Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Bài tập và thực hành 4:

Bài tập và thực hành 4 1. Cho dãy A gồm n số nguyên (n ≤ 200). Mỗi số có trị tuyệt đối không vượt quá 300. ViÕt ch ương trình sắp xếp dãy A thành dãy không giảm. Input: dãy A gồm n số nguyên a 1 ,a 2 ,...a n (n ≤ 200). Mỗi số có trị tuyệt đối không vượt quá 300. Output: sắp xếp dãy A thành dãy không giảm. Kiểm tra lại máy và các thiết bị kết nối với MT Khởi động Turbo Pascal - Thực hành theo các yêu cầu sau: VD: Input: -23 56 127 21 12 -32 45 -250 Output:-250 -32 -23 12 21 45 56 127

PowerPoint Presentation:

Nhập N và dãy a 1 , a 2 ,..., a n Đưa ra dãy A đã sắp xếp & kết thúc. M  N M < 2 ? M M-1; i0 i > M ? Đúng a i >a i+1 ? i  i+1 Tráo đổi a i và a i+1 Đúng Sai Sai Sai Đúng Thuật toán:

Hướng dẫn viết CT::

Hướng dẫn viết CT: Khai báo tên CT; thư viện; biến; biến mảng; Begin Nhập số lượng phần tử dãy A; Nhập giá trị các phần tử dãy A; Duyệt lần lượt các phần tử: nếu ai > ai+1 thì đổi chỗ ai cho ai+1, (cần 1 biến trung gian). Đưa dãy đã sắp xếp ra màn hình. End. Lưu tên tệp lop11a3.pas

2. Chạy CT với: n=5, dãy A= 5 -12 -6 25 6 n=8; dãy A= 12 35 6 -4 27 -8 10 So sánh chương trình em viết với CT trong sgk trang 65. Có điểm gì khác biệt giữa 2 CT này.:

2. Chạy CT với: n=5, dãy A= 5 -12 -6 25 6 n=8; dãy A= 12 35 6 -4 27 -8 10 So sánh chương trình em viết với CT trong sgk trang 65. Có điểm gì khác biệt giữa 2 CT này . 3. Câu lệnh trong CT sgk trang 65: For i:=1 to n do A[i]:=random(300)-random(300); có tác dụng gì? 4. Hãy thay thế câu lệnh: For i:=1 to n do A[i]:=random(300)-random(300); cho đoạn CT: for i:=1 to n do begin write(‘nhap phan tu thu ‘, i, ‘:’); readl(A[i]); end; Ghi lại CT, dịch và thực hiện lại 3 lần với n=5, 10, 15. Theo dõi kết quả chạy CT, nhận xét.

5. Sửa lại CT đã viết để dãy A được sắp xếp thành dãy không tăng.:

5. Sửa lại CT đã viết để dãy A được sắp xếp thành dãy không tăng. VD: Input: -23 56 127 21 12 -32 45 -250 Output: 127 56 45 21 12 -23 -32 -250 ?

PowerPoint Presentation:

6. Khai báo thêm biến dem và bổ sung vào CT những câu lệnh cần thiết để biến dem tính số lần thực hiện việc tráo đổi trong thuật toán. - Lệnh khởi tạo biến dem được đặt ở đâu trong CT? - Lệnh tăng biến dem được đặt ở vị trí nào trong CT: + Trước câu lệnh sắp xếp: for j:=n dowto 2 do + Ngay trước câu lệnh thể hiện 1 lượt duyệt: for i:=1 to j-1 do + Ngay trước câu lệnh đầu tiên của đoạn lệnh tráo đổi: tg:=A[i]; + Ngay sau câu lệnh cuối cúng của đoạn lệnh tráo đổi: A[i+1]:=tg; - Biến đếm không thể vượt qua số nào nếu trong dãy có n phần tử?

PowerPoint Presentation:

* Khai báo mảng 1 chiều: - Trực tiếp: Var <tên biến mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; - Gián tiếp: Type <tên kiểu mảng>=array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>; Var <tên biến mảng>:<tên kiểu mảng>; * Cách tham chiếu đến phần tử mảng: <tên biến mảng>[chỉ số]

authorStream Live Help