Nhung dieu can biet - Bac Si Nguyen Y Du

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Cúm Heo Câu Chuy?n Th?y Lang Bác si Nguy?n Ý-Ð?c Hu?nh Chi?u Ð?ng 27-Apr-09 Trong m?y tu?n l? v?a qua, tin t?c v? Cúm Heo (Swine Flu) dã du?c truy?n thông t?i t?p loan báo, th?o lu?n. Dân chúng r?t quan tâm và e ng?i theo dõi. Trong khi dó thì các chuyên viên y t? công c?ng trên th? gi?i dã nhóm h?p kh?n c?p t?i Geneve d? th?o lu?n v? tình tr?ng nguy h?i c?a cúm heo ? loài ngu?i hi?n dang x?y ra t?i m?y qu?c gia B?c M? và tìm bi?n pháp d?i phó. H? liên t?c th?o lu?n v?i nhau b?ng di?n tho?i và s? h?p l?i m?t l?n n?a vào ngày th? ba 28/4/2009 d? duy?t xét tình hình và cân nh?c xem có c?n tuyên b? tình tr?ng d?ch b?nh. T?ng Giám Ð?c Co Quan Y t? Th? Gi?i Margaret Chan tuyên b?: “Ðây là m?t v?n d? s?c kh?e công c?ng kh?n c?p có tính cách toàn c?u vì virus gây ra cúm heo t?i Mexico là lo?i m?i l?, r?t nguy hi?m và có kh? nang gây d?ch cho nhi?u qu?c gia”. Co quan Y t? Th? gi?i yêu c?u các qu?c tang cu?ng theo dõi s? xu?t hi?n d?t ng?t c?a các b?nh có tri?u ch?ng gi?ng nhu cúm và các tru?ng h?p sung ph?i tr?m tr?ng. T?i Hoa K?, nhân viên Co quan Phòng B?nh CDC du?c kh?n c?p dua t?i các ti?u bang California, Kansas, Texas, New York d? tang cu?ng v?i gi?i ch?c d?a phuong theo dõi, nghiên c?u và d?i phó v?i các tru?ng h?p cúm heo ? ngu?i. Nh?n sapce bar d? d?c và nh? m? loa lên nghe bác si Nguy?n Ý Ð?c tr? l?i cu?c ph?ng v?n c?a dài phát thanh RFI v? cúm l?n.

Slide 2: 

B? Tru?ng N?i an Hoa K? Janet Napolitano cung h?y b? chuy?n công tác ? Ti?p Kh?c d? theo dõi, d?i phó v?i tình tr?ng cúm này t?i Hoa K?. Nu?c láng gi?ng c?a Hoa K? là Mexico cung dang b?n r?n d?i phó v?i d?ch cúm heo lan sang ngu?i v?i c? ngàn b?nh nhân t?i nhi?u thành ph?. Ðô Tru?ng th? dô Mexico dã dóng c?a các tru?ng h?c, gi?i h?n t? h?p dông d?o qu?n chúng trong vòng 10 ngày và khuy?n cáo dân chúng mang kh?u trang d? tránh hít virus trong không khí khi ra ngoài du?ng. T?i Pháp, có 2 tru?ng h?p và New Zealand có m?t tru?ng h?p nghi ng? cúm heo. T?t c? d?u dã du l?ch ? Mexico tr? v?.   V?y thì Cúm Heo là gì? Xin cùng tìm hi?u Ð?nh nghia Cúm Heo ho?c cúm L?n là b?nh hô h?p c?a loài heo do các virus nhóm cúm A gây ra. B?nh th?y ? các chú h?u thân c?a ngài “Chu Bát Gi?i” này. Bình thu?ng thì con ngu?i không b? b?nh cúm heo, nhung cung dã có tru?ng h?p cúm heo x?y ra ? nh?ng ngu?i ti?p c?n v?i heo. Virus cúm heo cung có th? lây lan t? ngu?i sang ngu?i. M?t b?ng ch?ng là vào m?y tháng d?u nam 2009, nhi?u tru?ng h?p cúm heo d?u tiên v?i rirus H1N1dã th?y ? m?t s? cu dân t?i mi?n nam ti?u bang California và ? g?n thành ph? San Antonio, ti?u bang Texas. Nhóm virus influenza A/ H1N1 này cùng lo?i v?i virus gây cúm mùa Ðông nhung có bi?n chuy?n gene khác bi?t chua t?ng khám phá ra tru?c dây ? ngu?i và heo. Chúng thành hình do s? ph?i h?p c?a virus cúm gà, cúm heo và cúm ngu?i.

Slide 3: 

Cung xin nh?c l?i là virus cúm chim gà xu?t hi?n t?i các qu?c gia Ðông Nam Á trong nh?ng nam v?a qua khác virus cúm heo. Cúm gà thu?c nhóm H5N1 còn cúm heo là H1N1. H5N1 h?u nhu ch? có ? gà v?t, chim muông và hi?m khi lây sang ngu?i tr? khi có s? ti?p xúc tr?c ti?p gi?a ngu?i và gà chim b? cúm. Tru?ng h?p cúm gà lây t? ngu?i sang ngu?i l?i càng hi?m n?a.   B?nh cúm heo có nguy hi?m không ? Cung gi?ng nhu b?nh cúm màu Ðông, tình tr?ng b?nh c?a cúm heo có th? nh? ho?c tr?m tr?ng. T? nam 2005 t?i tháng 1 nam 2009 dã có 12 tru?ng h?p cúm heo ? ngu?i du?c khám phá t?i Hoa K? và không có t? vong. Tuy nhiên cúm heo cung có th? tr?m tr?ng. Vào tháng 8 nam 1988, t?i ti?u bang Wisconsin, m?t ph? n? kh?e m?nh 32 tu?i dang có thai m?c cúm heo du?c vào b?nh vi?n di?u tr? sung ph?i và thi?t m?ng sau dó 8 ngày. Nam 1976, d?ch cúm heo t?i can c? quân s? Fort Dix, New Jersey gây b?nh cho hon 200 ngu?i v?i vài t? vong. Ngay th?i di?m này, các khoa h?c gia nh?n th?y virus gây cúm heo thu?c nhóm A/H1N1 và là h?u du? c?a virus cúm gây ra d?i d?ch th? gi?i vào nam 1918. Virus dó dã lây b?nh cho heo ? v?ng trung tây và dua t?i b?nh cúm heo t?i m?t vài d?a phuong nh?ng nam sau dó. Cung ghi l?i là, v?i d?ch cúm heo này, gi?i ch?c y t? dã th?o lu?n và cho là d?ch b?nh cúm heo có th? g?n k? và dã phát d?ng chi?n d?ch ch?ng ng?a cúm cho 50 tri?u ngu?i.Nhung r?i d?ch cúm không x?y ra. Ðó là du?i th?i k? T?ng Th?ng Gerald Ford.

Slide 4: 

Nam 2007, m?t d?ch cúm heo khá l?n cung x?y ra ? Phi Lu?t Tân.   Riêng nam nay, 2009, cho t?i ngày 28 tháng 4, s? ngu?i b? xác d?nh b? b?nh cúm heo ? M? là 7 tru?ng h?p t?i California, 2 tru?ng h?p ? Texas, 2 tru?ng h?p ? Kansas, m?t s? h?c sinh t?i New Yorrk và nhi?u tru?ng h?p nghi ng?. May m?n là không có t? vong. Co quan CDC tiên doán là con s? b?nh nhân trong toàn qu?c s? gia tang. T?i Mexico, T?ng Tru?ng Y t? cho hay t? tháng 3 t?i 13 tháng 4 nam 2009 dã có kho?ng 1600 ngu?i du?c nh?p vi?n v?i tri?u ch?ng b?nh tuong t? nhu cúm, 81 t? vong nhung m?i ch? có 20 tru?ng h?p du?c th? nghi?m xác d?nh b? cúm heo A/H1N1. T?ng th?ng Mexico dã ban hành nhi?u bi?n pháp d? b?o v? s?c kh?e dân chúng trong dó có vi?c cô l?p ngu?i nghi ng? cúm mà không s? vi pham pháp lu?t. M?t s? qu?c gia t?i Á châu nhu Nh?t, Ðài Loan, Indonesia, Trung qu?c…d?u d? cao c?nh giác và theo dõi, cách bi?t du khách tr? v? sau khi du l?ch ? Mexico. T?i Âu châu, Pháp cho hay có hai du khách t? Mexico v? dã du?c cách ly, theo dõi t?i b?nh viên g?n thành ph? Bordeaux và Marseilles. Qu?c gia Serbia c?m nh?p c?ng th?t heo t? B?c M?, m?c dù co quan Luong Nông Qu?c t? dã ch?n an là an th?t heo không lây b?nh. Hi?n nay tình tr?ng báo d?ng d?ch c?a WHO m?i ? m?c d? s? 3, s? chuy?n sang c?p 4 n?u virus có kh? nang lan truy?n t? ngu?i sang ngu?i. Báo d?ng c?p 5 khi virus xu?t hi?n t?i 2 qu?c ? cùng vùng và c?p 6 khi d?ch x?y ra toàn c?u.

Slide 5: 

Cách truy?n b?nh Theo trung tâm Ki?m Soát B?nh CDC Hoa k?, virus cúm heo r?t d? truy?n nhi?m và có th? lây lan sang ngu?i b?ng hai cách: -Qua s? ti?p c?n v?i heo b? cúm ho?c v?i môi tru?ng nhi?m v?i virus cúm heo. -Qua s? ti?p xúc v?i ngu?i m?c b?nh cúm heo. S? lây lan này cung tuong t? nhu lây lan cúm, t?c là khi ngu?i b?nh ho, h?t hoi, nhà virus vào không khí r?i truy?n sang ngu?i khác. Ngu?i m?c b?nh cúm heo có kh? nang lây lan trong su?t th?i gian có d?u hi?u tri?u ch?ng b?nh và m?t tu?n l? sau khi b?nh thành hình. Riêng v?i tr? em, th?i gian truy?n b?nh l?i lâu hon. M?t di?m c?n ghi nh?n là b?nh cúm mùa Ðông ngu?i thu?ng x?y ra ? ngu?i th?t tr? ho?c hoi già, còn cúm heo l?i xu?t hi?n ? tu?i trung niên t? 25-45 tu?i, kh?e m?nh. Cúm heo ? ngu?i tru?c dây cung r?t hi?m, và thu?ng hay th?y ? nh?ng ngu?i ti?p xúc tr?c ti?p v?i heo b? b?nh du?ng hô h?p. Cúm heo thu?ng xu?t hi?n vào mùa Thu và mùa Ðông, nhung cung có th? luu hành su?t nam.   Xin nh?n m?nh là dù có an th?t heo b? cúm cung không lây b?nh vì virus cúm heo không lây lan qua th?c ph?m. Tuy nhiên nên n?u chín th?t ? nhi?t d? 70C (158F) và c?t gi? dúng cách d? m?i s? an toàn.

Slide 6: 

D?u hi?u, Tri?u ch?ng Cúm heo có các tri?u ch?ng tuong t? nhu b?nh cúm thu?ng c?a ngu?i và g?m có nóng s?t, ho, s? mui, h?t hoi, dau h?ng, nh?c xuong c?t, m?t m?i, run l?nh, dôi khi có tiêu ch?y, ói m?a. Cung dã có nhi?u tru?ng h?p cúm heo tr?m tr?ng ? ngu?i v?i m?t vài t? vong. Nhi?m cúm heo cung có th? khi?n cho các b?nh mãn tính dang có tr? nên tr?m tr?ng hon. Ði?u tr? Co quan CDC d? ngh? dùng thu?c Tamiflu và Relenza d?ng nu?c, viên, hít d? phòng tránh và di?u tr? cúm heo. Các thu?c này có tác d?ng tiêu di?t, không cho virus tang sinh trong co th? ngu?i b?nh, làm cho b?nh nh?, mau bình ph?c hon cung nhu có th? tránh du?c các bi?n ch?ng quan tr?ng c?a b?nh. Ð? thu?c có công hi?u, c?n u?ng ngay sau khi v? b?nh, ch?ng h?n nhu trong vòng 2 ngày sau khi th?y có d?u hi?u b?nh. M?i dây, các gi?i ch?c y t? t?i Mexico cho hay b?nh nhân noi dây dáp ?ng r?t t?t v?i thu?c. Phòng tránh Hi?n nay chua có thu?c chích ng?a virus b?nh cúm heo. Theo các nhà chuyên môn, vaccin ng?a cúm mùa Ðông du?ng nhu không có tác d?ng v?i virus cúm heo.

Slide 7: 

Tuy nhiên m?i ngu?i chúng ta có th? phòng tránh s? lây lan virus gây b?nh b?ng các phuong th?c nhu sau : -Che mi?ng và mui v?i m?t mi?ng gi?y ho?c khan lau m?i khi ho ho?c h?t hoi d? virus không bay ra không khí. -R?a tay s?ch s? v?i xà bông và nu?c nh?t là sau khi ho, h?t hoi. Các s?n ph?m có c?n d? lau tay cung có tác d?ng di?t virus. -C? g?ng gi?i h?n s? ti?p xúc v?i ngu?i dang b? b?nh cúm. -N?u dang b? b?nh thì theo CDC, nên ? nhà d? ngh? và ch?a b?nh. Nhu v?y s? tránh du?c vi?c lây nhi?m b?nh cho ngu?i khác. -Tránh d?i tay lên m?t, tay s? lên mui mi?ng vì dây là phuong th?c lan truy?n c?a virus. C?n làm gì khi m?c b?nh cúm heo N?u quý v? nào dang d?nh cu t?i các qu?n h?t San Diego và Imperial ? ti?u bang California ho?c qu?n h?t Guadeloupe ? ti?u bang Texas mà b? b?nh v?i các tri?u ch?ng tuong t? cúm, g?m có nóng s?t, dau nh?c mình m?y, dau h?ng, ch?y nu?c mui, nôn ói, tiêu ch?y thì nên ti?p xúc v?i bác si ngay d? du?c khám nghi?m, ch?n doán b?nh r?i áp d?ng các phuong pháp di?u tr? thích h?p. N?u dang b? cúm heo, nên ? nhà và gi?i h?n ti?p xúc v?i ngu?i khác d? gi?m thi?u s? lan truy?n b?nh nhi?m.

Slide 8: 

C?n làm gì khi m?c b?nh cúm heo (ti?p theo trang tru?c) Ðang b? b?nh mà có các d?u hi?u nhu sau thì nên tìm c?p c?u ngay : -Tr? em v?i các d?u hi?u tr?m tr?ng nhu : -Th? khó khan ho?c hoi th? h?n h?n, quá nhanh và nông -Trên da có nh?ng v?t b?m xanh -Không ch?u u?ng nu?c d?y d? -N?m li bì và không c?a qu?y -Tr? nên b?n tính, g?t g?ng, không ch?u d? cho ai b? ?m. -Các d?u hi?u gi?ng nhu cúm dã kh? quan nhung tái xu?t hi?n v?i nóng s?t, ho liên miên. -Nóng s?t v?i n?i ban ng?a trên da.   -Ngu?i l?n v?i : -Khó th?, h?t hoi th?. -Ðau n?ng ? ng?c và b?ng -Ð?t nhiên th?y cóng m?t tr?m tr?ng -R?i lo?n tâm trí, m?t phuong hu?ng. -Ói m?a liên t?c.

Slide 9: 

K?t lu?n Cúm Heo hi?n nay dang x?y ra ? hai qu?c gia Hoa K? và Mexico và có kh? nang gây ra d?ch toàn vùng (pandemic), t?c là b?nh b?c phát lan tràn r?ng rãi, ?nh hu?ng t?i dân chúng c?a nhi?u qu?c gia khác nhau. Tuy nhiên lãnh d?o c?a T? ch?c Y T? Th? Gi?i tuyên b? là quá s?m d? bi?t s? vi?c này có x?y ra hay không. Ngày 25 tháng 4 nam 2009, Giám d?c WHO Margaret Chan yêu c?u gi?i ch?c y t? các qu?c gia d? cao c?nh giác d?i v?i các mô hình khác nhau c?a b?nh cung nhu b?t c? s? tang v?t b?nh cúm ho?c b?nh sung ph?i. Cho t?i bây gi?, CDC chua dua ra khuy?n cáo gi?i h?n du khách t?i các vùng có b?nh cúm heo này. Trong khi dó thì gi?i ch?c s? quán Hoa K? t?i Mexico khuy?n cáo du khách không nên b?t tay v?i ngu?i khác và d?ng xa h? kho?ng 6 feet t?c là 1.8 m Bác si Nguy?n Ý-Ð?c M.D. Texas-Hoa K? Kính thua quí b?n v?a r?i các b?n dã d?c nguyên van bài vi?t c?a bác si Nguy?n Ý Ð?c. N?u có th? xin các b?n ti?p tay ph? bi?n nh?ng ch? d?n h?u ích n?y d?n nhi?u ngu?i. Chuy?n cúm heo n?y hi?n là mói lo ng?i c?a toàn th? gi?i. Hoa K? và co quan Y T? Liên Hi?p Qu?c hôm qua dã tuyên b? tình tr?n emargency. HCÐ

authorStream Live Help