Bijbel en Inspiratie - NL

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Hoe was de Bijbel geïnspireerd Hoe was de Bijbel geïnspireerd Een studie van Gods Woord en uitspraken van Ellen G. White

PowerPoint Presentation:

Fundementele geloofswaarheden Hoe was de Bijbel geïnspireerd Hoe was de Bijbel geïnspireerd

PowerPoint Presentation:

Fundamele geloofspunten De zevende-dags adventisten aanvaarden de bijbel als hun enige credo en geloven dat bepaalde fundamentele geloofspunten de leer van de heilige schrift samenvatten. Deze geloofspunten, zoals ze hierna volgen, zijn de neerslag van het denken van de kerk en een weergave van de leer van de schrift. Een herziening van deze punten mag verwacht worden tijdens een generale conferentie, als de kerk door de heilige Geest tot een beter verstaan van de bijbel wordt geleid of betere woorden vindt om de leer van Gods heilig woord uit te drukken.

PowerPoint Presentation:

1. De Bijbel : De heilige schrift, het oude en nieuwe testament, is het geschreven woord van God, door goddelijke inspiratie overgeleverd aan ‘heilige mensen Gods’, die in hun spreken en schrijven gedreven werden door de heilige Geest. In dit woord heeft God de mens de nodige kennis tot heil aangereikt. De heilige schrift is de onfeilbare openbaring van zijn wil. Deze is de norm voor gedrag en geloofsbeleving, de gezaghebbende openbaringsbron van de geloofsleer en bet betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis.

PowerPoint Presentation:

2 Petrus 1:20-21 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat,  want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

PowerPoint Presentation:

2 Timothy 3:16,17 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,  zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

PowerPoint Presentation:

Psalm 119:105 & 11 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen.

PowerPoint Presentation:

Proverbs 30:5,6 Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken. Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar.

PowerPoint Presentation:

Isaiah 8:20 . . ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is.

PowerPoint Presentation:

John 17:14-19 (17) Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

PowerPoint Presentation:

1 Thess. 2:13 Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft .

PowerPoint Presentation:

Hebrew 4:12 Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

PowerPoint Presentation:

Verschillende theorieën van inspiratie Hoe was de Bijbel geïnspireerd Hoe was de Bijbel geïnspireerd

PowerPoint Presentation:

2 Petrus 1:20-21 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat,  want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

PowerPoint Presentation:

Inspiratie Hoe werkt het? Mechanisch, Verbale of Gedachten Inspiratie

PowerPoint Presentation:

Mechanische Inspiratie Wat is het? God neemt de complete controle over van de schrijver. De schrijver is alleen maar Gods instrument (pen) waardoor de Bijbel wordt geschreven

PowerPoint Presentation:

Verbale Inspiratie Wat is het? God dicteert woord voor woord aan de schrijver. De schrijver schrijft letterlijk op wat God hem vertelt.

PowerPoint Presentation:

Gedachten Inspiratie Wat is het? God geeft aan de schrijver zijn gedachten. De schrijver schrijft het neer in zijn eigen woorden. God zorgt ervoor dat zijn boodschap helder en duidelijk is.

PowerPoint Presentation:

Ontwikkeling van inspiratie onder de Zevende-dags Adventisten Hoe was de Bijbel geïnspireerd Hoe was de Bijbel geïnspireerd

PowerPoint Presentation:

1844 De eerste adventisten namen vanwege hun afkomst automatisch aan dat de Bijbel verbaal was geïnspireerd. 1882 Er ontstond discussie binnen de kerk over inspiratie. Officieel geloofde de kerk niet in verbale inspiratie, onofficieel hielden vele adventisten hier nog aan vast. 1883 Uitspraak van Ellen White over inspiratie gerelateerd aan de revisie van “Testimomies to the Church ”

PowerPoint Presentation:

Ellen White over inspiratie “Wij geloven dat het licht dat God aan Zijn dienaren heeft gegeven, is gegeven door de verlichting van hun denken. Dus door het meegeven van de gedacht, en niet (behalve in zeldzame gevallen) de specifieke woorden waarin de ideeën moesten worden uitgedrukt.” “General Conference Proceedings ,” Review and Herald , Nov 27, 1883, 741-742.

PowerPoint Presentation:

1844 De eerste adventisten namen vanwege hun afkomst automatisch aan dat de Bijbel verbaal was geïnspireerd. 1882 Er ontstond discussie binnen de kerk over inspiratie. Officieel geloofde de kerk niet in verbale inspiratie, onofficieel hielden vele adventisten hier nog aan vast. 1883 Uitspraak van Ellen White over inspiratie gerelateerd aan de revisie van “Testimomies to the Church ”

PowerPoint Presentation:

1911 Herziening van de “De Grote Strijd”; Het onderwerp van inspiratie werd een hete discussie binnen de Adventkerk

PowerPoint Presentation:

Ellen White & ‘De Grote Strijd’ Geschreven in 1888 en herzien in 1911. Voor hen die geloofden in ‘verbale inspiratie’was een herziening van ‘De Grote Strijd’ aanstoot. Dat wat verbaal geinspireerd is kan niet worden herzien. De introductie van ‘De Grote Strijd’ pomote ‘gedachte inspiratie’.

PowerPoint Presentation:

Ellen White & ‘De Grote Strijd’ Ellen White verkaarde in de introductie van ‘De Grote Strijd’ dat openbaring van God werkt op de gehele persoon, waarbij de goddelijke gedachten in de het menselijke denken wordt ingegeven.

PowerPoint Presentation:

1911 Herziening van de “De Grote Strijd”; Het onderwerp van inspiratie werd een hete discussie binnen de Adventkerk 1919 Een Bijbel Conferentie werd gehouden over inspiratie. De sociaal-theologische context bleef verbale inspiratie promoten en Adventisten waren verdeeld over het onderwerk inspiratie. 1900-1950 Verbale inspiratie bleef de heersende vorm van inspiratie

PowerPoint Presentation:

from 1950 Gedachten inspiratie wordt de algemene positie van de kerk. 1966 The Seventh-day Adventist Encyclopedia (1966) zegt dat “we niet in ‘verbale inspiratie geloven’ (volgens de gangbare betekenis van de term), maar in wat naar behoren ‘gedachten inspiratie’ genoemd mag worden..”

PowerPoint Presentation:

1975-2000 Inspiratie van de Bijbel onder aanval door de historisch-kritische methode De Adventkerk officieel verwerpt de historisch kritische methode omdat het de mens als rechter plaatst over de Bijbel. 1980 Op de Generale Conferentie sessie wordt ingestemd met het fundamenteel geloofspunt nummer één.

PowerPoint Presentation:

1. De Bijbel : De heilige schrift, het oude en nieuwe testament, is het geschreven woord van God, door goddelijke inspiratie overgeleverd aan ‘heilige mensen Gods’, die in hun spreken en schrijven gedreven werden door de heilige Geest. In dit woord heeft God de mens de nodige kennis tot heil aangereikt. De heilige schrift is de onfeilbare openbaring van zijn wil. Deze is de norm voor gedrag en geloofsbeleving, de gezaghebbende openbaringsbron van de geloofsleer en bet betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis.

PowerPoint Presentation:

Klassieke uitspraak van Ellen White over inspiratie “Het zijn niet de woorden van de Bijbel die geinspireerd zijn, maar de mensen die geinspireerd waren. Inspiratie werkt niet op de woorden van de mens of zijn uitingen, maar op de mens zelf, die onder de invloed van de Heilige Geest gedachten ingegeven krijgt. . . . “

PowerPoint Presentation:

“. . .De woorden krijgen de indruk van de individuele geest. De goddelijke geest wordt verspreid. De goddelijke geest en wil is gecombineerd met de menselijke geest en wil. Op deze manier worden de uitspraken van de mens het woord van God. ” 1 SM , p. 21 (Manuscript 24, 1886; gescherven in Europa in 1886).

PowerPoint Presentation:

Ellen White over haar eigen inspiratie “Hoewel ik net zo afhankelijk ben van de Geest van God in het opschrijven van mijn gezichten, als bij het ontvangen ervan, zijn de woorden die ik gebruik in het omschrijven van wat ik gezien heb van mijzelf, tenzij ze tot mij gesproken waren door een engel, waarbij ik altijd aanhalingstekens gebruik.” 1 SM , p. 37. Op een andere plek schrijft ze “Ik ben net zo afhankelijk van de Geest van God in vertellen of schrijven van het visioen als in het ontvangen van het visioen.” (3 SM , p. 48).

PowerPoint Presentation:

De Bijbel: Gods Woord Ook al was de Bijbel geschreven door een menselijke hand, het is geïnspireerd door God en daarom kunnen we er zeker van zijn dat God de auteur is. Ook al is de Bijbel geschreven in menselijke taal, we kunnen er zeker van zijn dat God zijn boodschap en bedoelingen duidelijk maakt. De Bijbel is en zal altijd betrouwbaar zijn.

PowerPoint Presentation:

Praktisch Boek Alden Thompson - Inspiratie Te bestellen bij Ad Motta

authorStream Live Help