iso 9001 requirements

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ВИТАМИНА БЪЛГАРИЯ ООД : 

Преглед на изискванията на международния стандартISO 9001:2008 Системи за управление на качеството ВИТАМИНА БЪЛГАРИЯ ООД www.vitamina-bg.com

Основни моменти : 

Основни моменти Принципи на стандарта Подходи при внедряването Преглед на клаузите на стандарта Одитиране www.vitamina-bg.com

ISO 9001:2008 : 

ISO 9001:2008 ISO 9001 е най-популярният стандарт от ISO и е международно възприет Има около 1,000,000 сертифицирани фирми по света в повече от 170 държави на всички континенти Прилага се в организации, работещи във всички сектори на икономиката www.vitamina-bg.com

Възникване : 

Възникване Контрол от клиент към доставчик Видове одит Одит от първа страна Одит от втора страна Одит от трета страна www.vitamina-bg.com

Сертификация : 

Сертификация Фирмите могат да се сертифицират за съответствие с изискванията единствено на ISO 9001:2008 Сертификацията е доброволна Сертификацията се извършва от трета независима страна, която е акредитирана да извършва подобен род дейности www.vitamina-bg.com

Сертификация : 

Сертификация Сертификацията се осъществява чрез извършването на сертификационен одит Сертификатите имат срок на валидност 3 години Сертификационните органи осъществяват контролни одити поне веднъж годишно с цел да се потвърди спазването на изискванията на стандарта www.vitamina-bg.com

Компетентност на сертификационните органи : 

Компетентност на сертификационните органи Орган по акредитация Орган по сертификация Сертифицирана фирма www.vitamina-bg.com

ISO 9001:2008 се базира на осем принципа за управление на качеството : 

ISO 9001:2008 се базира на осем принципа за управление на качеството Фокус върху клиентите Лидерство Увличане на хората Процесен подход Системен подход Непрекъснато усъвършенстване Фактически подход при вземане на решения Взаимноизгодни отношения с доставчиците www.vitamina-bg.com

Фокус върху клиентите : 

Фокус върху клиентите Организациите зависят от своите клиенти и по тази причина трябва да: Разбират настоящите и бъдещите нужди на клиентите, Посрещат изискванията на клиентите, и Се стремят да надхвърлят очакванията на клиентите. www.vitamina-bg.com

Лидерство : 

Лидерство Ръководството трябва да: Определят целите и насоките за развитие на организацията, и Да създадат и поддържат вътрешна среда, в която хората да бъдат изцяло ангажирани с постигането на целите на организацията. www.vitamina-bg.com

Увличане на хората : 

Увличане на хората Хората на всички структурни нива са в основата на организацията, и Тяхното пълно увличане позволява способностите им да бъдат използвани в полза на организацията. www.vitamina-bg.com

Процесен подход : 

Процесен подход Организацията трябва не просто да наблюдава резултатите от процесите (обикновено чрез инспекция на продукта) Трябва да се следят входящите данни на процесите (хора, съоръжения/оборудване, суровини и използвани методи и технологии) Трябва да се установят подходящи контроли на всички етапи на процесите (ако искаме да постигаме винаги желаните резултати) www.vitamina-bg.com

Какво е процес? : 

Какво е процес? Дейност/и, която трансформира входните ресурси в изходни резултати Дейност Вход Изход Ресурси: Хора Съоръжения/оборудване Суровини/материали Методи/технология Резултати: Продукти Услуги Представяне www.vitamina-bg.com

Как се управляват процесите? : 

Как се управляват процесите? Подходящи ресурси: Квалифицирани хора Подходящо оборудване Качествени суровини Доказани технологии Желани резултати: Качествени продукти Качествени услуги Удовлетвореност на клиентите Наблюдение & измерване на процесите Трябва да сме сигурни, че входните ресурси са подходящи, че дейностите се изпълняват, и че се постигат желаните резултати, след това при необходимост процесите се подобряват www.vitamina-bg.com

Как се измерват процесите? : 

Как се измерват процесите? Ефикасни Без загуби Ефективни Желаните резултати се постигат Подходящи ресурси: Квалифицирани хора Подходящо оборудване Качествени суровини Доказани технологии Желани резултати: Качествени продукти Качествени услуги Удовлетвореност на клиентите www.vitamina-bg.com

Системен подход : 

Системен подход Организациите, трябва да разбират, че системата е съвкупност от взаимно-свързани процеси, и Резултатът от един процес е входящ ресурс за един или повече свързани процеси... От критично значение е да се управляват “белите петна” (или взаимодействията) между процесите, за да се осигури, че системата е ефективна www.vitamina-bg.com

Непрекъснато усъвършенстване : 

Непрекъснато усъвършенстване Непрекъснатото усъвършенстване на цялостното представяне на организацията трябва да е нейна постоянна цел: Подобренията трябва да са планирани дейности, ако организацията иска да подобри цялостното си представяне и възможностите си. www.vitamina-bg.com

Slide 18: 

Plan Do СУК Базово представяне Цели за подобрение Подобряване на процесите чрез PDCA цикъл Измерване/наблюдение на резултатите спрямо поставените цели – подобряване на процесите и актуализиране на СУК, за да се постигат и поддържат желаните резултати Системата за управление на качеството трябва да се изолзва като инструмент за непрекъснато усъвършенстване ... Резултати Act Check www.vitamina-bg.com

Фактически подход за вземане на решения : 

Фактически подход за вземане на решения Ефективните решения са: Базирани на анализ на данните и информация. www.vitamina-bg.com

Взаимно-изгодни отношения с доставчиците : 

Взаимно-изгодни отношения с доставчиците Организацията зависи от своите доставчици, и Взаимно-изгодните им отношения увеличават способността и на двете страни да създават добавена стойност. www.vitamina-bg.com

Серията ISO 9000 включва три документа... : 

Серията ISO 9000 включва три документа... ISO 9000:2005 Системи за управление на качеството – Основни принципи и речник ISO 9004:2009 Системи за управление на качеството – Насоки за усъвършенстване ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството - Изисквания www.vitamina-bg.com

Други стандарти, свързани с ISO 9001... : 

Други стандарти, свързани с ISO 9001... ISO 19011 Указания за одитиране на системи за управление на качеството и оконата среда - Космически технологии: AS 9100 - Телекомуникации: TL 9000 Други стандарти по сектори ISO/TS 16949 Международен стандарт за автомобилната индустрия - Изисквания към системата за управление на качеството www.vitamina-bg.com

Роля на ISO 9000:2005 : 

Роля на ISO 9000:2005 Дефинира: Принципите за управление на качеството Термини и определения Основни понятия: - системен подход - процесен подход - непракъснато усъвършенстване www.vitamina-bg.com

Роля на ISO 9001:2008 : 

Роля на ISO 9001:2008 Определя изискванията към Системите за управление на качеството: За постигане на удовлетвореност на клиентите Приложими към цялата организация забележка: “допустимите изключения” (например проектиране) са ограничени до изискванията, които се съдържат в клауза 7 – Създаване на продукта. Одиторите на сертифициращата организация трябва да проверят на място доколко тези изключения са обосновани www.vitamina-bg.com

Роля на ISO 9004:2009 : 

Роля на ISO 9004:2009 Дава насоки за усъвършенстване, базирани на Принципите за управление на качеството, определени в ISO 9000, и на Изискването за непрекъснато усъвършенстване на системата Забележка: ISO 9004 НЕ Е стандарт, спрямо който фирмите се сертифицират или одитират www.vitamina-bg.com

ISO 9001 и ISO 9004 са “неделима двойка” : 

ISO 9001 и ISO 9004 са “неделима двойка” Състоят се от следните 8 клаузи: 1. Обхват 2. Препратки 3. Термини и определения 4. Система за управление на качеството 5. Отговорност на ръководството 6. Уравление на ресурсите 7. Създаване на продукта / услугата 8. Измерване, анализ и подобрение www.vitamina-bg.com

Slide 27: 

ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ Непрекъснато усъвършенстване на СУК Отговорност на Ръководството Управление на ресурсите Процесен подход Измерване, анализ и подобрение Съзадаване на продукта Продукт Вход Изход www.vitamina-bg.com

ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството. Изисквания : 

ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството. Изисквания www.vitamina-bg.com

Изисквания към системите за управление на качеството : 

Изисквания към системите за управление на качеството 4. Система за управление на качеството 5. Отговорност на ръководството 6. Управление на ресурсите 7. Създаване на продукта 8. Измерване, анализ и подобряване www.vitamina-bg.com

4. Система за управление на качеството : 

4. Система за управление на качеството 4.1. Общи изисквания 4.2. Изисквания към документацията 4.2.1. Изисквания към документацията 4.2.2. Наръчник по качеството 4.2.3. Управление на документите 4.2.4. Управление на записите www.vitamina-bg.com

5. Отговорност на ръководството : 

5. Отговорност на ръководството 5.1. Ангажимент на ръководството 5.2. Насоченост към клиента 5.3. Политика по качеството 5.4. Планиране 5.4.1. Цели по качеството 5.4.2. Планиране на системата за управление на качеството www.vitamina-bg.com

5. Отговорност на ръководството : 

5. Отговорност на ръководството 5.5. Отговорности, пълномощия и обмен на информация 5.5.1. Отговорности и пълномощия 5.5.2. Представител на ръководството 5.5.3. Вътрешен обмен на информация 5.6. Преглед от ръководството 5.6.1. Общи положения 5.6.2. Входни елементи от прегледа 5.6.3. Изходни елементи от прегледа www.vitamina-bg.com

6. Управление на ресурсите : 

6. Управление на ресурсите 6.1. Осигуряване на ресурси 6.2. Човешки ресурси 6.2.1. Общи положения 6.2.2. Компетентност, осъзнаване и обучение 6.3. Инфраструктура 6.4. Работна среда www.vitamina-bg.com

7. Създаване на продукта : 

7. Създаване на продукта 7.1. Планиране на създаването на продукта 7.2. Процеси, свързани с клиента 7.2.1. Определяне на изискванията за продукта 7.2.2. Преглед на изискванията за продукта 7.2.3. Обмен на информация с клиентите 7.3. Проектиране и разработване www.vitamina-bg.com

7. Създаване на продукта : 

7. Създаване на продукта 7.4. Закупуване 7.4.1. Процес на закупуване 7.4.2. Информация за закупуването 7.4.3. Проверка на закупения продукт 7.5. Производство и предоставяне на следпродажбени услуги 7.5.1. Управление на производството 7.5.2. Специални процеси www.vitamina-bg.com

7. Създаване на продукта : 

7. Създаване на продукта 7.5.3. Идентификация и проследимост 7.5.4. Собственост на клиента 7.5.5. Предпазване на продукта 7.6. Управление на средствата за наблюдение и измерване www.vitamina-bg.com

8. Измерване, анализ и подобряване : 

8. Измерване, анализ и подобряване 8.1. Общи положения 8.2. Наблюдение и измерване 8.2.1. Удовлетвореност на клиента 8.2.2. Вътрешен одит 8.2.3. Наблюдение и измерване на процесите 8.2.4. Наблюдение и измерване на продукта 8.3. Управление на несъответстващ продукт www.vitamina-bg.com

8. Измерване, анализ и подобряване : 

8. Измерване, анализ и подобряване 8.4. Анализ на данните 8.5. Подобряване 8.5.1. Непрекъснато усъвършенстване 8.5.2. Коригиращи действия 8.5.3. Превантивни действия www.vitamina-bg.com

Къде можете да получите допълнителна информация? : 

Къде можете да получите допълнителна информация? В интернет: ISO web site www.iso.ch TC 176 web site www.bsi.org.uk/iso-176-sc2 ASQ web site www.asq.org Vitamina Bulgaria web site: www.vitamina-bg.com Други въпроси? Пишете ни на имейл: office@vitamina-bg.com www.vitamina-bg.com

authorStream Live Help