آموزش ساخت پل ماکارونی و نحوه بارگذاری آن

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

یک دانش آموز و دانشجو بعد از مشاهده آموزش ساخت پل ماکارونی و نحوه بارگذاری آن می تواند خودش یک پل ماکارونی بسازد و آن را بارگذاری نماید و نتیجه ی کار خود را مشاهده کند. سرفصل های مورد بحث در این آموزش به صورت زیر می باشد: - مقدمه کوتاه و معرفی کلیت ماجرا - ساخت سازه های آموزشی اولیه. (هرم و مکعب) - ساخت پل ماکارونی برای توضیحات بیشتر و تهیه آموزش به لینک زیر مراجعه بفرمائید: http://faradars.org/fvspg9311

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : ینسحلاوبا رایزام تخاس شزومآ ینوراکام لپ 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 2:

؟تسیچ‌ینورا کام‌ی‌ هزا س 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 3:

؟تسیچ‌ینورا کام‌ی‌ هزا س 3 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 4:

ینوراکام‌لپ 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 5:

؟ینوراکام‌ ارچ • تسا ‌نا زرا‌ن وچ . • تسا ‌تحا ر‌نآ ‌ اب‌راک ‌نوچ . • دراد‌یب وخ‌شش ک‌ربا رب‌رد‌ تمواقم‌ن وچ . 5 دب بوخ سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 6:

هنومن‌ یاه ‌ ملیف 6 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 7:

هزا س‌ل وصا • هب رظن امش رگ ا کی هن زو یو ر یا ه‌ هزاس ریز رار ق ،می هد م ادک کی لمحت یرتشی ب در اد و رترید ؟دنک ش‌ یم 7 هنزو هنزو سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 8:

هزا س‌ل وصا 8 هنزو هنزو هنزو هنزو سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 9:

زا ین‌دروم ‌داوم ‌و‌ لیاس و • د ادم • ینور اکام • طخ شک • بسچ یا ‌ هر طق • شوج ن یریش • بسچ ی راو ن • ی رادق م ذغ اک • کی د دع ین یس • یرا دق م خن م کح م • یدادعت یر طب بآ ی ندع م • کی و ق اچ ای غ یت ی رب ‌ تک و م Cutter 9 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 10:

تخاس ‌لحارم • ندیشک ه شقن یور ذغاک • ندنابسچ ه شقن یور زیم ای کی زیچ حطسم • شرُب ینوراک ام • رارق نداد اه‌ ینوراک ام یور هشقن و مکحم ندرک هنآ ا • لا صتا اه‌ ینوراکا م هب مه اب بسچ یا ‌ هرطق و ش وج نی ریش • یراذگراب و ش یا مزآ هزا س 10 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 11:

‌ کی‌نیرمت - بعکم‌تخ اس 11 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 12:

‌ود‌ نیرمت - مره‌تخاس 12 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 13:

؟تسیچ‌لپ لپ کی هزاس ت سا هک یارب رو بع زا عن اوم یک یزیف زا هل مج اه‌ هناخ دور و هرد ا ه‌ هدافت سا دو ش‌ یم . یاه‌ لپ کر حت م زین ت هج ر وبع اه‌ یت شک و یاه‌ قیاق نلب د زا ریز ،اهنآ هتخاس هدش تسا . 13 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 14:

لپ‌ عاونا 14 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 15:

یسوق ‌لپ 15 لپ ی هشرع لپ ی هناهد سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 16:

ینوراکام‌لپ‌ تخاس 16 سرداﺮﻓ FaraDars.org نآ یراﺬﮔرﺎﺑ هﻮﺤﻧ و ﯽﻧورﺎﮐﺎﻣ ﻞﭘ ﺖﺧﺎﺳ شزﻮﻣآ faradars.org/fvspg9311

slide 17:

سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « تخاس نآ یراذگراب هوحن و ینوراکام لپ » هیهت تسا هدش . دییامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب . faradars.org/fvspg9311

authorStream Live Help