Tin học 12: Bai 9, bao cao va ket xuat bao cao

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

§9. BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO:

§9. BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO Khái niệm báo cáo Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo

1. Khái niệm báo cáo:

1. Khái niệm báo cáo  Báo cáo thường dùng để: Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu. Trình bày nội dung văn bản theo mẫu qui định  Cách tạo báo cáo: Dùng thuật sĩ tạo báo cáo Sửa đổi thiết kế báo cáo vừa được tạo ra

2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo:

2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo Đối tượng báo cáo (Reports) Tạo báo cáo bằng thuật sĩ

PowerPoint Presentation:

Chọn các trường cần hiển thị trong báo cáo

PowerPoint Presentation:

Chọn trường cần gộp nhóm

PowerPoint Presentation:

Chọn cách sắp xếp bản ghi

PowerPoint Presentation:

Chọn cách tổng hợp dữ liệu

PowerPoint Presentation:

Chọn cách bố trí

PowerPoint Presentation:

Chọn cách trình bày báo cáo

PowerPoint Presentation:

Đặt tên cho báo cáo

PowerPoint Presentation:

Hiển thị báo cáo

authorStream Live Help