Plans de negoci irresistibles als inversors

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Plans de negoci: Com fer-los irresistibles als inversors?:

Plans de negoci: Com fer-los irresistibles als inversors? Barcelona, juliol 2011

Els secrets per a captar inversors:

Els secrets per a captar inversors La demanda: Necessitat peremptòria insatisfeta. Clients solvents estan disposats a pagar per una solució a necessitats insatisfetes i les alternatives són inadequades. Demanda existent o molt probable. L’existència de demanda és un fet indiscutible (es generen vendes ja) o s’aporten proves convincents de la seva alta probabilitat. És un mercat calent, amb activitat i expectatives de creixement.

Els secrets per a captar inversors:

Els secrets per a captar inversors La competència: Existeixen competidors i probables entrants. Si no existeixen competidors, o el mercat no és interessant o l’equip emprenedor no comprèn amb amplitud les alternatives.

Els secrets per a captar inversors:

Els secrets per a captar inversors El producte/servei: Proposició de valor diferenciada, sostenible, rellevant i cost-efectiva. Existeix una diferència perceptible en els beneficis que es proporcionen als clients, que els importa i és difícil d’imitar. Es millora el valor per al client (preu major por moltíssim més valor o menor preu per igual valor). Es té clar en què es vol destacar i la resta d’elements en són coherents (posicionament, comunicació, comercialització, operacions, innovació,...). El producte o servei és desenvolupable. Tècnicament, el producte o servei es pot desenvolupar a un cost raonable.

Els secrets per a captar inversors:

Els secrets per a captar inversors La comercialització: Clients identificables i accessibles. Es poden identificar clarament els clients i es té accés a ells (especialment als decisors). L’equip té un coneixement profund i directe dels clients. Es té un coneixement profund de les necessitats dels clients perquè ja es treballa directament amb ells. (No s’hipotetitza). Es coneixen els impulsors i barreres a la decisió de compra. Hi ha una estratègia clara i simple per a penetrar en el mercat i impulsar-ne l’adopció. El termini i cost d’adopció dels clients és raonable i no corre riscos de disparar-se.

Els secrets per a captar inversors:

Els secrets per a captar inversors La producció: El producte o servei es pot realitzar a un cost raonable. No existeixen grans incerteses respecte a la factibilitat tècnica de les operacions i els costos de les mateixes (l’equip les coneix bé). Capacitats clau propietàries. Es posseeixen o controlen les capacitats que creen la diferenciació i són difícils d’imitar per la competència. P. ej. propietat intel·lectual, marques,... Capacitats reciclables. Les capacitats es poden reutilitzar en nous productes o serveis, especialment en cas que el projecte no funcioni bé (pla B).

Els secrets per a captar inversors:

Els secrets per a captar inversors El equip: L’equip és de perfil alt. És un equip competent que posseeix una trajectòria de resultats. Inspiren confiança i transmeten seriositat. Disposen d’experiència i perfils per a cobrir tots els aspectes clau per a l’èxit de l’empresa: comercial, I+D, operacions, financer. Compromís dels emprenedors i fe en la idea. Creuen en la idea i es comprometen amb ella totalment. Tenen seguretat en la seva proposta. Demostren el seu compromís amb sacrificis: Forta inversió en el projecte i sous per sota del mercat per als seus perfils (això sí, estan segurs de la seva posició i exigeixen més participació o fortes primes per bons resultats).

Els secrets per a captar inversors:

Els secrets per a captar inversors Els aspectes econòmics: Requisits de capital gestionables: Austeritat. S’eviten inversions o estructures innecessàries o molt anticipades a un creixement que no s’estigui comprovant. Es sol·licita el capital necessari per a aconseguir les fites marcades i no capital en excés. Gran atenció al cash-flow. Períodes de maduració i cicles de caixa raonables. Claredat en el mecanisme de generació de rendibilitat. Està clar com i perqué es generaran els ingressos i els costos. La narració de tot el model de negoci és lògica, clara i no requereix actes de fe en aspectes clau per a l’èxit. Evolució lògica i progressiva dels ingressos, despeses i necessitats de capital. Si es passa ràpidament de grans pèrdues a grans beneficis, probablement l’equip no té molta experiència i realitza suposicions molt agressives.

Contacte:

Contacte Cynertia Consulting València, 63, local Àgora 08015 Barcelona www.cynertiaconsulting.com Tel.: 93 184 53 44 Consultoría de negoci i tecnologies de la informació Cynertia ofereix serveis d’ elaboració de plans d'empresa .

authorStream Live Help