مجموعه آموزش های برنامه های پاسخگویی بار- بخش دوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

برنامه های پاسخگویی بار یکی از عمده ترین روش های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی هستند که برای بازارهای برق طراحی شده اند، آموزش برنامه های پاسخگویی بار به این موضوع پرداخته است. سرفصل ها بحث شده در این آموزش: - برنامه های پاسخگویی بار - مدل سازی برنامه های پاسخگویی بار - تجربیات جهانی و ضرورت اجرا در ایران برای مطالعه بیشتر و تهیه این آموزش، لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvpwr9310

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : رتک د یم لعا‌ه لا‌ بیب ح هاگشنا د‌ یملع‌ت ئیه‌وضع ‌ راب‌ ییوگخس اپ Demand Response راب‌ ییوگخساپ‌ یاه‌ همانرب‌یزاسلد م سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

راب‌ ی یو گخسا پ‌ی اه ‌ همانرب‌ یزاس لدم Demand Response programs modeling سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

راب ييوگخساپ یاه همانرب یدنب هقبط روحم نامز راب ييوگخساپ یاه همانرب یزاسلدم هنابلطواد روحم قيوشت راب ييوگخساپ یاه همانرب یزاسلدم یرابجا روحم قيوشت راب ييوگخساپ یاه همانرب یزاسلدم بلاطم‌تسرهف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

‌ یاه‌ تیل باق‌ز ا‌ یخرب ‌ی اه لدم راب‌ ی یوگخساپ  يسررب تارییغت ينحنم فرصم و صخاش یاه مهم نآ  يبايزرا ينف و یداصتقا متسیس یاه تردق اب / نودب روضح ب همانر یاه DR  نییعت رادقم هنیهب شاداپ و هميرج رد همانرب یاه يقيوشت  نییعت رادقم هنیهب تمیق یژرنا يکيرتکلا رد همانرب یاه ت هفرع ينامز  يبايزرا هنيزه - هدياف یارجا همانرب یاه ييوگخساپ راب  يسررب نازیم زاین هکبش / رازاب هب ورزر ناخرچ اب روضح مانرب ه یاه ييوگخساپ راب  شقن همانرب یاه ييوگخساپ راب رد تيريدم مکارت رد طیحم ديدجت راتخاس هتفاي  يسررب تیلباق نانیمطا متسیس اب هدافتسا زا همانرب یاه DR  يسررب نازیم کسير نارگيزاب رازاب ،یرتشم هدنشورف ب ا / نودب DR  هسياقم نیب هدافتسا زا تاودا FACTs و همانرب یاه DR  يسررب تیفرظ لاقتنا رد سرتسد ATC اب هدافتسا زا همانرب ييوگخساپ راب  ریثات همانرب یاه ييوگخساپ رب یور شهج یاه تمیق رد ازاب ر قرب  همانرب یزير ددجم هاگورین اه اب روضح همانرب یاه ييوگخساپ راب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

راب‌ ی یو گخسا پ‌یاه ‌ همانرب  همانرب يقيوشت یاه IBP  همانرب ينامز هفرعت یاه TBRP FERC سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

قیوش ت‌ راب‌ ی یو گخسا پ‌یاه ‌ همانرب ی 1 راب میقتسم لرتنک DLC 2 راب شهاک اي عطق I/C 3 دناميد رادقم شورفزاب DB 4 یرارطضا راب ييوگخساپ یاه همانرب EDRP 5 تیفرظ رازاب یاه همانرب CAP 6 يبناج تامدخ یاه همانرب A/S سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

ینامز‌ هفر عت‌راب‌ ی یو گخسا پ‌یاه ‌ همانرب 1 هدافتسا نامز یراذگ تمیق یاه همانرب TOU 2 يعقاو نامز یراذگ تمیق یاه همانرب RTP 3 ينارحب کیپ نامز یراذگ تمیق یاه همانرب CPP سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

راب‌ ی یوگخسا پ‌ی اه ‌ همانرب‌ یتخ رد‌رادوم ن IBP Demand Response TBRP DLC EDRP DB A/S TOU CPP RTP I/C CAP سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

راب ییوگخساپ یاه همانرب یدنب هسلک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

راب‌ یداصت قا‌لدم ییاهن‌ لد م یدویرپ‌ د نچ‌ لد م یدویرپ‌ك ت‌ لد م هتی سیت سلا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

راب‌ یداصت قا‌لدم‌ ی خیرات ‌دنور 2009 هد از رو میت ‌ یم لع ا 200 8 Pro. Schweppe 1989 ‌ یه لل ادبع 201 1 Dr. Kirschen 2003 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

‌ هتیسیتسلا شک ش 0 0 . d E d      قرب‌ تمیق‌رد‌ د حاو ‌كی‌ ریی غت‌ یاز ا‌ هب‌ د نام ید‌رد‌ ریی غت‌ نازیم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

موهفم رادقم کیتسلا ریغ لماک E0 ریغ اتبسن کیتسلا −1E0 کیتسلا دحاو E −1 کیتسلا اتبسن − ∞E −1 کیتسلا لماک E − ∞ نیب ريداقم تسا نیياپ هتیسیتسلا نوچ قرب رد هتبلا 0/5 - و 1 - کیتسلا دنوش يم بوسحم . یسیتسل ا هت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

یسیتسل ا هت کیتسلا ریغ لماک راب کیتسلا لماک راب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

‌ قرب‌ تم یق‌رب‌ هتیسیتس لا‌ر یثات راب ك یت سلا‌ ریغ ‌ر اب‌تمیق ‌‌ ‌‌ ‌ ك یت سلا‌ر اب‌تمیق ‌ ‌ د یل وت ‌ ینح نم راب ‌ ‌‌ ریغ ك یت سلا ك یت سلاراب تمیق سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

‌ هتیسیتسلا ششک  ینیزگ یاج دباي يم شيازفا هتیسیتسلا ،دشاب هتشاد دوجو رتشیب نيزگياج یلاک هچره  د مآرد دباي يم شهاک هتیسیتسلا ،دشاب رتشیب یرتشم دمآرد هچره  تر ورض دباي يم شهاک هتیسیتسلا ،دشاب یرتشم یرورض یاهزاین وزج لاک هچره  نا مز دباي يم شيازفا هتیسیتسلا ،دشاب رت ينلوط تمیق رییغت نامز هچره  د یف م‌ رمع دباي يم شيازفا هتیسیتسلا ،دشاب رتمک لاک دیفم رمع هچره سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هتیسیتسلا روشک یدوخ‌ هتی سیتسلا‌ن یگن ای م نا ری ا 0.33 اک یر ما 0.14 نا تسلگ نا 0.2 هسنا رف 0.2 ن یچ 0.4 ای لا رتسا 0.3 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

اضاقت‌ عبات‌ عاون ا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

اهلدم ‌عاونا‌ ارچ • داصتقا ناناد یارب عماوج نوگانوگ اي یاهشخب فلتخم هعماج دننام شخب ،يگناخ ،یراجت ،يتعنص عباوت يفلتخم زا نازیم فرصم هب یازا تمیق قرب اي نازیم دوس بسحرب رادقم فرصم قرب فيرعت يم ک دنن هک اب هجوت هب تاعلاطم ينادیم نيرتهب عبات یارب نآ هعماج یرامآ تسدب يم ديآ . d f B f d    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

‌ هتیسیتسلا یطخ‌ لدم Demand d0 E-1 گرزب‌ شش ک E-1 E-1 ‌ ‌ كچ وک‌ شش ک 0 0 0 0 . . . d b d d E b a d           سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

‌ هتیسیتسلا یناو ت‌ل دم 0 . . . . . . 1 0 0         b E a a b d d E a d b b b       P0 Demand d0 يناوت اضاقت عبات تسا تباث اهتمیق مامت رد ششک سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

اضاقت‌ عباو ت‌عاونا -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demand ratio d/d0 Price ratio p/p0 Linear Power Exp Log سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

فل تخم‌ی اه‌ یقیوش ت‌ی ازا ‌ هب‌راب‌ ی یوگخساپ‌ عباو ت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1 Demand ratio d/d0 Elasticity linear power Exp Log هتیسیتسلا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

هتیسیتسل ا یدو خ هتیسیتسلا یدوخ ينعي رییغت نازیم راب رد دويرپ i ما رطاخب رییغت تمیق قرب رد نامه دويرپ i ما . 0 0 i i d i d i i i E      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

j i j i d i d j j i E     . 0 0   هتیسیتسلا لباقتم دويرپ i ما تبسن هب دويرپ j ،ما ينعي رییغت نازیم راب رد دويرپ i ما رطاخب رییغت تمیق قرب رد یاهدويرپ j ما یارب کي دويرپ تباث i ، تیساسح تبسن هب يمامت یاهدويرپ رگيد j دياب هبساحم دوش باقتم‌ه تیسیتسلا ل سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

یسیتسلا‌ سیرتا م هت                                                           n j mn mj m ij n m i E E E E E E E E E d d d d     2 1 1 22 21 1 12 11 2 1 رصانع یور رطق ناشن هدنهد هتیسیتسلا یدوخ و رصانع ریغ يبطق ناشن هدنهد هتیسیتسلا یاه لباقتم ij تسا .     . E d سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

لدم‌رد‌ هدافتس ا‌ درو م‌ی اهد امن ،هیلوا راب همانرب یارجا زا لبق فرصم kWh d0i ،یا هظحلراب همانرب یارجا زا دعب فرصم kWh di هزادنا هب قرب فرصم زا يشان دمآرد رادقم d0 B0 i دويرپ لاک دیلوت رد قرب زا هدافتسا زا يشان دمآرد رادقم i ما Bdi راب شهاک زا لبق يکيرتکلا یژرنا تمیق /kWh 0 i راب شهاک زا دعب يکيرتکلا یژرنا تمیق /kWh i راب لباقتم و یدوخ هتیسیتسلا Ei Eij سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

0 MWh i d i d i d      . i i d i d B i d S    0        i i d B i d S i d  i i d i d B     ینامز‌هفر عت‌ راب‌ ی یوگخساپ‌لدم راب رییغت دوس عبات دوس یزاس هنیهب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

دوس عبات . max i i d i d B S      . i i d i d B   max min i i i      : object to: MAX: S MAX Incomesi-Costsi MAX: Subject to: max min i d i d i d      فده‌ عبات سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

ینامز‌هفر عت‌ راب‌ ی یوگخساپ‌لدم              . 2 1 0 0 0 0 0 i d i i E i d i d i d i d i i B i d B             . 1 0 0 0 i d i i E i d i d i i d i d B           . 1 0 0 0 i d i i E i d i d i i   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

یدو یرپ‌ كت‌لدم   24 .... 2 1 1 0 0 0           i i i i i E i d i d    Ei ، دويرپ رد راب تیساسح i دويرپ نامه رد قرب تمیق هب ما سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

یدو یرپ‌ كت‌لدم يمن هک يياهراب دنناوت فلتخم یاهدويرپرد و دنوش اجباج يم طقف دنناوت شوماخ اي نشور دنشاب ييانشور یاهراب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

یدویرپ‌دنچ ‌لدم يم هک يياهراب رد دنناوت دنوش اجباج فلتخم یاهدويرپ يم فرصم ينعي نامز زا دناوت مک اي یراب نایم نامز هب کیپ دوش لقتنم یراب یدنيآرف یاهراب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

j i j i d i d j j i E     . 0 0   هتیسیتسلا لباقتم دويرپ j ما تبسن هب دويرپ i ،ما ينعي تیساسح نازیم راب رد دويرپ i ما هب تمیق قرب رد یاهدويرپ j ما یارب کي دويرپ تباث i ، تیساسح تبسن هب يمامت یاهدويرپ رگيد j دياب هبساحم دوش یدویر پ‌دنچ‌لدم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

یدویر پ‌دنچ‌لدم   0 24 1 0 0 0 j j j i d j i E i d i d j i j          Eij دويرپ رد راب تیساسح ، i دويرپ رد قرب تمیق هب ما j ما سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

راب‌ ی یوگخساپ‌ ییا هن‌لدم عبات یراذگياج یرتشم فرصم عبات رد كرتشم یدنمدوس . 24 ... 2 1 . . 1 24 1 0 0 0 0 0 0                    i j j j i d j i E i i i i i E i d i d j i j       سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

A MADM-based support system for DR programs UPEC 2008 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

IEEE RTS 14 Peak Off - peak Valley 42 /MWh 30 /MWh 18 /MWh Self elasticity -0.2 Cross elasticity 0.01 ‌تست‌ هکبش ‌ یور‌رب ‌ی نامز‌هفرع ت‌یاه‌هم انرب‌ یار جا IEEE سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

0 3 6 9 12 15 18 21 24 1000 1500 2000 2500 MW hour initial load curve d0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 200 400 600 MW hour single period model single d0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 -500 0 500 MW hour multi period model multi d0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 1000 1500 2000 2500 MW hour final model final d0 ‌ یار جا TOU سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

0 3 6 9 12 15 18 21 24 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 MW hour final model ‌ یار جا CPP سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

0 3 6 9 12 15 18 21 24 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 MW hour final model final d0 ‌ یار جا CPP یعونصم‌كیپ‌ داجی ا‌اب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

Price /MWh Load MW Hour Price /MWh Load MW Hour 42 2600 13 18 1700 1 42 2550 14 18 1600 2 38 2600 15 18 1700 3 38 2620 16 18 1700 4 42 2550 17 18 1750 5 28 2500 18 18 1820 6 28 2450 19 24 2000 7 28 2450 20 24 2400 8 38 2550 21 42 2550 9 30 2450 22 38 2600 10 24 2200 23 43 2650 11 18 1850 24 42 2600 12 Loads and prices In RTP program سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 44:

0 3 6 9 12 15 18 21 24 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 MW hour final model final d0 potential100 ‌ یار جا RTP سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 45:

Price /MWh Load MW Hour Price /MWh Load MW Hour 60 2600 13 5 1700 1 62 2550 14 0 1600 2 62 2600 15 8 1700 3 62 2620 16 8 1700 4 60 2550 17 10 1750 5 62 2500 18 30 1820 6 60 2450 19 50 2000 7 60 2450 20 60 2400 8 60 2550 21 60 2550 9 60 2450 22 38 2600 10 40 2200 23 43 2650 11 9 1850 24 42 2600 12 The prices in RTP program optimal value سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 46:

0 3 6 9 12 15 18 21 24 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 MW hour final model final d0 with optimum price customers participation 100 ‌ یار جا RTP سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 47:

همانرب یارجا زا دعب و لبق راب تارییغت kWh دويرپ رد يقيوشت هزياج رادقم i ما Rials/kWh همانرب لک يقيوشت هزياج Rials di d0i – di Ai  0 P di Ai.  di ابلطواد‌ر وحم‌ قیو شت‌ یاه‌هما نر ب‌لدم هن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 48:

دوس عبات . i d P i i d i d B S        . i d P i i d i d B     max min i i i      max min i A i A i A   : object to: MAX: S MAX Incomesi-Costsi MAX: Subject to: max min i d i d i d      ابلطواد‌ر وحم‌ قیو شت‌ یاه‌هما نر ب‌لدم هن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 49:

i d P i . i d i d B S      0           i d P i i d i d B i d S  i A i i d i d B      ابلطواد‌ر وحم‌ قیو شت‌ یاه‌هما نر ب‌لدم هن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 50:

              i d i E 2 i d i d 1 i d i d i i B i d B 0 0 0 0 0             i d i E i d i d 1 i i d i d B 0 0 0           1 0 0 0 i d i E i d i d i i A i   0 0 0 0 i d i E i d i d i i A i i        ابلطواد‌ر وحم‌ قیو شت‌ یاه‌هما نر ب‌لدم هن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 51:

            1 0 0 0 i i A i i i E i d i d      0 24 1 0 0 0 j A j j j i d j i E i d i d j          . 24 ... 2 1 . . 1 24 1 0 0 0 0 0 0                      i j A j j j i d j i E i i A i i i i E i d i d j i j       ابلطواد‌ر وحم‌ قیو شت‌ یاه‌هما نر ب‌لدم هن یدویرپ‌ك ت‌ لد م یدویرپ‌ د نچ‌ لد م ییاهن‌ لد م سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 52:

ینح ن م راب ‌ لا س ‌ه نازور 138 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour initial load curve d0 E662268 MWh C99340 MRials B0 MRials ‌‌ یف رصم ‌یژ رنا‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ قرب‌ ضبق‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌یرت شم‌د وس ‌هما نرب ‌ یار جا‌یسررب EDRP ناریا‌راب‌ینحنم رب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 53:

لباقتم‌و‌ یدوخ‌ هتیسیتس لا ‌راب Valley Flat Peak 0/012 0/016 -0/1 Peak 0/01 -0/1 0/016 Flat -0/1 0/01 0/012 Valley سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 54:

یار جا EDRP ‌ شادا پ‌ا ب R/kWh 150 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2 2.5 3 3.5 x 10 4 MW hour initial load curve d0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2000 4000 6000 8000 MW hour single period model single d0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2000 4000 6000 8000 MW hour multi period model multi d0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2 2.5 3 3.5 x 10 4 MW hour final model final d0 E646454 MWh C96968 MRials B5974 MRials سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 55:

هما نرب‌ یارجا EDRP ‌ هتیسیتسلا‌ اب 50 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour final model final d0 E653799 MWh C98070 MRials B2077 MRials سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 56:

‌ یار جا EDRP ‌ شادا پ‌ا ب R/kWh 300 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour final model final d0 E635149 MWh C95272 MRials B13670 MRials سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 57:

‌ یار جا EDRP شاداپ‌ اب R/kWh 50 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour final model final d0 E656496 MWh C98474 MRials B555MRials سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 58:

یار جا EDRP راب‌زا ‌ یمین‌ یور ‌ رب 0 3 6 9 12 15 18 21 24 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour final model final d0 E622738 MWh C93410 Mrials B9896 MRials سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 59:

‌ یار جا EDRP هیاپ ‌راب‌ طخ‌نیی عت‌ا ب 26000 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour final model final d0 E647711 MWh C97157 MRials B3741 MRials سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 60:

‌همانرب‌ یار جا EDRP هنیهب‌ شاداپ‌ اب 0 3 6 9 12 15 18 21 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour final model final d0 E645759 MWh C96864 MRials B9048 MRials سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 61:

یگ‌ هجیتن یر ISO اب نتفاي رادقم هنیهب هزياج يقيوشت همانرب EDRP ، نمض ندیسر هب فادها دوخ شرب کیپ ات رادقم راب ،هياپ شهاک فرصم يلک یژرنا و فاص ندرک ينحنم راب ، دمآرد دوخ و دوس كرتشم ار لداعتم هتخاس تسا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 62:

di d0i – di ‌ هما ن رب ‌ یا رجا‌زا‌ د عب ‌و ‌لب ق‌راب‌ ت اری یغ ت kWh ICi 0 ‌هما ن رب ‌ رد ‌ ه د نن ک ‌ ت ک رش ‌ هک‌ یرا ب ‌ رادق م I/C ‌ای CAP ‌ه د اد‌ د هعت هک‌ت سا د ویر پ‌ رد i ما د ه د ‌ ش ه ا ک ‌. kWh ICi-d0i-di 0 ب ‌و ‌تسا‌ه د ادن ‌ ش ه ا ک ‌ ،دهعت ‌فل خ رب ‌ یرت شم‌ هک‌ یرا ب ‌ رادق م ‌د یا ‌ د وش‌ه م یر ج kWh Peni  0 ‌ د ویر پ‌ رد ‌همیر ج ‌ رادق م i ‌ما Rials/kWh PEN di peni.ICi-d0i-di ‌یا رجا‌ مدع‌تباب‌ ك رت شم‌ لک‌هم یر ج ‌‌ه ما ن رب I/C ‌ای CAP Rials همیرج‌ رب ‌ ینتب م‌ر وحم‌ قیو شت‌ یاه‌هما نر ب‌لدم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 63:

‌لدم‌ یاهدامن‌یفرع م 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 x 10 4 MW hour initial load curve di d0i IC valley off-peak peak سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 64:

همیرج‌ رب‌ ینت بم‌رو حم‌ق یوشت‌ یاه‌ همانرب‌لدم دمآرد عبات دوس عبات سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 65:

همیرج‌ رب‌ ین تب م‌رو حم‌قیوشت‌ی اه ‌ه ما نرب‌لدم دوس عبات object to: MAX: S MAX Incomesi-Costsi MAX: Subject to:   . i d PEN i d P i i d i d B       max min i i i      max min i A i A i A   max min i pen i pen i pen   max min i d i d i d      سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 66:

همیرج‌ رب ‌ ینتب م‌ر وحم‌ قیو شت‌ یاه‌هما نر ب‌لدم لد م ییاهن لدم یدوی رپ‌ دن چ لدم یدو یرپ‌ كت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 67:

تیف رظ‌راز اب‌ هلاقم • Demand Response Modeling Considering Interruptible/Curtailable Loads and Capacity Market Programs Elsevier Applied Energy 87 pp 243-250 2010 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 68:

‌ یاه‌ همانرب‌ یار جا‌یسررب I/C ‌و CAP ناریا‌راب‌ینحنم ‌رب 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour initial load curve d0 Low load Off-peak Peak ينحنم راب لاس هنازور 1386 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 69:

ب‌لباقتم‌ و‌ یدو خ‌هتیس یتسل ا ‌را Valley Flat Peak 0.012 0.016 -0.1 Peak 0.01 -0.1 0.016 Flat -0.1 0.01 0.012 Valley سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 70:

اهویرانس‌ فیصو ت Scenario No. Incentive value /kWh Penalty value /kWh Price elasticity 1 0 0 As Table 2 2 150 0 As Table 2 3 75 75 As Table 2 4 50 100 As Table 2 5 25 50 As Table 2 6 150 150 As Table 2 7 100 150 As Table 2 8 100 150 As ½ value of Table 2 9 200 300 As ½ value of Table 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 71:

‌ وی رانس 2 ‌ یقی وشت 150 ‌ ‌‌ ‌همیر ج 0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 72:

راب‌ ینحنم رب ‌ همانرب ‌ یار جا‌ر یثات سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 73:

اهویرانس‌یداصتقا‌ هس یاقم Customer Benefit Million  Supplier Revenue Million  DR Penalty Million  DR Incentive Million  Customer Bill Million  Scenario No. 0 103700 0 0 103700 Initial load base 150 /kWh 1 2838 100862 0 1738 102600 Incentive 150 penalty 0 /kWh 2 1390 102310 579 869 102600 Incentive 75 penalty 75 /kWh 3 907 102793 772 579 102600 Incentive 50 penalty 100 /kWh 4 169 103531 676 145 103000 Incentive 25 penalty 50 /kWh 5 5676 98024 0 3476 101500 Incentive 150 penalty 150 /kWh 6 3831 99869 0 1931 101800 Incentive 100 penalty 150 /kWh 7 418 103282 1448 966 102800 Incentive 100 penalty 150 /kWh E1/2 value of Table 2 8 5662 98038 0 3862 101900 Incentive 200 penalty 300 /kWh E1/2 value of Table 2 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 74:

اهویرانس‌ ینف‌ هس یاقم peak to valley distance MW Load factor Energy reduction energy consumption MWh Peak Reduction Peak MW Scenario 10951 84.6 0 691273 0 34058 1 8742 89 1 683987 6 32015 2 8742 89 1 683987 6 32015 3 8742 89 1 683987 6 32015 4 9846 86.7 0.5 687628 3 33036 5 8373 88.6 0.2 676698 6.6 31813 6 8329 89.2 1.8 679125 6.9 31713 7 9109 88.2 0.9 685199 5 32355 8 8329 89.2 1.8 679125 6.9 31713 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 75:

‌ یژتار تسا‌ تیقف وم‌ بیارض یباسح‌ نیگنایم یژتارتسا دوس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 76:

فل تخم‌ یاهیژتارتسا‌ رد‌ اهویرانس‌ یار جا‌ تیو لوا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 77:

فل تخم‌ یاهیژتارتسا‌ رد‌ اهویرانس‌ یار جا‌ تیو لوا سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 78:

ناریا‌ راب‌ ینح نم‌ رب‌راب‌ ی یوگخسا پ‌ی اه ‌هما نرب ‌ یار جا‌یدن ب‌ تیولوا MODELING AND PRIORITIZING DEMAND RESPONSE PROGRAMS IN POWER MARKETS Elsevier EPSR سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 79:

‌راب‌لباقتم‌ و‌ یدو خ‌هتیس یتسل ا Valley Flat Peak 0.012 0.016 -0.1 Peak 0.01 -0.1 0.016 Flat -0.1 0.01 0.012 Valley سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 80:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 x 10 4 MW hour initial load curve d0 Low load Off-peak Peak ‌ یر سارس‌راب‌ ینحنم 86/6/ 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 81:

اهویرانس‌ فیصو ت Penalty Value in peak /kWh Incentive Value in peak /kWh Electricity Price /kWh Programs Programs No. Groups No. 0 0 160 Initial load 0 0 0 0 40 160 400 at Valley off Peak and Peak Periods respectively TOU 1 1 0 0 800 at 20 21 22 o’clock CPP 2 0 0 4040404020202020160160160160200200200200160 160160500500500160160 at 1 to 24 respectively RTP 3 0 0 40 160 400 at Valley off Peak Peak Periods and 800 at 202122 o’clock TOU+CPP 4 0 200 160 DLC 5 2 0 400 160 EDRP 6 50 100 160 CAP 7 100 200 160 I/C 8 0 100 40 160 400 at Valley off Peak and Peak Periods respectively TOU+DLC 9 3 0 200 40 160 400 at Valley off Peak and Peak Periods respectively TOU+EDRP 10 50 100 40 160 400 at Valley off Peak and Peak Periods respectively TOU+CAP 11 100 200 40 160 400 at Valley off Peak and Peak Periods respectively TOU+I/C 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 82:

‌همانرب‌ یار جا TOU 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 83:

‌همانرب‌ یار جا CPP 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 84:

‌همانرب‌ یار جا RTP 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 85:

‌همانرب‌ یار جا DLC 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 86:

‌همانرب‌ یار جا EDRP 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 87:

‌همانرب‌ یار جا CAP 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 88:

‌همانرب‌ یار جا I/C 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 89:

‌همانرب‌ یار جا TOUCPP 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 90:

‌هما نرب ‌ یار جا TOUDLC 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 91:

‌همانرب‌ یار جا TOUEDRP 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 92:

‌ه ما نرب‌ یارجا TOUCAP 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 93:

‌همانرب‌ یار جا TOUI/C 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 x 10 4 MW hour final model final d0 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 94:

اهویرانس‌یداصتقا‌ هس یاقم Customer Benefit Million  Supplier Revenue Million  DR Penalty Million  DR Incentive Million  Customer Bill Million  Programs Programs No. 0 110604 0 0 110604 Initial load base 0 -15671 126275 0 0 126275 TOU 1 -56900 167504 0 0 167504 CPP 2 -9515 120119 0 0 120119 RTP 3 4354 106250 0 2897 109146 DLC 4 14503 96101 0 11587 107689 EDRP 5 1757 108846 423 1086 109511 CAP 6 6773 103830 0 4345 108417 I/C 7 -52808 163412 0 0 163412 TOU+CPP 8 -10494 121098 0 2601 123699 TOU+DLC 9 -3869 114472 0 6651 121124 TOU+EDRP 10 -8327 118931 0 2964 122411 TOU+CAP 11 2275 108329 0 8100 118548 TOU+I/C 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 95:

راب‌ ینحنم ‌ تاصخشم‌ هس یاقم Peak to valley MW Load Factor Energy Reduction Energy Reduction MWh Energy Consumption MWh Peak Reduction Peak Reduction MW Peak MW Programs No. 10951 84.5 0 0 691273 0 0 34058 0 6733 91.2 0.3 2035 689238 7.6 2582 31476 1 8933 88.6 0.1 825 690448 4.6 1574 32484 2 7400 91.3 0.1 711 690562 7.4 2529 31529 3 8274 90.0 1.3 9108 682165 7.2 2469 31589 4 8440 87.7 2.6 18219 673054 6.2 2095 31963 5 8879 88.7 1 6832 684441 5.6 1916 32142 6 8357 88.9 2 13664 677609 6.7 2282 31776 7 6515 92.0 -0.6 -4418 695691 7.4 2516 31542 8 6816 90.1 1 6589 684684 7.0 2395 31663 9 7033 89.0 1.6 11144 680129 6.5 2207 31851 10 6858 89.5 1.3 8870 682403 6.8 2301 31757 11 8344 87.9 2.3 15702 675571 5.9 2020 32038 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 96:

DLC I/C DB EDRP CAP A/S TOU ……. Decision Maker سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 97:

یبت ارم‌هلس لس‌یر یگ‌ میمصت Selection the most effective of DR Programs ISO Utility Customer P3 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P1 P12 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 98:

اهویرانس‌یداصتقا‌ هس یاقم Customer Benefit Million  Supplier Revenue Million  DR Penalty Million  DR Incentive Million  Customer Bill Million  Programs Programs No. 0 110604 0 0 110604 Initial load base 0 -15671 126275 0 0 126275 TOU 1 -56900 167504 0 0 167504 CPP 2 -9515 120119 0 0 120119 RTP 3 4354 106250 0 2897 109146 DLC 4 14503 96101 0 11587 107689 EDRP 5 1757 108846 423 1086 109511 CAP 6 6773 103830 0 4345 108417 I/C 7 -52808 163412 0 0 163412 TOU+CPP 8 -10494 121098 0 2601 123699 TOU+DLC 9 -3869 114472 0 6651 121124 TOU+EDRP 10 -8327 118931 0 2964 122411 TOU+CAP 11 2275 108329 0 8100 118548 TOU+I/C 12 لا‌ هدیا‌با وج لا‌ هدیا‌دض‌با وج سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 99:

اهویرانس‌ ینف‌ هس یاقم Peak to valley MW Load Factor Energy Reduction Energy Consumption MWh Peak Reduction Peak MW Programs . 10951 84.5 0 691273 0 34058 Initial load 0 6733 91.2 0.3 689238 7.6 31476 TOU 1 8933 88.6 0.1 690448 4.6 32484 CPP 2 7400 91.3 0.1 690562 7.4 31529 RTP 3 8274 90.0 1.3 682165 7.2 31589 DLC 4 8440 87.7 2.6 673054 6.2 31963 EDRP 5 8879 88.7 1 684441 5.6 32142 CAP 6 8357 88.9 2 677609 6.7 31776 I/C 7 6515 92.0 -0.6 695691 7.4 31542 TOU+CPP 8 6816 90.1 1 684684 7.0 31663 TOU+DLC 9 7033 89.0 1.6 680129 6.5 31851 TOU+EDRP 10 6858 89.5 1.3 682403 6.8 31757 TOU+CAP 11 8344 87.9 2.3 675571 5.9 32038 TOU+I/C 12 لا‌ هدیا‌ب او ج لا‌ هدیا‌دض‌با وج سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 100:

یر یگ‌ میمصت‌ سیرتا م Programs No. Criteria Alternatives Peak Reduction MW Energy Consumption MWh Load Factor Peak to Valley MW Customer’s Total Cost Rials 1 TOU 2582 689238 91.2 6733 126275 2 CPP 1574 690448 88.6 8933 167504 3 RTP 2529 690562 91.3 7400 120119 4 DLC 2469 682165 90.0 8274 106250 5 EDRP 2095 673054 87.7 8440 96101.4 6 CAP 1916 684441 88.7 8879 108847 7 I/C 2282 677609 88.9 8357 104072 8 TOU+CPP 2516 695691 92.0 6515 163412 9 TOU+DLC 2395 684684 90.1 6816 121098 10 TOU+EDRP 2207 680129 89.0 7033 114473 11 TOU+CAP 2301 682403 89.5 6858 119448 12 TOU+I/C 2020 675571 87.9 8344 110448 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 101:

اهرای عم‌ نزو یپورتنآ Criteria Parameters Peak Reduction Energy Consumption Load Factor Peak to Valley Customer’s Total Cost E 0.995518 0.998915 0.998889 0.99639 0.994312 d 0.004482 0.001085 0.001111 0.00361 0.005688 Weight 0.280 0.067 0.069 0.225 0.356 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 102:

‌ دید‌ زا‌ بول طم‌ نزو ISO Criteria Peak Reduction Energy Consumption Load Factor Peak to Valley Customer’s Total Cost ISO point of view 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 Improved Weights 0.44 0.04 0.11 0.23 0.18 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 103:

‌ دید‌ز ا‌ اهویرانس‌ یار جا‌ تیو لوا ISO TOU RTP سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 104:

هدنش ورف ‌ دید‌زا ‌ اهویرانس ‌ یار جا‌ تیولوا Criteria Peak Reduction Energy Consumption Load Factor Peak to Valley Customer’s Total Cost Utility point of view 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 Improved Weights 0.112 0.027 0.056 0.091 0.714 CPP+TOU CPP سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 105:

یر تشم‌ دید‌ز ا‌ اهویرانس‌ یار جا‌ تیو لوا Criteria Peak Reduction Energy Consumption Load Factor Peak to Valley Customer’s Total Cost ISO point of view 0.1 0.2 0.1 0.1 0.5 Improved Weights 0.112 0.054 0.028 0.092 0.713 EDRP I/C سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 106:

راز اب‌ میظنت‌تایه‌دید‌ زا‌ اهویرانس‌ یار جا‌ تیو لوا ISO Utility Customer Weights ISO 1 4 2 .57 Utility .25 1 .5 .14 Customer .5 2 1 .29 RTP TOU EDRP DLC CPP+ TOU سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 107:

Evaluation of nonlinear models for time-based rates demand response programs IJEPES 2015 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 108:

Power modeling . i i d i d B S    0        i i d i d B i d S  i i d i d B     سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 109:

Power modeling                         1 1 1 0 1 0 0 i i E i d i d i i E i d i i B i B                                                   1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 . 1 . 1 1 i i E i i E i d i d i d i i E i i E i d i i d i d i i E i i d i d B   1 1 0 1 0 0 1 . 1 . 1                         i i E i i E i d i d i i E i d i d i i i i E   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 110:

Power modeling                      1 0 0 1 1 1 i i E i d i d i i i i E   0 0 . i i E i i i d i d            0 0 . E i j j d i d i j       یدوی رپ ‌ كت‌ لدم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 111:

Power modeling             24 1 0 0 . i j j j i E j j i d i d              24 1 0 0 . j j i E j j i d i d   ی دوی ر پد نچ‌ ل دم یی اه ن‌ لدم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 112:

Exponential Modeling                             1 ln 1 1 . 0 0 0 i d i d i i E i d i i B i B                                      . 1 . 1 . 1 ln 1 1 0 0 0 0 0 i d i d i d i i E i d i i d i d i i E i i d i d B   1 ln 0 0 0 0 i i E i i d i d i i E i i i                                             1 1 ln 0 0 0 i d i d i i E i i i    سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 113:

Exponential Modeling         . 0 0 0 i i i i i E EXP i d i d                   . 0 0 24 1 0 j j j j i E EXP i d i d i j j              . 0 0 24 1 0 j j j j i E EXP i d i d j    ی دوی ر پ‌ك ت ‌ ل دم یدوی رپ دنچ ‌ لدم یی اه ن‌ لدم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 114:

Logarithmic Modeling                             1 . . 0 0 0 0 0 i d i i E i d i d EXP i i E i d i i B i B                      . . . 1 . 0 0 0 0 0 i d i i E i d i d EXP i d i i E i i E i d i i d i d B            . . 0 0 0 i d i i E i d i d EXP i i             ln . 0 0 0 i i i d i i E i d i d   سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 115:

Logarithmic Modeling                     ln . 1 . 0 0 i i i i E i d i d                          ln 1 . 0 24 1 0 j j j i E i d i d i j j                     ln 1 . 0 24 1 0 j j j i E i d i d j   ی دوی ر پ‌ك ت ‌ ل دم یدوی رپ دنچ ‌ لدم یی اه ن‌ لدم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 116:

اه ‌ لدم‌هس یا قم سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help