Lam quen voi phan mem tao anh dong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỘNG

PowerPoint Presentation:

LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG Tiết 58-59 Tin học 9 Bài 14

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 1/ Nguyên tắc tạo ảnh động Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một thời gian ngắn. Hình 1 Hình 4 Hình 5 Hình 2 Hình 3 Kết quả:

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 1/ Nguyên tắc tạo ảnh động Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một thời gian ngắn. 2/ Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền.

PowerPoint Presentation:

Giới thiệu giao diện phần mềm BMG : Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 1/ Nguyên tắc tạo ảnh động Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một thời gian ngắn. 2/ Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền. */ Các bước tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF :

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 1/ Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ. 2/ Nháy chuột lên nút Add Frame(s) trên thanh công cụ.

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 3/ Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp . 4/ Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 1/ Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ. 2/ Nháy chuột lên nút Add Frame(s) trên thanh công cụ. 3/ Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp . 4/ Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động. */ Các bước tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF : 5/ Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động. 6/ Nháy nút Save để lưu kết quả .

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động Lưu ý : Khi thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút Add Frame(s) , ảnh tĩnh sẽ luôn được thêm vào cuối dãy hình hiện thời. Nếu ta nháy chuột để chọn một khung hình và nháy nút lệnh Insert Frame(s) , rồi thực hiện tiếp các bước 3 và 4 như trên, ảnh thêm vào sẽ được chèn vào trước khung hình đã chọn.

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 2/ Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF 1/ Nguyên tắc tạo ảnh động 3/ Xem và điều chỉnh khung hình Nháy chuột để chọn một khung hình trong dãy các khung hình, các tuỳ chọn của khung hình được hiển thị ở góc trên, bên trái:

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 4/ Thao tác với khung hình - Chọn khung hình : Nháy chuột lên khung hình để chọn nó. Có thể nháy các nút để chọn khung hình ở trước hoặc sau khung hình hiện thời. - Xoá khung hình : Nháy nút để xoá khung hình đang được chọn. - Sao chép hoặc di chuyển khung hình: Nháy nút để sao chép hoặc nháy nút để cắt và sao chép khung hình hiện thời vào bộ nhớ máy tính. - Dán khung hình : Nháy nút để dán khung hình trong bộ nhớ vào trước khung hình hiện thời. C á c n ú t l ệ n h t h a o t á c t r ự c t i ế p v ớ i kh u n g h ì n h

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 4/ Thao tác với khung hình Chỉnh sửa khung hình trực tiếp : Nháy nút sẽ mở ra cửa sổ riêng cho phép chỉnh sửa khung hình một cách trực tiếp. Cửa sổ như hình 116 xuất hiện (tương tự như phần mềm Paint) cho phép vẽ thêm, tô màu hoặc xoá các chi tiết của hình. Sau khi chỉnh sửa xong nháy nút để cập nhật thay đổi hoặc nút để bỏ qua các thay đổi và quay lại màn hình chính của phần mềm.

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 5/ Tạo hiệu ứng động - Nháy chuột lên các biểu tượng ở ngăn phải của màn hình chính. - Chọn 1 trong 2 kiểu hiệu ứng: + Hiệu ứng chuẩn (Normal)

PowerPoint Presentation:

Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 5/ Tạo hiệu ứng động - Nháy chuột lên các biểu tượng ở ngăn phải của màn hình chính. - Chọn 1 trong 2 kiểu hiệu ứng: + Hiệu ứng động (animated)

authorStream Live Help