Bai-26-Cac-loai-quang-pho

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ Trình bày : Tổ 1

Slide 2:

C L L 1 L 2 M F P VÍ DUÏ TAÏO RA quang phæ liªn tôc 500 0 C 1000 0 C 2500K Quang phoå lieân tuïc Ñeøn daây toùc II- QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ 1. Quang phoå lieân tuïc . Laø q/ phoå cuûa aùnh saùng do 1 chaát phaùt ra .

Slide 3:

Nhieät ñoä caøng cao, mieàn phaùt saùng caøng môû roäng veà phía aùnh saùng coù böôùc soùng ngaén.

Slide 4:

II- QUANG PHOÅ PHAÙT XAÏ 1. Quang phoå lieân tuïc . - Định nghĩa : Laø moät daûi coù maøu töø ñoû ñeán tím noái lieàn nhau lieân tuïc . Laø q/phoå cuûa aùnh saùng do 1 chaát phaùt ra.

Slide 5:

1. Quang phoå lieân tuïc . Nguồn và điều kiện phát sinh : CHẤT RẮN CHẤT LỎNG Khí có áp suất lớn phát ra khi nung nóng

Slide 6:

1. Quang phoå lieân tuïc . Đặc điểm : - Chỉ phụ thuộc nhiệt độ . - K hông phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng Ứng dụng : Để xác nhiệt độ vật sáng( đặc biệt là các vật ở xa như mặt trời, các sao )

Slide 7:

C J L L 1 L 2 M F P VÍ DUÏ :TAÏO RA quang phæ VAÏCH PHAÙT XAÏ CUÛA Na Quang phoå Vaïch phaùt xaï cuûa Na Ñeøn hôi Na noùng saùng Hai vaïch vaøng raát gaàn nhau ( vaïch keùp) 2. QUANG PHOÅ VAÏCH PHAÙT XAÏ.

Slide 8:

C J L L 1 L 2 M F P VÍ DUÏ :TAÏO RA quang phæ PHAÙT XAÏ CUÛA H 2 Quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa H 2 Ñeøn H 2 4 vaïch: Ñoû , lam , chaøm , tím .

Slide 9:

2. Quang phoå vaïch phaùt xaï . - Định nghĩa : Laø heä thoáng nhöõng vaïch saùng rieâng leû , ngaên caùch nhau bôûi nhöõng khoaûng toái . Na Nguồn và điều kiện Chất khí hay hơi  ở áp suất thấp   phát ra khi bị nung nóng

Slide 10:

2. Quang phoå vaïch phaùt xaï . Đặc điểm - M ỗi nguyên tố có 1 quang phổ vạch phát xạ riêng . - N hững nguyên tố khác nhau thì khác nhau về : +, S ố lượng +, V ị trí +, M àu sắc +, Đ ộ sáng tỉ đối của các vạch Ứng dụng Biết được : sự có mặt của các nguyên tố trong hợp chất và cả định lượng của nó

authorStream Live Help