BAI THUC HANH 6 Su dung cau lenh lap While do

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH

KIỂM TRA BÀI CŨ::

KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1: Hãy nêu cú pháp của câu lệnh lặp While…do và các bước thực hiện câu lệnh này ? While < điều kiện > do < câu lệnh >; Điều kiện : thường là một phép so sánh. Câu lệnh : có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép. Trong đó : Điều kiện Câu lệnh sai đúng

PowerPoint Presentation:

SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP WHILE… DO Bài thực hành 6

PowerPoint Presentation:

Bài 1 / 72 SGK Viết chương trình sử dụng lệnh lặp while… do để tính trung bình n số thực x 1 , x 2 , x 3 ,… , x n . Các số n và x 1 , x 2 , x 3 ,… , x n được nhập từ bàn phím. INPUT : Số n, các số thực x 1 , x 2 , x 3 ,… , x n . OUTPUT : Giá trị trung bình (x 1 + x 2 + x 3 + … + x n ) / n.

Thuật toán::

Thuật to á n: Bước 1: Nhập gi á trị n . dem← 0; tong← 0; Bước 2: Trong khi dem < n thì: Bước 3: tb← tong / n; Bước 4: Xuất kết quả ra màn hình. dem← dem + 1; Nhập giá trị x; tong← tong + x; +Điều kiện: dem<n +Biến n , dem kiểu Integer . +Biến x , tong , tb kiểu Real .

Thuật toán::

Thuật to á n: Bước 1: Nhập gi á trị n . Dem ← 0; tong← 0; Bước 2: Trong khi dem < n thì: Bước 3: tb← tong / n; Bước 4: Xuất kết quả ra màn hình. dem← dem + 1; Nhập giá trị x; tong← tong + x;

Câu lệnh mô tả cấu trúc lặp::

 Câu lệnh mô tả cấu tr ú c lặp: While dem < n do Begin dem← dem + 1; Write ( ‘ Nhap so thu ’ , dem, ‘ = ‘ ); Readln (x); tong← tong + x; End;

PowerPoint Presentation:

Xây dựng chương tr ì nh: Khai b á o tên chương tr ì nh: Khai b á o thư viện: Khai b á o c á c biến trong chương tr ì nh: Viết c á c lệnh thực hiện thuật to á n. + Nhập gi á trị cho n: + G á n gi á trị cho biến dem v à tong :

PowerPoint Presentation:

+ Viết câu lệnh lặp: + Tăng biến đếm lên một đơn vị trong mỗi vòng lặp: + Nhập gi á trị số thực x: + Cộng dồn biến tong: + T í nh TB c á c số x 1 , x 2 , x 3 , … , x n ; + Nhập gi á trị số thực x:

PowerPoint Presentation:

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Hãy rút ra nhận xét của em? S← 0; n← 0; While S <= 10 do Begin n← n + 1; S← S + n; End; b) S← 0; n← 0; While S <= 10 do n← n +1; S← S+ n; Bài 4/ 71 SGK:

* Nhận xét::

* Nhận xét: Khi thực hiện vòng lặp, điều kiện trong câu lệnh phải được thay đổi để sớm hay muộn giá trị của điều kiện được chuyển từ đúng sang sai. Chỉ như thế chương trình mới không “rơi” vào những “vòng lặp vô tận” .

PowerPoint Presentation:

Bài 2 / 73 SGK Tìm hiểu chương trình nhận biết một số tự nhiên N được nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không. INPUT : Số tự nhiên N. OUTPUT : Trả lời N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố.

PowerPoint Presentation:

* Ý tưởng: Kiểm tra lần lượt N có chia hết cho các số tự nhiên hay không. Kiểm tra tính chia hết bằng phép chia lấy phần dư – hàm mod.

PowerPoint Presentation:

* THUẬT TOÁN: * Bước 4: Kết thúc thuật toán. * Bước 1: Nhập số tự nhiên N từ bàn phím. * Bước 2: Nếu N 1 thì thông báo N không phải là số nguyên tố, rồi chuyển đến bước 4. * Bước 3: Nếu N > 1 thì: + i 2 + Trong khi N mod i <> 0 đúng thì i i + 1. + Nếu i = N thì xuất N không phải là số nguyên tố.

PowerPoint Presentation:

Quan sát chương trình:

PowerPoint Presentation:

N = 5 i N mod i <> 0 i i = N Vậy 5 là số nguyên tố. N = 9 i N mod i <> 0 i i = N Vậy 9 không phải là số nguyên tố. 2 3 Đ Đ 3 4 5 4 Đ Đ 2 Đ 3 3 S S

PowerPoint Presentation:

Bộ test 1: N = 4. Kết quả: 4 không phải là số nguyên tố. Bộ test 2: N = 7. Kết quả: 7 là số nguyên tố. Bộ test 3: N = 14. Kết quả: 14 không phải là số nguyên tố.

Hãy cho biết đâu là câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước hợp lệ ?:

Hãy cho biết đâu là câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước hợp lệ ? X← 5; While X = 5 do X = X + 5; B) X = 5 ; While X = 5 do X ← X + 3; C) S ←0; m← 0 ; While S <= 5 do m← m+1 ; S← S+m; A) Chúc mừng bạn TRẮC NGHIỆM

Hãy cho biết đâu là đoạn lệnh lặp bằng câu lệnh While ..do để tính tổng S = 1+2+…+10?:

Hãy cho biết đâu là đoạn lệnh lặp bằng câu lệnh While ..do để tính tổng S = 1+2+…+10? A) C) B) S ← 0; While i< 10 do S← S +i; S← 0; i←0; While i < 11 do S← S+i; i← i+1; S ← 0; i← 0; While i do Begin S ← S+i; i←i+1; end; D) S←0; i←0; While i<=10 do begin S ← S +i; i←i+1; end; Chúc mừng bạn

Hướng dẫn về nhà: :

Hướng dẫn về nhà: Các em xem lại các bài tập đã làm trong tiết học, thực hành lại trên máy (nếu có điều kiện), ôn lại câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước While… do. Đọc bài đọc thêm trang SGK trang 74. Chuẩn bị trước bài 9: Làm việc với dãy số.

PowerPoint Presentation:

VÀ CÁC EM HỌC GIỎI KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE

authorStream Live Help