UNITAT_DIDACTICA_3

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ESTRUCTURA I FASES D’UNA UNITAT DIDÀCTICA

Slide 4: 

QUÈ, COM I QUAN ENSENYAR QUÈ, COM I QUAN AVALUAR

Slide 6: 

Primer nivell de concreció: Conté: Els objectius generals de l’àrea Els continguts Els objectius terminals referits a aquests continguts Les orientacions didàctiques per a l’ensenyament-aprenentatge i per a l’avaluació

Slide 7: 

Segon nivell de concreció: Per establir aquest nivell cal realitzar dues operacions: El desenvolupament dels continguts: selecció, tria, ordenació,temporalització, identificació,… dels diferents continguts al llarg de l’etapa. L’organització modular: consisteix a distribuir els continguts del primer nivell de concreció en unitats ordenades temporalment al llarg de l’etapa.

Slide 9: 

Tercer nivell de concreció: Quan s’elaboren les programacions s’ha de tenir en compte: Les necessitats educatives de l’alumnat. Els recursos pedagògics del centre L’opció del professorat pel que fa a metodologies didàctiques i concretes

Slide 11: 

QUÈ ÉS UNA UNITAT DIDÀCTICA ?

Slide 12: 

Una unitat didàctica la podem definir com el conjunt de recursos utilitzats per assolir un o uns objectius del curs, cicle o etapa, en un període de temps determinat. Forma part del tercer nivell de concreció i és la programació que s’aplicarà a l’aula.

Components d’un unitat didàctica: : 

Components d’un unitat didàctica: Àrea o àrees Curs Durada Títol Coneixements previs Objectius didàctics Continguts: fets, conceptes, procediments,valors, normes i actituds Competències bàsiques: pròpies de la matèria, connexió amb altres matèries i competències transversals. Activitats d’ensenyament – aprenentatge Metodologia Criteris d’avaluació i activitats d’avaluació Temporització Recursos: humans i didàctics, material de l’alumne, material didàctic, bibliografia,...

CONTINGUTS : 

CONTINGUTS Un contingut està constituït per tots aquells procediments, fets, conceptes, sistemes conceptuals, actituds, valors i normes, a través dels quals es pretén desenvolupar determinades capacitats dels alumnes. Els continguts es formulen amb un substantiu.

1. Continguts procedimentals (PROCEDIMENTS): : 

1. Continguts procedimentals (PROCEDIMENTS): S’entén per procediments el conjunt d’accions ordenades i finalitzades, és a dir, orientades cap a la consecució d’un fi. Comprenen: Les habilitats enteses com a capacitats bàsiques. Les estratègies com a conjunt d’accions més o menys complexes i ordenades per facilitar la resolució de problemes diversos. Les tècniques com a activitats sistematitzades relacionades amb un aprenentatge concret. Termes: Classificació, Comparació,Observació, Lectura de... Definició, Comentari, Descripció, Representació,Reconeixement. .......

Slide 16: 

Ampliació, anàlisi, aplicació, audició, caracterització, classificació, comentari, comparació, composició, comprovació, confecció, construcció, contrast, control (de), creació, debat, definició, delimitació, demostració, descripció, diferenciació, disseny de, distinció, dramatització, elaboració, elecció, enunciació, establiment (de manipulació), execució, experimentació, explicitació, exposició, formulació (de preguntes, d’hipòtesis), identificació, interpretació, lectura (de), localització, maneig, observació, ordenació, organització, planificació, precisió, prova, quantificació, recol.lecció, reconeixement, reconstrucció, relació (de/amb), representació, reproducció (escrita, oral), resum, selecció, síntesi, situació, ús.

2. Fets, conceptes i sistemes conceptuals: : 

2. Fets, conceptes i sistemes conceptuals: Els conceptes designen conjunts de fets, objectes o símbols que tenen certes característiques comunes. Els sistemes conceptuals descriuen relacions entre conceptes. Exemples: La unitat de mesura, el riu, els mamífers, les parts de la flor, la fotosíntesi, els canvis químics, la genètica, la composició de l’atmosfera, la cèl.lula, la hidrosfera, la velocitat…

3. Actituds, valors i normes: : 

3. Actituds, valors i normes: Un valor és un principi normatiu que presideix i regula el comportament de les persones en qualsevol moment i situació. Una norma és una regla de conducta que han de respectar les persones en determinades situacions. Una actitud és una tendència a comportar-se d’una manera persistent i consistent davant de determinats estímuls i situacions. Té tres components: afectiu, cognitiu i comportamental. Termes que podem utilitzar : Autoestima, autoavaluació,, col·laboració, compromís (personal amb), constància en, cooperació, esperit crític, respecte de/per, responsabilitat,rigor (en ordre i sistema), solidaritat, tolerància.

OBJECTIUS DIDÀCTICS : 

OBJECTIUS DIDÀCTICS Identifiquen els resultats esperats, precisant el tipus i el grau d’aprenentatge que hauran d’assolir els alumnes respecte dels continguts. Aquests objectius han de tenir, entre altres, el referent dels objectius de cicle fixats en el projecte curricular del centre. Els objectius s’han d’expressar amb un verb en infinitiu. La redacció d’un objectiu ha d’incloure el què, el com, el quan i l’avaluació del que es vol ensenyar. Exemples de verbs, útils per a la redacció d’objectius procedimentals (extret de “Las Ciencias Naturales en la Educación Básica (Elementary School Science: Why and Who, 1974)”) Observar, Comparar, Identificar, Classificar, Mesurar, Experimentar..

Exemples de verbs, útils per a la redacció d’objectius procedimentals (extret de “Las Ciencias Naturales en la Educación Básica (Elementary School Science: Why and Who, 1974)”) : 

Exemples de verbs, útils per a la redacció d’objectius procedimentals (extret de “Las Ciencias Naturales en la Educación Básica (Elementary School Science: Why and Who, 1974)”) 1. Observar: la capacitat de 1.1 recollir dades a través dels sentits, 1.2 expressar observacions en termes qualitatius i quantitatius. 2. Comparar: la capacitat de reconèixer i assenyalar semblances i diferències entre objectes, esdeveniments i llocs. 3. Identificar: la capacitat de 3.1 anomenar objectes, esdeveniments i llocs, 3.2 seleccionar entre vàries possibilitats l’objecte, esdeveniment, lloc o seqüència designats. 3.3 dissenyar un mètode per a mesurar les propietats dels objectes. 4. Classificar: la capacitat de 4.1 formar grups basats en una o vàries propietats comuns, 4.2 construir un gràfic a partir d’una taula de dades. 5. Mesurar: la capacitat de quantificar una observació fent servir un marc de referència.

Slide 21: 

6. Inferir: la capacitat de 6.1 elaborar un judici no observable a partir d’observacions i comparacions, 6.2 interpretar una taula de dades. 7. Predir: la capacitat de determinr que succeirà segons les observacions prèvies. 8. Verificar: la capacitat de comprovar o examinar l’exactitud d’una predicció. 9. Formular hipòtesis: la capacitat de donar respostes a un problema a partir de la realització d’observacions i comparacions. 10. Aïllar variables: la capacitat de 10.1 distingir entre factors que influiran o no en el resultat de l’experiència. 10.2 identificar les variables que es mantindran constants i les que es manipularan. 11. Experimentar: la capacitat de 11.1 reconèixer i formular un problema, 11.2 projectar i realitzar l’examen d’una hipòtesi, 11.3 utilitzar els resultats recollits per a donar possibles respostes al problema.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE : 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE Són les estratègies que el professor/a dissenya per tal de posar a l’abast de l’alumnat les experiències, situacions i informacions que li permetin aconseguir els resultats d’aprenentatge esperats i explicitats als objectius didàctics. Les activitats d’aprenentatge normalment es solen formular amb substantius: redacció de, representació gràfica, dibuix…

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ : 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Les activitats d’avaluació han de permetre constatar el procés d’aprenentatge i l’assoliment dels objectius didàctics. És recomanable que les activitats d’avaluació siguin equivalents a les d’aprenentatge, però no idèntiques, ja que han d’evidenciar la consecució dels objectes establerts. Les activitats d’avaluació s’expressen normalment amb substantius semblants als que s’expliciten les activitats d’aprenentatge, o bé corresponents a la substantivació dels infinitius en que han estat redactats els objectius didàctics.

Components d’un unitat didàctica: : 

Components d’un unitat didàctica: Àrea o àrees Curs Durada Títol Coneixements previs Objectius didàctics Continguts: fets, conceptes, procediments,valors, normes i actituds Competències bàsiques: pròpies de la matèria, connexió amb altres matèries i competències transversals. Activitats d’ensenyament – aprenentatge Metodologia Criteris d’avaluació i activitats d’avaluació Temporització Recursos: humans i didàctics, material de l’alumne, material didàctic, bibliografia,...

Slide 25: 

EXEMPLE de d’unitat didàctica

PLANIFICACIÓ D’UN CRÈDIT VARIABLE/OPTATIVA : 

PLANIFICACIÓ D’UN CRÈDIT VARIABLE/OPTATIVA Títol: Per què serveixen les roques? Estructura i temporització de les cinc unitats didàctiques que el formen: Unitat 1: Què podem trobar sota terra?........................................6 hores Unitat 2: Minerals i roques utilitzades a la construcció.................8 hores Unitat 3: El treball de camp.........................................................12 hores Unitat 4: Contempla les roques del veïnat....................................4 hores Unitat 5: El reciclatge dels metalls................................................5 hores

Objectius de la unitat 3 : 

Objectius de la unitat 3 Investigar alguns materials naturals (roques), i descriure com les propietats dels minerals i de les roques estan lligades amb la seva utilització com a matèries primeres. Utilitzar el pensament tridimensional, amb el temps com una dimensió més. Utilitzar coordenades de referència, i mapes com una ajuda per a localitzar indrets. Localitzar afloraments al camp en un mapa, i dibuixar notes de camp per a registrar i interpretar paisatge. Recollir mostres, de manera que després permetin la seva ubicació, classificació i estudi.

Continguts unitat 3 : 

Continguts unitat 3 Fets, conceptes i sistemes conceptuals El treball de camp: importància i tècniques Procediments Ús eficaç i amb seguretat d’instruments d’observació, mesura i de materials de laboratori i de camp. Ús de tècniques de recol.lecció de minerals i roques. Aplicació de tècniques estandaritzades de classificació de mostres (dibuixos, fotografies, claus dicotòmiques) Utilització de dibuixos, esquemes o mapes i taules o gràfics per a copsar i posar de relleu la informació. Interpretació de la informació a partir de taules, gràfics i mapes. Pensament tridimensional. Valors, normes i actituds Consciència del possible exhauriment dels recursos minerals. Consciència de les normes de seguretat per treballar al camp. Valoració de la importància de la ciència en la tecnologia.

Slide 31: 

EXERCICI PRÀCTICClassifiquem continguts

Slide 32: 

UNITAT DIDÀCTICA: MATERIALS HOMOGENIS I HETEROGENIS Objectius didàctics: Mescles i substàncies pures 1. Distingir els components de les mescles 2. Conceptualitzar: dissolvent, solut i concentració 3. Saber separar els components de les mescles 4. Classificar les solucions en diluïdes, concentrades i saturades 5. Classificar els líquids en: solucions, no solucions i substàncies pures 6. Distingir a simple vista o amb lupa de mà, materials homogenis i heterogenis 7. Ser ordenat en les experiències i en el seu registre 8. Tenir imaginació pe suggerir hipòtesi

Slide 33: 

Continguts: .Comprovació sistemàtica • Ordre en les experiències • Components de les mescles • Tècniques de separació de dissolucions: evaporació, cristal·lització, destil·lació • Concentració d'una solució • Responsabilitat en l'ús i conservació de material i substàncies de laboratori • Substàncies pures • Material compost amb propietats diferents de les dels seus components • Mescles: dissolucions i no solucions • Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres • Classificació dels materials en homogenis i heterogenis • Producte de consum • Tècniques de separació de no solucions: filtració i decantació • Separació dels components de les mescles • Imaginació per suggerir hipótesis • Registre d'experiències • Preparació de dissolucions de diferents concentracions

Unitat didàctica MATERIALS HOMOGENIS I HETEROGENIS : 

Unitat didàctica MATERIALS HOMOGENIS I HETEROGENIS Fets, conceptes i sistemes  Mescles: dissolucions i no solucions  Components de les mescles  Concentració d'una solució  Dissolucions diluïdes,concentrades i saturades  Substàncies pures  Separació dels components de les mescles  Classificació dels materials en homogenis i heterogenis Procediments *Tècniques de ... *Preparació de.... Tècniques de separació: filtració, .. *Registre d’experiències *Comprovació sistemàtica Actituds Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres Ordre en les experiències Responsabilitat en l'ús i conservació de material i substàncies de laboratori Imaginació per ...... Interès per.....

Slide 36: 

*recerca d’objectes interaccionants fitxa 11 (68) *productes de consum Activitats de presentació de problemes elaborar un objecte o producte visualitzar el vídeo : com es fa? 4.4. Activitats d'aplicació dels nous continguts apresos *mescles i substàncies pures fitxa 8 (62) 9 (63) 10 (64) *recerca d’objectes interaccionants exemple i deduccions *productes de consum discussió de les solucions a l'apartat anterior elaboració de productes mitjançant mescles elaboració d'infusions històries d'alquimistes comercialització dels productes 4.5. Activitats de síntesi (poden ser també avaluatives) Visita a una fàbrica elaboració de colònia elaboració de tinta Donar el mapa conceptual de la pàg 69 Donar la història de l'elaboració d'objectes de goma

Slide 37: 

MODELS Fulls per planificar

authorStream Live Help