BAI 40 DUNG DICH MAI VAN VIET

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

BÀI 40 DUNG DỊCH THỰC HIỆN: MAI VĂN VIỆT

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỊNH HIỆP BÀI 40. DUNG DỊCH Giáo viên thực hiện:Mai Văn Việt

Slide2:

Chương 6: Dung dịch Dung dịch là gì? Độ tan là gì? Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch là gì? Làm thế nào pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước?

Slide3:

BÀI 40 DUNG DỊCH I. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT 1. Thí nghiệm 1 : Cho 1 muỗng muối ăn vào cốc nước, khuấy đều. 2. Thí nghiệm 2 : Cho một muỗng đường vào cốc nước, khuấy đều. Các nhóm hãy nêu hiện tượng xảy ra và phân biệt trường hợp nào là chất tan, dung môi, dung dịch? 3 . Thí nghiệm 3 : Cho một muỗng dầu ăn vào cốc xăng, khuấy đều. 4 . Thí nghiệm 4 : Cho một muỗng dầu ăn vào cốc nước, khuấy đều.

Slide4:

BÀI 40 DUNG DỊCH I. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT Nhóm 1: Tiếp tục cho muối ăn vào cốc nước, khuấy đều. (cho muối ăn vào cốc đến khi khuấy muối ăn không tan được thì thôi). Nhóm 2: Tiếp tục cho đường vào cốc nước, khuấy đều. (cho đường vào cốc đến khi khuấy đường không tan thì thôi). Các nhóm hãy nêu hiện tượng xảy ra và rút ra kết luận thế nào là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa?

Slide5:

II. NÊU Ý KIẾN BAN ĐẦU CỦA HỌC SINH Các em biết được những điều gì về chất tan, dung môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ? BÀI 40 DUNG DỊCH

Slide6:

III. ĐỀ XUẤT CÂU HỎI Các em hãy nêu những thắc mắc của mình về chất tan, dung môi, dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ? BÀI 40 DUNG DỊCH

Slide7:

IV. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN VỀ CÁC THÍ NGHIỆM Để hiểu rõ hơn về dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa. Các em hãy thảo luận và đề xuất ý kiến của nhóm về các thí nghiệm đã làm. BÀI 40 DUNG DỊCH

Slide8:

V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI Nhóm 1: Thế nào là chất tan, dung môi, dung dịch? Nhóm 2: Thế nào là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Nhóm 3: Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn? Nhóm 4: Nhận xét các nhóm 1, 2, 3 BÀI 40 DUNG DỊCH CÁC NHÓM THẢO LUẬN VÀ TRÌNH BÀY CÂU TRẢ LỜI. (3 phút)

Slide9:

V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI I. CHẤT TAN - DUNG MÔI - DUNG DỊCH Thí nghiệm Kết luận Dung môi là chất có thể hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. BÀI 40 DUNG DỊCH

Slide10:

Đường Nước Nước đường Chất tan Dung môi Dung dịch BÀI 40 DUNG DỊCH

Slide11:

Ở một nhiệt độ xác định : Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. V. KẾT LUẬN - KIẾN THỨC MỚI BÀI 40 DUNG DỊCH II. DUNG DỊCH CHƯA BÃO HÒA. DUNG DỊCH BÃO HÒA

Slide12:

Trường hợp 1 ( Khuấy đều ) ( Đun nóng) ( Nghiền nhỏ) ( Để yên ) Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng trên và dự đoán: Những trường hợp nào giúp cho quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn ? Nước Chất rắn Chú thích: Lượng nước, lượng chất rắn có trong mỗi cốc như nhau: Thí nghiệm mô phỏng: + Khuấy dung dịch + Đun nóng dung dịch + Nghiền nhỏ chất rắn Trường hợp 2 Trường hợp 3 Trường hợp 4

Slide13:

Khuấy dung dịch Đun nóng dung dịch Nghiền nhỏ chất rắn Muốn cho chất rắn hoà tan nhanh hơn trong nước cần: III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HÒA TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN? BÀI 40 DUNG DỊCH

Slide14:

Củng cố

Slide15:

HÓA HỌC 8 BÀI 40: DUNG DỊCH

Slide16:

THỂ LỆ TRÒ CHƠI Ô CHỮ Có 8 ô chữ, tổ trả lời nhanh và đúng được cộng 20đ, trả lời nhì cộng 10đ, cuối cùng được cộng 5đ, giải được từ khoá cộng 15đ.

C©u1: Tõ gåm 5 chữ c¸i: Lµ chÊt khÝ nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ. :

I N T ¬ H Y Ð R O 1 S ¦ C H A Y 2 3 T A X I 4 « i M U 5 h D U n G D i C 6 D U N G M « I 7 C T © H N A T 8 C©u1: Tõ gåm 5 ch ữ c¸i: Lµ chÊt khÝ nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ. C©u3: Tõ gåm 4 chữ c¸i: Lµ chÊt khÝ chiÕm tû lÖ lín nhÊt vÒ thÓ tÝch trong thµnh phÇn cña kh«ng khÝ. C©u 5: Tõ gåm 4 chữ c¸i: Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axit C©u 4: Tõ gåm 4 chữ c¸i: Lµ hîp chÊt mµ ph©n tö gåm cã mét hay nhiÒu nguyªn tö hydro liªn kÕt víi gèc axit C©u 6: Tõ gåm 8 chữ c¸i: Lµ hçn hîp ®ång nhÊt cña dung m«i vµ chÊt tan. C©u7: Tõ gåm7chữ c¸i: Lµ chÊt cã kh¶ n ă ng hßa tan chÊt kh¸c ®Ó t¹o thµnh dung dÞch. C©u 8 : Tõ gåm7 chữ c¸i: Lµ chÊt bÞ hßa tan trong dung m«i. Trò chơi ô chữ Tõ khãa: Gåm 8 chữ c¸i nãi nªn tÝnh chÊt ®Æc tr­mg cña dung dÞch. å N Ð N G H Ê T C©u2: Tõ gåm 6 chữ c¸i : Lµ sù «xi ho¸ cã to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng

Slide18:

H Y Ð R O S ¦ C H A Y T A X I « i M U h D U n G D i C D U N G M « I C T © H N A T Trò chơi ô chữ I N T ¬ Ð å N g n h Ê t Tõ khãa : Gåm 8 chữ c¸i : Nãi lªn tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña dung dÞch .

Slide19:

Trß ch¬i: Ai tinh m¾t

Slide20:

Câu 1 : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Dung dịch là hỗn hợp: Của chất rắn trong chất lỏng Của chất khí trong chất lỏng Đồng nhất của chất rắn và dung môi Đồng nhất của dung môi và chất tan thanhng721@gmail.com

Slide21:

Câu 2 : Trộn 1 ml rượu etylic (Cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng: Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi Cả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tan vừa là dung môi thanhng721@gmail.com

Slide22:

Câu 3: Cho một số ví dụ thực tế đời sống mà bạn biết về dung dịch? thanhng721@gmail.com

Slide23:

Câu 4: Muốn hòa tan chất rắn nhanh hơn ta dùng những biện pháp nào? thanhng721@gmail.com

Slide24:

Xin chân thành cảm ơn

Slide25:

H­ướng dẫn về nhà Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 138. Chuẩn bị Bài 41 : Độ tan của một chất trong nước trước ở nhà.

authorStream Live Help