Tinh chat cua day ty so bang nhau

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Toán 7 - HKI - https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Kiểm tra bài cũ::

Kiểm tra bài cũ: *HS1.Cho tỉ lệ thức: Hãy so sánh các tỉ số và với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho?. *HS2.Cho Tính và so sánh các tỉ số sau với các tỉ số trong dãy tỉ số đã cho.

HS2::

HS2: Vậy: Giải Vậy: HS1.Ta có:

PowerPoint Presentation:

Tính chât của dãy tỉ số bằng nhau tiết 11

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 1 (SGK) Vậy: Ta có:

*Xét tỉ lệ thức :

*Xét tỉ lệ thức Từ (1),(2),(3) suy ra: Gọi giá trị chung của các tỉ số đó là k, ta có: Suy ra: a= b.k và c= d.k Ta có: a +c (chứ không phài a + b)

PowerPoint Presentation:

Từ (1),(2) suy ra: *Xét dãy tỉ số: Suy ra: a= b.k và c= d.k , e=f.k Ta có: Gọi giá trị chung của các tỉ số đó là k, ta có:

PowerPoint Presentation:

Tính chất: Từ dãy tỉ số bằng nhau . (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

PowerPoint Presentation:

*Ví dụ: Cho dãy tỉ số bằng nhau: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

2.Chú ý::

2.Chú ý: Khi có dãy tỉ số , ta nói các số a,b,c tỉ lệ với các số 2;3;5. Ta viết: a:b:c = 2:3:5

2. (SGK)Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8;9;10 :

2. (SGK)Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8;9;10 Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là a, b, c. Vì số học sinh của ba lớp tỉ lệ với các số 8;9;10. Ta có: Giải

PowerPoint Presentation:

Bài tập1: Cho ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 và a-b+c=24 .Tìm ba số a,b,c ?. Bạn Hoà giải như sau, hỏi bạn Hòa giải đúng hay sai?. Giải : Vì ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 .Theo bài ra có: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Bạn Hoà giải sai

PowerPoint Presentation:

Lời giải đúng: Vì ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 ta có: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

PowerPoint Presentation:

Vì ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 .Theo bài ra ta có: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Vì ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 .Theo bài ra ta có: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Cách giải sai Cách giải đúng

PowerPoint Presentation:

C¸ch ¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau §óng Sai X X X X Bài tập 2: Cho dãy tỉ số bằng nhau: Cách nào sau đây áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng, cách nào áp dụng sai?.Hãy điền dấu “x’’ vào ô thích hợp?

PowerPoint Presentation:

Ghi nhớ Từ: . áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

Bài tập 55 tr 30 (SGK) Tìm hai số x và y, biết: x:2 = y:(-5) và x-y = -7:

Bài tập 55 tr 30 (SGK) Tìm hai số x và y, biết: x:2 = y:(-5) và x-y = -7 Theo bài ra: x:2 = y:5 và x-y= -7 3. Luyện tập: Giải Suy ra: và x- y = -7. áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có:

Bài tập58tr 30 (SGK): Hai lớp 7A,7B đi lao động trồng cây . Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. tính sô cây mỗi lớp đã trồng:

Bài tập58tr 30 (SGK): Hai lớp 7A,7B đi lao động trồng cây . Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. tính sô cây mỗi lớp đã trồng Theo bài ra ta có: và b-a = 20. áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Trả lời: Số cây trồng được của hai lớp 7A, 7B lần lượt là 80 cây, 100 cây. Bài làm (Cây) (Cây) Gọi số cây trồng được của lớp 7A, 7B lần lượt là a, b cây, (a, b nguyên dương).

Bài tập:54tr30 (SGK) Tìm hai số x và y, biết: và x+y=16 :

Bài tập:54tr30 (SGK) Tìm hai số x và y, biết: và x+y=16 Ta có: , x+y =16 .áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Giải

PowerPoint Presentation:

Làm bài tập 56; 57;58 tr30 (SGK) Làm bài tập 74; 75;76 tr14 (SBT) Ôn tập tính chất tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Tiết sau luyện tập. Bài tập bổ sung: Tìm x, y,z biết: Hướng dẫn về nhà: Hướng dẫn: Đặt:

PowerPoint Presentation:

Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo ! Cảm ơn tất cả các em !

authorStream Live Help