HuongDongGioNoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

HuongDongGioNoi

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thơ Nguyễn Bính Phỗ Nhạc: Trung Đức Hương Đồng Gió Nội Hương Đồng Gió Nội Ca Sĩ: Vũ Khanh L T N

Slide 2: 

Hôm qua em đi tỉnh về Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Slide 3: 

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi

Slide 4: 

Nào đâu cái yếm lụa sồi Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân

Slide 5: 

Nào đâu cái áo tứ thân Cái khăn mỏ quạ,cái quần nái đen ?

Slide 6: 

Nói ra sợ mất lòng em Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Slide 7: 

Như hôm em đi lễ chùa Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

Slide 8: 

Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê

Slide 9: 

Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

Slide 10: 

Thơ Nguyễn Bính Phỗ Nhạc: Trung Đức West Boston - Massachusetts L T N March 2008

Slide 11: 

Hôm qua em đi tỉnh về Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Slide 12: 

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi

Slide 13: 

Nào đâu cái yếm lụa sồi Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân

Slide 14: 

Nào đâu cái áo tứ thân Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen ?

Slide 15: 

Nói ra sợ mất lòng em Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Slide 16: 

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh Như hôm em đi lễ chùa

Slide 17: 

Hoa chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình với chúng mình chân quê

Slide 18: 

Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

Slide 19: 

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều Hôm qua em đi tỉnh về

Slide 20: 

Hôm qua em đi tỉnh về Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều L T N

authorStream Live Help