Fe3O4 NANO DUNG LAM CHAT MANG CURCUMIN TRONG DIEU TRI BENH

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH Fe3O4 NANO DÙNG LÀM CHẤT MANG CURCUMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH Fe 3 O 4 NANO DÙNG LÀM CHẤT MANG CURCUMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH Mã số: S2016.314.08 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Bảo Ngọc Huỳnh Thị Thanh Ý Phan Thị Thuận Tâm Hồ Thị Kiều Vy Người hướng dẫn : PGS.TS. Võ Viễn

Slide2:

I. Lý do chọn đề tài

Slide6:

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH Fe 3 O 4 NANO DÙNG LÀM CHẤT MANG CURCUMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH Đề tài :

Slide7:

Lá chè xanh Dịch chiết lá chè Chuẩn độ dung dịch chiết Dung dịch KMnO 4 Axit oxalic II. Phương pháp thực nghiệm 1. Định lượng chất khử trong dung dịch chiết lá chè

Slide8:

Lá chè xanh Dịch chiết lá chè Ly tâm 25:50-Fe 3 O 4 30:50-Fe 3 O 4 35:50-Fe 3 O 4 40:50-Fe 3 O 4 Fe(NO 3 ) 3 0.01M 60°C, 20 phút pH=6 80°C 2. Tổng hợp Fe 3 O 4 nano bằng phương pháp “ tổng hợp xanh ” (Green Synthesis) với các tỉ lệ khác nhau

Slide10:

APTES Rửa mẫu 3 5:50-Fe 3 O 4 -APTES-H 2 O 35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 2 H 5 OH 35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 6 H 5 CH 3 35:50-Fe 3 O 4 -APTES-H 2 O:C 2 H 5 OH = 1:1 H 2 O C 2 H 5 OH C 6 H 5 CH 3 H 2 O:C 2 H 5 OH = 1:1 Đun hồi lưu 3 giờ Sấy 50°C pH = 4 35:50-Fe 3 O 4 3. Quy trình biến tính Fe 3 O 4 bằng APTES

Slide12:

Ly tâm 3 5:50-Fe 3 O 4 -APTES-H 2 O 35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 2 H 5 OH 35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 6 H 5 CH 3 35:50-Fe 3 O 4 -APTES- H 2 O:C 2 H 5 OH = 1:1 Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-H 2 O Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 2 H 5 OH Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 6 H 5 CH 3 Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-H 2 O:C 2 H 5 OH = 1:1 Khuấy 2,5h Dung dịch Curcumin Rắn Sấy khô ở 40°C Đo UV-Vis 4. Quy trình hấp phụ curcumin

Slide14:

Ly tâm Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-H 2 O Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 2 H 5 OH Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-C 6 H 5 CH 3 Cur-35:50-Fe 3 O 4 -APTES-H 2 O:C 2 H 5 OH = 1:1 Khuấy 10 giờ Dung dịch Dung dịch đệm photphat pH=7.4 Rắn Đo UV-Vis Sấy khô ở 40°C 5. Quy trình giải hấp phụ curcumin

Slide15:

III. Kết quả và thảo luận 1. Định lượng chất khử có trong dung dịch chiết lá chè   Bình 1 Bình 2 Bình 3 V axit oxalic (ml) 32,740 32,750 32,740 Chuẩn độ mẫu trắng Chuẩn độ mẫu dung dịch chiết   Bình 1 Bình 2 Bình 3 V axit oxalic (ml) 0,62 0,63 0,65

Slide16:

Vậy : 1000ml dung dịch chiết , khử được 0,039 mol KMnO 4 .

Slide17:

2 . Mẫu vật liệu oxit sắt từ

Slide18:

Giản đồ XRD của các mẫu vật liệu

Slide19:

Giản đồ XRD của mẫu 35:50-Fe 3 O 4 (311) (220) (400) (333) (440)

Slide20:

Hình ảnh SEM của mẫu 35:50-Fe 3 O 4

Slide21:

Phổ IR của các mẫu vật liệu

Slide22:

3 . Đánh giá khả năng biến tính bề mặt Fe 3 O 4 bằng APTES trong các dung môi khác nhau

Slide23:

Giản đồ XRD của mẫu 35:50-Fe 3 O 4 và các mẫu phủ APTES

Slide24:

Phổ IR của mẫu 35:50-Fe 3 O 4 và các mẫu phủ APTES

Slide25:

4. Đánh giá khả năng hấp phụ curcumin

Slide26:

Tên mẫu C o (mg/l) C (mg/l) q (mg/g) % Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–H 2 O 10,063 8,372 1,691 16,80 Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–C 2 H 5 OH 10,077 9,203 0,874 8,67 Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–C 6 H 5 CH 3 10,035 9,076 0,958 9,55 Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–C 2 H 5 OH:H 2 O=1:1 10,260 9,541 0,719 7,00 Bảng . Dung lượng hấp phụ của curcumin trên bề mặt vật liệu

Slide27:

Phổ IR của curcumin nguyên chất và các mẫu hấp phụ curcumin

Slide28:

4. Đánh giá khả năng giải hấp phụ curcumin Bảng . Phần trăm giải hấp curcumin của các mẫu sau khi hấp phụ Mẫu Nồng độ (mg/l) (X) Phần trăm (%) Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–H 2 O 0,221 26,08 Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–C 2 H 5 OH 0,256 58,55 Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–C 6 H 5 CH 3 0,256 53,38 Cur–35:50–Fe 3 O 4 –APTES–C 2 H 5 OH:H 2 O=1:1 0,326 90,78

Slide29:

KẾT LUẬN 1 . Lần đầu tiên đã tìm được điều kiện tối ưu để điều chế Fe 3 O 4 bằng phương pháp hóa học xanh , trong đó dùng dịch chiết lá chè như một chất khử . Điều kiện tối ưu là tỉ lệ thể tích dịch chiết lá chè /dung dịch Fe(NO 3 ) 3 0,01M bằng 35/50. 2. Đã phủ thành công APTES trên Fe 3 O 4 trong 4 dung môi khác nhau . Tuy nhiên , trong 4 dung môi (H 2 O, etanol , toluene và etanol + H 2 O), dung môi tốt nhất là H 2 O. 3. Các vật liệu phủ có khả năng hấp phụ và giải hấp phụ curcumin, trong đó vật liệu hấp phụ tốt ( trong dung môi nước ) có khả năng giải hấp kém , vật liệu hấp phụ kém ( hỗn hợp dung môi nước và etanol ) có khả năng giải hấp tốt . 4. Chúng tôi đã tổng hợp và biến tính bề mặt các hạt nano Fe 3 O 4 có thể dùng làm chất mang curcumin dùng trong chữa bệnh .

Slide30:

THANK FOR YOUR ATTENTION

authorStream Live Help