bai thuc hanh so 7tin 8

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

tin 8 Trường THCS Bắc Nghĩa kính chào quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh

PowerPoint Presentation:

a) var X: Array[ 10,13 ] of integer; b) var X: Array[ 5..10.5 ] of Real; c) var X: Array[ 3.4..4.8 ] of integer; d) var X: Array[ 10..1 ] of integer; e) var X: Array[ 4..10 ] of real; Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?

PowerPoint Presentation:

đáp án Đáp án a ) Sai.Vì:phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm Đáp án b ) và c ) Sai.Vì giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải là số nguyên Đáp án d ) Sai.Vì giá trị đầu của chỉ số mảng phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối Đáp án e ) Đúng. a) var X: Array[ 10,13 ] of integer; b) var X: Array[ 5..10.5 ] of Real; c) var X: Array[ 3.4..4.8 ] of integer; d) var X: Array[ 10..1 ] of integer; e) var X: Array[ 4..10 ] of real;

PowerPoint Presentation:

bài thực hành 7 xử lí dãy số trong chương trình

PowerPoint Presentation:

bài thực hành 7 xử lí dãy số trong chương trình Viết chương trình nhập điểm của các bạn trong lớp. Sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình và kém (theo tiêu chuẩn từ 8.0 trở lên đạt loại giỏi, từ 6.5 đến 7.9 đạt loại khá, từ 5.0 đến 6.4 đạt trung bình và dưới 5.0 xếp loại kém). Bài 1 .

PowerPoint Presentation:

Input, Output của bài toán? * Input : Điểm của các bạn trong lớp. * Output : Số các bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình, yếu (theo tiêu chuẩn từ 8.0 trở lên đạt loại Giỏi, từ 6.5 đến 7.9 đạt loại Khá, từ 5.0 đến 6.4 đạt trung bình và dưới 5.0 xếp loại kém)

PowerPoint Presentation:

Ý tưởng tìm số các bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình, yếu?

PowerPoint Presentation:

* í tưởng : - Đặt cỏc giỏ trị ban đầu: Giỏi:=0; Khỏ:=0; Trungbinh:=0; Kộm:=0; - Lần lượt cho chạy từ 1 đến n và kiểm tra: + Nếu A[i]>=8.0 thỡ đếm số HS giỏi là: Giỏi:=Giỏi+1 + Nếu A[i]<8.0 và A[i]>=6.5 thỡ đếm số HS khỏ là: Khỏ:=Khỏ+1 + Nếu A[i]<6.5 và A[i]>=5.0 thỡ đếm số HS trung bỡnh là: trung bỡnh:=trung bỡnh+1 + Cũn lại là số HS yếu: yếu:=yếu+1

PowerPoint Presentation:

Liệt kê các biến dự định sẽ sử dụng trong chương trình? Tìm hiểu phần khai báo dưới đây và tìm hiểu tác dụng của từng biến? program Phanloai; uses crt; Var i,n,Gioi,Kha,Trungbinh,Kem: integer; A: array[ 1..100 ] of real;

PowerPoint Presentation:

- i: Biến đếm - n: Biến để nhập số các bạn trong lớp sẽ được nhập vào. - Gioi, Kha, Trungbinh, Kem: Số các học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu. - A: Biến mảng, dùng để lưu điểm số của các học sinh trong lớp, có kiểu số thực.

PowerPoint Presentation:

Phần thân chương trình sẽ tương tự dưới đây: Begin clrscr; write(‘Nhap so cac ban trong lop, n = ‘); readln(n); writeln(‘Nhap diem:’); For i:=1 to n do Begin write(i,’. ‘); readln(a[i]); End; Gioi:=0; Kha:=0; Trungbinh:=0; Kem:=0; for i:=1 to n do begin if a[i]>=8.0 then Gioi:=Gioi+1; if (a[i]<8.0) and (a[i]>=6.5) then Kha:=Kha+1; if (a[i]>=5)and(a[i]<6.5)then Trungbinh:=trungbinh+1 if a[i]<5 then Kem:=Kem+1; end; writeln(‘Ket qua hoc tap:’); writeln(Gioi,’ ban hoc gioi’); writeln(Kha,’ ban hoc kha’); writeln(Trungbinh,’ ban hoc trung binh’); writeln(Kem,’ ban hoc kem’); readln; End.

PowerPoint Presentation:

Em hãy gõ tiếp phần chương trình này vào máy tính sau phần khai báo. Dịch, chạy chương trình.

PowerPoint Presentation:

Bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong bài 1 để nhập hai loại điểm Toán và Ngữ văn của các bạn, sau đó in ra màn hình điểm trung bình của mỗi bạn trong lớp (theo công thức Điểm trung bình = (điểm Toán + điểm Ngữ văn)/2), điểm trung bình của cả lớp theo từng môn Toán và Ngữ văn. Bài 2 .

PowerPoint Presentation:

Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh sau đây: Phần khai báo: Var i, n: integer; TbToan, TbVan: real; DiemToan, DiemVan: array[1..100] of real; Phần thân chương trình: begin writeln('Diem trung binh:'); for i:=1 to n do writeln(i,'. ',(DiemToan[i]+DiemVan[i])/2:3:1); TbToan:=0; TbVan:=0; for i:=1 to n do begin TbToan:=TbToan+DiemToan[i]; TbVan:=TbVan+DiemVan[i] end ; TbToan:=TbToan/n; TbVan:=TbVan/n; writeln('Diem trung binh mon Toan:',TbToan:3:2); writeln('Diem trung binh mon Van: ',TbVan:3:2); end.

PowerPoint Presentation:

Bổ sung các câu lệnh trên vào vị trí thích hợp trong chương trình. Thêm các lệnh cần thiết, dịch và chạy chương trình với các số liệu thử.

PowerPoint Presentation:

Tin học 8 1. Cú pháp khai báo biến mảng kiểu số nguyên và số thực trong Pascal có dạng: Var <tên biến mảng>: array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of integer; Var <tên biến mảng>: array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of real; Trong đó, chỉ số đầu không lớn hơn chỉ số cuối. 2. Tham chiếu tới phần tử của mảng được xác định bằng cách: <tên biến mảng>[chỉ số] Tổng kết

PowerPoint Presentation:

hướng dẫn về nhà Hoàn thành 2 bài tập Chuẩn bị bài mới

PowerPoint Presentation:

tin 8 Trường THCS Bắc Nghĩa chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh

authorStream Live Help