CHUONG 12 DAO DONG BAI GIANG CHO SINH VIEN NGUYEN XUAN THAU BMVL HA NO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

CHƯƠNG 12 DAO ĐỘNG BÀI GIẢNG CHO SINH VIÊN NGUYỄN XUÂN THẤU BMVL HÀ NỘI 2017

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

2017 1 Xuân -BMVL

slide 2:

I – Dao hòa II– Dao hòa III- cÆc dao hòa 2

slide 3:

3 1. Dao hòa Con lò xo trình vi phân dao hòa.

slide 4:

4 1. Dao hòa Con lò xo Dao hòa là dao trong có là hàm cosin gian t. Dao này là dao hòa riêng. Nó tÆc .

slide 5:

5 1. Dao hòa

slide 6:

6 1. Dao hòa

slide 7:

7 1. Dao hòa x va t 2 0 A A 0 A 2 0 A 0 A A Li Gia

slide 8:

8 1. Dao hòa dao hòa

slide 9:

9 1. Dao hòa Con lý Là M quay xung quanh O ngang. G là tâm cÆch O d.

slide 10:

10 1. Dao hòa Con lý

slide 11:

11 1. Dao hòa Con lý

slide 12:

12 1. Dao hòa Con toÆn con

slide 13:

13 2. Dao

slide 14:

14 2. Dao

slide 15:

15 2. Dao biên theo gian

slide 16:

16 2. Dao loga: cho dao có loga nhiên hai liên biên dao cÆch nhau gian chu .

slide 17:

17 2. Dao ra dao : trình là hàm theo gian phía trí cân .

slide 18:

18 3. Dao

slide 19:

19 3. Dao trình dao hoàn

slide 20:

20 3. Dao trình dao

slide 21:

21 3. Dao sÆt dao .

slide 22:

22 3. Dao Khi A max có giÆ và có . Ta nói có .

slide 23:

23 1. Dao hòa C C L L 1 K 2 K 1 K 2 K XØt có dung C và dây có L. Coi toàn không .

slide 24:

24 1. Dao hòa trình dao hòa hàm hai theo gian: hàm theo gian:

slide 25:

25 1. Dao hòa dòng I trong LC thiên theo hình sin. Dao riêng LC là dao hòa

slide 26:

26 1. Dao hòa trình dao tích q trên hai là:

slide 27:

27 1. Dao hòa qIu t 0 I 0 I 00 I/ 00 I/ 00 I /C 00 I /C dòng tích

slide 28:

28 2. Dao C L R dao luôn có nào . Trong quÆ trình dao do có theo Joule – Lenx. CÆc dao có biên theo gian. dao này là dao .

slide 29:

29 2. Dao trình dao trong gian dt dao là –dW này là do có trên R

slide 30:

30 2. Dao trình dao trình vi phân dao

slide 31:

31 2. Dao trình dao

slide 32:

32 2. Dao

slide 33:

33 3. Dao C R L duy trì dao ta cung cho cÆch thêm vào xoay .

slide 34:

34 3. Dao trình dao

slide 35:

35 3. Dao trình dao trình vi phân trong dao trình này có 2 thành : - trình dao không có - trình dao có .

slide 36:

36 3. Dao trình dao

slide 37:

37 3. Dao ra khi góc xoay kích thích có giÆ góc riêng dao .

slide 38:

38 1. hai dao cøng cøng Khi hai dao hòa cøng và cøng góc ta dao hòa có cøng và cøng góc cÆc dao thành . O x 1 2 1 A 2 A A H K M I

slide 39:

39 2. hai dao cøng khÆc “phÆch” Biên dao không mà thiên gian

slide 40:

40 2. hai dao cøng khÆc “phÆch” Tóm : khi hai dao hòa cøng cøng biên và góc khÆc nhau ít ta dao không hòa có biên theo gian góc hai dao . là phÆch.

slide 41:

41 3. hai dao vuông cøng

slide 42:

42 3. hai dao vuông cøng

slide 43:

43 3. hai dao vuông cøng

slide 44:

44 3. hai dao vuông cøng là trình elip xiên. x y O

slide 45:

45 3. hai dao vuông cøng x O y I III

slide 46:

46 3. hai dao vuông cøng x O y II IV

slide 47:

47 3. hai dao vuông cøng x O y x O y

slide 48:

48 8.1 8.2 8.3 8.4 8.7 8.8 8.12 8.13 8.14 8.15 8.17 8.18 8.19 8.21 8.23 8.24 8.26 8.27

slide 49:

49

authorStream Live Help