیاب تیعمج ندوب لامرن ضرف نومزآ نیا رد . 33

slide 34:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هرامآ اه سنايراو یربارب ضرف اب نومزآ • دوش دییات هورگ ود سنایراو يربارب ضرف رگا • هتخیمآ سنایراو رادقم S p 34 2 1 2 1 1 1 n n S X X T p   2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1      n n S n S n S p

slide 35:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 نومزآ هرامآ • هفرط ود نومزآ اب طبترم نانیمطا هلصاف 35 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 n n S n n t X X p      a

slide 36:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هرامآ اه سنايراو یرباربان ضرف اب نومزآ • دوش در هورگ ود سنایراو يربارب ضرف رگا ینیمخت سنایراو زا هدافتسا • هفرطود نومزآ اب طبترم نانیمطا هلصاف 36 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 n S n S n n t X X      a

slide 37:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 اه سنايراو یربارب نومزآ • نومزآ ياه ضرف H 0 :  1 2  2 2 H 1 :  1 2 ≠  2 2 • نومزآ هرامآ : • ینارحب هیحان : 37 2 2 2 1 S S F 1 1 ____ ____ 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1        n m F S S or n m F S S a a

slide 38:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 نيگنايم نومزآ ود ريغتم هدش تفج یاهريغتم • بترم جوز تروص هب هدش يریگ هزادنا ياه هصخشم نومزآ نیا رد xy هک دنوش یم هتفرگ رظن رد نآ رد x و لوا یگژیو y تسا هنومن رد مود یگژیو . • يارب لاثم میهاوخ یم رثا کی وراد ار رد شهاک راشف نوخ صخشم مینک . هب دارفا هنومن رد ادتبا امنوراد هداد راشف نوخ ار يریگ هزادنا مینک یم . سپ زا ندنادروخ وراد یعقاو زین راشف نوخ يریگ هزادنا دهاوخ دش . نومزآ دهاوخ یم نیگنایم راشف نوخ ار لبق و دعب زا يوراد یعقاو هسیاقم دنک . 38

slide 39:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 ريغتم ود نيگنايم نومزآ هدش تفج یاهريغتم • دوب دهاوخ ریز تروص هب نومزآ ضرف . – H 0 : m 1 m 2 – H 1 : m 1 ≠ m 2 • رازفا مرن رد هباشم نومزآ spss : – H 0 : m 1 -m 2 0 – H 1 : m 1 -m 2 ≠ 0 39

slide 40:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 هرامآ نانيمطا هلصاف و نومزآ • نومزآ هرامآ • اه جوز لضافت نیگنایم تروص • اه جوز تلضاقت درادناتسا فارحنا جرخم • تروص هب نانیمطا هلصاف : 40 n S d T d n S n t d d 1 1   a

slide 41:

یرامآ ضرف یاه نومزآ faradars.org/fvst94032 41 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه ديلسا نيا « یاه نومزآ رد لامرن هعماج نيگنايم هب طوبرم ضرف SPSS » تسا هدش هيهت . دييامن هعجارم ريز کنيل هب شزومآ نيا دروم رد رتشيب تاعلطا بسک یارب . 94032 faradars.org/fvst

authorStream Live Help