MOT THOANG PHAN CHU TRINH_Hom qua va hom

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

M?T THOÁNG PHAN CHU TRINH > CHU?N B? K? NI?M 20 NAM THÀNH L?P TRU?NG... NH?C: Hành khúc Phan Chu Trinh XIN B?M CHU?T Ð? SANG TRANG

TRU?NG PHAN CHU TRINH C?P 1, 2 NAM H?C 1988-1989 : 

TRU?NG PHAN CHU TRINH C?P 1, 2 NAM H?C 1988-1989

Slide 3: 

CÁC TH?Y CÔ VÀ ÐOÀN GIÁO SINH THAM QUAN BI?T ÐI?N, LAK

Slide 9: 

CHI B? Ð?NG

Slide 10: 

T? HÀNH CHÁNH

Slide 11: 

T? VAN - ÂM NH?C - M? THU?T

Slide 12: 

T? TOÁN - LÝ

Slide 13: 

T? TOÁN - LÝ

Slide 14: 

T? SINH - HÓA - TH? D?C

Slide 15: 

T? S? - Ð?A

Slide 16: 

T? NGO?I NG?

Slide 17: 

Ð?I TH? THAO 1

Slide 18: 

Ð?I TH? THAO 2

Slide 19: 

Ð?I VAN NGH? 1

Slide 20: 

Ð?I VAN NGH? 2

Slide 21: 

Ð?I VAN NGH? 3

Slide 23: 

H?N TÁI NG? NH?C: Hành khúc Phan Chu Trinh HÌNH ?NH: Thu H?ng – Ð? H?u Pps: Ð? H?u B?M ESC. Ð? THOÁT

authorStream Live Help