Hanh Phuc Lang Thang-Vu Khanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhac : Ngo?i Qu?c L?i : Tr?n Ng?c Son Ca si : Vu Khanh PPS : Ng?c Hu?

Slide 2: 

Ngày ?y em nhu hoa sen, Mang nhi?u dáng hi?n m?i khi chi?u lên,

Slide 3: 

Ngày ?y em nhu suong trong, Nép trên bông h?ng, mu?t trên cánh nhung.

Slide 4: 

Ngày ?y em nhu cung to, Cho d?i th?n th?, cho tôi d?t mo

Slide 5: 

Ðu?ng khuya tay dan ngón tay, U?c cho d?i u?c mo dài.

Slide 6: 

Nhung nam tháng vô tình, Mà lòng ngu?i cung vô tình, R?i m?ng úa thay màu xanh,

Slide 7: 

Ngu?i yêu xa b?n m?ng, Ðò xua dã qua sông, Dòng d?i trôi mênh mông,

Slide 8: 

Dáng xua nay xa r?i, Ðu?ng khuya mua roi roi, Ph? xua quên m?t ngu?i, Bàn chân gieo don côi,

Slide 9: 

Gió mang theo con l?nh V? rót l? trên môi.

Slide 10: 

Ngày ?y em yêu say mê, Tôi nào nghi gì d?n câu t? ly

Slide 11: 

Tình ái không xanh nhu tho, Ð?n chung hoi th?, r?i trôi r?t xa.

Slide 12: 

H?nh phúc lang thang nhu mây, Cho h?n héo g?y, khi ta còn dây,

Slide 13: 

T?ng dêm qua trong gi?c mo, V?n mong ch? có em v?.

Slide 17: 

Ca si Vu Khanh

Slide 18: 

Nhung nam tháng vô tình, Mà lòng ngu?i cung vô tình, R?i m?ng úa thay màu xanh,

Slide 19: 

Ngu?i yêu xa b?n m?ng, Ðò xua dã qua sông, Dòng d?i trôi mênh mông,

Slide 20: 

Dáng xua nay xa r?i, Ðu?ng khuya mua roi roi, Ph? xua quên m?t ngu?i, Bàn chân gieo don côi,

Slide 21: 

Gió mang theo con l?nh V? rót l? trên môi.

Slide 22: 

Ngày ?y em yêu say mê, Tôi nào nghi gì d?n câu t? ly

Slide 23: 

Tình ái không xanh nhu tho, Ð?n chung hoi th?, r?i trôi r?t xa.

Slide 24: 

H?nh phúc lang thang nhu mây, Cho h?n héo g?y, khi ta còn dây,

Slide 25: 

T?ng dêm qua trong gi?c mo, V?n mong ch? có em v?. H?nh Phúc Lang Thang L?i Vi?t : Tr?n Ng?c Son Ca si : Vu Khanh Trình bày : Ng?c Hu?

authorStream Live Help