Relatorio marzo 2013

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

presentacion encontros plambe 2013

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Marzo 2013 CEIP de Louro

PowerPoint Presentation:

Pequeno. Alumnado de Infantil e Primaria. Ámbito rural e costeiro. Profesorado maioritariamente definitivo. Gústanos traballar nas aulas temas que poidan ter un certo atractivo para o alumnado, que lles produzan inquedanzas, gañas de aprender,… Sentimos a necesidade de ver que o noso alumnado é capaz de chegar á información, seleccionala, resumila, incorporala ao seu coñecemento,... “Ten que aprender a aprender”. Características do Centro Por que un PDI CEIP de Louro

PowerPoint Presentation:

Como un proxecto realmente de Centro, onde:  O coñecemento non estea parcelado por áreas.  Haxa interdisciplinariedade con todas elas.  Nos propoñamos metas comúns e camiñemos xuntos/as.  Coordinación entre o profesorado  Planificación  Recursos Que necesitamos Como o plantexamos A BIBLIOTECA será o centro ao redor do cal se desenvolva todo o proxecto . A que nos aporte os recursos e os medios, desde a que se elabore un plan de traballo e unhas propostas e a que nos leve a aunar e compartir esforzos . PDI

PowerPoint Presentation:

Primeiros pasos No 1º Claustro do curso propóñense varios temas. Sempre eleximos aqueles que vemos que poden “dar xogo” desde as diferentes áreas. O equipo de biblioteca marca os obxectivos xerais que se queren acadar e planifica e coordina todo o traballo. Etapas

PowerPoint Presentation:

Como se vai construíndo o proxecto Durante o 1º trimestre: Equipo de biblioteca Selecciona material Plantexa a actividade por ciclos Estuda a aportación que pode facer cada área Programa as diferentes actividades Elabora o material de búsqueda documental por ciclos Especialistas Documéntanse Planifican o traballo e o xeito de levalo a cabo Etapas

PowerPoint Presentation:

Durante o 2º e o 3º trimestres: Como se vai construíndo o proxecto Equipo de biblioteca Expón os fondos no corredor Entrega a todo o profesorado a guía elaborada cos recursos dispoñibles e co guión dos aspectos a traballar nos ciclos. O rganiza o resto das actividades Ciclos e Especialidades Concrétanse as actividades adaptadas ao nivel do alumnado. Etapas

PowerPoint Presentation:

Dous exemplos A continuación, dous proxectos que, pola súa peculiaridade, nos van dar mostra de cómo, dende as distintas áreas, se pode facer unha aportación para o seu desenvolvemento. Dous traballos, moi distintos entre eles, que nos permiten adentrarnos en aspectos que posiblemente na dinámica diaria non se lles dá o peso curricular que en realidade teñen actualmente: O CINE A linguaxe audiovisual JULES VERNE A importancia de espertar a curiosidade innata do noso alumnado por coñecer o por que das cousas e de todo o que lle rodea. O CINE PDI

PowerPoint Presentation:

Investigar sobre a historia do cine e a súa evolución. Coñecer os diferentes xéneros cinematográficos. Recoñecer as diferentes profesións que interveñen na realización dunha película. Entender e recoñecer os elementos da linguaxe audiovisual. Apreciar unha forma distinta de “contar” historias. Conseguir unha actitude “activa” durante o visionado dun film. Reflexionar e plantexarse diferentes cuestións ao ver unha película. Debatir sobre os temas que a película nos propón. Obxectivos O cine

PowerPoint Presentation:

O cine

PowerPoint Presentation:

O cine

PowerPoint Presentation:

Actividades e aspectos que se van traballando “Os planos e angulacións a través do CÓMIC” O cine

PowerPoint Presentation:

Actividades e aspectos que se van traballando “As Bandas Sonoras” O cine

PowerPoint Presentation:

Algunhas das actividades Guía de recursos

PowerPoint Presentation:

Guía de recursos

PowerPoint Presentation:

Guía de recursos

PowerPoint Presentation:

Guía de recursos

PowerPoint Presentation:

Guía de recursos

PowerPoint Presentation:

Guía de recursos

PowerPoint Presentation:

Guía de recursos

PowerPoint Presentation:

1º Ciclo FORMACIÓN DOCUMENTAL

PowerPoint Presentation:

1º Ciclo

PowerPoint Presentation:

1º Ciclo

PowerPoint Presentation:

1º Ciclo

PowerPoint Presentation:

1º Ciclo

PowerPoint Presentation:

XINCANA Xincana

PowerPoint Presentation:

Xincana

PowerPoint Presentation:

ESTUDO DE CINEMA Xincana

PowerPoint Presentation:

Xincana

PowerPoint Presentation:

SALA DE CINEMA Xincana Xa sabedes, ao que se porte mal aquií, cóontolle o final da pelíicula!!

PowerPoint Presentation:

CASTELO DE DRÁCULA Xincana

PowerPoint Presentation:

DISNEYLAND Xincana

PowerPoint Presentation:

FAR WEST Western

PowerPoint Presentation:

TEATRO DE HOLLYWOOD Xincana

PowerPoint Presentation:

Os snacks e demais Xincana

PowerPoint Presentation:

PLÁSTICA Xoguetes ópticos

PowerPoint Presentation:

Marcos PLÁSTICA

PowerPoint Presentation:

TICS Curtas de animación

PowerPoint Presentation:

Concurso

PowerPoint Presentation:

JULES VERNE Proxecto

PowerPoint Presentation:

Obxectivos Jules Verne Coñecer a vida e a obra do autor. Utilizar e manexar a información dos atlas. Espertar o interese por coñecer o funcionamento e os procesos de todo o que nos rodea, fomentar o interese científico, o preguntarse polo por que das cousas . Facer un percorrido por diferentes países e coñecer algúns aspectos da súa cultura, da súa xeografía ,…

PowerPoint Presentation:

Desde a biblioteca, ademais das tarefas habituais , se coordinará a preparación específica en formación documental enfocada nos atlas: Orientación: norte – sur - este – oeste Localización a través das coordenadas Escalas Interpretación das “ lendas ” dos mapas A biblioteca FORMACIÓN DOCUMENTAL

PowerPoint Presentation:

Jules Verne

PowerPoint Presentation:

Jules Verne

PowerPoint Presentation:

Jules Verne

PowerPoint Presentation:

Jules Verne

PowerPoint Presentation:

Actividades e aspectos que se van traballando Jules Verne

PowerPoint Presentation:

Xogo da Oca

PowerPoint Presentation:

Portadas

PowerPoint Presentation:

Encruci- llado

PowerPoint Presentation:

Sopa de letras

PowerPoint Presentation:

Karaoke

PowerPoint Presentation:

Karaoke

Instrumentos e danzas:

Instrumentos e danzas Música

PowerPoint Presentation:

REPERCUSIÓNS Contribuimos a fomentar a lectura desde varios ámbitos diferentes : - lectura de imaxes - acercamento do cómic e a súa linguaxe ao alumnado - traballo con diferentes tipos de texto: biografías, texto informativo, prescriptivo ( receita , instruccións ), literario (conto, lenda , poesía),a noticia, - planificación de entrevistas - lectura de libros de fición relacionados co tema Biblioteca = recurso fundamental e motor da práctica educativa. O alumnado é protagonista da súa aprendizaxe . Rema- tando…

PowerPoint Presentation:

En concreto, e en sentido amplo , con estes dous proxectos conseguimos, ademais dun achegamento tanto ao cine como a Verne : - apreciar a función de elementos como o son e a imaxe para transmitir información e despertar os sentimentos . dar o primeiro paso na alfabetización audiovisual do noso alumnado. Temos que formalo para que desenvolva a súa capacidade para analizar e producir textos audiovisuais , e prepararlo para o consumo crítico dos produtos dos medios de masas como o cine, a televisión ou a publicidade . Espertar o interese por descubrir novos coñecementos Valorar o papel da Ciencia nos diferentes ámbitos da nosa vida e, polo tanto, o valor e a aplicación do coñecemento . REPERCUSIÓNS Rema- tando…

PowerPoint Presentation:

Lembrando a Verne …..

PowerPoint Presentation:

MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN FIN

authorStream Live Help