DR. SPOCK’S BABY AND CHILD CARE, 9th Edition Free PDF

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

DR. SPOCK’S BABY AND CHILD CARE, 9th Edition

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 2:

Red act a re : Bia nca V asilescu T eh nored act a re : Liviu Stoica Corectur ă : Elena Georgescu Design copert ă : A nd ra Penescu DR. SPOCK’S BABY AND CHILD CARE 9th Edition Benjamin Spock M.D. Copyright 1945 1946 © 1957 1968 1976 1985 1992 by Benjamin Spock M.D. Copyright renewed © 1973 1974 1985 1996 by Benjamin Spock M.D. Revised and updated material copyright © 1998 2004 2011 by The Benjamin Spock Trust Originally published by Gallery Books a division of Simon Schuster Inc. DR. SPOCK. ÎNGRIJIREA SUGARULUI ȘI A COPILULUI Ed. a IX-a Benjamin Spock Copyright © 2014 2016 Editura SIAN BOOKS Toate drepturile rezervate. Descrierea CIP a Bibliotecii Na ționale a României SPOCK BENJAMIN Dr. Spock – Îngrijirea sugarului și a copilului / dr. Benjamin Spock ed. rev. şi adapt. de dr. Robert Needlman trad.: Andrei-Vlad Vasilescu. – Bucure ști: Sian Books 2016 Index ISBN 978-606-8657-18-9 I. Needlman Robert ed. adapt. II. Vasilescu Andrei-Vlad trad. 613.95 616-053.3 Grupul Editorial ALL : Bd. Constructorilor nr. 20A et. 3 sector 6 cod 060512 – Bucure ști Tel.  : 021 402 26 00 Fax : 021 402 26 10 www.all.ro Editura Sian Books face parte din Grupul Editorial ALL. /editura.all allcafe.ro http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 3:

http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 4:

Dr. Benjamin Spock Dr. Robert Needlman http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 5:

v MUL ȚUMIRI Această carte pe care o citi ți acum a fost publicat ă pentru prima oar ă în urmă cu mai bine de șaizeci și cinci de ani. Atunci când a ap ărut pen- tru prima dat ă în 1945 The Common Sense Guide to Baby and Child Care de dr. Benjamin Spock a revolu ționat cre șterea copiilor și a schim- bat vie țile unei întregi genera ții. Copiii acelei genera ții sunt bunicii celei de azi. Poate sunt chiar p ărinții dumneavoastr ă. Așa că într-un fel s-ar putea să fiți unul dintre „copiii lui Spock“. Eu știu cu siguran ță c ă sunt. Sfaturile c ălduroase și în țelepte date de dr. Spock înc ă se pot aplica și în zilele noastre. Acest lucru se datoreaz ă faptului c ă lucrarea s-a schim- bat odat ă cu timpurile. Atunci când Gloria Steinem feminista inovatoare i-a spus lui Spock c ă era sexist el a ascultat și s-a schimbat. Când riscu- rile dietei noastre bogate în colesterol și grăsimi au devenit cunoscute Spock a abordat o diet ă vegetarian ă și a trăit nouăzeci și patru de ani. Înainte de a muri Spock a lucrat la cea de-a șaptea edi ție a Îngrijirii sugarului și a copilului cu un pediatru de valoare Steven Parker care a fost prin coinciden ță unul dintre cei mai influen ți profesori ai mei. Așa că atunci când am revizuit Îngrijirea sugarului și a copilului pentru ediția a opta aveam o mare datorie c ătre dr. Spock și dr. Parker și toți ceilal ți medici p ărinți și copii datorit ă c ărora cartea este bogat ă exact ă înțeleapt ă și în ton cu timpurile. Datoria este înc ă în picioare. Pentru cea de a noua edi ție am cerut ajutorul unei echipe de exper ți în multe domenii  : Marjie Greenfield pentru sarcin ă și naștere   Mary O’Connor pentru al ăptare   James Kozick pentru s ănătatea stomatologi- că  Abdulla Ghori și Nazha Abughali pentru infec ții  Leyla McCurdy pentru s ăn ătatea mediului   Henry Ng pentru sexualitate   și Erin Whipple http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 6:

vi MULȚUMIRI pentru vizitele la spital. Ei și o serie de al ți prieteni și colegi au îmbog ățit aceast ă a noua edi ție de și evident responsabilitatea pentru produsul fi- nisat îmi apar ține. Mulțumiri speciale sunt necesare pentru Micki Nuding și Maggie Crawford editorii mei de la Simon and Schuster și lui Robert Lescher agentul lui Benjamin Spock timp de mul ți ani și acum și al meu. Mary Morgan care a fost c ăs ătorit ă cu dr. Spock timp de dou ăzeci și cinci de ani și care a lucrat cu acesta la mai multe edi ții ale c ărții Îngrijirirea sugaru- lui și a copilului a reprezentat o surs ă imensă de îndrumări și susținere. Scrierea unei c ărți asemeni cre șterii unui copil este un act de credin ță. Mulțumesc Mary pentru c ă ai avut încredere în mine. În final mul țumesc familiei mele  : lui Grace pentru bucuria și crea- tivitatea pe care o aduci în via ța mea și lui Carol pentru dragostea ac- ceptarea și bunul sim ț. Făr ă voi nu aș fi fost în stare să încep ca s ă nu zic să și termin un proiect de anvergura acestei c ărți. http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 7:

CUPRINS vii CUPRINS Mulțumiri v Prefață ix Ave ți încredere în dumneavoastr ă și în copilul dumneavoastră 1 Ave ți încredere în dumneavoastr ă 1 Care sunt scopurile dumneavoastr ă atunci când vă creșteți copilul   3 Și părinții sunt oameni 3 Instinct și educație 5 Familii diferite provoc ări diferite 8 SECȚIUNEA I COPILUL DUMNEA VOASTR Ă AN DUPĂ AN Înainte de nașterea copilului dumneavoastră 13 Copiii se dezvolt ă  la fel și părinții 13 Planuri și decizii prenatale 17 Alegerea specialistului care v ă va îngriji copilul 20 Pregătind venirea acas ă a copilului 22 Ajutați-vă copiii s ă se obișnuiască cu noua sarcin ă 24 Lucruri de care ve ți avea nevoie 26 Copilul dumneavoastră de la naștere până în jurul vârstei de 3 luni 37 Bucurați-vă de copilul dumneavoastr ă 37 Atingere și conexiune emo țional ă 39 Primele sentimente 42 Relațiile sexuale dup ă naștere 45 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 8:

viii CUPRINS Îngrijirea copilului 45 Hrănirea și somnul 47 Plânsul și alinarea 52 Scutecele 56 Scaunele copilului 60 Baia 62 Părțile corpului 66 Temperatura aerul curat și lumina soarelui 70 Probleme obi șnuite ale nou-n ăscuților 73 Primul an între 4 și 12 luni 79 O perioadă plină de debuturi 79 Îngrijirea copilului 81 Hrănitul și creșterea 82 Somnul 84 Plânsul și colicile 87 Răsfățul 90 Dezvoltarea fizic ă 93 Învățând despre oameni 100 Hainele și echipamentul 102 Probleme fizice obi șnuite în primul an de via ță 105 Copilul dumneavoastră între 1 și 2 ani 116 Ce îi face s ă se bucure  116 Ajutați-vă copilul s ă exploreze în siguran ță 118 Temerile la vârsta de un an 123 Probleme de comportament 125 Probleme de somn 128 Alimenta ție și nutri ție 129 Deprinderea folosirii toaletei 130 Copilul în vârstă de 2 ani 133 A avea 2 ani 133 Temerile în jurul vârstei de 2 ani 135 Probleme de comportament 139 Dietă și nutri ție 142 Deprinderea folosirii toaletei 143 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 9:

CUPRINS ix Preșcolarul între 3 și 5 ani 145 Devotamentul fa ță de părinți 145 Sentimentele de dragoste și de competitivitate 147 Curiozitate și imagina ție 150 Probleme legate de somn 151 Temerile în jurul vârstei de 3 4 și 5 ani 151 Teama de r ănire și de diferen țele anatomice 155 Vârsta școlar ă : între 6 și 11 ani 158 Adaptarea la lumea exterioar ă 158 Via ța social ă 160 Acasă 164 Probleme comportamentale obi șnuite 166 Adolescența : între 12 și 18 ani 171 O stradă cu două sensuri 171 Pubertatea 172 Alte probleme de s ănătate 176 Problemele psihologice 180 Adolescența timpurie 182 Adolescența mijlocie 186 Adolescența târzie 189 Sfaturi pentru p ărinți 190 SECȚIUNEA A II-A ALIMENTAȚIE ȘI NUTRI ȚIE Alimentația în primul an de viață 197 Programul de mas ă 198 Aportul alimentar suficient și câștigul ponderal 204 Schimbări și provocări 208 Obișnuirea bebelu șului să se hrănească singur 212 Vitaminele suplimentele și dietele speciale 215 Alăptatul 218 Beneficiile al ăptării 218 Sentimentele fa ță de al ăptare 219 Cum să încerca ți cu adev ărat să alăptați 220 Cum se stabile ște tiparul de al ăptare 224 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 10:

x CUPRINS Bebelușul primește suficient lapte   229 Condiția fizic ă a mamei care al ăpteaz ă 231 Tehnici de al ăptare 236 Mama care lucreaz ă 240 Probleme în timpul al ăptării 242 Mulgerea și pompele pentru sâni 247 Combinația între al ăptare și hrănirea cu biberonul 248 Înțărcarea 248 Alimentația cu lapte praf 253 Alegerea și pregătirea preparatelor de lapte 253 Spălarea și sterilizarea biberonului 256 Pregătirea preparatelor de lapte 260 Păstrarea preparatelor de lapte la frigider 261 Administrarea biberonului 263 Probleme legate de hr ănirea cu biberonul 264 Trecerea de la biberon la cea șcă 269 Introducerea alimentelor solide 274 Dietele s ănătoase încep din timp 274 Când și cum să începe ți 275 Mesele la vârsta de 6-12 luni 283 Nutriție și sănătate 289 Ce înseamn ă nutriție adecvat ă  289 Ca și societatea și noi trebuie s ă ne schimb ăm 290 Elementele nutritive 291 O dietă mai sănătoasă 300 Alegeri dietetice ra ționale 306 Mesele simple 311 Indicații pentru o alimenta ție fericit ă 315 SECȚIUNEA A III-A SĂNĂTATE ȘI SIGURAN ȚĂ Probleme medicale generale 321 Medicul copilului dumneavoastr ă 321 Vizitele regulate la medic 323 Consultațiile prin telefon 323 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 11:

CUPRINS xi Comportamentul fa ță de un copil bolnav 327 Febra 329 Dieta în diverse boli 334 Administrarea medicamentelor 337 Izolarea în bolile contagioase 340 Mersul la spital 341 Vaccinările 346 Cum acționeaz ă vaccinurile 346 Riscurile vaccin ărilor 350 Schema de vaccinare 352 Pregătiți-vă copilul pentru vaccinare 353 Păstrați fișa medical ă 355 Prevenirea accidentelor 357 A ține copilul în siguran ță 357 Călătoria cu automobilul 359 Străzile și aleile 364 Accidentele de biciclet ă 365 Accidentele la locul de joac ă 367 Siguranța în practicarea sportului 368 Accidente legate de vremea rece și canicular ă 371 Îngrijirea fa ță de ac țiunea razelor solare 372 Prevenirea în țepăturilor de insecte 375 Prevenirea mu șcăturilor de câine 376 Artificiile și „Ne dați ori nu ne da ți“ 377 Pericole în cas ă 378 Înecul și siguranța în ap ă 378 Focul fumul și arsurile 380 Otrăvirile 382 Plumbul și mercurul 385 Asfixierea 388 Sufocarea și strangularea 389 Armele de foc în cas ă 389 Căderile 390 Siguranța juc ăriilor 392 Echipamente pentru o cas ă sigură 392 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 12:

xii CUPRINS Urgențele și primul ajutor 394 Tăieturile și zgârieturile 394 Așchiile 395 Mușcăturile 395 Sângerările 396 Arsurile 398 Infecțiile pielii 399 Corpii străini în nas și în urechi 400 Corpii străini intraoculari 401 Entorsele și luxațiile 401 Fracturile 402 Traumatismele coloanei vertebrale și ale gâtului 403 Traumatismele craniene 404 Înghițirea unor obiecte 405 Intoxica țiile 405 Reac țiile alergice 407 Convulsiile 407 Asfixierea și respira ția artificial ă 408 Trusa de prim-ajutor 412 Dezvoltarea denti ției și sănătatea bucală la copii 414 Dezvoltarea din ților 414 Erupția dentar ă 416 Ce face ca din ții să fie buni   417 Vizitele la cabinetul stomatologic 418 Cariile dentare 419 Perierea din ților și folosirea a ței dentare 421 Sigilarea dentar ă 422 Traumatismele din ților 422 Prevenirea leziunilor traumatice ale gurii 424 Cele mai obi șnuite boli ale copil ăriei 425 Infecțiile tractului respirator superior r ăcelile 425 Infecțiile urechii otitele 432 Faringita și faringoamigdalita streptococic ă 437 Crupul și epiglotita 440 Bronșita bronșiolita și pneumonia 442 Gripa 444 Astmul bronșic 445 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 13:

CUPRINS xiii Sforăitul 447 Alergiile nazale 448 Eczema 450 Alte boli cutanate 452 Pediculoza capului p ăduchii 455 Durerile abdominale 456 Constipația 460 Vărsăturile și diareea 463 Cefaleea 466 Convulsiile 467 Probleme oculare 469 Oasele și articula țiile 471 Problemele cardiace 473 Probleme urinare și genitale 474 Herniile și afecțiunile testiculelor 476 Sindromul de moarte subit ă a sugarului SMSS 478 Sindromul de imunodeficien ță dobândit ă SIDA 479 Tuberculoza 481 Sindromul Reye 482 Virusul West Nile 482 SECȚIUNEA A IV-A SĂ CREȘTEM COPII SĂNĂTO ȘI DIN PUNCT DE VEDERE MINTAL Care sunt nevoile copiilor 487 Dragoste și limite 487 Primele rela ții interumane 488 Nevoile emo ționale 489 Părinții ca prieteni 493 Tat ăl ca p ărinte 496 Respectul de sine 498 Dincolo de a fi p ărinte 501 Creșterea copiilor într-o societate nelini ștită 505 Lumea larg ă 507 Îngrijirea copiilor 509 Serviciul în famile și în afara ei 509 Când vă reîntoarce ți la lucru 509 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 14:

xiv CUPRINS Alternative pentru îngrijirea copiilor 510 Alegerea tipului de îngrijire 517 Îngrijirea copiilor dup ă școală 518 Persoanele care au grij ă de copii la domiciliu babysitter 520 Timpul petrecut cu copilul dumneavoastr ă 521 Disciplina 523 Ce este disciplina   523 Recompense și pedepse 525 Sfaturi pentru stabilirea limitelor 533 Problema îng ăduinței 537 Manierele 541 Problema sentimentelor p ărinților 542 Bunicii 546 Sexualitatea 551 Realit ățile vie ții 551 Discutând cu adolescen ții despre sex 557 Modul în care se dezvolt ă sexualitatea 560 Diferențele dintre sexe și homosexualitatea 563 Sexul abuziv 567 Mass-Media 568 Tr ăind cu Mass-media 568 Televiziunea 568 Jocurile video 573 Filmele 574 Rock and roll-ul și rap-ul 576 Internetul 577 Diferite tipuri de familii 582 Adopția 582 Părintele unic 590 Părinții vitregi 594 Părinții homosexuali 596 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 15:

CUPRINS xv Stresul și traumele 599 Semnifica ția stresului 599 Terorismul și calamit ățile 601 Abuzul fizic și neglijarea copilului 602 Abuzul sexual 603 Violența domestic ă 605 Moartea 606 Separarea de un p ărinte 609 Divorțul 611 SECȚIUNEA A V-A PROBLEMELE OBIȘNUITE LEGATE DE DEZVOLTARE ȘI COMPORTAMENT Rivalitatea dintre fra ți 623 Gelozia dintre fra ți 623 Aspectele multiple ale geloziei 625 Gelozia noului copil 629 Frații cu nevoi speciale 634 Comportamentul 636 Accesele de furie 636 Înjurăturile și răspunsurile obraznice 640 Mușcatul 642 Hiperactivitatea 644 Tristețea grijile și fricile 652 Depresia 652 Tulburările de anxietate 654 Dezordinea lenea și smiorc ăiala 656 Dezordinea 656 Lenea 658 Smiorcăiala 660 Obiceiurile 663 Suptul degetului 663 Alte obiceiuri ale copiilor mici 667 Mișcări ritmice repetitive 668 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 16:

xvi CUPRINS Rosul unghiilor 669 Bâlbâiala 670 Deprinderea folosirii toaletei murd ăritul și udatul patului 674 Pregătirea pentru deprinderea folosirii toaletei 674 Abordarea blând ă a pregătirii pentru deprinderea folosirii toaletei 679 Controlul elimin ării urinei 684 Piedici în calea controlului mic țiunii și al defeca ției 687 Eliminarea involuntar ă de materii fecale 688 Urinatul involuntar în pat 689 Tulburările somnului 694 Coșmarurile și somnambulismul 694 Insomnia 695 Tulburări de hrănire și alimenta ție 697 Tulburările de hr ănire 697 Nevoia de a fi hr ănit 705 Senzația de v ărsătură 706 Copiii slabi 707 Obezitatea 709 Tulburări de alimenta ție 713 Copiii cu nevoi speciale 718 O călătorie nea șteptat ă 718 Cum să faceți față durerii 720 Acționați  724 Dizabilitatea intelectual ă 727 Autismul 731 Sindromul Down 736 Alte necesit ăți speciale 738 Obțineți ajutor 739 De ce caut ă oamenii ajutor   739 Primii pa și 739 Tipuri de terapie 740 Alegerea unui specialist 741 Lucrând împreun ă 743 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 17:

CUPRINS xvii SECȚIUNEA A VI-A ȘCOALA ȘI PROBLEMELE LEGATE DE ÎNVĂȚAT Învățatul și creierul 747 Neuroștiin ța 747 Cum gândesc copiii 750 Inteligen țele multiple 756 Gata de școală 758 Cititul cu voce tare 758 Grădinița 768 Școala și problemele școlare 777 Care este scopul școlii  777 Învățând să citeasc ă 781 Educația fizic ă 782 Părinții și școala 783 Temele pentru acas ă 785 Probleme la școală 787 Tulburări de înv ățare 790 Copilul nepopular 796 Fobia școlar ă 797 Planuri pentru facultate 801 Pentru ce este facultatea 801 Alegerea unei facult ăți 801 Examenele de admitere la facultate 806 Economisind pentru facultate 808 Medicamente folosite în mod frecvent la copii 809 Siguranța în administrarea medicamentelor 810 Câteva cuvinte despre terminologie 811 Glosar de medicamente frecvent utilizate 813 Index 825 http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 18:

http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 19:

xix Lui Allen și Gloriei Needlman primii și cei mai buni profesori ai mei http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 20:

http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 21:

xxi PREFAȚĂ despre edi ția a IX-a Îngrijirea sugarului și a copilului a fost întotdeauna o carte despre principii și valori care rezist ă testului timpului fiind în acela și timp ex- trem de actual ă. Prima edi ție a fost publicat ă într-un moment de optimism și cre ștere rapid ă. Aceast ă cea de a noua edi ție apare într-un timp de greu- tate și nelini ște economic ă. Familiile care au suferit pierderi de slujbe sau execu ții silite de ipoteci sunt afectate   alte pierderi sunt mereu foarte pro- babile. Asemeni economiei mediul global pare în permanen ță amenin țat   nori de furtun ă întunec ă cerul și nu este u șor s ă vedem vreme mai bun ă venind. Cu toate acestea cre șterea copilului este un lucru în mod intrin- sec plin de speran ță. P ărin ții î și doresc copii care s ă creasc ă s ăn ăto și și ferici ți iar copiii î și doresc acela și lucru pentru ei în și și. Aceste lucruri sunt ni ște for țe puternice. Ele pot schimba lumea. Pe m ăsur ă ce începe ți s ă v ă hr ăni ți proteja ți și s ă v ă preg ăti ți copi- ii pentru via ța sper ca aceast ă edi ție a c ăr ții s ă v ă fie un partener de n ă- dejde. În loc de reguli stricte și aplicabile rapid aceasta ofer ă informa ții de încredere despre copii cum cresc și se dezvolt ă și nevoile lor fizi- ce intelectuale și emo ționale la diferite vârste. Întreaga carte a fost revi- zuit ă și completat ă cu informa ții la zi despre nutri ție vaccin ări autism ADHD și multe alte subiecte. Din ce în ce mai mult oamenii realizeaz ă c ă parte din cre șterea unui copil s ăn ătos înseamn ă crearea unui mediu s ăn ătos în care acesta s ă se dezvolte. Stilul de consum f ăr ă sens cu risip ă amenin ță mediul înconju- r ător și nu este bun nici pentru copii. Oricând este posibil aceast ă carte se împotrive ște materialismului. Nu ve ți g ăsi multe recomand ări pentru cele mai noi juc ării sau accesorii de exemplu. În aceea și idee s-ar putea http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 22:

xxii PREFAȚĂ s ă observa ți c ă aceast ă edi ție este un pic mai redus ă decât precedenta. Nu v ă îngrijora ți  : informa țiile importante înc ă sunt prezente și mai u șor de citit decât înainte. Prima edi ție a c ăr ții era una de buzunar. Aceast ă ulti- m ă edi ție poate nu v ă va înc ăpea în buzunar dar ar trebui s ă încap ă des- tul de u șor într-un ghiozdan sau o geant ă. Asemeni copiilor c ărțile se schimb ă cu timpul și în acela și timp r ă- mân la fel. Pe de alt ă parte s-ar putea s ă observați noile ilustra ții reali- zate de Grace Needleman o tân ără artistă talentat ă care este de aseme- nea și fiica mea. Când era foarte mic ă ea obișnuia să petreac ă ore în șir desenând. Nu s-a oprit niciodat ă și acum tocmai a terminat facultatea de arte la Universitatea Yale. M ă bucur nespus de mult s ă pot împ ărtăși cu voi toți talentul ei. Asemenea imaginilor limbajul c ărții a fost moderni- zat în unele locuri. Cu toate acestea sper c ă aceste pagini v ă vor vorbi în aceea și voce clar ă cald ă și susținătoare care a fost dr. Spock. Mesajul central este acela și ca totdeauna  : cel mai important este s ă v ă iubi ți co- pilul   în afar ă de acest lucru dac ă asculta ți și urma ți sfaturile care vi se par cele mai potrivite nu pute ți să greșiți prea tare. Câteva cuvinte despre limbaj. Exist ă multe locuri în aceast ă carte în care v ă sugerez să discuta ți cu doctorul copilului dumneavoastr ă. Ce vreau să zic prin asta nu se limiteaz ă doar la pediatrii și medicii de fami- lie dar și la asistentele medicale care la un moment dat sau altul îngri- jesc copilul   „medic“ este doar mai rapid de citit. Atunci când vorbesc despre copii folosesc „el“ sau „ea“ aleator cu excep ția cazurilor care se aplic ă doar pentru unii îngrijirea penisului de exemplu. În aceea și idee deși fac de multe ori referin ță la părintele de sex feminin ceea ce vreau să spun se aplic ă pentru părinții de ambele sexe cât și părinți adop tivi părinți vitregi și alte persoane în acest rol. Ve ți observa câteva sec țiuni sub titlul de Spock clasic. În alte locuri unde este folosit pronumele „eu“ se face referin ță la mine Robert Needlman. http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

slide 23:

AVE ȚI ÎNCREDERE ÎN DUMNEAVOASTRĂ 1 AVEȚI ÎNCREDERE ÎN DUMNEAVOASTR Ă ȘI ÎN COPILUL DUMNEAVOASTR Ă AVEȚI ÎNCREDERE ÎN DUMNEAVOASTR Ă Ști ți mai mult decât crede ți c ă ști ți. Familia dumneavoastr ă este în cre ștere și în schimbare. Vre ți s ă fi ți cel mai bun p ărinte dar nu întot- deauna este foarte clar ce înseamn ă cel mai bun. Oriunde v-a ți îndrepta aten ția exist ă exper ți care v ă spun ce ave ți de f ăcut. Problema este îns ă c ă ace știa se contrazic reciproc. Lumea este diferit ă de cea de acum do- u ăzeci de ani și vechile r ăspunsuri nu mai pot func ționa. Nu lua ți foarte în serios tot ceea ce spun vecinii   Nu fi ți foarte uimi ți de ceea ce spun exper ții   Nu v ă teme ți s ă ave ți încredere în propriul dum- neavoastr ă bun sim ț. Dac ă aborda ți lucrurile treptat dac ă v ă asculta ți in- stinctele și dac ă v ă împ ărt ăși ți problemele cu prietenii familia medicul sau moa șa cre șterea copilului nu va fi o sarcin ă complicat ă. Știm sigur c ă dragostea natural ă pe care p ărin ții o au pentru copii lor este de sute de ori mai important ă decât cunoa șterea precis ă a tehnicii de schimbare a scutecului sau decât cunoa șterea momentului când trebuie introduse în alimenta ție alimentele solide. De fiecare dat ă când v ă lua ți în bra țe copi- lul chiar dac ă la început vi se va p ărea ceva destul de ciudat de fiecare dat ă când îl schimba ți îi face ți baie îl hr ăni ți îi zâmbi ți acesta va sim ți c ă v ă apar ține și c ă și dumneavoastr ă îi apar ține ți. Mulți oameni au studiat diverse metode de cre ștere a copiilor și au ajuns la concluzia c ă ceea ce m ămicile și t ăticii buni simt în mod instinc- tiv că trebuie să facă pentru copiii lor este de cele mai multe ori cel mai bine. Toți părinții î și cresc copiii cel mai bine atunci când au o încredere  http://www.all.ro/carte/dr-spock-ingrijirea-sugarului-si-a-copilului.html

authorStream Live Help