Les proves de Selectivitat 2015

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Informació sobre les PAU 2015 i el procés de preinscripció universitària. Autor: Enric Gil. Col·legi Sant Andreu. Data: 11/2/2015.

Comments

Presentation Transcript

Les proves de Selectivitat:

Les proves de Selectivitat PAU curs 2014-2015 Les proves de Selectivitat Les proves de Selectivitat Col·legi Sant Andreu Les proves de Selectivitat 11/2/2015

Model LOE:

Model LOE Model derivat del batxillerat LOE i adaptat a l’EEES Model LOE L’estudiant defineix el seu perfil d’accés Model LOE Model obert i més flexible

Objectiu i característiques:

Objectiu i característiques Objectiu: valorar maduresa acadèmica, coneixements i competències adquirides durant el batxillerat Objectiu i característiques Característiques: són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya i es fan simultàniament per garantir igualtat d’oportunitats

Fases de la prova:

Fases de la prova Fase general obligatòria Fases de la prova Fase específica, de caràcter voluntari (per als alumnes que vulguin accedir a estudis de més demanda)

Estructura de la prova:

Estructura de la prova

Matèries de modalitat:

Matèries de modalitat Les matèries de modalitat que es vinculen a les PAU són les següents:

Qualificació fase general (QFG):

Qualificació fase general (QFG) Mitjana aritmètica dels 5 exercicis (4 comunes i una de modalitat) Qualificació fase general (QFG) Cal treure un 4 com a mínim a la FG Qualificació fase general (QFG) Nota d’accés: cal treure una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada (60 %) del batxillerat i el 40 % de la FG Nota d’accés (validesa indefinida) = 0,6 QMB + 0,4 QFGQMB = qualificació mitjana del batxilleratQFG = qualificació de la fase general (sempre que sigui superior o igual a 4)

Fase específica:

Fase específica Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de 3 matèries de modalitat de batxillerat (diferents de la de la FG) Fase específica Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat ( de 0 a 10 punts) Fase específica La matèria es considerarà superada si s’obté una nota igual o superior a 5 Fase específica Només tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents

Nota d’admissió:

Nota d’admissió Es diferencia entre superació de les PAU i procediment d’admissió Nota d’admissió Nota d’admissió per a cada títol de grau i universitat (mínim 5 punts i màxim 14) Nota d’admissió S’hi incorporen les qualificacions de les matèries de la fase específica i es ponderen segons el coeficient (0,1 o 0,2) Nota d’admissió Les matèries han d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol Nota d’admissió (validesa 2 cursos) = Nota d’accés + a M1 + b M2M1, M2 = dues millors qualificacions de les matèries de la FE a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la FE (0,1 o 0,2)

Matèries de modalitat i graus:

Matèries de modalitat i grausPDF amb els paràmetres de ponderació

Fases del procés:

Fases del procés Prematrícula (18 de febrer - 2 de març de 2015). Caldrà indicar les dades personals i del centre i les matèries de les quals es vol examinar l’alumne/a Fases del procés Matrícula (21 de maig - 1 de juny). Formalitzar-la i triar definitivament la matèria de modalitat de la FG i les de la FE. Pagament de taxes Fases del procés Tribunal i lloc d’examen: 5 de juny Fases del procés Resultat de les proves: 26 de juny

Lloc i documentació:

Lloc i documentació Les PAU s’organitzen en un seguit de tribunals repartits pel territori Lloc i documentació Els membres dels tribunals vetllen pel funcionament correcte de les proves Lloc i documentació Un professor del centre n’és vocal Lloc i documentació L’assignació es fa uns dies abans de les proves Lloc i documentació Cal portar el full de matrícula i el DNI, a més de les etiquetes

Calendari i horaris (I):

Calendari i horaris (I) 9 de juny / 2 de setembre

Calendari i horaris (II):

Calendari i horaris (II) 10 de juny / 3 de setembre

Calendari i horaris (i III):

Calendari i horaris (i III) 11 de juny / 4 de setembre

Preparar-se bé les PAU és fer bé el batxillerat:

Preparar-se bé les PAU és fer bé el batxillerat Els programes de batxillerat, molt amplis, estan enfocats per treure profit a la Selectivitat Preparar-se bé les PAU és fer bé el batxillerat Cal planificar l’estudi per no arribar massa tard Preparar-se bé les PAU és fer bé el batxillerat L’estudi diari és un valor afegit

Recomanacions:

Recomanacions Vocabulari adient, bona puntuació i ortografia Recomanacions Presentació pulcra i clara Recomanacions Ordre lògic en l’exposició Recomanacions Justificació de les respostes donades Recomanacions Ús adient de les terminologies específiques de les assignatures

Revisió de les qualificacions:

Revisió de les qualificacions Reclamació: sobre aspectes formals o errades administratives. No pot baixar la nota Revisió de les qualificacions Doble correcció: un segon professor corregeix l’examen. El resultat final és la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. Pot baixar la nota Revisió de les qualificacions Els estudiants es poden presentar en successives convocatòries, amb la nota de la segona (sempre que sigui superior a l’anterior)

Calendari revisions:

Calendari revisions Sol·licitud reclamació i doble correcció: 26-29 de juny Calendari revisions Resultats reclamació i doble correcció: 7 de juliol Calendari revisions Sol·licitud reclamació a la doble correcció: 7-9 de juliol Calendari revisions Resultats reclamació a la doble correcció: 15 de juliol

Preinscripció universitària:

Preinscripció universitària Es pot fer per internet durant el mes de juny i els primers dies de juliol Preinscripció universitària Es poden triar diverses opcions Preinscripció universitàriallistes de notes de tall i placesPreinscripció universitàriahttp://accesnet.gencat.cat

Més informació (PAU i preinscripció universitària):

Més informació (PAU i preinscripció universitària)PAUMés informació (PAU i preinscripció universitària)Preinscripció universitàriaMés informació (PAU i preinscripció universitària) Oficina d’Accés a la Universitat Més informació (PAU i preinscripció universitària) Via Laietana, 2 Més informació (PAU i preinscripció universitària) 08003 Barcelona Més informació (PAU i preinscripció universitària) Telèfon: 93 223 03 23 / 93 223 25 91 Més informació (PAU i preinscripció universitària)accesnet.sur@gencat.cat

Més informació (preinscripció universitària):

Més informació (preinscripció universitària)A la webMés informació (preinscripció universitària) Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat: Més informació (preinscripció universitària) Via Laietana, 208003 BarcelonaTel. 93 223 03 23/93 223 25 91 Més informació (preinscripció universitària)accesnet.sur@gencat.cat

Les proves de Selectivitat:

Les proves de Selectivitat PAU curs 2014-2015 Les proves de Selectivitat Les proves de Selectivitat Adaptació: Enric Gil Garcia Les proves de Selectivitat Col·legi Sant Andreu Les proves de Selectivitat 11/2/2015

authorStream Live Help