ict dan pengajaran-pembelajaran sejarah di sekolah leebn_ums

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    106    ICT dan Pengajaran-Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Lee Bih Ni Sekolah Pendidikan Dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Sabah Abstrak Subjek Sejarah sering dikaitkan dengan kaedah lama dan statik dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu artikel ini cuba untuk mengetengahkan bagaimana aspek ICT boleh digunakan sebagai bahan untuk penyelidikan dan pembangunan Sejarah. Pengajaran dan pembelajaran P P Sejarah boleh menggunakan empat teknik iaitu tutorial penerokaan komunikasi dan aplikasi. Keempat-empat teknik P P ini boleh menggunakan Peraturan Portal dan Forum E-mel CD-ROM pangkalan data Sejarah pemprosesan perkataan pembentangan dan menggunakan perpustakaan maya. Penggunaan ICT dalam P P juga mempunyai kesan dan cabaran untuk kita dari segi propaganda dan serangan globalisasi keupayaan untuk mengakses maklumat kekurangan perisian isu latihan guru Sejarah peluang yang sama untuk mengakses bahan-bahan dan isu pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman di negara-negara Eropah menunjukkan P P menggunakan ICT telah meningkatkan minat dan pencapaian dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Walau bagaimanapun penggunaan ICT perlu dirancang dengan teliti untuk mengelakkan ICT diberi penekanan yang melampaui batas. Kandungan dan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah harus diberi penekanan yang maksimum. Pengenalan ICT adalah singkatan bahasa Inggeris untuk Information and Communication Technology. Dalam Bahasa Malaysia ia biasanya disebut sebagai Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK. Singkatan ini merangkumi semua teknologi yang digunakan dalam berkomunikasi dan bekerja dengan maklumat. Kemuncak komunikasi ini ialah internet dan telefon bimbit. ICT termasuk kedua-dua elemen perkakasan dan perisian. ICT mengkaji proses komputer dan maklumat dari segi perkakasan dan perisian. Secara amalan ICT berkaitan dengan analisis algoritma dan bahasa rasmi dan kemudiannya pergi kepada topik yang lebih khusus seperti bahasa pengaturcaraan. ICT benar-benar mustahak kerana ia telah digunakan dalam semua bidang di semua institusi dalam negara Musa 2002. Tanpa bantuan ICT agak sukar untuk mengendalikan pejabat-pejabat kedai bank penjagaan kesihatan pengangkutan pembuatan institusi saintifik media hiburan institusi kebudayaan polis tentera dan sebagainya. Pada masa kini teknologi maklumat dan komunikasi beroperasi dalam pelbagai disiplin. ICT juga digunakan untuk penghantaran maklumat yang memberikan satu dimensi baru kepada internet dan rangkaian mudah alih. ICT sentiasa mengalir jumlah data yang luar biasa ia adalah komunikasi yang berperantaraan mempunyai rangkaian telekomunikasi dan satelit. Ia telah memperkayakan penetapan asal IT Teknologi Maklumat dan melibatkan komunikasi antara rangkaian komputer. Painsley 2012 ICT dalam Pendidikan Maklumat dan komunikasi adalah saling berhubung rapat di antara satu sama lain. Kepentingan ICT ini disebabkan lanjutan daripada penggunaannya dalam semua bidang dan kehidupan seharian termasuk pendidikan. Sistem pembelajaran elektronik juga membolehkan pelbagai bentuk pembelajaran dan interaksi yang menggalakkan perbincangan antara pelajar dan guru serta dalam kalangan pelajar sendiri. Seseorang itu boleh mengatakan bahawa ICT dalam pendidikan adalah satu sistem yang dilaksanakan

slide 2:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    107    melalui usaha yang sistematik untuk memodenkan pendidikan. Ia adalah usaha untuk membangunkan masyarakat maklumat. Guru menggunakan teknologi untuk menyokong pembelajaran bidang bahasa bidang kemanusiaan bidang Sains dan disiplin lain. ICT membolehkan guru mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran harian. Ia merupakan satu usaha untuk mengukuhkan penglibatan aktif pelajar dalam pendidikan mereka sendiri. ICT menjadikan kandungan pendidikan dan kaedah pengajaran berinovatif berkesan dan berkualiti Pusat Perkembangan Kurikulum 2001. Kita boleh bercakap tentang Integrasi ICT apabila syarat-syarat berikut dipenuhi iaitu jangka panjang guru dalam latihan ICT guru dan murid menggunakan ICT secara rutin dan menyokong penggunaan ini sepenuhnya. Penggunaan ICT dalam pengajaran dengan sendirinya tidak mempunyai kesan langsung yang positif kepada proses pendidikan. Apabila syarat-syarat di atas boleh dicapai maka penggunaan ICT akan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah tidak hanya terikat kepada satu subjek khusus. ICT boleh digunakan dalam pengajaran matematik kimia Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Fizik Sejarah dan sebagainya. Alat bantu mengajar penting dalam pendidikan ia juga menjadi bahan interaktif seperti komputer riba dan buku teks. Penambahbaikanan ini menjadi interaksi antara pelajar dengan guru menjadi lebih positif. Ia dapat mengelakkan stereotaip yang sedia ada dalam bidang pendidikan. Pelajar tidak lagi menjadi pendengar pasif tetapi mempunyai peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pendidikan. ICT mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi fenomena sekolah terutamanya budaya sekolah. Oleh itu pelaksanaan ICT adalah sumbangan ketara kepada pembangunan sekolah-sekolah. Oleh itu kuncinya ialah integrasi ICT dalam program pendidikan. Teknologi sering dilihat sebagai sesuatu di luar sekolah sebelum ini. Kini ia perlu dilihat sebagai satu bahagian penting di sekolah. ICT telah menjadi alat bantu mengajar yang berkesan atau bermaksud membawa perubahan positif kepada pelajar-pelajar. Pengenalan ICT di sekolah- sekolah adalah satu proses yang tidak berakhir kerana ICT sentiasa berkembang dan akan terus berkembang dan dinaik taraf Pusat Perkembangan Kurikulum 2008. Proses pengajaran dan pembelajaran P P memerlukan perbincangan atau penyelidikan. Proses penyelidikan dalam P P biasanya akan melibatkan interaksi bersemuka antara guru dengan pelajar Koh Boh Boon 2010. Walau bagaimanapun dengan perubahan dalam teknologi maklumat aspek bersemuka adalah tidak lagi relevan sepenuhnya dalam penyelidikan. Proses penyelidikan juga boleh berlaku melalui manipulasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Ia juga merupakan pemangkin dalam penyelidikan pelajar Ehwan Supangat 2005. Konsep Pembelajaran dengan menggunakan Internet juga tidak baru. Sejak tahun 1997 kerajaan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari Smart School Malaysia 1997 selaras dengan idea Koridor Raya Multimedia MSC. Dalam era konsep digital ini pengajaran dan pembelajaran sejarah boleh menggunakan kaedah perbincangan penyelidikan rujukan jurnal dan tesis pelajar di Universiti. Perbincangan mengenai hasil penyelidikan sejarah banyak memberi tumpuan kepada aspek- aspek berikut: 1. Penggunaan sumber digital di Internet 2. Penggunaan Sumber dengan memberi tumpuan kepada strategi pembelajaran yang boleh digunakan di dalam kelas. Walau bagaimanapun kita perlu melihat persepsi awam tentang sejarah sebagai subjek yang sangat membosankan yang memerlukan guru memberi maklumat sebanyak mungkin tentang masa lampau yang akan diingati oleh pelajar untuk peperiksaan Doreen Tan 2004.

slide 3:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    108    Definisi Konsep ICT Adalah sukar untuk memberi intepretasi tepat kepada ICT kerana pembangunan ICT terlalu pesat. Walau bagaimanapun penulis di sini akan memberi tumpuan kepada tiga perkataan di belakang ICT: • Information Maklumat • Communication Komunikasi • Technology Teknologi Oleh itu ICT menyentuh banyak aspek penyimpanan simpanan mendapatkan semula memanipulasi menghantar atau menerima data digital. Bahkan semua aspek ini saling bergantung antara satu sama lain. ICT dalam perniagaan harian dikategorikan kepada dua Davies Riley 2012: 1. Asas Komputer - Komputer Peribadi PC yang digunakan di rumah atau di tempat kerja. PC yang kerap digunakan adalah aplikasi pemprosesan perkataan Word / Teks hamparan Kerja Spreadsheet Pangkalan Data Database Pembentangan Presentation pelayar internet perisian dan grafik lain. 2. Komunikasi Teknologi Digital yang membolehkan orang ramai untuk berkomunikasi dan berkongsi maklumat digital. Latar Belakang Sistem Pendidikan di Malaysia Untuk lebih memahami penulisan ini adalah lebih baik untuk melihat latar belakang Sistem Pendidikan di Malaysia. Pendidikan Malaysia bermula seawal usia enam tahun. Ibu bapa adalah bebas untuk memilih prasekolah yang ada di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM akan menyediakan enam tahun pendidikan rendah secara percuma. Pelajar akan melalui enam tahun pendidikan rendah. Dalam tahun keenam pada usia 12 tahun semua pelajar akan menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah UPSR. Peperiksaan UPSR biasanya akan menjadi penanda aras bagi pelajar untuk memilih sekolah- sekolah menengah di negara ini. Pendidikan menengah akan bermula pada usia pelajar 13 hingga 17 tahun. Dalam lingkungan umur ini mereka akan menduduki Penilaian Menengah Rendah PMR di Tingkatan Tiga dan Sijil Peperiksaan Pelajaran Malaysia SPM apabila berada di Tingkatan Lima. Penilaian Menengah Rendah PMR biasanya digunakan sebagai kayu ukur keupayaan pelajar aliran Sains Sastera atau Kejuruteraan. Manakala SPM digunakan sebagai asas untuk kelayakan kemasukan ke matrikulasi Politeknik atau Kolej Swasta. Hanya sebahagian kecil pelajar akan meneruskan pengajian mereka di tingkatan enam bagi peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Suffean Hussin 2004. Pendidikan Sejarah di Malaysia Mata pelajaran Sejarah diajar sebagai salah satu daripada mata pelajaran di peringkat menengah KBSM. Selepas tahun 1984 mata pelajaran Sejarah diajar di sekolah menengah sebagai satu mata pelajaran bidang kemanusiaan. Dari tahun 1992 mata pelajaran sejarah menjadi subjek teras di Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Subjek Sejarah terus ditambahbaik isi kandungannya dengan memasukkan unsur- unsur Tamadun Dunia. Sejak tahun 1992 KPM melihat sejarah dari sudut budaya Malaysia. Ini adalah untuk mengelakkan pelajar-pelajar kita untuk menjadi seperti katak di bawah tempurung Sukatan KBSM Sejarah Tingkatan Empat 1992. Pada tahun 2002 Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat dikaji semula untuk memastikan aspek-aspek semasa dan relevan dimasukkan. Ia memberi tumpuan kepada reformasi tahun 2002 untuk menyediakan pelajar bagi menghadapi cabaran masa depan perubahan dunia ICT dan ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Di sini KPM mendapati bahawa mereka menyedari potensi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah pada masa akan datang termasuk aspek ICT sejak tahun 2002.

slide 4:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    109    Pengajaran Guru Sejarah Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM Tingkatan Empat 2002 telah mencadangkan beberapa kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Antara teknik yang dicadangkan ialah: 1. Kuliah / Khutbah 2. Memberitahu 3. Simulasi 4. Kajian kes 5. Eksperimen 6. Percambahan fikiran 7. Ceramah 8. Menunjukkan bagaimana 9. Penggunaan sumber 10. Di luar tempat kerja/ Kerja lapangan 11. Latih tubi Kaedah paling popular yang digunakan dalam P P adalah khutbah atau kaedah kuliah manakala bentuk penyelidikan masih berpusatkan guru Subadrah Nair 2005. Laporan prestasi Pelajaran Sejarah oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia juga menyatakan pelajar masih menghafal dan meramal topik-topik tertentu tanpa menganalisis keperluan masalah Examination Board 2003. Satu kajian kes di sebuah negara Asia juga menunjukkan penggunaan kaedah pengajaran lama sejarah Intel Pendidikan 2007 dan keadaan ini sangat membosankan untuk pelajar McKenzie B. 2005 Berdasarkan laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia terdapat ruang untuk subje Sejarah diajar dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan pelajar secara aktif dalam penyelidikan. Oleh itu ICT menawarkan peluang yang sangat luas untuk menjadikan Sejarah sebagai subjek yang berkesan dalam menangani pembinaan negara dan kepesatan perubahan persekitaran. Peranan ICT dalam Penyelidikan Semasa Proses P P Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dilihat dalam dua aspek iaitu aspek pengajaran oleh guru dan aspek pembelajaran oleh pelajar Pusat Perkembangan Kurikulum 2001. Pengajaran Banyak andaian bahawa ICT akan merevolusikan dunia dalam abad ke-21 melalui perubahan dalam kaedah kerja hubungan secara langsung antara pengeluar dan pengguna dan akses kepada pelbagai sumber maklumat. Aspek pendidikan juga terdedah kepada perubahan apabila pelajar boleh mengakses sumber dengan mudah. Mata pelajaran sejarah berubah dengan pengenalan ICT dalam pendidikan. Guru sejarah yang sensitif kepada perubahan akan menggalakkan pelajar untuk membangunkan kemahiran yang sesuai dengan keperluan dunia ICT. Antara beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan oleh guru sejarah ialah: 1. Apakah penentu kualiti penggunaan ICT dalam pengajaran Sejarah di dalam kelas 2. Bagaimana hasil pembelajaran ICT sejarah boleh digabungkan atau diasingkan 3. Bagaimana perancangan boleh mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran Satu kajian di England menunjukkan sama ada kualiti pengajaran Sejarah dengan menggunakan ICT adalah berkaitan atau tidak ia bergantung banyak kepada setakat mana pengetahuan mata pelajaran yang diajar oleh guru Condie Munro 2007. Pemahaman guru adalah cara terbaik untuk menyampaikan ilmu dan memainkan peranan yang penting.

slide 5:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    110    Guru Sejarah yang baik akan mencabar pelajar untuk berfikir secara kritis. Penggunaan ICT dalam proses penyelidikan sejarah bermaksud bagaimana ICT membantu P P. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini ia menjadi satu fenomena biasa dalam pengajaran di bilik darjah dengan menggunakan bahan bantu mengajar. Dalam konteks pendidikan ICT di sekolah-sekolah biasanya menggunakan Notebook atau PC LCD projector skrin LCD dan pembesar suara. Untuk memudahkan penghantaran arahan biasanya keputusan ditunjukkan dalam Microsoft Power Point Presentation dan Presenter Open Office. Kedua-dua perisian adalah sangat mudah untuk dikendalikan dan boleh diselit dengan video gambar dan animasi. Ini telah membantu guru menggunakan bahan pengajaran dalam bentuk yang sangat menarik Intel Pendidikan 2007. Sesetengah jurulatih juga menggunakan perisian yang lebih canggih seperti penggunaan Macromedia Flash. Perisian ini adalah agak sukar untuk dikendalikan tetapi boleh menghasilkan animasi slaid yang menarik. Di samping menggunakan slaid guru-guru juga menggunakan internet dalam pengajaran. Sebagai contoh guru menyediakan bahan dan memasukkannya ke dalam blog Sejarah mereka. Pelajar akan diminta untuk membuat rujukan di laman web yang disediakan. Guru juga menyediakan pautan web yang berguna sebagai sebahagian daripada bahan rujukan. Bagi tujuan ini guru-guru sejarah perlu memahami keperluan asas pembelajaran Sejarah. Guru juga perlu memahami pengetahuan asas Sejarah dan memahami keperluan sumber Sejarah. Guru seharusnya mampu untuk membantu para pelajar dengan bukti sebab dan akibat perubahan dalam Sejarah. Sebagai contoh beberapa istilah seperti demokrasi bantuan dan bangsa ditentukan oleh faktor-faktor sejarah dan berbeza dengan penggunaannya mengikut tempat Van Der. J 1998. Sumber yang ada boleh membantu pelajar membina naratif sendiri. Mereka perlu memahami naratif untuk membina pemahaman mereka sendiri dari perspektif yang berbeza Van Der. J 1998. Keadaan ini mungkin boleh diterima dalam Sejarah sistem pendidikan di Amerika dan Eropah tetapi keadaan di Malaysia mungkin mengambil masa sebelum kaedah ini dapat dijalankan dengan jayanya. Salah satu kemahiran yang boleh diguna pakai di sini adalah sumber pemikiran kritikal ICT dan bahan itu sendiri. Menurut Condie dan Munro 2007 pembangunan ICT akan mempunyai kesan ke atas pengajaran Sejarah. Sebagai contoh keupayaan untuk mengakses data dalam jumlah yang besar akan menyebabkan pelajar bekerja secara bebas. Untuk itu mereka memerlukan kemahiran penyelidikan menganalisis dan membina hujah. Untuk mencapai matlamat ini kita mesti memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis secara bebas perkara lepas dan menggunakan perisian pemprosesan perkataan MS Word atau Teks untuk menulis jawapan kepada soalan yang dibangkitkan. Pendedahan kepada Internet tanpa pengguna boleh menyebabkan kerugian kepada pelajar dalam proses pencarian. Oleh itu guru juga boleh menggunakan kaedah lain menjalankan perbincangan di internet. Perbincangan boleh dijalankan melalui kumpulan- kumpulan pengguna di www.google.com atau www.gmail.com. Bagi penulis kaedah yang paling sesuai ialah melalui forum untuk tujuan perbincangan. Antara internet yang paling banyak digunakan untuk perbincangan adalah dalam Vision Power Board. Pengajar boleh bertindak sebagai moderator dan memasukkan bahan bacaan pautan internet dan bahan muat turun di forum Pusat Perkembangan Kurikulum 2008. Pelajar boleh melakukan perbincangan dan perkongsian bahan-bahan yang diperolehi dari penemuan di Internet. Kesahihan bahan di Internet adalah sentiasa dipersoalkan. Oleh itu kemahiran perlu diberikan kepada pelajar agar pelajar berfikiran kritis semasa menilai sumber-sumber yang diterima. Contohnya melalui filem dan media cetak. Aspek yang ditekankan adalah cara kerja kritikal: 1. Siapa yang menulis sumber 2. Apakah tujuan penulisan tersebut

slide 6:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    111    3. Kepada siapa penulisan itu ditujukan 4. Bila ia diterbitkan 5. Apakah motif penerbitan ini 6. Bagaimana pula dengan keserasian sumber maklumat Kaedah simulasi dan tutorial multimedia adalah salah satu kaedah pengajaran yang terbaik jika pengajar memahami proses mewujudkan sebuah perisian yang sesuai dengan bahan pengajaran Gaudio Julian 2002. Walaupun banyak kaedah boleh digunakan dengan penggunaan ICT Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2001 mencadangkan penyelidikan melalui empat kategori: 1. Tutorial 2. Penerokaan 3. Aplikasi 4. Komunikasi Pembelajaran tutorial Penggunaan ICT dalam penyelidikan semasa proses P P mata pelajaran Sejarah boleh menggunakan kaedah tutorial. Kaedah ini digunakan untuk menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan topik yang ditetapkan Kurikulum Pembangunan Pusat 2001. Kaedah tutorial terdiri daripada: 1. Penerangan pembelajaran 2. Demonstrasi fenomena mengikut urutan yang dikawal 3. Latihan atau latih tubi yang disampaikan dan dikawal oleh sistem Melalui kaedah ini guru akan menjelaskan dengan teliti bagaimana untuk menggunakan komputer dan perisian yang terdapat pada CD ROM cakera padat atau laman web Pusat Perkembangan Kurikulum 2001. Pada masa yang sama pelajar boleh menggunakan bahan dengan bimbingan daripada guru. Keadaan itu dibuat lebih mudah kerana semua perisian sedia ada menggunakan aspek multimedia. Kaedah ini sesuai digunakan apabila terdapat perbezaan keupayaan dalam penggunaan ICT di kalangan pelajar dan bilangan besar pelajar dalam satu kelas. Penyediaan bahan melalui perisian akan menjadi penyelesaian bagi kekurangan guru-guru seperti guru-guru kini terlibat dalam program-program di luar sekolah. Perisian ICT boleh menyediakaan soalan latihan untuk pelbagai peringkat pelajar mengikut kebolehan masing- masing. Ia boleh menguji keupayaan dan pencapaian pelajar ke tahap yang disediakan. Pembelajaran Exploration Tinjauan Pembelajaran penemuan boleh berlaku jika ICT digunakan sebagai medium untuk: 1. Mencari dan mengakses maklumat daripada CD ROM / DVD ROM dan Internet 2. Belajar sesuatu dalam simulasi 3. Demonstrasi urutan peristiwa-peristiwa yang dikawal oleh murid Pembelajaran penerokaan laman web telah diperkenalkan oleh Jack Thorpe dan Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat untuk melatih tentera Amerika dalam satu operasi. Kaedah simulasi merupakan salah satu cara melanjutkan kaedah simulasi dalam pendidikan. Ini disebabkan sifat Internet yang lebih mudah diakses melalui pelbagai sistem operasi komputer. Simulasi boleh menjadi alat dan model untuk digunakan oleh pelajar. Ia bersifat global kerana sifatnya yang mudah diakses. Ini menyokong kaedah pembelajaran kerjasama yang dilakukan di dalam kelas. Gaudio Jullian 2002 Pembelajaran penerokaan boleh dilakukan melalui peruntukan CD ROM atau DVD ROM semasa P P Sejarah selain daripada menggunakan Internet. Dalam kajian kes di Sweden pembelajaran Sejarah dengan menggunakan CD ROM dilaksanakan oleh Muzium

slide 7:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    112    dan Jabatan Arkib di Stockholm. Dalam modul yang disediakan pelajar diminta untuk membuat soalan dan mengemukakan penemuan mereka. Pelajar telah bercakap tentang projek itu dan membentangkan hasil penemuan melalui Power Point. Banyak penemuan dibuat oleh pelajar dan mereka didapati amat gembira dengan hasil kajian mereka. Di Kanada Barfurth 2007 kajian menunjukkan peningkatan minat mempelajari Sejarah daripada pelajar kerana sesetengah pelajar mempunyai kemahiran untuk menggunakan peralatan ICT. Melalui kaedah ini pelajar sendiri yang menentukan maklumat yang diterima melalui medium ICT. Oleh itu adalah sangat penting dan jelas bahawa pelajar menggunakan ICT untuk belajar Sejarah. Kaedah ini adalah amat sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis penyelesaian masalah pengalaman pembelajaran autentik dan pengetahuan yang dibina melalui interaksi sosial. Kaedah ini adalah sesuai dalam keadaan seperti berikut: 1. Dalam bentuk pertanyaan atau pembelajaran penemuan 2. Penyelesaian masalah kehidupan sebenar 3. Kajian masa akan datang 4. Pembelajaran simulasi Kaedah ini akan memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjadi lebih aktif dan bukan berorientasikan guru. Guru boleh menggunakan teori pembelajaran kecergasan pelbagai dan sebagainya. Pengaplikasian Teknologi Maklumat Internet adalah sumber maklumat yang besar tetapi bukan semuanya boleh digunakan sebagai sumber maklumat yang sah untuk mata pelajaran sejarah. Malah maklumat yang sama boleh ditafsirkan dengan cara yang berbeza di laman web penulis. Aspek "berat sebelah" propaganda politik dan ekonomi boleh mempengaruhi tafsiran Sejarah. Mencari maklumat Sejarah yang sah bukanlah satu tugas yang mudah. Enjin carian search engine yang sesuai dan digunakan secara meluas adalah seperti Internet Explorer Mozilla Firefox Netscape Navigator Google Chrome dan lain-lain. Semua enjin carian ini boleh menyimpan laman web yang diakses Bookmark. Di samping itu mencari maklumat di internet juga menggunakan enjin carian seperti Yahoo Google Alta Vista dan lain-lain. Kaedah yang biasa digunakan dalam penyelidkan ialah Intel Education 2007: • Guru menyenaraikan alamat web untuk maklumat yang dicari. • Senarai soalan-soalan yang perlu diselesaikan dengan mencari maklumat di laman web. • Pelajar akan membentangkan penemuan mereka. Perkara yang paling jelas dalam penggunaan aplikasi ICT untuk penyelidikan Sejarah adalah kita boleh memberi tumpuan kepada topik pengajaran selain daripada sub-topik yang kurang ditekankan. Sebagai contoh selepas menjalankan eksperimen dalam kajian Sejarah seseorang pelajar arkeologi boleh mengkaji hubungan antara dua pembolehubah. Pelajar mungkin perlu untuk memplot graf untuk melihat hubungan. Ia adalah aspek yang pelajar tidak boleh menafikannya dia harus mempunyai pengetahuan dalam membina graf. Dalam Sejarah kita perlu memanipulasi beberapa perisian khusus untuk membuat pengiraan dan membina graf. Oleh itu perhatian tidak berada pada masalah graf yang dibina tetapi untuk membuat tafsiran dan analisis graf serta trend graf yang dibina oleh perisian komputer Pusat Perkembangan Kurikulum 2001. Kekurangan yang paling ketara dalam pelaksanaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah di Malaysia adalah tidak ada aspek perkongsian maklumat dalam kalangan sekolah atau institusi lain dalam mencari bahan. Walaupun ada ia adalah aspek perkongsian terhad kepada perkongsian yang berkaitan dengan pembinaan soalan peperiksaan atau bank soalan.

slide 8:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    113    Aplikasi ICT dalam penyelidikan Sejarah mungkin melibatkan penggunaan Internet E-Mail CD ROM pangkalan data dan pemprosesan perkataan. ICT sebagai Alat Komunikasi Aspek-aspek komunikasi peralatan ICT hanya dihasilkan apabila sumber Sejarah guru dan pelajar boleh menerima menghantar dan berkongsi bahan Sejarah di lokasi yang berbeza. Komunikasi dibuat dalam bentuk komputer peribadi atau personal computer PC komputer riba dan telefon bimbit. Perbezaan dari segi jarak antara sumber guru dan pelajar boleh diatasi dengan merentasi sempadan negara dan sempadan masa. Bahan dikongsi boleh wujud dalam bentuk Intel Education 2007: 1. Teks 2. Graf 3. Audio 4. Video 5. Mod gabungan yang pelbagai Komunikasi teknikal dalam penyelidikan melalui empat teknik di bawah: 1. Satu teknik sahaja- Teknik ini biasanya dilakukan melalui penerokaan bahan di Internet. Dalam teknik ini pelajar akan membuat akses kepada sumber-sumber Sejarah tanpa melibatkan komunikasi dua hala. 2. Satu teknik kepada teknik A- melibatkan komunikasi di antara pelajar atau pelajar-guru. Kaedah ini biasanya melibatkan penggunaan khidmat pesanan ringkas SMS di telefon bimbit E-Mail dan Chat. 3. Satu teknik kepada banyak teknik - Kaedah ini melibatkan penggunaan E-Mail Forum Chat dan kumpulan pengguna pada Yahoo atau Gmail aspek ini akan diperincikan dalam topik akan datang. 4. Banyak teknik kepada banyak teknik - teknik yang biasa digunakan ini adalah forum dan kumpulan-kumpulan pengguna pada Yahoo atau Gmail. Satu model yang boleh memainkan peranan penting di sini ialah Pembelajaran Kerjasama. Pemodenan infrastruktur komunikasi menjadikan sumber Sejarah mudah dimanfaatkan oleh pelajar dan guru dengan merentasi sempadan negara budaya dan politik. Oleh itu ramai pelajar dalam pembelajaran Sejarah akan berkongsi pengalaman dan membuat perbandingan dengan negara-negara lain. Kaedah pembelajaran ini dapat membuka minda Pusat Perkembangan Kurikulum 2001 dan menjadikan pembelajaran Sejarah pelajar menjadi sangat menyeronokkan. Kita perlu memenuhi matlamat negara untuk menyediakan pelajar yang boleh bersaing di peringkat global dalam semua aspek kehidupan. Ia amat menyakitkan hati jika pelajar yang dihasilkan oleh negara ini tidak mengendahkan perkembangan ICT terutamanya dalam skop pembelajaran Sejarah. Tanpa komunikasi terbuka kita mungkin cenderung untuk menghasilkan pelajar yang pemikirannya sempit dan hanya bergantung kepada buku teks. Penggunaan ICT Di Kalangan Guru dan Pelajar Jika pembelajaran Sejarah dengan mengaplikasikan penggunaan ICT sebagai alat dalam penyelidikan Sejarah bagaimana pula guru membimbing pelajar untuk mendekati sumber Sejarah untuk dipelajari Berikut adalah antara teknik yang boleh digunakan Barfurth 2007: • Mengenalpasti sumber-sumber Sejarah yang berkaitan dengan topik • Ekstrak maklumat daripada beberapa sumber • Menilai sumber dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang sedia ada • Mengenal pasti hubungan trend dan perubahan reka bentuk pembelajaran • Memberi maklumat tentang perubahan dan menggunakan pengetahuan sejarah untuk

slide 9:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    114    menerangkan perubahan-perubahan tertentu dalam konteks Sejarah • Bahagikan sumber itu kepada beberapa bahagian dan mencari hubungan antara sumber • Uji hipotesis • Sokong hujah dengan pengetahuan • Berikan huraian dan analisis peristiwa yang lepas Dalam penyelidikan guru Sejarah perlu menekankan kepada pelajar-pelajar bahawa penggunaan ICT tidak bermakna untuk mencipta Sejarah sebagai mata pelajaran ICT tetapi bantuan ICT memudahkan pemahaman subjek. Internet Internet menyediakan banyak bahan yang boleh diakses dan dikongsi. Dalam semakan kurikulum Sejarah tahun 2002 Kementerian Pelajaran Malaysia telah memasukkan pautan yang berguna untuk setiap topik yang sedang dipelajari oleh pelajar. Antara contoh beberapa pautan dalam buku-buku teks Sejarah yang digunakan adalah seperti berikut: • Http ://www.historian.net/hxwrite.htm • Http ://ancienthistory.com/ • Http ://sejarahmalaysia.pnm.my/ Kesimpulan ICT menjadi medium dan alat bantu mengajar yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah pada masa kini dan masa hadapan. Situasi kini meletakkan permintaan yang semakin meningkat pada literasi maklumat dan kebanyakan sekolah telah mengggunakan ICT sepenuhnya. Secara ringkasnya bolehlah dikatakan bahawa ICT adalah merupakan intipati penting dalam kehidupan seharian. Internet menyediakan banyak bahan yang boleh diakses dan dikongsi. Sejak semakan Kurikulum Sejarah 2002 Kementerian Pelajaran Malaysia telah memasukkan pautan-pautan yang berguna untuk setiap topik yang dipelajari oleh pelajar-pelajar. Walau bagaimanapun penggunaan ICT perlu dirancang dengan teliti untuk mengelakkan ICT diberi penekanan yang melampuai batas. Kandungan dan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah harus diberi penekanan yang maksimum. References Barfurth P. 2007. Websites and Virtual History Museums: Educational. Strategies Used by Francophone Teachers in Canada. International Journal of Instructional Media. 2007 Volume 34 No 2 159-170. USA: Westwood Press INC. Condie R. Munro R. K 2007. The Impact of ICT In Schools. A Landscape Review. Glasgow: Beta Research. Davies G Riley F. 2012. Glossary For ICT Terminology. Retrieved May 14 2012 from http://www.ict4lt.org/en/en_glossary.htm Doreen Tan. 2004 December. What is History Teaching and Learning. Teaching and Learning Volume 25 No. 2 197-206. Singapore: Institute of Education. Ehwan Supangat. 2005. Sistem Pengajaran Kendiri Sejarah Berasaskan Modul Teras. Masters Thesis Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Examination Board. 2003. The Use of ICT In Teaching and Learning. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Gaudio D Julian J. 2002. Creating Simulations For Use In Teaching Lower Division. U.S. history. History Computer Review Volume 18 No.1 37-52. Intel Education. 2007. Intel Brings ICT for Education Initiative To Malaysia. School Adoption project: 1 : 1 e-Learning on April 24 2007 1. Kuala Lumpur: Intel Malaysia Koh Boh Boon. 2010 November. Penggunaan Aplikasi Forum Internet dan Kaedah Jigsaw dalam Pembelajaran Berkesan Sejarah Tingkatan Enam. HBM Blog. Retrieved May

slide 10:

Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013 UMS 29 – 30 Ogos 2013    115    30 2012 from http://green007.wordpress.com/2010/11/29/penggunaan-aplikasi- forum-internet-dan-kaedah-jigsaw-dalam-pembelajaran-berkesan-sejarah-tingkatan- enam/  Painsley Catholic College. 2012. Why Is ICT Important Retrieved May 10 2012 from http://www.painsley.co.uk/index.php/curric/core/ict/item/15-ict-important McKenzie B. 2005. How Can Learning Technologies Improve Learning.  Law Technology Journal Volume 3 No. 2. Retrieved May 26 2012 from http://www.warwick.ac.uk/ltj/3-2j.html Ministry of Education. 1992. Form Four KBSM History Syllabus. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Musa Abu Hassan. 2002. Peranan dan Penggunaan ICT Di Kalangan Masyarakat. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. 2001. ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. 2008. ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Subadrah Nair. 2005. Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa NEEDHAM Dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan Jil. 20 21–41. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Suffean Hussin. 2004. Pendidikan Di Malaysia: Sejarah Sistem Dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Malaysian Smart School. 1997 Jul. Smart School Conceptual Blueprint. Smart School Project Team. Retrieved May 25 2012 from http://www.mscmalaysia.my/codenavia/portals/msc/images/pdf/ss-blueprint.pdf Van Der J. 1998. The Shift from Teaching to Learning: How Well Designed for the Shift are University ‐level History Teacher Training Programmes Higher Education in Europe Volume 23 Issue 3 London: Routledge.

authorStream Live Help