Hinh_dang_doc_dao_cua_thien_nhien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NH?NG HÌNH DÁNG B?T NG? TRONG THIÊN NHIÊN

Slide 2: 

L?c dà trên d?nh núi

Slide 3: 

Sao anh n? ngo?nh m?t di …

Slide 4: 

R?ng trúc ho?c chân nai

Slide 5: 

Ðùa v?i s?u d?i duong

Slide 6: 

Th?n l?n th?i ti?n s?

Slide 7: 

Th? ng?c tìm nu?c trong

Slide 8: 

Chú v?t x?u xí b?ng thành thiên nga

Slide 9: 

Nu?c m?t m?tuôn thành su?i

Slide 10: 

Voi tr?ng tr?m mình gi?a bi?n khoi

Slide 11: 

C?i trên lung ó bi?n

Slide 12: 

Ngón chân ngu?i kh?ng l?

Slide 13: 

Gi?c ng? miên tru?ng

Slide 14: 

Cung di?n thiên nhiên ho?c H?u vuong

Slide 15: 

Trái tim bão t? …

Slide 16: 

Ð? ai n?m ng? không mo !

Slide 17: 

Phu?ng hoàng dãy ch?t

Slide 18: 

Cùng ngu?c m?t lên tr?i cao

Slide 19: 

Th?ch ngucáhóa dá

Slide 20: 

Tôn Ng? Khôngd? râu

Slide 21: 

Th? voi v? r?ng

Slide 22: 

Tuong lai d?i ngu?i …

Slide 23: 

Ki?u ng?i vua su t?

Slide 24: 

Thi?u n? bên dòng su?i

Slide 25: 

Ð?ng Ký Kh?t lên b?

Slide 26: 

Ðu?i uoi … tinh tú

Slide 27: 

Harry Poster t?p m?y ?

Slide 28: 

Vu khúc nghê thu?ng

Slide 29: 

Khi v? m?i nh? b? quên cây dàn

Slide 30: 

Chân dung hà bá

Slide 31: 

Cá voi tr?ng

Slide 32: 

Hoa mai gi?a d?m l?y

Slide 33: 

Ðúng là … quá trí khôn !!!

Slide 34: 

The End

authorStream Live Help