нарада,6.02.13

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Структурні компоненти реалізації проекту: “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” на ІІ етапі:

Структурні компоненти реалізації проекту: “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” на ІІ етапі О.Е.Высоцкая, д.филос.н., декан факультета открытого образования ДОИППО

Випереджаюча освіта для сталого розвитку спрямована на ::

Випереджаюча освіта для сталого розвитку спрямована на : Формування моделей сталого розвитку системи освіти; Підготовку особистості до нових умов життя виходячи із випереджальних моделей майбутнього; Розвиток життєвих компетентностей особистості, зміна її ціннісних орієнтирів та потреб відповіно моделі сталого розвитку.

Напрямки випереджаючої освіти::

Напрямки випереджаючої освіти: Медіаосвіта; Еколого-орієнтована освіта для сталого розвитку; Здоров’єрозвивальні педагогічні системи; Гендерна освіта; Полікультурна освіта та етика толерантності; Педагогічні технології соціального партнерства. Педагогічні технології розвитку креативності.

Медіаосвіта спрямована на::

Медіаосвіта спрямована на: Розвиток критичного мисления по-відношенню до медіа; Розвиток медіакомпетентності – вміння ефективно працювати з медіа; Розвиток навичок позитивної медіатворчості.

Напрямки еколого-орієнтованої освіти для сталого розвитку:

Напрямки еколого-орієнтованої освіти для сталого розвитку Екоспоживання – «зелене споживання» - стійке споживання – етичне споживання; Енергоефективна освіта; Екопсихопедагогіка – екологічна етика.

Здоров’ярозвивальні педагогічні системи -:

Здоров’ярозвивальні педагогічні системи - Інтеграція з іншими напрямками випереджальної освіти; Підвищення ціннісної значимості здоров’ярозвивальних та здоров’язберігаючих технологій; Включення їх у загальні ціннісні пріоритети та стиль життя; Формування культури попередження шкідливих звичок.

Гендерна освіта:

Гендерна освіта Запобігання гендерної дискримінації; Боротьба з гендерними стереотипами; Боротьба за правовове визнання рівності статей; Формування гармонійної особистості, незалученої в гендерні стереотипи мислення і поведінки.

Полікультурна освіта та етика толерантності::

Полікультурна освіта та етика толерантності: Розвиток міжкультурної толерантності; Розвиток міжособистісної толерантності; Розвиток соціальної відповідальності; Розвиток навичок ефективної комунікації; Розвиток навичок мультилінгвізму.

Соціальне партнерство::

Соціальне партнерство: Розвиток громадянсько-активних шкільних систем; Розвиток шкільного самоврядування; Розвиток навичок аргументації; Розвиток навичок соціальної активності та відповідальності; Розвиток громадянської культури.

Технології креативності::

Технології креативності: Вміння приймати нестандартні рішення; Здатність до критичного мислення; Швидке реагування на зміну ситуації; Розвиток системного та прогностичного мислення; Ігровий і творчий підхід до вирішення завдань; Здатність до самоаналізу; Самоосвітні технології, технології актуалізації та самоактуалізації інтересу до навчання.

Завдання проекту “Випереджаюча освіта для сталого розвитку::

Завдання проекту “Випереджаюча освіта для сталого розвитку: Підвищення рівня освіченості учнів та педагогів у питаннях сталого розвитку; Виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості; Створення моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку; Інтеграція цінностей та принципів сталого розвитку у зміст навчання та виховання.

Звіт ЗНЗ за 2012/2013 навч.р.::

Звіт ЗНЗ за 2012/2013 навч.р.: визначення основних показників (індикаторів) сталого розвитку особистості, педколективу, освітнього середовища, навчального закладу; розкриття динаміки змін. Розробка методичного забезпечення експерименту (“наскрізне навчання”, спецкурси, курси за вибором).

Практика освіти для сталого розвитку::

Практика освіти для сталого розвитку: Введення “наскрізного навчання”; Введення інтегрованих уроків, дисциплін з освіти для сталого розвитку; Проведення класних, позакласних, позашкільних виховних заходів з питань сталого розвитку; Робота творчих педагогічних лабораторій, кафедр; Проведення семінарів, “круглих столів”, конференцій, педагогічних читань, педрад за тематикою експерименту; Моніторинг досягнень шкільного колективу, зміни цінністих орієнтацій, стилю життя у бік потреб сталого розвитку (згідно індикаторів освіти для сталого розвитку); Моніторинг сталого розвитку ЗНЗ (навчальних досягнень, якості освіти, впровадження інноваційних методик випереджального навчання, управління навчальним закладом).

СТРУКТУРА ЗВІТУ ЗНЗ З ЕКПЕРИМЕНТУ за проектом "Випереджаюча освіта".:

СТРУКТУРА ЗВІТУ ЗНЗ З ЕКПЕРИМЕНТУ за проектом "Випереджаюча освіта". Тема експерименту, мета, завдання; Календарний план експериментальної роботи ЗНЗ за поточний навчальний рік; Розгорнутий звіт відповідно до календарного плану та індикаторів сталого розвитку освітнього середовища та індикаторів освіти для сталого розвитку (дод. 2); Перспективний педагогічний досвід із запровадження “наскрізного навчання” (дод.1) (звіт подати до 15 червня 2013 р.)

authorStream Live Help