WMS_DOTHE_2012_Part1_Management Overview

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ:

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ http://baigiangonline.com

PowerPoint Presentation:

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ Nêu được định nghĩa quản lý Khái quát được chân dung của nhà quản lý Mô tả được cơ cấu tổ chức một doanh nghiệp Chấp nhận sự quản lý và có thái độ tích cực với môi trường quản lý của doanh nghiệp Hoàn thành chương này người học có khả năng:

PowerPoint Presentation:

NỘI DUNG Định nghĩa quản lý Chân dung nhà quản lý Vai trò, vị trí của các cấp QL trong tổ chức Cơ cấu tổ chức Các cấp QL trong tổ chức Nhiệm vụ của một nhân viên “The art of getting things done through people” (Mary Lollett – 1868-1933)

PowerPoint Presentation:

QUẢN LÝ LÀ GÌ ? Làm việc với và thông qua người khác Đạt được mục tiêu của tổ chức Cân bằng tối ưu giữa hiệu lực và hiệu quả Khai thác tốt nhất nguồn lực hữu hạn Đối phó với môi trường luôn thay đổi

PowerPoint Presentation:

“The art of getting things done through people” (Mary Lollett – 1868-1933) ĐỊNH NGHĨA QUẢN LÝ (tt) Quản lý (Management) là quá trình làm việc với và thông qua người khác để đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi . Điều quan trọng nhất của quản lý là sự cân bằng tối ưu giữa hiệu lực (effectiveness) và hiệu quả (efficiency) của quá trình, có nghĩa là quá trình quản lý phải tạo ra kết quả nhiều nhất từ những nguồn lực hữu hạn .

CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ: MÔ HÌNH 4-3-3:

CHÂN DUNG NHÀ QUẢN LÝ: MÔ HÌNH 4-3-3 NHÀ QUẢN LÝ LÀM VIỆC GÌ ?

PowerPoint Presentation:

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ Thiết lập mục tiêu, xác định những công việc cần làm trong tương lai , chỉ ra cách thức và tiên lượng các nguồn lực để thực hiên những công việc đó đạt mục tiêu. P hân công, giao quyền, phân bổ các nguồn lực cho các cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả. S ử dụng uy tín và sự ảnh hưởng để truyền cảm hứng, tạo niềm tin, động viên nhân viên, nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức G iám sát, kiểm tra các hoạt động của nhân viên, đảm bảo cho mọi hoạt động của tổ chức đi đúng hướng, và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết Clip: Leader

PowerPoint Presentation:

Nhận diện chức năng mà nhà quản lý đã thể hiện Hãy phân tích và liên hệ thực tế xung quanh bạn QUAN SÁT NHÀ QUẢN LÝ THỂ HiỆN CHỨC NĂNG CỦA MÌNH (Xem Video Clip sau đây )

PowerPoint Presentation:

Có thể phát biểu định nghĩa QL theo cách khác:

PowerPoint Presentation:

T hời gian dành cho từng chức năng QL

VAI TRÒ QUẢN LÝ:

VAI TRÒ QUẢN LÝ

10 vai trò của nhà quản lý:

10 vai trò của nhà quản lý

Vai trò của nhà quản lý (1):

Vai trò của nhà quản lý (1) Lãnh đạo Leader 1. Nhóm vai trò quan hệ con người (Interpersonal) Xây dựng mối quan hệ với cấp dưới, động viên, thúc đẩy nhân viên. Duy trì mối quan hệ mạng lưới làm việc nội bộ với bên ngoài và giúp cung cấp thông tin. Liên hệ Liaision Tham gia vào các sự kiện khác nhau: phát biểu, giới thiệu, tượng trưng cho tổ chức. Đại diện Figurehead

Vai trò của nhà quản lý (2):

Vai trò của nhà quản lý (2) Truyền đạt Dissemination Nhóm vai trò Thông tin (Informational) Truyền đạt những thông tin cả bên trong và bên ngoài cho nội bộ. Truyền đạt những thông tin của tổ chức cho bên ngoài. Phát ngôn Spokesperson Thu thập thông tin bên trong và bên ngoài về những vấn đề có thể ảnh hưởng tổ chức. Thu thập thông tin Monitor

Vai trò của nhà quản lý (3):

Vai trò của nhà quản lý (3) Giải quyết những xáo trộn Disturbance handler Nhóm vai trò quyết định (Decisional) Có những hành động đúng và kịp thời khi DN đối mặt với những vấn đề quan trọng những khó khăn bất ngờ. Ðại diện cho tổ chức thương lượng, đàm phán. Đàm phán Nigotiator Hành động như người khởi xướng, thiết kế, khuyến khích cải tiến và đổi mới. Doanh nhân Entrepreneur Phân bổ nguồn lực - Resource Allocator Chịu trách nhiệm phân bổ các nguồn lực: thời gian, ngân quỹ, phương tiện, nhân sự .

PowerPoint Presentation:

Hãy nhận diện từng vai trò (bảng sau) Giải thích và bình luận(theo nhóm) QUAN SÁT HÀNH ĐỘNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ THỂ HiỆN VAI TRÒ CỦA MÌNH (Xem Video Clip sau đây )

BẢNG NHẬN DIỆN CÁC VAI TRÒ QL:

BẢNG NHẬN DIỆN CÁC VAI TRÒ QL Vai trò Yes Vai trò (tt) Yes Phân bổ nguồn lực phân bổ : thời gian, ngân quỹ, phương tiện, nhân sự Giải quyết những xáo trộn H ành động đúng và kịp thời khi tổ chức đối mặt với những vấn đề quan trọng những khó khăn bất ngờ. Liên hệ Duy trì mối quan hệ mạng lưới làm việc nội bộ với bên ngoài và giúp cung cấp thông tin Doanh nhân Người khởi xướng, thiết kế, khuyến khích những cải tiến và đổi mới. Lãnh đạo Xây dựng mối quan hệ với cấp dưới, động viên, thúc đẩy nhân viên Phát ngôn Truyền đạt những thông tin của tổ chức cho bên ngoài. Thu thập thông tin Bên trong và bên ngoài về những vấn đề có thể ảnh hưởng tổ chức. Ðại diện. Phát biểu, giới thiệu, tượng trưng cho tổ chức. Truyền đạt Truyền đạt những thông tin cả bên trong và bên ngoài cho nội bộ. Ðàm phán Ðại diện cho tổ chức thương lượng, đàm phán.

03 KỸ NĂNG QUẢN LÝ:

03 KỸ NĂNG QUẢN LÝ Kỹ năng nhận tư duy, nhận thức (Conceptual skills): Mối quan hệ của tổ chức với môi trường hoạt động Tư duy hệ thống, sáng tạo, logic , tầm nhìn dài hạn R ất cần thiết cho quản lý cấp cao. Kỹ năng nhân sự (Human skills): Hiểu và làm việc với những người khác Thiết lập và duy trì các mối quan hệ Cần thiết cho mọi cấp quản lý Kỹ năng chuyên môn kỹ thuật (Technical skills): Khả năng cần thiết để thực hiện công việc chuyên môn N guyên lý , sử dụng thiết bị - công cụ , thiết lập và vận hành qui trình,… Cần thiết đối với nhà quản trị cấp cơ sở.

Mối quan hệ giữa các kỹ năng quản lý với các cấp quản lý:

Mối quan hệ giữa các kỹ năng quản lý với các cấp quản lý

GAME ĐI TÌM NHÀ QUẢN LÝ:

GAME ĐI TÌM NHÀ QUẢN LÝ Hãy cùng khám phá khả năng QL của bạn bằng trò chơi “Đi tìm nhà quản lý”: Cho điểm 1 đến 5 vào phiếu : (1) Không bao giờ, (2) Hiếm khi, (3) Thỉnh thoảng, (4) Thường xuyên, (5) Luôn luôn. 1. Bạn phù hợp với vị trí QL nào ? Sếp lớn hay Sếp nhỏ ? 2. Nếu là nhân viên, Bạn làm thế nào để làm tốt công việc của mình. 3. Làm thế nào để thăng tiến từ Nhân viên lên Sếp, từ Sếp nhỏ lên Sếp lớn !

KẾT QUẢ & GiẢI THÍCH:

KẾT QUẢ & GiẢI THÍCH Lấy 6 trừ cho điểm các câu (*): 6 10 14 17 . Ghi lại hiệu số Tìm các giá trị T, H, C: T = 4 + 7 + 11 + 13 + 16 + 18 (Nhóm T) H = 2 + 5 + 8 + 10 + 14 + 17 (Nhóm H) C = 1 + 3 + 6 + 9 + 12 + 15 (Nhóm C) Nhóm T ? Nhóm H ? Nhóm C ? Bạn thuộc nhóm nào ? Bạn sẽ là ai ?

NHÀ QUẢN LÝ LÀM VIỆC Ở ĐÂU ?:

NHÀ QUẢN LÝ LÀM VIỆC Ở ĐÂU ?

Các cấp quản lý trong tổ chức:

Các cấp quản lý trong tổ chức

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Chịu trách nhiệm về những thành quả cuối cùng của tổ chức: thiết lập mục tiêu, chiến lược cho tổ chức; Đưa ra các quyết định chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược để duy trì và phát triển tổ chức. Quản lý, điều hành mọi công việc, hoạt động của phòng ban chức năng. Đưa ra các quyết định chiến thuật để thực thi những hoạt động: QL và triển khai các mục tiêu, kế hoạch và chính sách từ cấp trên; QL chuyên môn; QL đội ngũ nhân sự Quản lý những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và khách hàng, hỗ trợ cho nhân viên về chuyên môn kỹ thuật, những qui định, quy trình,… Đưa ra các quyết định tác nghiệp, ngắn hạn nhằm đôn đốc, hướng dẫn, điều khiển và kiểm soát các nhân viên trong các công việc cụ thể hàng ngày Có nhiệm vụ thực hiện mẫn cán, đạt mục tiêu công việc được giao. Họ q uản lý công việc của chính mình bằng cách: Xác định mục tiêu công việc; Lập kế hoạch hành động; Xác định cách thức làm việc sao cho hiệu quả nhất

TỔNG KẾT THẮC MẮC & GiẢI ĐÁP:

TỔNG KẾT THẮC MẮC & GiẢI ĐÁP Định nghĩa quản lý Chân dung quản lý 04 chức năng 03 Vai trò 03 Kỹ năng Cơ cấu tổ chức & chức năng nhiệm vụ từng vị trí trong tổ chức Chân dung QL Mô hình 4-3-3

PowerPoint Presentation:

UDA – 11-2-2011 Phần tiếp theo: Chương 2 - Kỹ năng thiết lập mục tiêu http://baigiangonline.com

authorStream Live Help