Mua_Thu_Cho_Em_Text

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 Mùa thu cho em Ti?ng hát Vô Thu?ng

Slide 2: 

2 Pps: Ð? H?u Sáng Tác: Ngô Th?y Miên

Slide 3: 

3 Em có nghe mùa Thu mua giang lá d? Em có nghe nai vàng hát khúc yêu duong...

Slide 4: 

4 Mang ái ân, mang tình yêu t?i Em có nghe nghe h?n Thu nói mình yêu nhau nhé ! Và em có nghe khi mùa Thu t?i

Slide 5: 

5 Và em có hay khi mùa Thu t?i Em có hay Thu v? h?t d?u cô liêu. Em có hay mùa Thu mây bay gió nh?

Slide 6: 

6 Bao trái tim vuong màu xanh m?i Em có hay, hay mùa Thu t?i h?n anh ng?t ngây.

Slide 7: 

7 N?ng uá d?t mi em và mây xanh thay tóc r?i Nh?t dôi môi em thom n?ng.

Slide 8: 

8 Sáng Tác: Ngô Th?y Miên Tình yêu vuong vuong má h?ng S? hát bài cho em và ru em yên gi?c t?i.

Slide 9: 

9 Ngày mai khi mua ngang lung d?i Ch? em anh nghe mùa Thu t?i.

Slide 10: 

10 Ti?ng hát Vô Thu?ng Em có mo mùa Thu cho ai n?c n? Em có mo mo mùa m?t u?t hoen mi.

Slide 11: 

11 Và em có mo khi mùa Thu t?i hai chúng ta s? cùng chung l?i

Slide 12: 

12 Em v?i anh mo mùa thu ?y tình ta ngát huong.

Slide 13: 

13 Ti?ng hát Vô Thu?ng Sáng Tác: Ngô Th?y Miên Pps: Ð? H?u Mùa thu cho em

Slide 14: 

14 Em có nghe mùa Thu mua giang lá d? Em có nghe nai vàng hát khúc yêu duong.

Slide 15: 

15 Và em có nghe khi mùa Thu t?i Mang ái ân, mang tình yêu t?i Em có nghe nghe h?n Thu nói mình yêu nhau nhé !

Slide 16: 

16 Và em có hay khi mùa Thu t?i Em có hay mùa Thu mây bay gió nh? Em có hay Thu v? h?t d?u cô liêu

Slide 17: 

17 Bao trái tim vuong màu xanh m?i Em có hay, hay mùa Thu t?i h?n anh ng?t ngây.

Slide 18: 

18 N?ng uá d?t mi em và mây xanh thay tóc r?i Nh?t môi môi em thom n?ng.

Slide 19: 

19 Sáng Tác: Ngô Th?y Miên Tình yêu vuong vuong má h?ng S? hát bài cho em và ru em yên gi?c t?i.

Slide 20: 

20 Ngày mai khi mua ngang lung d?i Ch? em anh nghe mùa Thu t?i.

Slide 21: 

21 Ti?ng hát Vô Thu?ng Em có mo mùa Thu cho ai n?c n? Em có mo mo mùa m?t u?t hoen mi.

Slide 22: 

22 Và em có mo khi mùa Thu t?i hai chúng ta s? cùng chung l?i Em có mo, mo mùa Thu ?y tình ta ngát huong.

Slide 23: 

23 Và em có mo khi mùa Thu t?i hai chúng ta s? cùng chung l?i

Slide 24: 

24 Em có mo, mo mùa Thu ?y tình ta ngát huong....

Slide 25: 

25 Ti?ng hát Vô Thu?ng. Pps: Ð? H?u Sáng Tác: Ngô Th?y Miên Mùa thu cho em

authorStream Live Help