Dinamitzacio de clusters i innovacio

Views:
 
     
 

Presentation Description

Presentacio sobre la dinamitzacio de clusters i politiques locals d'innovacio.

Comments

Presentation Transcript

Dinamització de clúster i innovació local : 

Dinamització de clúster i innovació local Barcelona, gener de 2010

Geografia i economia : 

Geografia i economia Hi ha àrees geogràfiques que acumulen una part important de l’activitat d’alguns sectors, p. ex.: Tecnologies de la informació: Silicon Valley. Producció audiovisual: Hollywood. Aeroespacial: Toulouse. A Catalunya hi ha exemples clars de clústers: Farmacèutic, moda i automoció a Barcelona. Químic a Tarragona. Suro a Girona. Maquinària agrícola a Lleida.

Definició de clúster : 

Definició de clúster Un clúster és una concentració de empreses en una zona geogràfica connectades per: Unes mateixes capacitats tecnológiques, o; Un mercat al que serveixen. Concepte popularitzat per Michael Porter però estudiat anteriorment per Alfred Marshall i Giaccomo Becattini. Els clústers ofereixen uns avantatges a les empreses residents. Es creen economies d’aglomeració, apareixent un efecte de xarxa. La concentració d’empreses crea avantatges per a la resta d’empreses de la seva cadena de valor.

Avantatges dels clústers per a les empreses : 

Avantatges dels clústers per a les empreses Avantatges dels clústers per a la competitivitat de les empreses: Base de mà d’obra especialitzada. Disponibilitat d’iniciatives per la base d’empresaris i emprenedors coneixedors del sector. Disponibilitat de capital coneixedor del sector. Rapidesa de resposta i reducció de costos de la cadena de subministrament per la proximitat. Menors costos de transacció per les relacions de confiança. Menors riscos operatius i major flexibilitat per la diversitat d’actors de la mateixa fase de la cadena de subministrament. Institucions educatives i de R+D especialitzades. Masa crítica que permet serveis especialitzats per al sector.

Aparició dels clústers : 

Aparició dels clústers Tipus de clústers segons com apareixen: Clústers “deliberats”. Sorgeixen per decisió política de concentrar una activitat o infraestructures sectorials en una zona. La llavor depèn de l’Administració, però prosperen gràcies a l’esperit emprenedor. Clústers espontanis. Sorgeixen principalment per factors de mercat. Tipus: Dependents d’una dotació de factors naturals favorables. Habitual en indústries lligades a l’alimentació, mineria o processat a gran escala de primeres matèries. Por factors socials i microeconòmics. Sorgeixen per la provisió de talent emprenedor, proximitat a mercats,... Poden girar en torn a una gran empresa dominant o estar diversificats.

Clústers i polítiques económiques territorials : 

Clústers i polítiques económiques territorials Importància dels clústers per a la política econòmica: Orientar al territori les polítiques económiques. Permeten dissenyar i desplegar polítiques territorials d’innovació. Major personalització de les polítiques a les necessitats de les empreses. Lluitar contra colls d’ampolla específics del sector. Passes de les polítiques de clústers: Identificar els clústers, si n’hi ha. Diagnosticar els problemes i oportunitats comunes de les empreses del clúster. Desenvolupar i implantar programes per a atendre’ls.

Polítiques de dinamització de clústers : 

Polítiques de dinamització de clústers Les polítiques de dinamització de clústers contenen mesures relatives a la millora qualitativa de l’oferta i la demanda. Polítiques d’oferta: referides a la millora de les tècniques, serveis i infraestructures de suport a: R+D en tecnologies clau per a la categoria de productes. El desenvolupament de producte. Processos de producció. Creació de xarxes de comercialització, inclosa la internacionalització. Logística i distribució. Formació tècnica i directiva. Infraestructures (transport, energia,...). Fomentar una rivalitat vigorosa entre els competidors locals a la vegada que la col·laboració davant de competidors foranis.

Polítiques de dinamització de clústers : 

Polítiques de dinamització de clústers Polítiques de demanda: creació d’una demanda dinàmica i exigent (qualitativament avançada). Normatives de protecció del consumidor. Fomentar l’aparició d’usuaris avançats que anticipen el rumb de la demanda futura. P. ej.: Living labs, demanda pública,... Administració àgil i eficient i entorn macroeconòmic sanejat i estable.

Problemes dels clústers : 

Problemes dels clústers Los clústers també comporten problemes: Risc de problemes en un territori per dependència sectorial excessiva. Descendeix el valor de la proximitat geogràfica de l’oferta en una era de globalització i offshoring. Tendència a apostar pels sectors consolidats en lloc de promoure els emergents. Tendència de tots els territoris de voler apostar en els mateixos sectors emergents de moda: Biotecnologia, TIC, media, energies renovables,...

Contacte : 

Contacte Cynertia Consulting Valencia, 63, local Àgora 08015 Barcelona www.cynertiaconsulting.com Tel.: 93 184 53 44 Consultoria de negoci i tecnologies de la informació Especialitzats en innovació i millora de processos de TI

authorStream Live Help