Bai 9 BAI TRINH CHIEU

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

BÀI TRÌNH CHIẾU BÀI 9 . CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

PowerPoint Presentation:

4 Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu Bố trí nội dung trên trang chiếu Bố trí nội dung trên trang chiếu 1 2 3 BÀI 9. BÀI TRÌNH CHIẾU Phần mềm trình chiếu PowerPoint Phần mềm trình chiếu PowerPoint

PowerPoint Presentation:

1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Quan sát hình sau: Bài trình chiếu

PowerPoint Presentation:

1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu  Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy dưới dạng một tệp. BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Thế nào là một bài trình chiếu?

PowerPoint Presentation:

1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Bài trình chiếu

PowerPoint Presentation:

1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu  Nội dung trên trang chiếu có thể là: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim... BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Theo em nội dung trên trang chiếu có thể là gì?

PowerPoint Presentation:

1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Nội dung trên trang chiếu có được bố trí theo một trật tự nào hay không?

PowerPoint Presentation:

2. Bố trí nội dung trên trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Theo em nội dung trên trang chiếu có được bố trí theo trật tự nào không?

PowerPoint Presentation:

2. Bố trí nội dung trên trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Việc bố trí nội dung trên trang chiếu một cách hợp lí, hấp dẫn, dễ ghi nhớ có lợi ích gì?

PowerPoint Presentation:

2. Bố trí nội dung trên trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Trang tiêu đề Các trang nội dung 1 2 3

PowerPoint Presentation:

Tiêu đề trang Nội dung trang chiếu dạng liệt kê 2. Bố trí nội dung trên trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

PowerPoint Presentation:

 Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung trên trang chiếu (layout) 2. Bố trí nội dung trên trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

PowerPoint Presentation:

 Cú thể thay đổi mẫu ỏp dụng cho trang chiếu đó cú nội dung một cỏch nhanh chúng mà khụng cần gừ lại nội dung.  Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung trên trang chiếu (layout) 2. Bố trí nội dung trên trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

PowerPoint Presentation:

3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu  Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là văn bản. BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Trong các dạng thông tin trên trang chiếu thông tin nào là quan trọng và nhất thiết phải có?

PowerPoint Presentation:

3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Khung văn bản Khung văn bản Khung văn bản dùng để làm gì?

PowerPoint Presentation:

3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu  Khung văn bản: dùng để chứa nội dung dạng văn bản. BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

PowerPoint Presentation:

3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu  Khung tiêu đề trang: Chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu. BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU  Khung nội dung : được định dạng sẵn để nhập văn bản làm nội dung chi tiết của trang chiếu.  Các thao tác soạn thảo, chỉnh sửa…giống với chương trình soạn thảo văn bản.

PowerPoint Presentation:

4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Màn hình làm việc của PowerPoint gồm những thành phần nào?

PowerPoint Presentation:

4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

PowerPoint Presentation:

 Trang chiếu: nằm ở vùng chính của cửa sổ.  Bảng chọn SlideShow : bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu. 4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint BÀI 8. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

PowerPoint Presentation:

Ghi nhớ Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự. Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim… Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu được dùng để nhập nội dung dạng văn bản.

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NH À - Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 sách giáo khoa trang 86. Ôn tập lại tất cả các bài đã học để chuẩn bị cho tiết ôn tập tiếp theo. - Học bài.

PowerPoint Presentation:

Bài học kết thúc

PowerPoint Presentation:

Chào Thân Ái Good luck to you!

authorStream Live Help