Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri I

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ-I KÜLTÜR VE MİKROSKOBİ:

MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ-I KÜLTÜR VE MİKROSKOBİ YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN KAŞİFOĞLU

Slide 2:

25.06.2011 2 Üretme: Mikroorganizmaların uygun çevre koşulları sağlanarak çoğaltılması işlemi Besiyeri: Mikroorganizmaların üretilmeleri için gerekli maddeleri içeren hazırlanmış ortamlar

Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler:

25.06.2011 3 Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler Su Karbon kaynağı Azot kaynağı Mineraller Hidrojen verici-alıcı maddeler Gelişme faktörleri ve vitaminler Oksijen Karbondioksit

Mikroorganizmaların üremelerine etkili çevre faktörleri:

25.06.2011 4 Mikroorganizmaların üremelerine etkili çevre faktörleri Isı Hidrojen iyon yoğunluğu Osmotik basınç Oksidasyon-redüksiyon potansiyeli

Oksijen ihtiyacı:

25.06.2011 5 Oksijen ihtiyacı Bakteriler oksijene karşı ihtiyaçlarına göre 4 grupta incelenir: *aerob bakteriler: Kesin olarak oksijen ihtiyaçları olan, oksijen yokluğunda üremeleri duran bakteriler *zorunlu anaerob bakteriler: Tamamen oksijensiz ortamda üreyen, oksijen varlığında üremesi duran bakteriler *fakültatif anaerob: oksijen varlığında ve yokluğunda üreyebilir *mikroaerofil: sınırlı miktardaki oksijen varlığında ürerler.

Slide 6:

25.06.2011 6 Sıvı besiyerinde üreme şekilleri aerop Fakültatif anaerop Ekim yapılmamış kontrol

Slide 7:

25.06.2011 7 Aerop Fakültatif anaerop Anaerop Mikroaerofil

Mikroorganizmaların üremesine etki eden çevre faktörleri (1):

25.06.2011 8 Mikroorganizmaların üremesine etki eden çevre faktörleri (1) Hidrojen iyonları yoğunluğu (pH): Her bakterinin üreyebildiği min ve max pH değeri vardır. Genelde bakteriler pH 6-8 arasında iyi üremekle birlikte en iyi pH 7.2-7.4’te ürerler. Isı: min- max ve optimum ısı dereceleri vardır. Isı değişikliğinden en çok enzimler etkilenir. Bakteriler üreyebildikleri ısılara göre üç gruba ayrılır: * Psikrofil bakteriler: su, toprakta saprofit bakteriler -8-15 ° C * Mezofil bakteriler: insan ve hayvanlarda hastalık yapan bakterilerin büyük kısmı 20-45 ° C * Termofil bakteriler: 50 ° C’nin üzerindeki ısılarda ürerler. Özel protein yapısı ve enzimlere sahip olduklarından yüksek ısıda denatüre olmazlar.

Mikroorganizmaların üremesine etki eden çevre faktörleri (2):

25.06.2011 9 Mikroorganizmaların üremesine etki eden çevre faktörleri (2) Oksidasyon-redüksiyon potansiyeli: mikroorganizmaların beslendikleri ortamda bulunan ve elektron aktarımına bağlı olan bir güçtür. *Anaerob mikroorganizmalar düşük potansiyel -0,2 milivolt *Normal, sağlam doku+0,12 milivolt Osmotik basınç: bakteri sitoplazmasında ; 5-20 atm Hücre içindeki osmotik basınç dengede tutulur. Bazı mikroorganizmalar yüksek osmotik basınçlı ortamda ürerler. *yoğun tuzlu ortamda yaşamaya uymuş bakteriler halofil (deniz bakt.) *yüksek osmotik ortamda (yoğun şekerli ortam) osmofil

Bakterilerin üreme dönemleri:

25.06.2011 10 Bakterilerin üreme dönemleri Bölünme ile yeni oluşmuş bir hücrenin uygun koşullar devam ettiği esnada gelişip tekrar bölünebilecek hale gelebilmesi için geçen zaman “bölünme zamanı” olarak bilinir ve mikroorganizmaların cinsine ve türüne göre farklıdır. Sıvı besiyerine belirli sayıda bakteri ekilecek ve düzenli aralıklarla bu besiyerinden alınan örneklerde her cm 3 ’teki bakteriler sayılacak olursa bunların düzenli olarak üremedikleri görülür. Üreme zamana bağlı olarak çeşitli dönemler gösterir: *başlangıç dönemi *logaritmik üreme dönemi *durma dönemi *ölüm dönemi

Başlangıç dönemi:

25.06.2011 11 Başlangıç dönemi Bakteri çoğalma için hazırlıklarını yapar. Metabolizmaları artar. Cinsinin en büyük hacmine ulaşır. Üremede yavaş yavaş artma olur.

Logaritmik üreme dönemi:

25.06.2011 12 Logaritmik üreme dönemi Bakteri sayısı hızla artar. Hücrelerin çoğu fizyolojik olarak genç ve biyoaktiftirler. Yaşlı hücrelere göre fiziksel ve kimyasal etkilere, kemoterapötiklere karşı çok duyarlıdırlar.

Durma dönemi:

25.06.2011 13 Durma dönemi Bakterilerin üremesi devam ederken, bir yandan da ölüm görülür. Ölen bakteri, üreyen bakteri birbirine eşit olduğundan bakteriler sayıca değişmez.

Ölüm dönemi:

25.06.2011 14 Ölüm dönemi Ölen bakteri hücreleri sayıca artmıştır. Giderek ortamda hiç canlı bakteri kalmaz.

Besiyerlerinin tanıtılması:

25.06.2011 15 Besiyerlerinin tanıtılması Canlı ortamlar: hücre kültürleri, embriyonlu yumurta, deney hayvanları Cansız ortamlar: sıvı veya katı besiyerleri

Genel kullanım besiyerleri:

25.06.2011 16 Genel kullanım besiyerleri Rutin laboratuvar çalışmalarında kullanılan, insan ve hayvanların normal flora üyeleri ile bir çok hastalık etkeni mikroorganizmanın üreyebildiği besiyerleridir. Temel-basit besiyerleri Zenginleştirilmiş besiyerleri Et suyu + pepton + tuz buyyon Buyyon + agarjeloz Zenginleştirilmiş besiyeri: temel besiyerine kan, serum, glikoz, yumurta gibi maddeler ilave edilmiştir.

Özel besiyerleri:

25.06.2011 17 Özel besiyerleri Üretilmeleri için bazı özel maddelere ihtiyaç duyan mikroorganizmalar için hazırlanırlar. Seçici (selektif) besiyeri: bu tür besiyerlerinin içinde üretilmesi istenen mikroorganizmayı baskılamayan ancak, normal flora gibi diğer mikroorganizmaların üremesini inhibe eden seçici antimikrobik maddeler yer alır. Ayırtıcı besiyeri: bu besiyerlerine katılan çeşitli indikatörler ve kimyasal maddeler yardımıyla, üreyen kolonilerin aldıkları renge göre mikroorganizmaları tanımlamak mümkündür. Endo agar, EMB, MacConkey laktoz etkisi ; kanlı agar gibi. Özgül besiyeri: tek veya sınırlı sayıda mikroorganizmanın üretilmesi amacıyla kullanılır. Löwenstein Jensen Ayıraçlı besiyeri: sıvı ve katı olarak hazırlanan bu besiyerlerinin bileşimine çeşitli indikatörler (bromtimol mavisi,..) ve kimyasal maddeler (karbonhidrat, sitrat, üre,..) katılır. Böylece mikroorganizmanın çeşitli biyokimyasal karakterleri belirlenir.

Besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan başlıca maddeler (1):

25.06.2011 18 Besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan başlıca maddeler (1) Su: ideali çifte damıtılmış sudur. Agar: hindistan ve Japon denizlerinde bol bulunan deniz yosunudur. İçeriğinde d-galaktopiranoz ünitelerinden yapılmış uzun zincirli polisakkaritler bulunur. Mikroorganizmaların büyük çoğunluğu tarafından ayrıştırılamaz. İyi bir agarın 95 ° C’de erimesi, 42-45 ° C’de katılaşması gerekir. Katı besiyeri için %1.5-3 yarı katı besiyeri için %0.3-0.5 yarı sıvı besiyeri için %0.05-0.2 oranında kullanılır.

Besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan başlıca maddeler (2):

25.06.2011 19 Besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan başlıca maddeler (2) Pepton: proteinlerin pepsin, tripsin, papain gibi enzimlerle hidrolize edilmeleri sonucu suda kolay eriyebilen ve ısıtıldığında yeniden koagüle olmayan, polipeptid, dipeptid ve aminoasit gibi maddelerin karışımını içeren ortamlardır. Bakteriler tarafından azot kaynağı olarak kullanılır. İyi bir peptonun özellikleri: Suda kolayca erimelidir. Isıtma ile koagüle olan protein içermemelidir. İndol deneylerini yapmaya uygun miktarda triptofan içermelidir.

Besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan başlıca maddeler (3):

25.06.2011 20 Besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan başlıca maddeler (3) Et ekstresi: yağsız etten hazırlanan ham et suyunun su kısmının uçurulması ile elde edilen koyu renkte, macun kıvamında madde. Aminoasitler, jelatin, vitaminler, albumoz, mineraller bulunur. Toz olarak satılır. Kan: steril ve pıhtılaşması önlenmiş olmalıdır. Fibrinsizleştirmek için cam boncukların bulunduğu balonlara alınır.%5-10 oranda ilave edilir. Serum: Hayvan ya da insan kaynaklı olabilir. %5-10 oranda eklenir. Maya ekstresi: aminoasitler, üreme faktörleri, inorganik maddeler ve %10 karbondioksit bulunur. %0.5-1 oranında katılır. Sodyum klorür: osmotik basıncı ayarlama için %0.5 oranında katılır.

Slide 21:

25.06.2011 21 Kanlı agar besiyeri: jeloz besiyeri ortamına %5-10 oranında kan ilavesi ile hazırlanır. Koyun, tavşan, at, insan,… Çikolata agar besiyeri: kanlı besiyerinin ısıtılması ile elde edilir.bazı üreme faktörleri içerir. Neisseria ve hemofil bakterilerin üretilmesinde kullanılır. Thiyoglikolat sıvı besiyeri: redüktan bir madde olan sodyum thiyoglikolat taşıyan, anaerop bakterilerin de üreyebildiği ortam. Beyin kalp infüzyonu: sıvı ya da agar katılmış katı şekli vardır. Mikroorganizmaların çoğunu üretebilecek zenginliktedir. EMB agar: laktozu fermente eden ve etmeyenlerin ayırt edildiği besiyeridir. Gram negatif mikroorganizmaları üretmek için kullanılır.

Slide 22:

25.06.2011 22 Selenit F besiyeri: koliform basillerin 18-24 saat süre ile üremelerini engeller. Patojen bakteriler daha iyi ürer. SS (Salmonella Shigella) agar: Salmonella ve Shigella izolasyonu Löwenstein Jensen besiyeri: mikobakterileri üretmede kullanılır (tbc). SDA (Saboraud Dekstroz Agar): mantarların üretilmesi. Şeker oranı daha fazladır. Mueller Hinton besiyeri: antibiyotik duyarlılık testlerinde kullanılır.

Slide 23:

25.06.2011 23 XLD agar: Xylose Lysine Deoxycholate Agar TCBS: Tiosülfat sitrat bile salts sükroz agar; V.cholerae CCDA: Charcoal-Cefaperazon deoksikolat agar; Campylobacter spp. BCYE: Buffered charcoal yeast extract; Legionella spp. HE agar: Hektoen-Enterik MacConkey agar:

Slide 24:

25.06.2011 24 Kanlı agar çikolata agar EMB agar Mueller-Hinton agar SS agar Löwenstein jensen

Slide 25:

25.06.2011 25

Besiyerlerinin hazırlanması ve saklanması:

25.06.2011 26 Besiyerlerinin hazırlanması ve saklanmas ı Yapılarında yer alan maddelerin bir araya getirilerek eritilmesi Otoklavda sterilize edilmeleri Petri kutuları ya da tüplere dökülmesi Soğuduktan sonra buzdolabına konur. Hazırlandıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Çeşitli örneklerin ekileceği başlıca besiyerleri :

25.06.2011 27 Çeşitli örneklerin ekileceği başlıca besiyerleri Örnek Besiyeri Boğaz sürüntüsü kanlı agar Dışkı kanlı, MacConkey, HE Balgam kanlı, EMB, Çikolata, SDA BOS kanlı, EMB, çikolata İdrar kanlı, EMB Yara kanlı, EMB

Slide 28:

25.06.2011 28 Ekim teknikleri besiyerinin katı veya sıvı oluşuna göre farklıdır: Sıvı bir ortama ekim, bir öze dolusu ya da bir eküvyon ile tüpün kenarından yapılır. Katı besiyerine ekim tüp ya petri kutusunda olabilir. Tüpe iğne öze ile, petri kutusuna öze ile ekim yapılır. Kullanılan katı üreme ortamlarının amacı koloni oluşumunu sağlamaktır. 37 ° C’de inkübasyon yapılıp genellikle 18-24 saat sonra üreme beklenir.

Slide 29:

25.06.2011 29

Slide 30:

25.06.2011 30 Tek koloni ekim yöntemi

Üremelerin değerlendirilmesi:

25.06.2011 31 Üremelerin değerlendirilmesi Sıvı besiyerinde bulanıklık, tortu, zar oluşumu. Bir öze dolusu sıvı alınır, preparat hazırlanır, boyanarak x100’lük objektifte incelenir. Katı besiyerinde koloni oluşumu: her bir mikroorganizmanın bir koloni oluşturduğu kabul edilir. Kolonilerden alınan parçaların bir başka besiyerine ya da deney hayvanına aktarılması işlemine pasaj adı verilir. Koloni özellikleri bakteri türüne göre farklılık gösterir. Bunlar bakteri tanımlamada yardımcı olur. Ancak bakteriler farklı besiyerlerinde farklı koloni oluşturabilirler.

Slide 32:

25.06.2011 32 Koloni büyüklüğü Şekli Koloni kenar ve yüzeyinin düzgün olup olmadığı Koloninin mat ve parlaklık durumu Rengi Kokusu Kıvamı Hemoliz varlığı (kanlı besiyeri)

Slide 33:

25.06.2011 33 Alfa hemoliz: yeşilimsi renkte hemoliz gözlenir. Hemoliz tam kat değildir. Hemoliz bölgesinde sağlam eritrositler de gözlenir. Beta hemoliz: tam hemolizdir. Koloni etrafında tam bir saydam alan görülür. Bu bölgedeki eritrositler tamamen erimiştir. Gamma hemoliz: hiç hemoliz olmamıştır.

Slide 34:

25.06.2011 34 Alfa hemoliz beta hemoliz gama hemoliz

Koloni şekilleri:

25.06.2011 35 Koloni şekilleri S tipi koloni: kenarları ve yüzeyi düzgün. Yandan bakıldığında tam bombedir. R tipi koloni: kenarları zikzaklı, yüzeyi pürtüklü M tipi koloni: koloniler sümüksü görünümdedir. İri ve bombe şekillidirler. Genellikle kapsüllü bakteriler oluşturur. L tipi koloni: hücre duvarı olmayan bakteriler tarafından oluşturulur. Sahanda yumurtaya benzer. Besiyerlerinde biyokimyasal özellikler de değerlendirilir. Karbonhidratlardan asit/gaz oluşumu, üreaz enzimi varlığı gibi,…

Slide 36:

25.06.2011 36 Koloni mikroskobu ile kolonilerin incelenmesi Sağda R (buruşuk), solda S (düzgün) koloniler görülmektedir.

Slide 37:

25.06.2011 37

Mantarlar :

25.06.2011 38 Mantarlar SDA 22 ° C (oda ısısı) 37 ° C (vücut ısısı) 7-10 güne kadar inkübe Maya ya da küf kolonileri Mikroskobik inceleme; hif, spor, mikro/makrokonidi

Viruslar :

25.06.2011 39 Viruslar Canlı hücre içinde ürerler. Embriyonlu yumurta, doku kültürlerine ekim Deney hayvanlarına inokülasyon Deney hayvanları: kornea, konjuktiva, periton içi,… hayvan izlenir. Serumda antikor aranabilir. Embriyonlu yumurta: koryoallontoik zar, allontoik boşluk, amniotk boşluk, sarı kese içine, embriyona. Doku kültürü: canlı dokudan alınan parçalar, invitro koşullarda üretilir. Amnion hücreleri, maymun böbrek epitel hücreleri, insan malign tümör hücreleri Primer, sekonder, sürekli hücre kültürleri  patolojik değişiklikler aranır.

Antibiyotik duyarlılık deneyleri:

25.06.2011 40 Antibiyotik duyarlılık deneyleri Disk difüzyon yöntemi: petri kutusunda hazırlanan besiyerine önce bakteri sulandırımı sürülür, ardından antibiyotik emdirilmiş diskler yerleştirilir. Disklerdeki antibiyotik belirli miktardadır. Tüp dilüsyon yöntemi: MIK, MBK saptanabilir. Antimikrobiyal maddenin sulandırımı yapılır. Üzerine bakteri suspansiyonu ilave edilerek üreme değerlendirilir. Makrobroth, mikrobroth E-test: besiyeri üzerine bakteri sulandırımı sürülür. Ardından kademeli olarak artan oranlarda ilaç içeren stripler yerleştirilir. İnkübasyon sonrası strip etrafında damla şeklinde üreme inhibisyon zonu görülür. Böylece MIK değeri de saptanmış olur.

Slide 41:

25.06.2011 41 Disk difüzyon yöntemi E test yöntemi

MİKROSKOBİ:

MİKROSKOBİ

Mikroskopi:

25.06.2011 43 Mikroskopi Işık mikroskobu Direkt mikroskopi Gram boyası Metilen mavisi Ziehl-Neelsen asit fast boya Floresan mikroskobu Karanlık saha mikroskobu

Slide 44:

25.06.2011 44

Preparatın hazırlanması:

25.06.2011 45 Preparatın hazırlanması Boyama yapmadan ya da boyanarak inceleme Örneğin yayılması, havada kurutulması Tespit: ısı, %95 alkol, metanol

Boyanma-Boyalar:

25.06.2011 46 Boyanma-Boyalar Boyanma kimyasal bir olaydır. Boyalar genellikle tuz yapısındadırlar. Asidik, bazik, nötral olabilir. Bazik boyalar: metilen mavisi, kristal viyole. Renkli katyon kısımları boyamada önemlidir. Bakteri hücresi nükleik asitten zengin fosfat grupları nedeniyle negatif yüklüdür. Bakteri hücreleri bazik boyalar ile iyi boyanırlar. Asidik boyalar: renksiz katyon içerirler ve bakterileri boyamazlar. Zemin boyamada ya da asit pH’lı ortamlarda kullanılırlar. Nötral boyalar: Giemsa, Wright kan-doku preparatları

Slide 47:

25.06.2011 47 Basit boyama: boyamada tek bir bazik boya kullanılmışsa buna basit boyama denir. Metilen mavisi; sık kullanılan basit boyama Birleşik boyama: Gram, ARB

Gram boyama:

25.06.2011 48 Gram boyama Hans Christian Gram 1884 Mor renk: Gram pozitif Kırmızı/pembe: Gram negatif Kristal viyole ile tüm bakteriler boyanır. Lugol; boyanın sabitlenmesi Aseton-alkol; boyanın giderilmesi Sulu fuksin/safranin; boyası giden mikroorganizmaların boyanması

Slide 49:

25.06.2011 49 Gram pozitifler mor renk (kristal viyole rengi) Gram negatifler kırmızı/pembe (safranin-sulu fuksin) Gram boyanma özelliği bakteri duvar yapısı ile ilgilidir.

Slide 50:

25.06.2011 50 Gram (+) Bakteri Hücre Duvarı Kalın duvar yapısı (peptidoglikan) Peptidoglikandan zengin Teikoik asit içerir Gram (-) Bakteri Hücre Duvarı İnce peptidoglikan (duvar içinde) Lipopolisakkaritten zengin Teikokoik asit yok Periplazmik aralık geniş

Slide 51:

25.06.2011 51 Gram pozitif ve negatif mikroorganizmalarda boyanma özellikleri

Gram boyama yöntemi:

25.06.2011 52 Gram boyama yöntemi Preparat havada kurutulup, alevde tespit edilir. Kristal viyole damlatılır. 1 dakika (15 saniye) Su ile yıkanır. Lugol dökülür. 1 dakika (15 saniye) Su ile yıkanır. Aseton-alkol 5-10 saniye Su ile yıkanır. Safranin 1 dakika (15 saniye) Su ile yıkanır. Kurutulup x100’lük objektifte immersiyon yağı ile incelenir.

Slide 53:

25.06.2011 53 Gram pozitif bakteri Gram negatif bakteri

Slide 54:

25.06.2011 54 Tüberküloz basili ve benzer bakteriler bazik boyalar ile boyanmazlar. Bakteri duvar yapısının özelliği nedeniyle bazik boyalar ısıtılarak ve uzun süre bekletilerek hücre içine alınabilir. Boyayı aldıktan sonra asit-alkol ile renkleri giderilmez (Ehrlich Ziehl Neelsen, ARB metodu). (Ehrlich- Ziehl- Neelsen) 1882

ARB yöntemi:

25.06.2011 55 ARB yöntemi Mavi zeminde kırmızı basiller Havada kurutulup, alevde tespit edilir. Karbol fuksin alttan 2-5 dakika süre ile ısıtılır. Su ile yıkanır. Asit-alkol Su ile yıkanır Metilen mavisi 1 dakika Su ile yıkanır.

Slide 56:

25.06.2011 56 ARB pozitif boyanmış tüberküloz basilleri

Slide 57:

25.06.2011 57 ARB pozitif boyanmış tüberküloz basilleri

Auramin- Rhodamin Boyama Yöntemi:

25.06.2011 58 Auramin- Rhodamin Boyama Yöntemi Floresan veren boya maddeleridir Spesifik olmayan kromofor boya Boya, mikolik asitle birleşir. 15dk beklenir Asit- alkolle dekolorizasyon Zıt boya KMnO 4 kullanılır Floresan mikroskobunda yeşil zeminde parlak sarı- turuncu mikobakteriler gözlenir

Diğer boyama yöntemleri:

25.06.2011 59 Diğer boyama yöntemleri Metilen mavisi ile boyama: 30-60 sn tutulur. Suyla yıkanıp havada kurutulur. Kapsüllerin boyanması: kapsül boyanabilir ya da zemin ve bakteri gövdesi boyanarak boyasız bir bölge olarak görülebilir. Çini mürekkebi ile kapsül boyanmayan boşluklar olarak görülür. Sporların boyanması: modifiye Wirtz yöntemi, sporlar yeşil, hücreler kırmızı. Sporlar Gram boyasını almazlar. Boyanmayan boşluklar olarak görülürler.

Diğer boyama yöntemleri (2):

25.06.2011 60 Diğer boyama yöntemleri (2) Mantar boyaları: mayalar Gram yöntemiyle boyanırlar. Küf mantarları: *laktofenol pamuk mavisi. Hif yapısı, sporlar *KOH: %4-10-30 kitin ve mukus dokusu parçalanır. Deri, saç, tırnağın mantar infeksiyonlarının tanımlanmasında kullanılır. *PAS ( Periyodik Asit Shift) Doku mantarları *Hematoksilen- eozin (HE) *Çini mürekkebi (kapsüllü mantarlar) Virus boyaları: inklüzyon cisimcikleri boyanabilir. Giemsa, Wright

Slide 61:

25.06.2011 61 Laktofenol pamuk mavisi ile Aspergillus fumigatus Laktofenol pamuk mavisi ile Microsporum canis

Slide 62:

25.06.2011 62 Cryptococcus neoformans

Diğer boyama yöntemleri (3):

25.06.2011 63 Diğer boyama yöntemleri (3) Parazit boyaları: *Boyasız: serum fizyolojik x10’luk ve x40’lık Hareketli trofozoitler görülebilir. *Boyalı: eozin, lugol Parazit yumurtaları, kist, larvalar *Lugol: potasyum iyodür, iyot karışımı Sarı- kahverengi yumurtalar *Kalıcı boyalar: Trichrome

Slide 64:

25.06.2011 64 Trichrome boyama ile Giardia trofozoitleri

Slide 65:

25.06.2011 65 Dışkı örneğinde lugol ile boyanmış Giardia kisti (lam lamel arası inceleme)

Giemsa boyama yöntemi:

25.06.2011 66 Giemsa boyama yöntemi Kanın şekilli elemanlarının değerlendirilmesi Kan parazitlerinin tanısı İnce yayma preparat Kalın damla preparat: bir başka lamın sivri ucu ile karıştırarak eritrositler parçalanır. Giemsa boyası stoktan taze olarak hazırlanır. İnce yayma metanol ile 3 dakika tespit Giemsa boyasında 30 dakika Yıkanır Havada kurutulur

Slide 67:

25.06.2011 67 Giemsa boyası ile kanın şekilli elemanlarının görünümü Giemsa boyası ile kan parazitlerinin tanınması (Plasmodium sp.)

Slide 68:

25.06.2011 68

Slide 69:

25.06.2011 69

authorStream Live Help