Hoa_Quynh_Lan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

QU?NH LAN

Slide 2: 

Em là dóa Qu?nh Lan Ru d?i qua ti?ng hát

Slide 3: 

Ru theo t?ng di?u nh?c Ru l?i ru su?i êm

Slide 4: 

Gi?a mùa trang gió g?i Qu?nh oi dêm s? lên

Slide 5: 

Em v? thom lúa m?i T?a huong di nhé em

Slide 6: 

Em - dóa Qu?nh Lan Vuon lên t? s?i dá

Slide 7: 

Trong ngàn hoa l? Ng?t ngào nhu ánh trang

Slide 8: 

Ng?i ngùng chi bu?c chân Hãy v? mang n?i nh? Ðóa Qu?nh Lan v?a n? Ð?t tr?i vui có em

Slide 10: 

Em là dóa Qu?nh Lan Ru d?i qua ti?ng hát Ru theo t?ng di?u nh?c Ru l?i ru su?i êm

Slide 11: 

Gi?a mùa trang gió g?i Qu?nh oi dêm s? lên Em v? thom lúa m?i T?a huong di nhé em

Slide 12: 

Em - dóa Qu?nh Lan Vuon lên t? s?i dá Trong ngàn hoa l? Ng?t ngào nhu ánh trang

Slide 13: 

Ng?i ngùng chi bu?c chân Hãy v? mang n?i nh? Ðóa Qu?nh Lan v?a n? Ð?t tr?i vui có em

Slide 14: 

H?T VinhNguyen

authorStream Live Help