DanTaOi

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: NGUY?N THANH Trình b?y: H?P CA

Slide 2: 

Dân ta oi! Ta dã làm gì cho nguoi? Hay Ta dã làm phi?n chi nguoi? Hãy tr? l?i Ta di!

Slide 3: 

Ph?i chang vì Ta d?n nguoi kh?i d?t Ai c?p? Mà nguoi d?n th?p t? cho Ð?ng c?u nguoi?

Slide 4: 

Ph?i chang vì Ta d?n nguoi qua sa m?c? Mà nguoi d?n th?p t? cho Ð?ng c?u nguoi?

Slide 5: 

Dân ta oi! Ta dã làm gì cho nguoi? Hay Ta dã làm phi?n chi nguoi? Hãy tr? l?i Ta di!

Slide 6: 

Ph?i chang vì Ta dã nuôi nguoi trên du?ng? Mà nguoi hành h? Ngu?i toan tính c?u nguoi?

Slide 7: 

Ph?i chang vì ta dã gi?t quân Ai C?p? Mà ngu?i dành th?p t? cho Ð?ng c?u nguoi?

Slide 8: 

Sáng tác: NGUY?N THANH Trình b?y: H?P CA

Slide 9: 

Dân ta oi! Ta dã làm gì cho nguoi? Hay Ta dã làm phi?n chi nguoi? Hãy tr? l?i Ta di!

Slide 10: 

Ph?i chang vì ta d?n nguoi qua bi?n Ngà? Mà nguoi dùng ng?n dòng dâm Ð?ng c?u nguoi?

Slide 11: 

Ph?i chang vì ta gi?t bao nhiêu quân thù? Mà nguoi l?i dùng g?y roi dánh thân Ta?

Slide 12: 

Dân ta oi! Ta dã làm gì cho nguoi? Hay Ta dã làm phi?n chi nguoi? Hãy tr? l?i Ta di!

Slide 13: 

Sáng tác: NGUY?N THANH Trình b?y: H?P CA Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 2/2008

authorStream Live Help