Tin học 11 - Bai 11 Mang mot chieu - HKII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 12 mảng một chiều Giáo án điện tử tin học lớp 11

PowerPoint Presentation:

Nhập vào nhiệt độ (trung bình) của mỗi ngày trong tuần. Tính và đưa ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày có nhiệt độ TB cao hơn nhiệt trung bình trong tuần? * Dữ liệu nhập vào (INPUT): t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7. * Dữ cần tính và in ra (OUTPUT): tb, dem. Hãy xác định Input, Output và viết chương trình giải bài toán trên ? Bài toán đặt vấn đề:

PowerPoint Presentation:

Program vd1; Uses crt; Var t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,tb : real; dem : integer; BEGIN Clrscr; write(‘ Nhap vao nhiet do 7 ngay : ’); readln(t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7); tb : = (t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7; dem : = 0 ; if (t1>tb) then dem := dem + 1; if (t2>tb) then dem := dem + 1; if (t3>tb) then dem := dem + 1; if (t4>tb) then dem := dem + 1; if (t5>tb) then dem := dem + 1; if (t6>tb) then dem := dem + 1; if (t7>tb) then dem : = dem + 1; Writeln(‘ Nhiet do trung binh trong tuan = ‘,tb : 6 : 2); Writeln(‘ so ngay co nhiet do cao hon nhiet do tb ‘, dem); Readln; END.

PowerPoint Presentation:

Quan sát chương trình, hãy cho biết nếu muốn tính nhiệt độ trung bình của N ngày trong năm (VD: N=365) thì sẽ gặp khó khăn gì ? Khai báo quá lớn (t1,t2,t3,...,t365) và chương trình quá dài (với 365 lệnh IF) !!!!!  Để khắc phục khó khăn đó ta sử dụng kiểu dữ liệu mảng một chiều.

PowerPoint Presentation:

Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu 17 20 18 25 19 12 19 A 1 2 3 4 5 6 7 Trong đó : Khi tham chiếu đến phần tử thứ i ta viết A[i]. Ví dụ: A[5] = 19.  Tên mảng : A.  Số phần tử của mảng: 7. Ví dụ:  Kiểu dữ liệu của các phần tử: Kiểu nguyên. 19 1. Khái niệm

PowerPoint Presentation:

2. Khai báo mảng một chiều trong PASCAL * Cách 1: Khai báo gián tiếp TYPE <tên kiểu mảng> = array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểuphần tử>; Var <ds biến mảng> : <tên kiểu mảng>; Ví dụ: TYPE nhietdo = array[1..365] of integer; Var A: nhietdo; Trong đó :  Chỉ số đầu, chỉ số cuối thường là các hằng hoặc biểu thức nguyên;  Chỉ số đầu  chỉ số cuối;  Giữa 2 chỉ số là dấu .. * Cách 2: Khai báo trực tiếp Var <Ds biến mảng> : array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểuphần tử>; Var A,B : array[1..100] of real; Ví dụ: Var nhietdo : array[1..365] of integer;

PowerPoint Presentation:

3. Các thao tác xử lí trong mảng một chiều A n 1. NhËp sè phÇn tö cña m¶ng (n). Write(‘ Nhap vao so ngay:’); Readln(n); 2. Nhập vào giá trị của các phần tử trong mảng (A[i]). For i:=1 to n do Begin write(‘nhiet do ngay thu’ ,i, ’ : ’); readln(A[i]); end; ....... Các bước Thể hiện bằng pascal a. Nhập mảng một chiều với n = 7 19 17 19 21 18 20 17 Ví dụ: Nhập nhiệt độ n ngày.

PowerPoint Presentation:

b. In mảng một chiều Writeln(‘ Mang vua nhap : ’); For i:=1 to n do Write(A[i]:5); Mang vua nhap: - Th«ng b¸o - In gi¸ trÞ cña c¸c phÇn tö 17 20 18 21 19 17 19 Kết quả in ra màn hình: Ví dụ: In mảng vừa nhập.

PowerPoint Presentation:

* Đếm các phần tử trong mảng thoả mãn điều kiện cho trước dem :=0; For i :=1 to n do IF A[i]>TB then dem:=dem+1; c. Các thao tác xử lí khác Ví dụ: Đếm số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ TB của tuần. TB = 18.7 Dem=0 7 6 5 4 3 2 1 i 19 17 19 21 18 20 17 A[i] 0 1 1 2 3 3 4 20 21 19 19 +1 +1 +1 +1

PowerPoint Presentation:

Program vd1; Uses crt; Var A: Array[1..366] of integer; i,n,dem: integer; S,TB : real ; BEGIN Clrscr; write(‘ Nhap vao so ngay : ’) ; readln(n) ; S := 0 ; For i := 1 to n do Begin write(‘ Nhap nhiet do ngay thu ‘,i,’ : ‘) ; readln(A[i]) ; S:=S+A[i] ; End; TB := S/n ; dem := 0 ; For i := 1 to n do If A[i]>TB Then dem := dem+1; Writeln(‘ Nhiet do trung binh ’ ,n,’ ngay = ‘,TB : 6 : 2) ; Writeln(‘ So ngay co nhiet do cao hon nhiet do TB la: ‘, dem) ; Readln ; END. Khai b ¸o m¶ng 1 chiÒu Nhập mảng 1 chiều Tính tổng Đếm số phần tử thoả mãn điều kiện

PowerPoint Presentation:

Nhap vao so ngay : 7 Nhap nhiet do ngay thu 1 : 17 Nhap nhiet do ngay thu 2 : 20 Nhap nhiet do ngay thu 3 : 18 Nhap nhiet do ngay thu 4 : 21 Nhap nhiet do ngay thu 5 : 19 Nhap nhiet do ngay thu 6 : 17 Nhap nhiet do ngay thu 7 : 19 Nhiet do trung binh 7 ngay = 18.70 So ngay co nhiet do cao hon nhiet do TB la: 4 Chương trình chạy và cho kết quả như sau:

PowerPoint Presentation:

Thông thường, các thao tác xử lí trong mảng một chiều đều dùng câu lệnh FOR...DO. * Tính tổng các phần tử trong mảng thoả mãn điều kiện cho trước Ví dụ: Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3. S :=0; For i :=1 to n do IF A[i] mod 3 = 0 then S:=S+A[i]; 19 12 18 25 16 20 15 S = 45

PowerPoint Presentation:

Hãy nhớ!  Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.  Khai báo: tên mảng, chỉ số đầu, chỉ số cuối, kiểu phần tử. Tham chiếu phần tử mảng: Tên biến mảng[chỉ số phần tử]  Nhiều thao tác xử lí mảng dùng cấu trúc lặp FOR ..TO.. DO. 15 20 19 25 18 12 16 Var A :ARRAY[ 1..100 ] OF integer ; A[5] = 18

authorStream Live Help