CHUONG 9 CAM UNG DIEN TU BAI GIANG CHO SINH VIEN NGUYEN XUAN THAU BMVL

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

CHƯƠNG 9 CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ BÀI GIẢNG CHO SINH VIÊN NGUYỄN XUÂN THẤU BMVL HÀ NỘI 2017

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

2017 1 Xuân -BMVL

slide 2:

2 C`C L N

slide 3:

3 C`C thông T

slide 4:

4 C`C

slide 5:

5 9. Michael Faraday 1791-1867

slide 6:

6 9. 1831 – Michael Faraday thí thông qua kín thay trong dòng …

slide 7:

7 BÀI 1.C`C 1. Thí Faraday . có cÆc theo dõi clip sau …

slide 8:

8 C`C 1. Thí Faraday

slide 9:

9 1. Thí Faraday CÆc : a thông qua kín theo gian là nguyên nhân sinh ra dòng trong b Dòng trong gian thông qua kín c dòng thông d dòng vào hay thông qua nó tuân theo Lenx. BÀI 1.C`C

slide 10:

10 2. Lenx Dòng có sao cho do nó sinh ra có tÆc nguyên nhân sinh ra nó. Hình 1. thông Hình 2. thông Trong 2 công công này là dòng BÀI 1.C`C

slide 11:

11 BÀI 1.C`C 3. dòng trong có . là . Công tÆc lên dòng là công : C m dA I d Công vòng dây: C m dA dA I d

slide 12:

12 BÀI 1.C`C 3. dòng : CC I dt - C Công vòng dây thành dòng : C m CC Id Idt Suy ra: m C d dt

slide 13:

13 BÀI 1.C`C 3. PhÆt : luôn trÆi thiên thông qua tích . m C d dt CÆc Faraday “-” Lenx

slide 14:

14 BÀI 1.C`C 3. Chú ý: - trong - vØc- phÆp tích phø .

slide 15:

15 BÀI 1.C`C 4. thông m mm C m C d0 t dt t t Vêbe là thông gây ra trong vòng dây bao quanh nó 1 vôn khi thông giÆ không trong gian 1 giây.

slide 16:

16 BÀI 1.C`C 5. CÆch nên dòng xoay Nguyên : khung dây vòng dây quay trong góc không thông qua khung hoàn và trong khung dây dòng xoay .

slide 17:

17 BÀI 1.C`C 5. CÆch nên dòng xoay

slide 18:

18 BÀI 1.C`C 5. CÆch nên dòng xoay

slide 19:

19 BÀI 1.C`C 6. Dòng Foucault LØon Foucault 1819-1868 - Thí Foucault: - Quay kim quanh không ma sÆt. quay lúc lâu. - thí trên kim trong . nhanh chóng khi vào và nóng lên.

slide 20:

20 BÀI 1.C`C 6. Dòng Foucault LØon Foucault 1819-1868

slide 21:

21 BÀI 1.C`C 6. Dòng Foucault LØon Foucault 1819-1868 Khi ta có kích vào trong theo gian trong tích dòng khØp kín là dòng xoÆy hay dòng Foucault. khi trong nhanh do cÆc dòng cao sinh ra thì dòng Foucault càng .

slide 22:

22 BÀI 1.C`C 6. Dòng Foucault LØon Foucault 1819-1868 a TÆc dòng Foucault MÆy v.v… có lõi cÆc dòng Foucault làm mÆy mau nóng và hao phí mÆy . ta døng lÆ cÆch ghØp nhau sao cho cÆc nhÆt song song . C dòng Foucault trong cÆc lÆ hao phí .

slide 23:

23 b ích dòng Foucault BÀI 1.C`C 6. Dòng Foucault LØon Foucault 1819-1868 - - - - -

slide 24:

24 BÀI 2. 1. Trong kín C có dòng I qua dòng I trong thiên thì thông qua kín thiên. Khi trong C dòng I C . dòng I C này do chính dòng trong C thiên gây ra cho nên dòng I C là dòng I tc và này là .

slide 25:

25 Trong cÆc không ra khi này dòng trong có thiên . Trong cÆc xoay thiên luôn luôn ra vì dòng xoay thiên liên theo gian. BÀI 2. 1.

slide 26:

26 BÀI 2. 1. NhÆnh 1 NhÆnh 2 NhÆnh 3 Khóa Khóa neon Thí 1: - khi . Khóa K 2 trí 1. Thí 2: - khi . Khóa K 2 trí 2.

slide 27:

27 BÀI 2. 1.

slide 28:

28 BÀI 2. 1. thích thí 1: Khi khóa K 1 trong 1 thông qua 0 1 giÆ nào trong 1 dòng dòng dòng này khi thông lên giÆ do 1 sÆng còn 2 thì sÆng luôn vì trong nhÆnh 2 không có .

slide 29:

29 BÀI 2. 1. thích thí 2: Khi khóa K 1 thông trong giÆ 0 dòng sinh ra cøng dòng là cøng làm cho 2 bóng neon 3 giúp 3 lóe sÆng.

slide 30:

30 BÀI 2. 2. . m tc d dt thông do dòng trong sinh ra B dây thì dòng I . Suy ra thông I: m LI L – m tc d LI d dI L dt dt dt thiên dòng trong .

slide 31:

31 BÀI 2. 2. . m L I 1Wb 1H 1A Henry là kín khi dòng 1 Ampe qua thì sinh ra trong chân không thông 1 vêbe qua . Ý và .

slide 32:

32 BÀI 2. 2. . dài dây là l dây là S vòng dây trên là N m NBS L I I 00 N B nI I l 2 22 0 00 NS L n Sl n V l V S.l – tích dây

slide 33:

33 BÀI 2. 3. skin – effect Khi cho dòng cao dòng cao qua dây thì do dòng không trong lòng dây mà nó. này là hay skin-effect -

slide 34:

34 BÀI 2. 3. skin – effect khi dòng cao cÆc dòng trong dây dòng cao trong lòng dây làm cho dòng cao . Khi døng dòng cao ta làm cÆc dây kim .

slide 35:

35 BÀI 3. 1. dây Dòng Dòng

slide 36:

36 BÀI 3. 1. dây Dòng Dòng Khi dòng I giÆ 0 giÆ I. Trong dòng i tc dòng chính i 0 do phÆt ra dòng toàn trong i i 0 – i tc i 0 C có do sinh ra là thành .

slide 37:

37 BÀI 3. 1. dây Dòng Dòng Khi dòng chính giÆ I 0. Trong dòng cøng dòng chính làm cho dòng toàn trong lên và ra trong lúc này do sinh ra.

slide 38:

38 BÀI 3. 1. dây Dòng Dòng khi do sinh ra tàng nào khi này ra trong .

slide 39:

39 BÀI 3. 1. dây Ohm tc Ri tc di L dt di di L Ri Ri L dt dt

slide 40:

40 2 idt Ri dt Lidi BÀI 3. 1. dây

slide 41:

41 BÀI 3. 2. 2 22 2 0 2 m m0 2 1 1 NS LI I W 1N 2 2l wI V V Sl 2 l 0 N BI l 2 m 0 1B w 2 Mà: Suy ra:

slide 42:

42 BÀI 3. 2.

slide 43:

43 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.10 5.16 5.17 5.23.

slide 44:

44 Thank you for your attention

authorStream Live Help