WMS_DOTHE_2012_Part3_Planning Skill

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chương 3: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & KiỂM SOÁT CÔNG ViỆC http://baigiangonline.com Gloss

PowerPoint Presentation:

MỤC TIÊU Khái quát được vai trò của kế hoạch trong công việc. Xác định được những thông tin cần thiết để lập kế hoạch một công việc cụ thể. Lập được một kế hoạch thực hiện và kiểm soát công việc được giao tại doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, người có khả năng: Gloss

KHÁI NIỆM:

KHÁI NIỆM Lập kế hoạch (Planning) là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó Quá trình lập kế hoạch: Intro

Ý NGHĨA CỦA KẾ HOẠCH:

Ý NGHĨA CỦA KẾ HOẠCH Tiên liệu các tình huống quản lý, tình huống công việc, các nguồn lực,…để thực hiện công việc thông qua việc tư duy có hệ thống và toàn cục về công việc. Là con đường để đạt được mục tiêu: chứng minh tính khả thi của việc đạt mục tiêu cuối cùng bằng các hoạt động cụ thể. Nâng cao trình độ QL của người lập hoạch định: rèn luyện khả năng tiên liệu những tình huống quản lý. Intro

CÁC LOẠI HOẠCH ĐỊNH:

CÁC LOẠI HOẠCH ĐỊNH Hoạch định chiến lược (Strategic plans) P hân tích và xác định các mục tiêu chiến lược (strategic goals) tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu xác định cách thức mà tổ chức đạt được các mục tiêu chiến lược đó Hoạch định chiến thuật (Tactical plans) Cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu chiến thuật (Tactical goals) đồng thời xác định cách thức và các nguồn lực để đạt được các mục tiêu cụ thể. Hoạch định tác nghiệp (operational plans) Triển khai các chiến lược, chiến thuật trong những tình huống cụ thể hàng ngày. Định ra mục tiêu chi tiết nhằm cụ thể hoá các mục tiêu chiến thuật; định ra chương trình hoạt động ngắn hạn, các công việc cụ thể và sử dụng các nguồn lực đã được phân bổ để hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra. Intro

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC:

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC Là một loại hoạch định tác nghiệp , nhằm xác định mục tiêu, nội dung công việc và cách thức để triển khai và kiểm soát công việc đạt mục tiêu . HĐCV được thực hiện bởi mọi cá nhân trong tổ chức. HĐCV là việc làm đầu tiên khi tiến hành một cong việc bất kỳ. Intro

THÔNG TIN XÂY DỰNG KHCV:

THÔNG TIN XÂY DỰNG KHCV Intro

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHCV:

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHCV Bước 1 : Xác định và mô tả “Mục đích - Mục tiêu” Mục đích: Vì sao ? Nhằm đạt được điều gì ? Mục tiêu: Những kết quả mong đợi ? Bước 2 : Xác định nội dung công việc ( What) . Nội dung tổng quát Nội dung chi tiết: các hoạt động Bước 3: Xác định tiến độ công việc (biểu đồ Gantt) Intro

PowerPoint Presentation:

Bước 4 : Lập dự trù kinh phí Bước 5 : Phân công thực hiện CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHCV (tt) Intro

PowerPoint Presentation:

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KHCV (tt) Bước 6: Thiết lập công tác kiểm tra, kiểm soát Bước 7: Chuẩn bị cho công tác cải tiến Intro

TRÌNH BÀY KHCV:

TRÌNH BÀY KHCV Xem phụ lục: Cấu trúc một hoạch định công việc thường gặp tại doanh nghiệp PHẦN ĐẦU TRANG Mục đích - Mục tiêu Nội dung công việc Tiến độ công việc ( Chương trình phối hợp các công việc chi tiêt) Dự trù kinh phí Phân công thực hiện Kiểm tra, kiểm soát Đánh giá & Cải tiến Các biểu mẫu kèm theo PHẦN CUỐI TRANG PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Intro

MẪU ĐỊNH DẠNG MỘT KẾ HOẠCH CÔNG ViỆC:

MẪU ĐỊNH DẠNG MỘT KẾ HOẠCH CÔNG ViỆC Click Play button để: Xem phụ lục 1 Cấu trúc một kế hoạch công việc tại doanh nghiệp Modeling

QUAN SÁT MỘT MẪU KẾ HOẠCH CÔNG ViỆC TRONG THỰC TẾ:

QUAN SÁT MỘT MẪU KẾ HOẠCH CÔNG ViỆC TRONG THỰC TẾ Modeling Click Play button để: Xem phụ lục 2 Kế hoạch công tác quảng bá tuyển sinh

PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN (THEO NHÓM) KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ TUYỂN SINH:

PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN (THEO NHÓM) KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ TUYỂN SINH Đánh giá việc xác định mục tiêu của kế hoạch này . Nêu ý kiến hiệu chỉnh/phản biện của nhóm (nếu có). Xác định các yếu tố 5W1H2C5M Nhận xét, bổ sung, …nhưng điều không hợp lý của HĐCV này, đề xuất cải tiến, hoàn thiện HĐCV. Nhiệm vụ nhóm: Mỗi nhóm 6 người Phân tích & Bình luận các chủ đề trên trong 30 phút Trình bày trên giấy A2 hoặc bảng trắng. Thuyết trình: 3 phút/nhóm Analyzing

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH CÔNG ViỆC:

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH CÔNG ViỆC Kế hoạch tổ chức b uổi liên hoan cuối khóa của lớp Mục đích: Liên hoan thân mật cuối khóa, trước khi ra trường. Khai trương diễn đàn cựu SV của lớp (Cầu nối thông tin cho các thành viên của lớp sau khi ra trường) Thời gian: 30 /5 Thành phần: Tất cả thành viên của lớp (60 người) Tổ chức tại nhà hàng Bình dân. Nhiệm vụ thảo luận nhóm: Mỗi nhóm 6 người . Lập kế hoạch liên hoan cuối khóa của lớp, trong 40 phút Trình bày và thuyết trình trước lớp 1 trong 07 mục nội dung của KH (theo chỉ định của GV). 3 phút/nhóm. GV hướng dẫn, các nhóm hoàn thiện các mục nội dung của kế hoạch Guiding

THUYẾT TRÌNH NHÓM (Có sự hướng dẫn điều chỉnh nội dung của GV) :

THUYẾT TRÌNH NHÓM (Có sự hướng dẫn điều chỉnh nội dung của GV) Mục đích - Mục tiêu Nội dung công việc Tiến độ công việc Dự trù kinh phí Phân công thực hiện Kiểm tra, kiểm soát Đánh giá & Cải tiến Guiding 07 Chủ đề

ỨNG DỤNG KỸ NĂNG LẬP KẾ HoẠCH VÀO CÔNG ViỆC :

ỨNG DỤNG KỸ NĂNG LẬP KẾ HoẠCH VÀO CÔNG ViỆC Xây dựng 1 kế hoạch công việc mà bạn đang thực hiện hoặc do bạn tự nghĩ ra. Công việc đòi hỏi ít nhất 5 người tham gia và tốn chi phí tối thiểu 20 triệu đồng. Hãy chứng tỏ với các thành viên trong lớp và giảng viên, rằng: kế hoạch của bạn lập có đủ các thông tin 5W1H2C5M. Hãy lấy ý kiến phản biện của ít nhất 2 người có liên quan đến kế hoạch (từ doanh nghiêp) và chỉ ra minh chứng về việc bạn bảo vệ thành công kế hoạch của mình trước các ý phản biện đó. Employing Làm bài tập theo: Hướng dẫn làm bài tập ứng dụng kỹ năng vào thực tế công việc

PowerPoint Presentation:

Định nghĩa & Ý nghĩa KHCV Thông tin lập KHCV 5W1H2C5M . 07 bước lập KHCV Cách thức trình bày KHCV bằng VB Cách thức chứng minh sự thành thạo kỹ năng lập kế hoạch của bản thân. TỔNG KẾT THẮC MẮC & GiẢI ĐÁP OFF

THANK YOU:

THANK YOU UDA – 11-2-2011 Phần tiếp theo: Chương 4 - Kỹ năng Xây dựng quy trình công việc http://baigiangonline.com OFF

authorStream Live Help