CHUONG 1 DAI CUONG BO MON HOA PHAN TICH KIEM NGHIEM

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG - BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 1. Đại cƣơng 6 giờ Chƣơng 2. Kiểm nghiệm thuốc bằng các phƣơng pháp hoá học 3 giờ Chƣơng 3. Các phƣơng pháp hoá lý trong kiểm nghiệm thuốc 6 giờ Chƣơng 4. Kiểm nghiệm thuốc bằng phƣơng pháp sinh học 3 giờ KIỂM TRA GIỮA KỲ 3 GIỜ Chƣơng 5. Kiểm nghiệm các dạng bào chế 8 giờ Chƣơng 6. Độ ổn định và tuổi thọ của thuốc1 giờ

slide 2:

CHÍNH SÁCH MÔN HỌC - Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi kết thúc học phần đề viết. - Lý thuyết bài toán. - Vắng 1 buổi trừ 1 điểm chuyên cần. - Điểm chuyên cần: 15 - Kiểm tra giữa kỳ: 30 - Thi kết thúc: 55

slide 3:

Chƣơng 1. ĐẠI CƢƠNG 6 giờ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA DƢỢC BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH – KIỂM NGHIỆM

slide 4:

Chƣơng 1. Đại cƣơng Trình bày được hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc và vị trí của công tác kiểm nghiệm trong hệ thống này. Trình bày được các nhiệm vụ chủ yếu của công tác kiểm nghiệm. 1 2 MỤC TIÊU:

slide 5:

Chƣơng 1. Đại cƣơng KIỂM NGHIỆM THUỐC THEO TIÊU CHUẨN 1 3 NỘI DUNG CHẤT LƢỢNG THUỐC VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 2 CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HÓA

slide 6:

PHẦN 1. CHẤT LƢỢNG THUỐC VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 2 giờ Chƣơng 1. Đại cƣơng

slide 7:

I. Thuốc và yêu cầu chất lượng: 1. Khái niệm về thuốc: Theo Tổ chức y tế thế giới WHO Thuốc là một chất hay một hỗn hợp các chất được sản xuất đem bán cung cấp để bán hay giới thiệu sử dụng Mục đích: Điều trị Làm giảm Phòng hay chẩn đoán bệnh tật tình trạng cơ thể bất thường hoặc triệu chứng bệnh khôi phục hiệu chỉnh thay đổi chức năng hữu cơ của cơ thể người

slide 8:

I. Thuốc và yêu cầu chất lượng: - Vận dụng vào Việt Nam theo"Điều lệ thuốc phòng bệnh chữa bệnh" Thuốc là những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thực vật khoáng vật hay sinh học được sản xuất để dùng cho người nhằm: • Phòng bệnh chữa bệnh • Phục hồi điều chỉnh chức năng cơ thể • Làm giảm triệu chứng bệnh • Chẩn đoán bệnh • Phục hồi hoặc nâng cao sức khoẻ • Làm mất cảm giác một bộ phận hay toàn thân • Làm ảnh hưởng quá trình sinh sản • Làm thay đổi hình dáng cơ thể. • Vật liệu dùng trong khoa răng bông băng chỉ khâu y tế… cũng được coi là thuốc.

slide 9:

 Phân loại: - Thuốc tân dược - Thuốc y học cổ truyền Trong đó: • Biệt dược: Tatanol Efferalgan… • Thuốc generic: Paracetamol 9 I. Thuốc và yêu cầu chất lượng:

slide 10:

 Là tổng hợp các tính chất đặc trưng của thuốc mức độ phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật đã định trước nhằm đảm bảo các mục tiêu sau: • Có hiệu lực phòng bệnh và chữa bệnh • Không có hoặc ít có tác dụng có hại • Ổn định về chất lượng trong thời hạn đã xác định • Tiện dụng và dễ bảo quản → Thuốc là hàng hóa đặc biệt 10 2. Khái niệm chất lượng thuốc I. Thuốc và yêu cầu chất lượng:

slide 11:

 Trang thiết bị  Việc bảo dưỡng và kiểm định các máy  Tài liệu kĩ thuật chất lượng  Hóa chất thuốc thử chất sát khuẩn  Tuân thủ các qui trình sản xuất và công nghệ  Bao gói bảo quản vận chuyển  Đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc  Chấp hành các quy chế chế độ liên quan 11 I. Thuốc và yêu cầu chất lƣợng: Các điều kiện đảm bảo chất lượng thuốc

slide 12:

- Chứa đúng các thành phần theo tỷ lệ qui định của công thức đã được đăng ký - Sản xuất theo đúng các qui trình đã đăng ký - Có độ tinh khiết đạt yêu cầu qui định - Đóng gói trong các đồ đựng và đồ bao gói với nhãn thích hợp và đúng qui cách đã đăng ký - Bảo quản phân phối quản lý theo qui định 12 I. Thuốc và yêu cầu chất lƣợng: Các yêu cầu cơ bản đảm bảo chất lượng thuốc

slide 13:

I. Thuốc và yêu cầu chất lượng: Ba yếu tố cơ bản để đạt tất cả các mục tiêu trên: - Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP - Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc GLP - Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP

slide 14:

Theo WHO: “GMP là một phần của đảm bảo chất lượng giúp đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất một cách đồng nhất và được kiểm soát theo đúng các tiêu chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng của chúng cũng như theo đúng các quy định của giấy phép lưu hành.” Bao gồm những qui định chặt chẽ và chi tiết về mọi mặt của quá trình sản xuất → sản xuất ra được thuốc theo dự kiến và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đã đặt ra. 14 GMP Good Manufacture Practices

slide 15:

 Các yêu cầu cơ bản: • Quy trình sản xuất → qui định rõ ràng • Cán bộ nhân viên → đạt yêu cầu • Cơ sở và diện tích phù hợp • Các trang thiết bị và phương tiện phục vụ nguyên liệu phụ liệu bao bì đóng gói nhãn … đúng quy cách • Kiểm tra theo dõi ghi chép đầy đủ • Có các hồ sơ sản xuất và phân phối • Có một hệ thống tổ chức cần thiết → thu hồi thuốc 15 GMP Good Manufacture Practices

slide 16:

Bao gồm những quy định chặt chẽ và chi tiết các yếu tố tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng thuốc nhằm đảm bảo kết quả có độ chính xác đúng khách quan. 16 GLP Good Laboratory Practices

slide 17:

 Các yêu cầu cơ bản: • Cán bộ được đào tạo tốt • Cơ sở vật chất trang thiết bị tốt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. • Thuốc thử chất chuẩn tốt. • Điều kiện vệ sinh tốt • Lấy mẫu lưu mẫu tốt • Ghi chép xử lý số liệu tốt. • Hồ sơ lưu trữ tốt…. 17 GLP Good Laboratory Practices

slide 18:

 Các yêu cầu cơ bản: • Cán bộ được đào tạo tốt • Cơ sở vật chất trang thiết bị tốt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. • Thuốc thử chất chuẩn tốt. • Điều kiện vệ sinh tốt • Lấy mẫu lưu mẫu tốt • Ghi chép xử lý số liệu tốt. • Hồ sơ lưu trữ tốt…. 18 GLP Good Laboratory Practices

slide 19:

Bao gồm những quy định chặt chẽ và nghiêm ngặt cho việc tồn trữ điều kiện bảo quản xuất nhập nguyên phụ liệu bao bì chế phẩm nhãn thuốc...→ nhằm giám sát kiểm tra chặt chẽ để thuốc đảm bảo chất lượng đến người sử dụng. 19 GSP Good Storage Practices

slide 20:

 Các yêu cầu cơ bản: • Cán bộ phải được đào tạo phù hợp có trách nhiệm • Nhà cửa và phương tiện bảo quản tốt • Điều kiện vệ sinh tốt • Thực hiện tốt qui trình bảo quản: nguyên liệu bán sản phẩm sản phẩm bao bì đóng gói… • Quy trình bảo quản vận chuyển phải được tuân thủ nghiêm chỉnh. 20 GSP Good Storage Practices

slide 21:

 Kiểm tra chất lượng thuốc hay kiểm nghiệm thuốc là việc sử dụng các phương pháp phân tích: - lý học - hoá học - hoá lý - sinh vật - vi sinh vật… → xác nhận một thuốc hay một nguyên liệu làm thuốc có đạt hay không đạt tiêu chuẩn qui định. 21 II. Kiểm tra chất lượng thuốc 1. Khái niệm

slide 22:

1. Đây có phải là thuốc cần kiểm tra không 2. Đồ bao gói nhãn có đúng qui cách không 3. Có bị phân huỷ hay biến chất hay không 4. Có đạt độ tinh khiết theo yêu cầu hay không 5. Có đảm bảo hoạt lực hay hàm lượng đã đăng ký và được duyệt 22 2. Mục đích II.Kiểm tra chất lượng thuốc

slide 23:

Để người sử dụng dùng được thuốc đảm bảo chất lượng đạt hiệu quả điều trị cao. Phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn thuốc giả thuốc kém chất lượng … để xử lý và không cho phép lưu hành. 23 II.Kiểm tra chất lượng thuốc

slide 24:

Thuốc đạt tiêu chuẩn Thuốc không đạt tiêu chuẩn Thuốc giả mạo 24 Một số khái niệm liên quan

slide 25:

Là thuốc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn đã đề ra: 1.Hiệu lực an toàn và đảm bảo chất lượng 2.Nhãn bao gói đến tay người sử dụng 3.Số đăng kí giấy phép sản xuất lưu hành của Bộ Y tế. 25 Thuốc đạt tiêu chuẩn

slide 26:

 Là thuốc không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn đã đề ra.  Mức độ không đạt có thể là một hay một số chỉ tiêu. → Thuốc kém chất lượng. 26 Thuốc không đạt tiêu chuẩn

slide 27:

 Nguyên nhân: 1.Kĩ thuật sản xuất bảo quản không đúng thuốc tự biến chất 2.Đồ bao gói không đạt tiêu chuẩn đưa tạp chất vào thuốc 3.Tuổi thọ hạn dùng đã hết 4.Nguyên phụ liệu không đạt tiêu chuẩn 5.Tác động của môi trường: nhiệt độ ánh sáng độ ẩm… 27 Thuốc không đạt tiêu chuẩn

slide 28:

Cơ quan quản lý thị trường khi kiểm tra tại 1 số nhà thuốc đã phát hiện nhiều loại thuốc tân dược và sữa bột đã hết hạn sử dụng… 28 Thuốc không đạt tiêu chuẩn

slide 29:

 Là chế phẩm được sản xuất không đúng với nhãn ở khía cạnh nhận dạng hay nguồn gốc thuốc với sự cố ý và mang tính chất lừa đảo của nhà sản xuất.  Biểu hiện: - Không có dược chất - Dược chất khác với tên trên nhãn - Có dược chất nhưng không đúng hàm lượng đã đăng ký - Mạo tên kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ sở sản xuất khác 29 Thuốc giả mạo

slide 30:

 Rủi ro/nhầm lẫn không chấp hành những qui định của GMP .  Vô tình/cố ý → tạo ra sản phẩm có hàm lượng thấp hơn qui định.  Công thức bào chế cũng như kỹ thuật bào chế chưa đúng → thuốc bị phân huỷ biến chất.  Lợi ích cá nhân bất chính làm hàng giả  Các yếu tố GMP GLP GSP GDP GPP chưa đảm bảo 30 Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng thuốc

slide 31:

Thuốc là sản phẩm hàng hoá đặc biệt có quan hệ trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng đến chất lượng và hiệu quả của việc phòng bệnh chữa bệnh. Vì thế thuốc phải được bảo đảm chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu cho đến thành phẩm trong quá trình bảo quản lưu thông phân phối đến người sử dụng. 31 II.Kiểm tra chất lượng thuốc

slide 32:

Hệ thống tổ chức quản lý kiểm tra chất lượng thuốc Hệ thống quản lý chất lượng thuốc Cục quản lý Dược Việt Nam Sở Y tế địa phương Hệ thống thanh tra Dược Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc Cơ quan kiểm tra CLT của nhà nước về thuốc Hệ thống tự kiểm tra chất lượng ở các cơ sở Doanh nghiệp làm dịch vụ KNT 32 Hệ thống QL- KT chất lượng thuốc Sơ đồ tổ chức

slide 33:

TW: Cục quản lý Dược Việt Nam:  Cục quản lý Dược Việt Nam:  Xây dựng kế hoạch về quản lý chất lượng thuốc và tổ chức thực hiện  Xây dựng các văn bản pháp quy về tiêu chuẩn và chất lượng thuốc để Bộ ban hành và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện  Quản lý việc đăng ký tiêu chuẩn cơ sở  Chỉ đạo giám sát hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc trên toàn quốc 33 III. Hệ thống quản lý chất lượng thuốc

slide 34:

 Cục quản lý Dược Việt Nam:  Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận GMP cho cơ sở sản xuất và GLP cho phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn  Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý chất lượng thuốc của ngành y tế về tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng thuốc  Phối hợp với thanh tra Bộ Y tế thực hiện chức năng kiểm tra thanh tra và xử lý vi phạm. 34 III. Hệ thống quản lý chất lượng thuốc

slide 35:

 Sở y tế địa phương: Sở Y tế chỉ đạo quản lý toàn diện về chất lượng thuốc ở địa phương. - Chủ động tổ chức và thực hiện việc kiểm tra và xử lý các vấn đề về chất lượng thuốc trên địa bàn theo quy định của pháp luật. - Chịu trách nhiệm về kiểm tra chất lượng thuốc sản xuất pha chế lưu hành và sử dụng trên địa bàn. Kết luận về chất lượng thuốc trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc của cơ sở kiểm nghiệm nhà nước về thuốc tại địa phương và các hồ sơ liên quan. 35 III. Hệ thống quản lý chất lượng thuốc

slide 36:

 Sở y tế địa phương:  Phổ biến hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý chất lượng thuốc tại địa phương  Thực hiện chức năng kiểm tra thanh tra nhà nước về chất lượng thuốc và xử lý vi phạm về chất lượng thuốc trong phạm vi địa phương. 36 III. Hệ thống quản lý chất lượng thuốc

slide 37:

 Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc  Ở Trung ương là Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương ở Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế .  Ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm. 37 IV. Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc

slide 38:

 Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc  Trách nhiệm: • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về thuốc. • Kiểm tra xác định chất lượng thuốc trên thị trường. • Phát hành các chất chuẩn và chất đối chiếu dùng trong kiểm nghiệm. • Làm trọng tài về chất lượng khi có tranh chấp khiếu nại về chất lượng thuốc. 38 IV. Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc

slide 39:

 Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc  Trách nhiệm: • Tham gia đào tạo cán bộ làm công tác kiểm nghiệm. • Tư vấn về chính sách chất lượng thuốc quốc gia. • Xây dựng tiêu chuẩn phòng kiểm nghiệm thuốc đạt tiêu chuẩn và giúp đỡ kiểm tra công nhận các phòng kiểm nghiệm thuốc trong cả nước. • Kiểm tra việc kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn trong phạm vi toàn quốc. 39 IV. Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc

slide 40:

 Hệ thống tự kiểm tra chất lượng ở các cơ sở phòng kiểm nghiệm + Tự kiểm tra chất lượng thuốc của cơ sở chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm tra chất lượng thuốc tại cơ sở. + Kiểm nghiệm theo dõi được chất lượng của thuốc từ nguyên liệu bán thành phẩm thành phẩm. + Các bệnh viện cũng phải có bộ phận kiểm nghiệm các thuốc tự pha chế kiểm tra kiểm soát chất lượng thuốc trước khi phân phối đến người sử dụng. 40 IV. Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc

slide 41:

 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc + Bao gồm: Các doanh nghiệp độc lập làm dịch vụ kiểm nghiệm hoặc các phòng kiểm nghiệm của các cơ sở kinh doanh thuốc có chức năng làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. + Chỉ được kiểm nghiệm mẫu gửi đến theo yêu cầu chứ không được phép đi lấy mẫu. Thông tư 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ 41 IV. Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc

slide 42:

 Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc Phạm vi hoạt động: làm dịch vụ phân tích kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc bán thành phẩm trong quá trình sản xuất thuốc thành phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc. Trường hợp doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc tham gia vào hoạt động phân tích kiểm nghiệm thuốc phục vụ cho công tác quản lý kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc doanh nghiệp phải làm các thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp với Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ 42 IV. Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc

slide 43:

+ Kiểm tra thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng thuốc kiến nghị biện pháp phòng ngừa khắc phục và chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng thuốc + Xem xét giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về chất lượng thuốc + Xử lý xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật 43 V. Hệ thống thanh tra Dược

slide 44:

 Thuốc và yêu cầu chất lượng: - Khái niệm thuốc và chất lượng thuốc - Các điều kiện yêu cầu và yếu tố cơ bản đảm bảo chất lượng thuốc  Kiểm tra chất lượng thuốc - Mục đích mục tiêu cơ bản - Phân loại chất lượng thuốc: thuốc đạt chất lượng thuốc kém chất lượng thuốc giả mạo - Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng thuốc  Hệ thống tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc: - Hệ thống quản lý chất lượng thuốc - Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc - Hệ thống thanh tra Dược 44 Tóm tắt

slide 45:

PHẦN 2. CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HÓA 2giờ Chƣơng 1. Đại cƣơng

slide 46:

I. Một số khái niệm về tiêu chuẩn hóa: Tiêu chuẩn hoá là một lĩnh vực hoạt động bao gồm hai nội dung: Xây dựng ra các tiêu chuẩn và áp dụng các tiêu chuẩn đó trong thực tế . Tiêu chuẩn là những qui định thống nhất và hợp lý được trình bày dưới dạng một văn bản hoặc một thể thức nhất định do một cơ quan có thẩm quyền ban hành để bắt buộc áp dụng cho những nơi có liên quan hay nhằm đảm bảo chất lượng cho một sản phẩm nào đó. Chất lượng sản phẩm là một tập hợp các chỉ tiêu đặc trưng thể hiện tính năng sử dụng nhằm thoả mãn yêu cầu đã được xác định trước cho một sản phẩm trong những điều kiện xác định phù hợp hoàn cảnh kinh tế khoa học kỹ thuật xã hội. 1.1. Một số định nghĩa:

slide 47:

I. Một số khái niệm về tiêu chuẩn hóa: Đối với thuốc tiêu chuẩn là một văn bản khoa học kỹ thuật mang tính pháp chế trong đó qui định: qui cách chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử đóng gói ghi nhãn bảo quản và các vấn đề khác liên quan đến việc đánh giá chất lượng của một thuốc. Đây là cơ sở để các các cơ quan kiểm nghiệm hoặc người kiểm nghiệm tiến hành thực nghiệm đánh giá kết quả công bố kết quả bằng phiếu kiểm nghiệm đánh giá chất lượng thuốc là đạt hay không đạt và có được phép lưu hành hoặc sử dụng hay không.

slide 48:

1.2. Đối tượng của công tác tiêu chuẩn hoá: Hầu như trên tất cả mọi lĩnh vực: - Các máy móc dụng cụ trang thiết bị công nghệ. - Nguyên nhiên vật liệu. - Các nguyên tắc phương pháp thủ tục các vấn đề tổ chức quản lý… - Thuật ngữ ký hiệu đo lường… - Sản phẩm và bán sản phẩm. I. Một số khái niệm về tiêu chuẩn hóa:

slide 49:

1.3. Nội dung chính của một tiêu chuẩn về thuốc: -Tiêu chuẩn về thuốc là một tiêu chuẩn toàn diện bao gồm rất nhiều nội dung thể hiện được mức chất lượng của thuốc đã được tạo ra và duy trì chất lượng đó cho tới khi sử dụng hoặc hết tuổi thọ hạn dùng của thuốc. - Nội dung chính của một tiêu chuẩn về thuốc: + Tiêu đề: tên tên đơn vị ban hành tiêu chuẩn loại tiêu chuẩn hiệu lực + Yêu cầu kỹ thuật: mức chất lượng  kế hoạch sản xuất và quản lý. + Phương pháp thử: kèm theo YCKT + Đóng gói ghi nhãn bảo quản : quy định rõ đến đơn vị nhỏ nhất I. Một số khái niệm về tiêu chuẩn hóa:

slide 50:

1.4. Các cấp tiêu chuẩn về thuốc: • Trước đây có 3 cấp tiêu chuẩn: - Tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn quốc gia Dược điển Việt Nam TCVN. - Tiêu chuẩn ngành y tế Việt Nam. Hai cấp này có hiệu lực và phạm vi áp dụng trong cả nước. - Tiêu chuẩn cơ sở TC hoặc TCZ: do các cơ sở sản xuất biên soạn có hiệu lực trong phạm vi qui định của các cấp quản lý. • Hiện nay chỉ còn 2 cấp tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam và tiêu chuẩn cơ cở theo quyết định số 2412/1998/QĐ-BYT ngày 15/09/1998. I. Một số khái niệm về tiêu chuẩn hóa:

slide 51:

2.1. Thủ tục xây dựng tiêu chuẩn: - Chuẩn bị tài liệu khảo sát thực tế lập đề cương. - Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn lần thứ nhất - Hoàn thành dự thảo tiêu chuẩn sau khi lấy ý kiến góp ý sữa chữa hoàn chỉnh hồ sơ gửi tới cơ quan quản lý và xét duyệt. - Xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn: Cơ quan quản lý cấp tiêu chuẩn nào thì xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn đó Trước khi xét duyệt tiêu chuẩn phải được gửi qua cơ quan thẩm tra kỹ thuật và các cơ quan pháp chế. Thủ trưởng Bộ Y tế hoặc giám đốc Sở Y tế ký duyệt sau khi tham khảo các cơ quan thẩm tra. II. Công tác xây dựng tiêu chuẩn:

slide 52:

2.2. Phƣơng pháp xây dựng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật: 2.2.1. Các nội dung chính của yêu cầu kỹ thuật: - Công thức pha chế: thành phần số lượng chất lượng… - Chất lượng thành phẩm: hình thức cảm quan độ tinh khiết độ tan rã đồng đều khối lượng… - Yêu cầu về định tính thử độ tinh khiết - Yêu cầu về hàm lượng. II. Công tác xây dựng tiêu chuẩn:

slide 53:

2.2. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật: 2.2.2. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu: Dựa trên các nội dung chính của yêu cầu kỹ thuật căn cứ vào thực tế điều kiện kỹ thuật lựa chọn ra các chỉ tiêu thích hợp đủ đặc trưng chất lượng thuốc phù hợp với điều kiện cụ thể. Sau đó phải xây dựng được mức cho các chỉ tiêu trên. II. Công tác xây dựng tiêu chuẩn:

slide 54:

2.2. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật: - Nếu loại chỉ tiêu này đã có sẵn trong các qui định thì chỉ việc kiểm tra xem xét lại áp dụng hoặc đề xuất - Nếu loại chỉ tiêu này chưa có trong qui định thì phải làm thực nghiệm từ đó đưa ra số liệu cho phù hợp. - Khi xây dựng mức phải được tiến hành làm thử với mẫu ít nhất lấy từ 3 lô sản xuất thử hay 3 lô sản phẩm đâ có quá trình sản xuất ổn định tốt nhất nên sử dụng phương pháp thống kê và căn cứ thêm vào các điều kiện kinh tế thực tế  mức chỉ tiêu phù hợp. Nếu sản phẩm lấy ở nhiều lô hoặc được sản xuất ở nhiều cơ sở thì nên chọn chỉ tiêu trung bình tiên tiến . II. Công tác xây dựng tiêu chuẩn:

slide 55:

2.3. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn về phương pháp thử: 2.3.1. Các loại qui trình về phương pháp thử: Chia thành 3 loại: - Các phép thử định tính - Các phép thử về độ tinh khiết - Các phép thử định lượng II. Công tác xây dựng tiêu chuẩn:

slide 56:

2.3. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn về phương pháp thử: 2.3.2. Các yêu cầu chất lượng đối với một phương pháp thử: Được thể hiện ở một số điểm chính sau: Có tính tiên tiến: + Độ đúng + Độ chính xác + Tính chọn lọc - đặc hiệu + Có tính chất tuyến tính Có tính thực tế Có tính kinh tế Có tính an toàn cao II. Công tác xây dựng tiêu chuẩn:

slide 57:

2.3. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn về phương pháp thử: 2.3.3. Kinh nghiệm tiến hành xây dựng phương pháp thử: - Phải dựa trên yêu cầu kỹ thuật để chọn xây dựng phương pháp thử cho thích hợp. - Tham khảo các tài liệu các tiêu chuẩn tương tự đã có. - Kết hợp với tự nghiên cứu lựa chọn. - Phải lấy mẫu và tiến hành làm thực nghiệm. - Viết chương trình dự thảo có kèm bản thuyết minh đưa ra các bảng kết quả thực nghiệm xử lý kết quả tài liệu tham khảo. II. Công tác xây dựng tiêu chuẩn:

slide 58:

3.1. Mục đích ý nghĩa: - Kiểm chứng lại các kết quả nghiên cứu khi xây dựng tiêu chuẩn. - Xác định hiệu quả kinh tế của tiêu chuẩn tiếp tục sửa đổi hoàn thiện nâng cao chất lượng của tiêu chuẩn. - Ngăn chặn việc đưa các thuốc không đạt tiêu chuẩn ra lưu hành sử dụng. - Phát hiện thuốc giả thuốc kém chất lượng phát hiện nguyên nhân vi phạm và tìm các biện pháp khắc phục. III. Công tác áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế:

slide 59:

3.2. Các hình thức áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế III. Công tác áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế:

slide 60:

3.3. Các công việc phải thực hiện: 3.3.1. Phổ biến giải thích cung cấp tiêu chuẩn tuỳ theo cấp quản lý: - Các cơ quan chức năng: Bộ Y tế Sở Y tế chịu trách nhiệm cung cấp tiêu chuẩn sau khi duyệt. - Các cơ quan kỹ thuật: Viện Kiểm nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh thành phố hướng dẫn giải thích và thi hành việc áp dụng tiêu chuẩn. III. Công tác áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế:

slide 61:

3.3. Các công việc phải thực hiện: 3.3.2. Lập kế hoạch các biện pháp áp dụng tiêu chuẩn: - Về tổ chức: Qui định trách nhiệm quyền hạn của các cấp quản lý các bộ phận thực hiện. Qui định về con người phải được đào tạo để có thể đáp ứng được việc thực hiện tiêu chuẩn . - Về kỹ thuật: Soát xét lại trang thiết bị hoá chất chất chuẩn thuốc thử nhà xưởng phòng thí nghiệm … để đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn đề ra. III. Công tác áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế:

slide 62:

3.3. Các công việc phải thực hiện: 3.3.3. Kiểm tra áp dụng tiêu chuẩn: Công việc này được tiến hành thường xuyên ở các cơ sở hoặc ở hệ thống kiểm tra nhà nước: Viện Kiểm nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm thanh tra Dược … Nội dung kiểm tra bao gồm: - Kiểm tra cơ sở vật chất của công tác kiểm nghiệm: Tài liệu trang thiết bị phòng thí nghiệm hoá chất thuốc thử … - Kiểm tra nguyên liệu bán thành phẩm thành phẩm và tất cả các thuốc đang lưu hành trên thị trường. III. Công tác áp dụng tiêu chuẩn trong thực tế: 3.4. Sửa đổi soát xét lại tiêu chuẩn Được tiến hành khi thấy tiêu chuẩn không còn phù hợp.

slide 63:

- Tập hợp các tiêu chuẩn nhà nước TCVN về thuốc hoá dược và các chế phẩm huyết thanh và vaccin dược liệu chế phẩm đông dược. Mỗi tiêu chuẩn còn được gọi là một chuyên luận. - Những qui định chung trong công tác kiểm nghiệm giới thiệu các phương pháp kiểm nghiệm chung các hoá chất thuốc thử thuốc chuẩn chỉ thị … dùng để phân tích và đánh giá chất lượng thuốc. - Một số phụ lục các bảng tra cứu … Dược điển Việt Nam được gọi tên theo lần xuất bản giống các nước khác tuân theo qui tắc lần sau phủ nhận lần trước đó. IV . Giới thiệu Dƣợc điển Việt Nam:

slide 64:

- Dược điển Việt Nam lần thứ tư gồm các Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc: Tiêu chuẩn về nguyên liệu hoá dược và thành phẩm hoá dược Tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc từ dược liệu Tiêu chuẩn về chế phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người. Dƣợc Điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Bãi bỏ các quy định tại Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất thứ hai và thứ ba. IV . Giới thiệu Dƣợc điển Việt Nam:

slide 65:

PHẦN 3. KIỂM NGHIỆM THUỐC THEO TIÊU CHUẨN 2 giờ Chƣơng 1. Đại cƣơng

slide 66:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 1. Một số khái niệm: 1.1. Lô thuốc: Là một lượng thuốc xác định của cùng một loại sản phẩm được sản xuất trong một chu kỳ nhất định đáp ứng yêu cầu GMP được coi là đồng nhất và được ghi bằng số lô của cơ sở sản xuất trên nhãn các bao bì. 1.2. Tổng thể: Là toàn bộ các đơn vị sản phẩm được xét. Tuỳ theo từng trường hợp tổng thể có thể là một lô một số lô hay một quá trình sản xuất.

slide 67:

1. Một số khái niệm: 1.3. Đơn vị bao gói: Là dạng bao gói sản phẩm lặp lại trong lô thùng hòm hộp…. 1.4. Đơn vị đóng gói: Là dụng cụ đóng gói trực tiếp sản phẩm chai đựng thuốc viên vỉ thuốc …. 1.5. Đơn vị sản phẩm: Là đối tượng qui ước hoặc cụ thể của một lượng sản phẩm nhất định viên thuốc ống thuốc 1g 1kg …. - I. Lấy mẫu kiểm nghiệm:

slide 68:

1. Một số khái niệm: 1.6. Mẫu: Là một số đơn vị sản phẩm lấy từ tổng thể để thử và được dùng làm cơ sở để có những thông tin quyết định về tổng thể đó. Số đơn vị sản phẩm có trong lô gọi là cỡ lô số đơn vị có trong mẫu gọi là cỡ mẫu. 1.7. Mẫu ban đầu: Là một lượng sản phẩm của lô thuốc được lấy trong một lần ở một hay nhiều đơn vị bao gói. Mỗi bao gói lấy một lần. I. Lấy mẫu kiểm nghiệm:

slide 69:

1. Một số khái niệm: 1.8. Mẫu riêng: Là một lượng sản phẩm được lấy từ những mẫu ban đầu đã được gộp lại và trộn đều của một bao gói. 1.9. Mẫu chung: Là một lượng sản phẩm được lấy từ những mẫu riêng của từng đơn vị bao gói gộp lại và trộn đều. I. Lấy mẫu kiểm nghiệm:

slide 70:

1. Một số khái niệm: 1.10. Mẫu trung bình thí nghiệm: Là một lượng sản phẩm được lấy ra từ mẫu chung dùng để tiến hành các phép thử qui định kể cả làm lại. 1.11. Mẫu lưu: Được lấy từ mẫu trung bình thí nghiệm hay từ mẫu ban đầu tương đương với lượng mẫu thử. Mẫu lưu dùng để lưu lại khi cần thiết hoặc để làm các thí nghiệm trọng tài. I. Lấy mẫu kiểm nghiệm:

slide 71:

2. Qui định về lấy mẫu: 2.1. Đối tượng để lấy mẫu: - Hệ thống tự kiểm tra: Là các nguyên liệu dùng làm thuốc bao bì đóng gói sản phẩm trung gian sản phẩm chưa đóng gói thành phẩm. - Hệ thống quản lý nhà nước: Thuốc và các nguyên liệu làm thuốc đang trong quá trình lưu thông hoặc tồn trữ trong kho. I. Lấy mẫu kiểm nghiệm:

slide 72:

2. Qui định về lấy mẫu: 2.2. Các trường hợp lấy mẫu: - Tự kiểm tra chất lượng: Phải lấy mẫu kiểm tra toàn bộ các lô thuốc tại các cơ sở sản xuất lưu trữ phân phối. Với các cơ sở sản xuất thuốc yêu cầu 100 số lô phải được kiểm tra. - Kiểm tra giám sát chất lượng hoặc thanh tra: Các thuốc chữa bệnh có giá trị kinh tế cao có chất lượng không ổn định và đặc biệt là có nghi ngờ về hàm lượng hoặc hiệu lực tác dụng. I. Lấy mẫu kiểm nghiệm:

slide 73:

2. Qui định về lấy mẫu: 2.3. Các điều kiện cần lưu ý khi lấy mẫu: - Nơi lấy mẫu. - Người lấy mẫu. - Phải quan sát kiểm tra sơ bộ lô hàng. - Dụng cụ lấy mẫu. - Đồ đựng mẫu. - Thao tác lấy mẫu. - Phương thức lấy mẫu. I. Lấy mẫu kiểm nghiệm:

slide 74:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3. Tiến hành lấy mẫu: 3.1. Sơ đồ lấy mẫu:

slide 75:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3. Tiến hành lấy mẫu: 3.2. Lấy mẫu cụ thể: a. Lấy mẫu thuốc có phân liều: - Lấy từ lô sản phẩm các đơn vị bao gói ngẫu nhiên bất kỳ. - Lô thuốc phải đồng nhất hợp lý về số lượng hay khối lượng. - Số bao gói trong lô lấy ra để tạo mẫu ban đầu theo CT: n 04 x n: Số bao gói lấy ra N: Số đơn vị bao gói cuối cùng trong lô N

slide 76:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3.2. Lấy mẫu cụ thể: a. Lấy mẫu thuốc có phân liều: Chú ý: - Khi N 100 lưu ý n max ≤ 30. - Khi N 100 có thể dùng bảng:

slide 77:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3.2. Lấy mẫu cụ thể: b. Lấy mẫu sản phẩm là chất rắn hạt bột viên: TH 1: Trường hợp một bao gói: + Xem sản phẩm có đồng nhất không nếu không đồng nhất phải chọn riêng ra từng loại và lấy theo các loại đó. + Sản phẩm là hạt cục trừ trường hợp phải xác định cỡ hạt tất cả phải được nghiền nhỏ thành bột. + Lấy mẫu ban đầu ở 3 vị trí: trên giữa dưới sau đó trộn thành mẫu chung. + Dàn đều mẫu và lấy mẫu trung bình như hình vẽ sau đó chia thành mẫu lưu và mẫu kiểm nghiệm.

slide 78:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3.2. Lấy mẫu cụ thể: b. Lấy mẫu sản phẩm là chất rắn hạt bột viên: TH 2. Đối với thuốc viên chỉ đóng trong một bao gói: Cũng lấy mẫu ở 3 vị trí khác nhau trong bao gói chai lọ sau đó trộn thành mẫu chung mẫu trung bình thí nghiệm như trên. TH 3. Trường hợp sản phẩm đóng thành nhiều bao gói lấy mẫu ban đầu theo công thức: n 04 x N

slide 79:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3.2. Lấy mẫu cụ thể: c. Lấy mẫu là sản phẩm lỏng: TH 1. Trường hợp một bao gói: Sản phẩm đồng nhất lấy mẫu ở bất kỳ vị trí nào không đồng nhất phải khuấy đều trước khi lấy. TH 2. Trường hợp nhiều bao gói: lấy theo công thức: n 04 x TH 3. Nếu là những chai lọ nhỏ thì có thể lấy hết thể tích. N

slide 80:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3.2. Lấy mẫu cụ thể: d. Lấy mẫu các sản phẩm thuốc mỡ bột nhão: Tiến hành lấy mẫu như các sản phẩm lỏng rắn nhưng chú ý khuấy kỹ trộn đều để được hỗn hợp đồng nhất. e. Lấy mẫu thành phẩm chưa đóng gói lẻ: - Sản phẩm thường chứa trong các bao gói lớn. - Nếu lô sản phẩm có 1- 2 bao gói thì mở hết bao gói. - Nếu lô sản phẩm có từ 3 bao gói trở lên thì mở 3 bao gói. - Sau đó trộn các mẫu ban đầu lại với nhau để tạo mẫu thí nghiệm.

slide 81:

I. Lấy mẫu kiểm nghiệm: 3.3. Bao gói và dán nhãn sau khi lấy mẫu: - Cho mẫu vào đồ đựng mẫu. - Bao gói dán nhãn và niêm phong mẫu. - Làm biên bản lấy mẫu. - Lưu ý: phải có chữ ký xác nhận của cơ sở được lấy mẫu ở nhãn niêm phong và biên bản lấy mẫu.

slide 82:

1. Nhận mẫu: Mẫu phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Mẫu phải được lấy theo đúng các thủ tục đã qui định trên. - Mẫu phải được đóng gói niêm phong và có nhãn ghi đủ các thông tin cần thiết. - Các mẫu do thanh tra lấy về phải có kèm biên bản lấy mẫu. - Các mẫu gửi phải kèm công văn hoặc giấy giới thiệu. - Nếu mẫu xin phép sản xuất phải kèm các tài liệu theo qui định thuốc xin đăng ký sản xuất. - Nếu mẫu nhận qua đường bưu điện phải kiểm tra kỹ niêm phong sau đó báo lại cho nơi gửi mẫu chỉ sau khi nhận được ý kiến trả lời của nơi gửi mẫu mới tiến hành kiểm nghiệm. II. Tiến hành kiểm nghiệm:

slide 83:

II. Tiến hành kiểm nghiệm: 2. Kiểm nghiệm xử lý kết quả: Thông thường gồm các nội dung sau : - Chuẩn bị tài liệu: theo TCVN hoặc TC … - Chuẩn bị dụng cụ hoá chất máy… đáp ứng đủ yêu cầu mà tiêu chuẩn qui định. - Tiến hành các thí nghiệm phân tích theo tiêu chuẩn. - Người làm kiểm nghiệm phải có sổ tay kiểm nghiệm viên được coi là chứng từ gốc của các số liệu sau này công bố trên phiếu trả lời kết quả kiểm nghiệm. - Xử lý các số liệu thực nghiệm để quyết định xem các chỉ tiêu đã thử theo tiêu chuẩn đạt hay không đạt yêu cầu.

slide 84:

II. Tiến hành kiểm nghiệm: 3. Viết phiếu trả lời kết quả: - Bằng phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích. - Sau khi hoàn thành các thí nghiệm và xử lý số liệu đánh giá kết quả kiểm nghiệm viên phải viết vào phiếu trả lời nội bộ. - Lãnh đạo duyệt lần cuối sau đó trả lời chính thức bằng phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích. - Phiếu kiểm nghiệm chỉ cần có chữ ký và con dấu của giám đốc cơ quan kiểm nghiệm hoặc đơn vị. - Câu chữ viết trong phiếu kiểm nghiệm phải rõ ràng chính xác gọn đầy đủ và thống nhất. .

slide 85:

Mẫu phiếu kiểm nghiệm

slide 86:

II. Tiến hành kiểm nghiệm: 4. Lƣu mẫu kiểm nghiệm tại cơ quan kiểm nghiệm: - Mẫu lưu phải được đánh số cùng với số đăng ký mẫu thử cùng loại nhưng có nhãn riêng với chữ “mẫu lưu” và bảo quản trong điều kiện theo qui định chung. - Các mẫu lưu phải được giữ lại theo đúng thời gian qui định. - Các mẫu có hạn dùng phải lưu tiếp 3 tháng kể từ khi hết hạn dùng. Khi hết thời gian lưu cơ quan lập biên bản xử lí theo qui chế. - Sổ sách phiếu kiểm nghiệm phải lưu giữ ít nhất là 3 năm. Khi hết hạn lưu muốn huỷ phải được giám đốc cơ quan duyệt.

slide 87:

III. Nội dung chính của GLP: 3.1. Về tổ chức và nhân sự: - Một phòng kiểm nghiệm thuốc phải có đủ các bộ phận chuyên môn hậu cần đăng ký và lưu trữ mẫu ... có chức năng nhiệm vụ rõ ràng được xây dựng và được người có thẩm quyền ban hành. - Các nhân viên phải được đào tạo và huấn luyện về chuyên môn có tinh thần trách nhiệm cao. - Các nhân viên phải mặc trang phục theo qui định phải được kiểm tra sức khoẻ không làm nhiễm bẩn vào các phép thử và các dụng cụ hệ thống thử nghiệm...

slide 88:

III. Nội dung chính của GLP: 3.2. Về cơ sở vật chất chung: - Phải có diện tích làm việc phù hợp với yêu cầu đặt ra: Có đủ diện tích có qui môkích thước xây dựng thích hợp cho phép sắp xếp trật tự hợp lí các dụng cụ trang thiết bị. Có môi trường tốt về: chiếu sáng thông gió nhiệt độ độ ẩm … - Phải đảm bảo tính biệt lập: cơ sở thí nghiệm phải không bị nhiễm bẩn do môi trường hoặc các bộ phận lân cận khác bảo đảm vệ sinh theo qui định. - Bảo đảm công tác an toàn các phương tiện bảo hộ lao động sử dụng và bảo quản chất độc hại xử lý chất thải ...

slide 89:

III. Nội dung chính của GLP: 3.3. Trang thiết bị: - Phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để đáp ứng thích hợp các yêu cầu thử nghiệm. Các trang thiết bị này cần được lựa chọn chuẩn hoá có chất lượng. - Thiết bị phải đặt ở vị trí thích hợp tiện cho sử dụng vận hànhkiểm tra vệ sinh bảo dưỡng. - Định kỳ phải được kiểm tra chuẩn hoá bảo dưỡng. - Phải có nội qui vận hành hướng dẫn sử dụng có cá nhân chịu trách nhiệm.

slide 90:

III. Nội dung chính của GLP: 3.4. Cơ sở vật chất cho các phép thử: - Tất cả các phép thử phải có qui trình được viết chi tiết và được chuẩn hoá. Mọi hoá chất thuốc thử chất chuẩn … phải đáp ứng đúng các yêu cầu qui định. - Thuốc thử hoá chất các dung dịch… đã bị biến chất hay quá hạn không được phép sử dụng. 3.5. Qui định về nguyên tắc cơ sở cho các phép thử về định tính thử độ tinh khiết định lượng về hàm lượng hay hoạt lực của thuốc độ bền vững của thuốc qui định về mẫu thử thuốc thử và chất đối chiếu…

slide 91:

III. Nội dung chính của GLP: 3.6. Qui định về qui trình và hướng dẫn thử nghiệm: - Qui trình và hướng dẫn thử nghiệm phải rõ ràng chính xác được chuẩn hoá và được lãnh đạo duyệt thông qua. - Kiểm nghiệm viên tiến hành thử nghiệm phải báo cáo một cách chi tiết những hiện tượng gặp phải trong quá trình thử nghiệm với phụ trách.

slide 92:

III. Nội dung chính của GLP: 3.7. Qui trình về báo cáo kết quả: Phải báo cáo đầy đủ để cho thẫy rõ: mục đích của phép thử nghiệm nơi thử nghiệm tên mẫu thử ngày thử nghiệm phương pháp áp dụng để thử người thử nghiệm các phương pháp thống kê áp dụng để phân tích số liệu kết quả thử nghiệm và bàn luận kết luận ký xác nhận nơi lưu trữ mẫu lưu hồ sơ tài liệu…

slide 93:

L/O/G/O Thank You

authorStream Live Help