Obrona cywilna w Polsce

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Obrona cywilna w Polsce:

Obrona cywilna w Polsce Rola i zadania

Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej:

Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej Pod pojęciem obrony cywilnej należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy - zgodnie z przepisami prawa - obrona cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym. Elementy powyższej definicji świadczą o humanitarnej istocie obrony cywilnej i stawiają ją na należnym miejscu w systemie obronnym państwa.

PowerPoint Presentation:

Początki obrony cywilnej sięgają I wojny światowej. Pierwsze bomby zrzucone z samolotów wojskowych na Paryż, Piotrogród i Freiburg dowiodły, że należy się liczyć z możliwością przenikania na zaplecza wojujących stron i niszczenia obiektów cywilnych. Dlatego też w poszczególnych państwach zaczęto tworzyć systemy obronnye chroniący wnętrze danego kraju. Francja, Wielka Brytania i Niemcy jako pierwsze zaczęły konkretyzować te zamiary, tworząc system zwany obroną przeciwlotniczą. Zrozumienie potrzeby organizacji ochrony ludności cywilnej zaowocowało w Polsce utworzeniem w latach dwudziestych XX wieku Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Ustawa sejmowa z 1934 roku o obronie przeciwlotniczej zainicjowała proces kształtowania się sfery obronności kraju, noszącej znamiona współczesnej obrony cywilnej.

PowerPoint Presentation:

Etapy rozwoju Obrony Cywilnej można ująć w następujące ramy czasowe: 1922 - 1939 - Ochrona Przeciwlotnicza i Przeciwgazowa; 1939 - 1945 - Samoobrona ludności w czasie wojny i okupacji; 1945 - 1964 - Terenowa Obrona Przeciwlotnicza; 1964 - 1973 - Powszechna Samoobrona; od 1973 - Obrona Cywilna.

Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej.:

Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej . Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych ujęto w Konwencjach Genewskich przyjętych 12. sierpnia 1949 r., które Polska ratyfikowała w 1954 r. Są to: I konwncja o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach czynnych; II konwencja o polepszaniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu; III konwencja o traktowaniu jeńców wojennych; IV konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

PowerPoint Presentation:

Uzupełnieniem Konwencji Genewskich są dwa Protokoły Dodatkowe z 1977 r.: I - dotyczy ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym; II - dotyczy ochrony ofiar konfliktów nie mających charakteru międzynarodowego. Polska ratyfikowała oba Protokoły dopiero we wrześniu 1991 r.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju 1. Działalność planistyczna; 2. Szkolenia z zakresu obrony cywilnej; 3. Upowszechnienie problematyki obrony cywilnej; 4. Prace organizacyjne: - tworzenie formacji OC, - prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych i powołanych do OC; 5. Przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie: - postępowanie po ogłoszeniu alarmu, - przygotowanie do ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, wody, produktów rolnych i pasz, - utrzymanie w należytym stanie technicznym sprzętu i środków ochrony, - przygotowanie i wykorzystanie domowych pomieszczeń ochronnych.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny 1. Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie. 2. Ochrona ludności przed współczesnymi środkami rażenia. 3. Organizację i prowadzenie akcji ratowniczych: - udzielanie pomocy medycznej, - zapewnienie tymczasowych pomieszczeń i zaopatrzenia, - utrzymanie porządku w strefach dotkniętych klęskami, - pomoc służbą użyteczności publicznej i grzebaniu zmarłych. 4. Ochrona zakładów przemysłowych, urządzeń użyteczności publicznej, gospodarki rolnej i handlowej, wody oraz produktów żywnościowych i pasz. 5. Ochrona dóbr kultury i ważnej dokumentacji technicznej.

Struktura organizacyjna Obrony Cywilnej:

Struktura organizacyjna Obrony Cywilnej Szef Obrony Cywilnej Kraju Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szefowie obrony cywilnej województwa (wojewodowie) Szefowie obrony cywilnej powiatu (starostowie) Szefowie obrony cywilnej gminy (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) Kierownicy zakładów pracy Formacje OC Formacje OC Wydział zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego Wydział zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego Wydział zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego Pracownicy ds. OC

Siły i środki do realizacji zadań obrony cywilnej:

Siły i środki do realizacji zadań obrony cywilnej Formacjami obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych są oddziały i pododdziały (kompanie, plutony i drużyny): Pierwszej pomocy medycznej; Likwidacji skażeń; Ratownictwa budowlanego; Ratownictwa komunikacyjnego; Ratownictwa energetycznego; Przeciwpożarowe; Porządkowo-ochronne; Łączności; Zaopatrzenia; Wykrywania i alarmowania; Ochrony płodów rolnych; Ochrony produktów żywnościowych, Ochrony zwierząt gospodarczych i pasz; Ratownictwa chemicznego; Ratownictwa przeciwpowodziowego; Budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody.

Znak graficzny:

Znak graficzny Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający wierzchołkami skraju tła. W Polsce nie stosuje się obramówki . Mienie oznaczone tym znakiem (w Polsce np. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej) nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie wojny na mocy norm prawa międzynarodowego.

Obrona Cywilna w Rzeszowie:

Obrona Cywilna w Rzeszowie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U . z 2007 Nr 89, poz.590). Wojewoda jako przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapewnienia sprawny system zarządzania bezpieczeństwem na poziomie wojewódzkim w tym kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa.

Zadania WZZK:

Zadania WZZK ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego; przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego.

Czym jest zarządzanie kryzysowe?:

Czym jest zarządzanie kryzysowe? Zarządzenie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Jaką sytuację należy określić mianem kryzysowej?:

Jaką sytuację należy określić mianem kryzysowej? Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowisko, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

PowerPoint Presentation:

Wykonanie: Barbara Miechowicz Bibliografia: Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/ Obrona Cywilna Kraju - http://www.ock.gov.pl Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – http://rzeszow.uw.gov.pl/ Regulamin WZZK USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

authorStream Live Help