Thanh Trang_Khi Cuoc Tinh Da Qua_Duy Trac Si Phu Ha Thanh Lich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Thanh Trang_Khi Cuoc Tinh Da Qua_Duy Trac Si Phu Ha Thanh Lich Tu Cong Phung Pham Duy Khanh Thanh Trang Duy Trac Trinh Cong Son Duc Huy Truc Phuong Thanh Trang Ngo Thuy Mien Vu Duc Sao Bien Truong Sa Cung Tien Bach Kim Cuong Empire Van Phung Lam Phuong TranTrinh Tram Tu Thieng Le Uyen Phuong Vu Pham Dinh Chuong Tuan Khanh Nguyen Hien Le Dinh To Thanh Tung Viet Anh Le Minh Bang Mai Bich Dung Hoang Linh Duy Minh Ky Phat Kim Tuan Hoang Thanh Tam Nhat Ngan Lam Hoang Chau Ky Hong Van Manh Phat

Comments

Presentation Transcript

Slide 7: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Epic Vocal Artist

Slide 11: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c nh? nhàng Khi Cu?c Tình Ðã Qua 2011

Slide 12: 


Slide 16: 

c?a nh?c s? Thanh Trang 2011

Slide 19: 

trích t? album Chân Tr?i Tím The Violet Horizon 2011

Slide 24: 

Hòa Âm: Minh Quân D.A., Giáo su âm nh?c d?i h?c Hoa K? Ðang Quang Kim Cuong Empire 2011

Slide 27: 

Mixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker 2011

Slide 30: 

Kim Cuong Empire 2011

Slide 38: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng ngh? trong d?c nhi?m khám phá không gian vô t?n c?a ngh? thu?t âm nh?c d?nh cao Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 49: 

Các khán thính gi? có th?y d?y ?p ni?m t? hào khi du?c sánh vai v?i ti?ng hát thu?ng d?nh c?a n?n ngh? thu?t âm nh?c Vi?t Nam qu?c t? Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 52: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát thiên th?n Hà Thanh L?ch Có th? d?c hàng trên th? truong âm nh?c qu?c t? AMAZON and iTunes

Slide 56: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát g?i nh? k? ni?m Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 59: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát yêu duong da di?t c?a Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

authorStream Live Help