modiriat-raftar-sazmani(2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 هدف اصلی این فصل آشنا نمودن دانشجویان با ارتباطات انسانی و ارتباطات سازمانی و نقش آنها در مدیریت رفتار سازمانی است ارتباطات

PowerPoint Presentation:

2 « پل ارتباطی به تسریع امر ارتباطات و جریان اطلاعات کمک می کند » نمودار پل ارتباطی فایول A B L C M D N E O P F Q G

PowerPoint Presentation:

3 ارتباطات وسیله ای است که بوسیله آن هر فرد می تواند در دیگری نفوذ کند و یا ارتباطات یعنی انتقال مفاهیم اطلاعات بوسیله سمبلها تعریف ارتباطات

PowerPoint Presentation:

4 هدف از ارتباطات بوجود آوردن تغییرات لازم در رفتار یا تغییر در آن دسته از شرایطی است که سازمان بر آنها کنترل دارد هدف ارتباطات

PowerPoint Presentation:

5 1- یک طرفه : ارسال پیام از ناحیه فرستنده بدون انتظار دریافت بازخورد 2- دو طرفه : ارسال پیام و دریافت بازخورد از گیرنده پیام انواع ارتباطات

PowerPoint Presentation:

6 1- اختلاف در ادراک 2- اختلاف زبان 3- صدا ( شلوغی ) 4- عواطف 5- ناسازگاری ارتباطات کلامی و غیر کلامی 6- عدم اعتماد موانع ارتباطات اثربخش

PowerPoint Presentation:

7 با شناسایی دقیق هر یک از موانع موجود بر سر راه ارتباطات و برنامه ریزی مناسب برای آن مانع می توان به ارتباطات اثربخش دست یافت غلبه بر موانع ارتباطات بین افراد

PowerPoint Presentation:

8 مدل فرآیند ارتباطات فرستنده (منبع) به رمز آوردن پیام کانال پیام رمز گشایی گیرنده باز خورد انتقال دریافت دریافت انتقال صدا

PowerPoint Presentation:

9 1- فرستنده پیام (منبع) 4- کانال (وسیله انتقال) 2- به رمز درآوردن 5- رمز گشایی 3- خود پیام (سخنان،نوشتجات،علائم) 6- پارازیت 7- بازخورد عناصر عمده فرآیند ارتباطات

PowerPoint Presentation:

10 یعنی استفاده از علائم ، اشارات بدنی و بیانات چهره ای و . . . و بطور کلی استفاده از زبان حرکات و سکوت جهت انتقال مفاهیم و معانی ارتباط غیر کلامی

PowerPoint Presentation:

11 بازخورد یعنی واژگونی فرآیند ارتباطات بعبارتی انعکاس ارتباطات از طرف گیرنده به فرستنده تعریف بازخورد

PowerPoint Presentation:

12 ارتباطی را موفق می نامند که استنباط فرستنده و گیرنده از پیام یکسان باشد ، یعنی گیرنده پیام منظور فرستنده را بطور دقیق فهمیده باشد تعریف ارتباط موفق

PowerPoint Presentation:

13 1- تصویری (پدیداری) 2- عاطفی (هیجانی) 3- سامعی (شنیداری یا آهنگینی) 4- واژه ای (کمی یا استدلالی) سیستم های مختلف حسی افراد

PowerPoint Presentation:

14 - دوست دارند دنیای روانی خود را مصور نشان دهند - به فاصله علاقه دارند - در سمینارها در آخر سالن می نشینند - در دفتر کاری ، صندلی مراجعان را روبروی میز خود می چینند ویژگی های افراد تصویری

PowerPoint Presentation:

15 - به فاصله کمتر علاقه مند هستند - با افراد از موضع آرام و غیر تهدیدی صحبت می کنند - در دفتر کار صندلی ارباب رجوع را در کنار میز خودشان قرار می دهند خصوصیات افراد عاطفی

PowerPoint Presentation:

16 - موقع گوش دادن ، سرشان را پایین می اندازند - در سالن های سخنرانی در پهلوها (راست یا چپ سالن) می نشینند - داده ها را در حد امکان خلاصه می نمایند ویژگی های افراد سامعی

PowerPoint Presentation:

17 1- از نمادها ، اعداد و واژه ها بیشتر استفاده می کنند 2- به منطقی بودن اطلاعات دریافتی تمایل بیشتری دارند 3- دوست دارند اصطلاحات دقیقاً برایشان تعریف شود خصوصیات افراد کمی

PowerPoint Presentation:

18 به آن دسته از کانال های ارتباطی اشاره دارد که بطور رسمی و از طریق خطوط سلسله مراتب اختیار و مسئولیت طراحی شده و مرزهای مشخصی دارد سیستم ارتباطات رسمی ( اداری )

PowerPoint Presentation:

19 1- الگوی چرخی 2- الگوی y 3- الگوی حلقه ای 4- الگوی زنجیری 5- الگوی همه جانبه انواع الگوهای ارتباطی

PowerPoint Presentation:

20 نمودار شبکه های ارتباطی زنجیر همکاران همه جانبه حلقه ای ( عضو مرکزی وجود ندارد ، روابط متقابل است ) Y چرخی شبکه متمرکز ( اطلاعات به طرف عضو مرکزی جریان دارد ) جهت جریان اطلاعات = عضو مرکزی = عضو محیطی =

PowerPoint Presentation:

21 به ارتباطات خارج از سیستم رسمی سازمان اطلاق می شود که در دل سازمان رسمی بوجود می آید و عمدتاً به صورت غیر ارادی و جهت نیل به هدف های شخصی کارکنان می باشد ارتباطات غیر رسمی

PowerPoint Presentation:

22 نوعی سازمان غیر رسمی است که مبنای اداری نداشته و در سازمان تعدادی کانال های ارتباطی بوجود می آورند که هم پوشی دارند و بعضاً یکدیگر را قطع می کنند شبکه های ارتباط غیر رسمی ( تاک )

PowerPoint Presentation:

23 این ارتباطات الگوی جریان کار را در سازمان ، تعقیب می کنند و بین اعضای یک گروه ، بین دو گروه کار بین بخش های مختلف سازمان و . . . در جریان می باشند ارتباطات جانبی

PowerPoint Presentation:

24 هدف اساسی این نوع ارتباطات ، ایجاد یک کانال مستقیم برای هماهنگی سازمانی و حل مشکلات است و باعث رضایت کارکنان می شود هدف اصلی ارتباطات جانبی

PowerPoint Presentation:

25 نمودارهای مربوط به ارتباطات جانبی بین اعضاء یک گروه کاری بین دو گروه بین صف و ستاد

PowerPoint Presentation:

26 ارتباطات فرادست – فرودست یا ارتباطات رو به پایین ( Downward ) در یک سازمان بدین معنی است که جهت ارتباطات از طرف مدیران به سمت کارکنان می باشد ارتباطات فرادست - فرودست

PowerPoint Presentation:

27 1- عدم آشنایی فرستندگان با وسایل ارتباطی اثر بخش 2- عدم شناخت پیامگیران مؤثر 3- عدم وجود بازخورد مناسب 4- گران باری اطلاعات (ارسال اطلاعات بیش از حد و مزاحم) معایب ارتباطات پایین گرایانه

PowerPoint Presentation:

28 در این نوع ارتباطات که به ارتباطات بالاگرایانه یا از پایین به بالا ( upward ) نیز معروف هستند ، پیام از کارکنان به مقامات بالاتر سازمان فرستاده می شود ارتباطات فرودست - فرادست

PowerPoint Presentation:

29 1- کندی حرکت اطلاعات بخاطر تعبیر و تفسیرها در سطوح مختلف بالاتر 2- جرح و تعدیل اطلاعات در رده های مختلف سازمانی (عمدتاً در بخش های میانی) مشکلات ارتباط بالاگرایانه

authorStream Live Help