4.HUYNH_DE12_Full

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

N?I SAN HUYNH Ð? C?U GIUSE-NGÔI L?I S? 12 Xin b?m d? sang trang.... Pps: Paul doright Nh?c: Thánh Giuse_CDDMHCG.

Slide 4: 

-2-

Slide 5: 

- 3-

Slide 23: 

-21-

Slide 51: 

Bernard Nguyên (214) 306 - 1366

Slide 53: 

XIN VÀO Ð?A CH? N?Y Ð? Ð?C Ti?P: http://www.cgnl-nn.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=679

Slide 56: 

XIN ÐÓN Ð?C "HÐ" S? 13... CÁM ON BAN BIÊN T?P N?I SAN "HÐ" ÐÃ CHIA S? TU LI?U N?Y. Pps: Pauldoright

authorStream Live Help