NV523242

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A PENTECOST SUNDAY "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Slide2: 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 19-23) On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái,

Slide3: 

Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con".

Slide4: 

When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.

Slide5: 

Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con".

Slide6: 

And when he had said this, he breathed on them, and said to them, "Receive the Holy Spirit. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần,

Slide7: 

If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained." Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Slide10: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help