Under en hundetrening - Jerk er ikke et Verb, det er et substantiv

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Sjekk ut det beste hundetrening skolen tilgjengelig på Oslo

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

D e t e r i k k e l e t t å h å n d t e r e e l l e r t r e n e e n v o k s e n h u n d i f o r h o l d t i l e n v a l p . D o g T r a i n i n g e r a v g j ø r e n d e f o r å e n d r e a t f e r d e n t i l n o e n h u n d . D e t e r l e t t å h å n d t e r e o g t r e n e h u n d e n e i l ø p e t a v s i n u n g e a l d e r i s t e d e t f o r h å n d t e r i n g o g t r e n i n g e t t e r d e v o k s e r o p p v i l s i e t t e r a t d e b l i r v o k s n e h u n d e r . Å r s a k e n e r v a l p e r e r u s k y l d i g o g u m o d e n s o m h v o r d a n d e t r e n g e r o m s o r g . N å r h u n d e e i e r e g i s i n t i d t i l v a l p e r f ø l e s v a l p e n s i k k e r o g k o m f o r t a b e l . S o m o g n å r d e v o k s e r v i d e r e b e g y n n e r h j e r n e n s u t v i k l i n g . H u n d e r e r b e s t e v e n n e r a v m e n n e s k e l i g e o g e r i n t e l l i g e n t e n o k . I f o r h o l d t i l e n m e n n e s k e l i g h j e r n e u t v i k l i n g h a s t i g h e t e n p å h j e r n e n s u t v i k l i n g h o s h u n d e r e r r a s k e r e . É n f a k t o r å v u r d e r e e r s k a r p t a n n . V a l p e r h a r i k k e s k a r p e t e n n e r i l ø p e t a v s i n u n g e a l d e r o g d e r m e d n å r d u t r e n e r d e m e l l e r h å n d t e r e d e m d e i k k e b l i r v o l d e l i g e . M e n s h v i s d e n s a m m e s i t u a s j o n e n e r m e d e n v o k s e n h u n d s å m å m a n v æ r e m e r f o r s i k t i g . D u t r e n g e r å t r e n e s e l v f ø r t r e n i n g e n d i n v o k s e n h u n d . S e l v o m d u ø n s k e r å t r e n e e n v a l p m å d u f ø r s t a n a l y s e r e o p p f ø r s e l e n t i l d e n u n g e h u n d e n f o r k j æ l e d y r å s v a r e p å t r e n i n g e n d i n . D e t e r e n a v å r s a k e n e t i l a t d e t f o r e l i g g e r k j e n t D o g S k o l e r s o m N o r g e D o g T r a i n e r s A s s o c i a t i o n . D e h u n d e t r e n e r e e r a l l e e k s p e r t e r m e d l a n g e r f a r i n g i å h å n d t e r e b å d e e n v o k s e n h u n d s å v e l s o m e n v a l p . D e t e r e n s t o r f o r s k j e l l m e l l o m å t r e n e e n h a n n h u n d o g e n t i s p e . D e n k v i n n e l i g e h u n d e n e i k k e r e a g e r e p å s a m m e m å t e s o m h a n n h u n d e r . H a n n h u n d e r e r m e r v o l d e l i g e e n n d e k v i n n e l i g e h u n d e r . M e n u n d e r f ø d s e l e n a v v a l p e r b l i r e n d a e n k v i n n e l i g h u n d v o l d e l i g . D e t e r d e n p e r i o d e n n å r e n m a s s e i n t e n s i v a v d e l i n g e n e r n ø d v e n d i g . B o r t s e t t f r a d e t t e t o g h u n d e n t r e n i n g k u r s t i l g j e n g e l i g p å d e t t e D o g T r a i n i n g S c h o o l o g s å h u n d e e i e r e o m å o p p r e t t h o l d e g o d e f o r h o l d i h j e m m e t u t e n f o r h j e m m e t o g s e l v i n n e n f o r k e n n e l . L a o s s f o r s t å d e n k o m p l e k s e n a t u r l i g e p r o s e s s e n i n v o l v e r t i o p p l æ r i n g k j æ l e d y r . D a j o r d e n b l e d a n n e t v a r d e t i n g e n k a t e g o r i s e r i n g a v d y r e t s t y p e . I n g e n v a r i n n e n l a n d s i n g e n v a r v i l l . A l l e v a r l i k e e n t e n s t e r k e l l e r s v a k . K a t e g o r i s e r i n g b l e g j o r t a v m e n n e s k e r p å e t s e n e r e s t a d i u m i l ø p e t a v p r e - h i s t o r i s k e l e v e t i d . D e s o m D e h u n d e s k o l e t i l v a l p e r - H y g i e n e A t f e r d o g I n t e l l i g e n s

slide 2:

v a r k j ø t t e t e n d e o g s t e r k b l e k a t e g o r i s e r t s o m v i l l e d y r m e n s d e s o m v a r s v a k e o g p l a n t e e t e n d e b l e k a t e g o r i s e r t s o m h u s d y r . N å f o r e s t i l l e s e g e n s i t u a s j o n d e r d e n n e k a t e g o r i s e r i n g e n i k k e e k s i s t e r t e i f o r t i d e n . I s å f a l l m a n g e a v o s s v i l l e i d a g h a v æ r t b a r e r i n g e r d y r t i l a l l e d y r . Å r s a k e n b a k d e n n e f o r k l a r i n g e n e r å f o r s t å o g i d e n t i f i s e r e f a k t i s k l å b a k d e v o l d e l i g e o g m i l d e n a t u r a v d y r u a v h e n g i g a v o m d e e r i n n e n l a n d s e l l e r v i l l . E n p e r s o n k a n l æ r e o g f o r s t å d i s s e v i k t i g e f a g e n e b a r e p å e n h u n d e s k o l e . D e t t e e r n o e n a v d e f å v i k t i g e e m n e r s o m u n d e r v i s e s i e n l e t t å f o r s t å m å t e p å N o r g e D o g T r a i n e r s A s s o c i a t i o n l i g g e r p å T o y s M u n c h - m u s e e t O s l o N o r g e . F o r m e r h j e l p o g s p ø r s m å l k a n d u r i n g e 4 7 9 0 6 8 4 8 1 4 . D e s p e s i a l i s t e r h e r v i l h j e l p e d e g m e d a l l e d i n e h u n d e t r e n i n g r e l a t e r t e p r o b l e m e r . O p p r i n n e l i g K i l d e : h t t p : / / h u n d e t r e n e r e . b l o g s p o t . n o / 2 0 1 5 / 1 2 / d e - h u n d e s k o l e - t i l - v a l p e r - h y g i e n e - a t f e r d . h t m l

authorStream Live Help