CONG NGHE BAO CHE VIEN NANG

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VIÊN NANG

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 1 CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ VIÊN NANG

slide 2:

ĐẠI CƢƠNG  Viên nang cứng hard capsule/ hard gelatin capsule.  Chứa dƣợc chất ở thể rắn nhƣ: bột hạt pellet vi nang viên nén nhỏ… 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 2

slide 3:

ĐẠI CƢƠNG  Thành phần vỏ nang. ◦ Gelatin ◦ Chất màu. ◦ Chất tạo độ đục: titan dioxid. ◦ Chất bảo quản: dẫn xuất của paraben or các sulfur dioxid. ◦ Nƣớc khử khoáng. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 3

slide 4:

ĐẠI CƢƠNG  Các loại vỏ nang cứng. ◦ Vỏ nang tinh bột. ◦ Vỏ nang dẫn chất cellulose HPMC. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 4

slide 5:

ĐẠI CƢƠNG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 5  Dung tích cỡ nang

slide 6:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT VỎ NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 6

slide 7:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT VỎ NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 7

slide 8:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT VỎ NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 8

slide 9:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT VỎ NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 9

slide 10:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT VỎ NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 10

slide 11:

TIÊU CHUẨN VỎ NANG CỨNG  Kích thƣớc: đúng tiêu chuẩn.  Độ tan: không đƣợc tan trong nƣớc ở nhiệt độ 25 o C/15’ và phải tan hoặc rã hoàn toàn trong dd HCl 05/36 - 38 o C/15’.  Hàm ẩm: 13 – 16 pp sấy ở 105 o C.  Độ dòn: không vỡ khi bóp nhẹ.  Mùi: không có mùi lạ sau khi bảo quản trong bình đậy kín ở t o 30 - 40 o C/24h. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 11

slide 12:

BẢO QUẢN VỎ NANG CỨNG  Bảo quản vỏ nang cứng. ◦ Bao bì kín.  t o 10 - 35 o C.  Độ ẩm: 20 – 60. ◦ Quá ẩm: mềm ◦ Quá khô: dòn 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 12 Thay đổi kích thƣớc

slide 13:

KHIẾM KHUYẾT VỎ NANG  Khiếm khuyết tới hạn: ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình đóng thuốc vào nang bao gồm: nang quá ngắn hoặc quá dài vỏ nang bị bẹp bị rạn nứt có lỗ hoặc biến dạng. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 13

slide 14:

KHIẾM KHUYẾT VỎ NANG  Khiếm khuyết lớn: gây hậu quả nhất định khi sử dụng hoặc ảnh hƣởng đến hiệu quả trị liệu của thành phẩm: nang bị hở nắp đậy 2 nắp thành nang mỏng hoặc nứt dọc theo thân nang. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 14

slide 15:

KHIẾM KHUYẾT VỎ NANG  Khiếm khuyết nhỏ: không ảnh hƣởng đến khả năng trị liệu của thành phẩm mà chỉ ảnh hƣởng đến hình dạng cảm quan của thuốc nhƣ vỏ nang bị ố có đốm có bọt khí. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 15

slide 16:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC Điều chế khối thuốc Đóng nang Lau nang – Đánh bóng Đóng gói Thành phẩm 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 16 Vỏ nang

slide 17:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC  Điều chế thuốc viên nang cứng. ◦ Yêu cầu căn bản:  Có: độ trơn chảy tính chịu nén.  Không: hút ẩm mạnh quá kiềm quá acid. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 17

slide 18:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC  Các tá dƣợc. ◦ TD độn: tinh bột lactose dicalci phosphat TB tiền gelatin hóa TB phun sấy lactose phun sấy. ◦ TD trơn: Mg stearat talc… ◦ TD chống dính: talc. ◦ TD rã. ◦ TD gây thấm: Na lauryl sulfat Tween. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 18

slide 19:

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC  Các tá dƣợc. ◦ TD rã:  Không nén - không cần.  Có nén - cần TD rã or siêu rã. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 19

slide 20:

CÁC MÁY ĐÓNG NANG  Các máy đóng nang. ◦ Máy đóng nang thủ công. ◦ Máy đóng nang bán tự động. ◦ Máy đóng nang tự động. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 20

slide 21:

MÁY ĐÓNG NANG THỦ CÔNG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 21

slide 22:

MÁY ĐÓNG NANG THỦ CÔNG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 22

slide 23:

MÁY ĐÓNG NANG THỦ CÔNG  Đóng thuốc vào nang. ◦ Tỷ trọng biểu kiến của hạt 092 g/ml. ◦ Hàm lƣợng dƣợc chất 65. ◦ Muốn nang chứa 250 mg dƣợc chất. ◦ Chọn cỡ nang 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 23

slide 24:

MÁY ĐÓNG NANG THỦ CÔNG  Đóng thuốc vào nang. ◦ Lƣợng hạt cần thiết: 250x100/65 384 mg. ◦ Tƣơng đƣơng với 0417 ml.  Chọn nang số 1 ◦ Thể tích còn lại: 048 – 0417 0063 ml. ◦ Hạt trơ có tỉ trọng biểu kiến là 090 g/ml. ◦ Lƣợng hạt trơ cần thiết 567 mg. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 24

slide 25:

MÁY ĐÓNG NANG BÁN – TỰ ĐỘNG  Nguyên tắc nạp vỏ nang của máy bán tự động và tự động. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 25

slide 26:

NGUYÊN TẮC ĐÓNG THUỐC VÀO NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 26  Nguyên tắc nạp vỏ nang

slide 27:

NGUYÊN TẮC ĐÓNG THUỐC VÀO NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 27  Nguyên tắc nạp vỏ nang ►

slide 28:

NGUYÊN TẮC ĐÓNG THUỐC VÀO NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 28

slide 29:

NGUYÊN TẮC ĐÓNG THUỐC VÀO NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 29

slide 30:

MÁY ĐÓNG NANG BÁN TỰ ĐỘNG  Máy đóng nang bán tự động. ◦ Vít ép bột chỉ đƣa bột ra khỏi phễu → đóng thuốc theo nguyên tắc gạt bằng. ◦ Khối bột phải có độ trơn chảy tốt → thêm TD trơn chảy TD chống dính. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 30

slide 31:

MÁY ĐÓNG NANG TỰ ĐỘNG  Máy đóng nang tự động. ◦ Yêu cầu của khối bột thuốc.  Chịu nén tốt.  Tính trơn chảy tốt. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 31

slide 32:

MÁY ĐÓNG NANG TỰ ĐỘNG  Máy đóng nang tự động. ◦ Kiểu đóng thuốc bằng vít phân liều Dosator. ► 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 32

slide 33:

MÁY ĐÓNG NANG TỰ ĐỘNG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 33  Kiểu đóng thuốc bằng dĩa phân liều dosing disk

slide 34:

MÁY ĐÓNG NANG TỰ ĐỘNG  Kiểu đóng thuốc bằng dĩa phân liều dosing disk. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 34

slide 35:

MÁY LAU NANG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 35

slide 36:

NANG CỨNG 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 36  Qui trình đóng nang khép kín

slide 37:

KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG VIÊN NANG  Kiểm tra kiểm soát trong quá trình sản xuất. ◦ Kiểm tra tính chất của hạt.  Lƣu tính của cốm hạt góc từ 25 – 30 o C: chảy tốt. Góc từ 60 – 70 o C: dính.  Tỉ trọng biểu kiến của cốm hạt. ◦ Khối lƣợng trung bình viên. ◦ Hình dạng cảm quan. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 37

slide 38:

KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG VIÊN NANG  Kiểm tra chất lƣợng viên nang. ◦ Độ đồng đều khối lƣợng. ◦ Độ đồng đều hàm lƣợng. ◦ Thời gian rã tốc độ phóng thích hoạt chất. ◦ Định tính. ◦ Định lƣợng. 25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 38

slide 39:

25/07/2019 BM. Công Nghiệp Dƣợc 39 THE END

authorStream Live Help